Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving
Taakveld Omschrijving
0.5 Treasury Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten Reserveringen / algemene stelposten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.

Terug naar navigatie - 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Door personele bezetting is het niet mogelijk geweest om bij de mei- en septembercirculaire een raadsinformatiebrief te schrijven. Uitkomsten zijn wel juist in de jaarrekening opgenomen.

Inspanning 2022

7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Terug naar navigatie - 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -121.801 -9.593 -112.208
0.61 OZB woningen 63.355 70.366 -7.011
0.8 Overige baten en lasten 56.939 -883 57.822
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -1.097 1.097
Totaal Lasten -1.507 58.792 -60.299
Baten
0.5 Treasury -65.955 -65.732 -223
0.61 OZB woningen -1.935.089 -1.940.588 5.499
0.62 OZB niet-woningen -901.744 -905.850 4.106
0.64 Belastingen overig -19.012 -52.202 33.190
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -16.158.252 -17.498.645 1.340.393
3.4 Economische promotie -12.732 -30.963 18.231
Totaal Baten -19.092.784 -20.493.979 1.401.195
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden zorgt voor een nadeel van € 69.776. Dit wordt deels gecompenseerd door doorberekende rente grondbedrijf. -48.666 nadeel
0.5 Meer rentelasten op lange geldleningen dan begroot door een vaste geldlening die gedurende 2022 werd opgenomen, dit gaf extra rentelasten. De veel lagere rentelasten op korte geldleningen compenseren ten dele. -63.541 nadeel
0.8 Geen onvoorziene afboeking op stelposten en oude vorderingen. -24.117 nadeel
0.8 De stelposten Wet openheid overheid, systeemleren, impuls integraal leren en Robuust rechtsbeschermingssysteem zijn reserveringen die in 2022 niet zijn ingezet. 75.519 voordeel
Overige 506 voordeel
Totaal mutaties lasten -60.299 nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
0.64 Hogere precariobelasting van terrassen (€ 5.340) en incidenteel (€ 27.849). 33.190 voordeel
0.7 De algemene uitkering in de septembercirculaire was fors hoger (€ 805.000). In de decembercirculaire zat een verhoging van € 200.000. Tevens werden in de meicirculaire decentralisatieuitkeringen toegevoegd en in de algemene uitkering opgenomen. 1.340.393 voordeel
3.4 Toerisme is in 2022 weer op gang gekomen waardoor baten toeristenbelasting hoger zijn dan voorzien. 18.231 voordeel
Overige 9.381 voordeel
Totaal mutaties baten 1.401.195 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.340.896 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0
Budgetoverhevelingen Bedrag
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0