Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Diversiteit en inclusie, Communicatie en participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn
Ivo ten Hagen Vergunningverlening en handhaving
Bas Lont Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken
Walther Kok Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - persoonsgerichte aanpak (PGA - nazorg ex-gedetineerden

Opgave: Dienstbare organisatie

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

De DVO met de gemeente Woerden voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie is in 2020 verlengd voor een periode van vijf jaar. Uitvoering van wet- en regelgeving wordt zo veel mogelijk geharmoniseerd, tenzij er beleidsmatig door de gemeenten een andere afweging wordt gemaakt.

Opgave: Openbare orde en veiligheid

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Op het gebied van veiligheid streven wij niet alleen naar lage criminaliteitscijfers, de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?) vinden we net zo belangrijk.  
 
De totale geregistreerde criminaliteit in Oudewater is in 2022 met 12% gedaald ten opzichte van 2021 (van 272 registraties in 2021 naar 240 in 2022). Oudewater kent daarmee een gunstiger ontwikkeling dan gemiddeld in de regio (+3%). Opvallende dalers zijn autokraken (-53%), fietsendiefstal (-17%), fraude (-40%) en meldingen van jongerenoverlast (-55%). Bij al deze vormen van criminaliteit of overlast is de daling veel groter dan regionaal. Omdat de absolute aantallen in Oudewater relatief laag zijn, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.  Daartegenover zien we dat het aantal registraties gelinkt aan cybercriminaliteit ook in 2022 een groot onderdeel uitmaakt van de totale geregistreerde criminaliteit in Oudewater. Van de in totaal 240 geregistreerde delicten over 2022 in Oudewater hebben er 41 betrekking op gedigitaliseerde criminaliteit.  

In oktober 2022 hebben we voor het eerst een veiligheidsenquête uitgezet onder de inwoners. In de enquête zijn vragen gesteld over de wijze waarop onze inwoners de veiligheid en leefbaarheid in Oudewater ervaren.  Inwoners geven gemiddeld een 7 voor de veiligheid in de buurt. Meer dan de helft geeft aan het gevoel te hebben dat de veiligheid in de buurt de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Ook voelt het merendeel zich zelden tot nooit onveilig in de gemeente. De resultaten van de veiligheidsenquête worden meegenomen bij het opstellen van het nieuw integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. Hierin zal ook de rest van de resultaten van de veiligheidsenquête te lezen zijn. Omdat de veiligheidsenquête voor het eerst is uitgezet, is vergelijking in de tijd nog niet mogelijk.  

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Samen met onze veiligheidspartners zetten we ons continu in om de lokale openbare orde en veiligheid te verbeteren en te waarborgen. Openbare orde en veiligheid kent een groot werkgebied met een breed scala aan (wettelijke)taken en verantwoordelijkheden. Voorbeelden zijn het aanpakken van openbare-orde-incidenten, huisverboden, woonoverlast (zo hebben we met verschillende uitzendbureaus gesprekken gevoerd), georganiseerde criminaliteit, overlast in de openbare ruimte, invulling geven aan de persoonsgerichte aanpak en de jaarlijkse voorbereidingen voor een veilige jaarwisseling. Deze werkzaamheden maken een groot deel uit van de reguliere werkzaamheden en vinden gedurende het hele jaar plaats. We reageren op belangrijke gebeurtenissen en incidenten en maken hierbij, veelal in samenwerking met het lokale netwerk, steeds de afweging welke inzet we op welk gebied moeten plegen. Door de groeiende maatschappelijke onrust is afgelopen jaar bijvoorbeeld meer dan ooit tijd besteed aan het voeren van overleggen met demonstranten, het in goede banen leiden van demonstraties en het (op den duur) verwijderen van demonstratie-uitingen (zoals van de boerenprotesten) als die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid. 
 
Er is in 2022 veel inzet gepleegd op de acute noodopvang voor ontheemden uit Oekraïne. Het ging hier om een crisis met een langdurig karakter, die een intensief beroep deed op het beschikbare personeel. Dit had ook zijn invloed op de capaciteit die we in 2022 beschikbaar hadden voor de andere veiligheidsthema's.     
 
Conform het integraal veiligheidsplan 2019-2022 hebben we inzet gepleegd op de drie lokale veiligheidsprioriteiten: Ondermijning, Persoonsgerichte aanpak en Alcohol en drugs. Door de combinatie van extra inzet op de prioriteiten én structurele inzet op overige facetten doen wij er alles aan om de veiligheid in Oudewater zo positief mogelijk te beïnvloeden.

Specifiek op de genoemde prioriteiten hebben we in 2022 het volgende gedaan: 
 
Ondermijning  
Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Via een intensieve samenwerking met partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst zijn afgelopen jaar stappen gezet om ondermijnende (drugs)criminaliteit tegen te gaan. De rol van de gemeente op dit onderwerp is, vanwege onze informatiepositie en bevoegdheden, aan het groeien. We hebben afgelopen jaar zeven keer bestuurlijk opgetreden tegen drugshandel via pandsluitingen of de oplegging van lasten onder dwangsom.  

Daarnaast is geïnvesteerd in de weerbaarheid van de eigen organisatie en hebben we via promotiecampagnes aandacht gevraagd voor Meld Misdaad Anoniem. Ook zijn de eerste stappen gezet om kwetsbaarheden in het buitengebied in kaart te brengen, zodat we in 2023 concrete stappen kunnen zetten om ook inwoners en ondernemers in het buitengebied weerbaarder te maken tegen ondermijning.  

Tot slot hebben we stappen gezet in de aanpak van mensenhandel en is ten behoeve hiervan een werkgroep opgericht. Medewerkers uit verschillende domeinen hebben hiervoor trainingen gevolgd en er is een zogenoemde aandachtfunctionaris aangesteld. 
 

Persoonsgerichte aanpak  
Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is geborgd bij o.a. het Stadsteam van Oudewater. In 2022 hebben vanuit de gemeentelijke regie op het proces twee dossiers de status 'monitoren' gekregen (deze dossiers worden bewaakt zonder actieve inzet). Het aantal PGA-dossiers stond hiermee eind 2022 op nul ‘actieve’ dossiers. Stadsteam Oudewater pakt de casusregie op i.s.m. de andere PGA-ketenpartners.  
 
Alcohol en drugs  
In 2022 zijn vanuit het sociaal domein diverse campagnes georganiseerd rond alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd. Vanuit de aanpak van ondermijning hebben we ook lasten onder dwangsom opgelegd tegen drugshandel op straat. Hier gaat een belangrijke signaalfunctie van uit richting de omgeving.  

Tot slot hebben we in 2022 een start gemaakt met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). In dit IVP bepalen we de lokale koers op het gebied van veiligheid voor de komende jaren. Het nieuwe IVP gaat in Q3 2023 van start en loopt over de periode 2023-2026.  

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Cluster Openbare Orde en Veiligheid

 

1.2 De samenleving en organisatie is weerbaar tegen ondermijning

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.4 Een gemeentelijke crisisorganisatie die erop is toegerust om bij incidenten en crises passende zorg te leveren aan de (niet zelfredzame) bevolking.

1.5 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In verband met onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. Oekraïne, boerenprotesten) in 2022 hebben we in Oudewater minder geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning dan gepland.

Inspanning 2022

1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Terug naar navigatie - 1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend.

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van de Oekraïnecrisis zijn veel collega's aangetrokken die een rol zijn gaan vervullen in de crisisorganisatie. Door deze crisis is veel regulier onderhoud echter achtergebleven.

Inspanning 2022

1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.

Terug naar navigatie - 1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het huidige IVP is via een raadsinformatiebrief verlengd. Het nieuwe IVP zal in de tweede helft van 2023 ingaan.

Inspanning 2022

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, regionale samenwerking. Vanuit deze beweegredenen neemt Oudewater deel aan het samenwerkingsverband U10.

De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor haar lokale belangen en laat, indien nodig, samen met haar buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking haar lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid en lobby voor ondersteuning en financiering van regionale voorzieningen, die nu nog lokaal worden bekostigd.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakvelden Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 1.099.716 1.492.364 -392.648
0.2 Burgerzaken 487.493 511.943 -24.450
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 595.266 584.872 10.394
1.2 Openbare orde en veiligheid 88.296 66.524 21.772
Totaal Lasten 2.270.771 2.655.704 -384.933
Baten
0.1 Bestuur -138.253 -140.308 2.055
0.2 Burgerzaken -132.181 -141.946 9.765
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.551 -4.264 -5.287
Totaal Baten -279.985 -286.518 6.533
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -74.612 -74.612 0
Totaal Onttrekkingen -74.612 -74.612 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
0.1 Voor de Klepper en Noort Syde zijn in 2022 veel niet-begrote kosten gemaakt, o.a. voor een projectleider, dat geeft een overschrijding van € 55.000. Wachtgeldregeling voor (ex-)wethouders: hogere kosten (€120.900), tevens storting in de voorziening voor wachtgelden (€ 64.611). Hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders (€ 31.988). -308.911 nadeel
0.1 Overschrijding budget gemeenteraad door investeringen in o.a. videobellen bij vergaderingen, iPads, mailaccounts en bijbehorende GO-app. I.v.m. nieuwe gemeenteraad waren er kosten voor inwerken en heisessies (vertrouwenscommissie). Ook waren de accountantskosten hoger dan geraamd. -81.990 nadeel
0.2 De verkiezingen werden vanwege corona uitgesmeerd over drie dagen. De gemeente heeft hiervoor extra kosten moeten maken. -13.772 nadeel
1.2 Integraal veiligheidsplan: door capaciteitsgebrek is volledige benutting van het budget uitgebleven. 22.030 voordeel
Overige -2.290 nadeel
Totaal mutaties lasten -384.933 nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
Overige 6.533 voordeel
Totaal mutaties baten 6.533 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -378.400 nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0
Budgetoverhevelingen Bedrag
Geen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Periode Oudewater
2021 62,6 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
2022 50,4 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend)
Periode Oudewater
2021 (JR22) 8 % van totale lasten
2022 7,5 % van totale lasten

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Oudewater Nederland
2020 90 per 10.000 inwoners 12-17 jr 110 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2021 70 per 10.000 inwoners 12-17 jr 80 per 10.000 inwoners 12-17 jr

Winkeldiefstal

Terug naar navigatie - Winkeldiefstal
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 0 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners
2022 0 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 78,9 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,1 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
2022 80 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr