Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT. Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) vallen, kunnen het model gebruiken om te voldoen aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2021 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op gemeente Oudewater. Het voor Oudewater toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022: € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Gegevens 2022 (bedragen x € 1) J.J. Michel M.W. Bosma
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1-1 – 31-12 1-5 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 98.231 49.512
Beloningen betaalbaar op termijn 17.539 8.761
Subtotaal 115.770 58.273
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 216.000 144.986
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 115.770 58.273
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2021 (bedragen x € 1) J.J. Michel
Functiegegevens Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1-1 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 90.192
Beloningen betaalbaar op termijn 16.483
Subtotaal 106.675
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 106.675

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Gegevens 2022 (bedragen x € 1) E. Boers E. Boers
Functiegegevens wnd Griffier wnd Griffier
Kalenderjaar 2022 2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1-1 – 30-04 1-12 – 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 4 1
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 493 105
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 206 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand 28.600 27.700
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 114.400 27.700
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja Ja
Bezoldiging in de betreffende periode 49.300 10.500
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 49.300 10.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 49.300 10.500
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.