Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Recreatie en toerisme, Kunst en cultuur
Ivo ten Hagen Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied
Bas Lont Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu
Walther Kok Masterplan Binnenstad, Bibliotheek

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch beleid
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij - regelen straathandel, markten en veemarkten - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1) - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7) - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 Musea Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 Cultureel erfgoed Taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 Media Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Bevordering toerisme en openluchtrecreatie
7.4 Milieubeheer, energietransitie Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Opgave: Cultuur

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, de lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Er is middels diverse initiatieven aandacht gegeven aan de herdenking van het rampjaar 1672 en de Oude Hollandse Waterlinie (Tentoonstelling Grote Kerk, schanskorven, Stadsbrouwerij). We mochten  de band tussen verschillende culturele instellingen versterken en het concept voor de startnotitie Cultuur ligt klaar. Het Zomerfeest wordt georganiseerd voor de verjaardag van Oudewater. 

 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Er is een samenwerking opgezet tussen verschillende culturele instellingen, uiteenlopend van muziek, theater, dans en beeldende kunst. De samenwerking is opgezet tussen culturele instellingen en ondernemers en met musea.

Er ligt een concept startnotie Cultuur klaar en de opzet voor citymarketing wordt momenteel uitgerold.

Daarnaast is Kunst en cultuur nauwer betrokken bij andere domeinen in de gemeentelijke organisatie, zoals Onderwijs. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Terug naar navigatie - 4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het biedboek voor De Klepper is eind 2022 gepubliceerd. In de eerste helft van 2023 is besluitvorming te verwachten over de selectie van de ontwikkelende partij. Daarbij wordt ook meer duidelijk over hoe de bibliotheekfunctie in De Klepper wordt ingevuld en hoe de samenwerking wordt vormgegeven.

Inspanning 2022

Opgave: Energietransitie

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

In het lopende gebiedsproces voor thema's als bodemdaling, stikstof, ruilverkaveling en mobiliteit is ook energie meegenomen. De keukentafelgesprekken lopen door in 2023, alvorens er een advies wordt uitgebracht. Daarnaast is in april 2022 het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen afgerond, waarin onder andere het veenweidegebied van Oudewater als voorbeeld is genomen. Dit onderzoek heeft een routekaart opgeleverd hoe nieuwe energielandschappen onderdeel kunnen worden van de totale omgevingsopgave, waarbij de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft.

Het aantal zonnepanelen op grote daken (groter dan 15 kWp) is gegroeid met 2000. De verwachte jaarlijkse opbrengst stijgt van 3,7 GWh in 2021 naar 4,3 GWh in 2022, een toename van circa 16%.

In de eerste helft van 2022 heeft een 8-weekse training Energieboswachters plaatsgevonden. Hoofddoel van de training is dat lokale natuur- en landschapsorganisaties en energie-initiatieven beter is staat zijn om conceptplannen voor nieuwe zonneparken of windparken op ecologische aspecten te beoordelen en te verbeteren. Vanuit gemeente Oudewater hebben twee inwoners deelgenomen aan de training.

In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen voor: 
- Het volledig ontzorgen van huiseigenaren met slecht geïsoleerde woningen en een kleine beurs bij het isoleren van spouwmuur of vloer.
- Het adviseren over en uitvoeren van duurzame maatregelen in woningen van inwoners met kleine beurs. In 2022 heeft Duurzame Energiecoöperatie Oudewater hiervoor met succes een pilot uitgevoerd bij 10 woningeigenaren. In 2023 kunnen alle bewoners uit de doelgroep gebruik maken van deze regeling, die energiecoöperatie Energie Oudewater uitvoert. Het gaat om het adviseren over energiebesparing, het nemen van duurzame maatregelen in/aan de woning en het vervangen van witgoed.
- Het uitvoeren van een ecologisch onderzoek ter voorbereiding op een tienjarige ontheffing van de wet Natuurbescherming. Daarmee wordt het isoleren van spouwmuren en daken en het plaatsen van zonnepanelen mogelijk zonder dat daarvoor een individuele ontheffing nodig is. Dit onderzoek vindt plaats samen met Woningraat en de provincie.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Omgevingswet schrijft voor dat RES 2.0 MER-plichtig is als deze nieuwe kaders bevat. Om die reden is besloten door het Nationaal Programma RES om te werken aan een voortgangsdocument RES 1.0 dat in Q2 2023 beschikbaar komt.  De herijking van de RES, waarvoor dus een Plan-MER wordt doorlopen, ligt dan in 2025 voor ter besluitvorming.

Inspanning 2022

Opgave: Cultureel erfgoed

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. 
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

In 2019 is de cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld. Nu er zoveel veranderingen op komst zijn in het landelijk gebied is besloten om de verschillende waarden van de polders nader te onderzoeken. De sterk verouderde archeologische verwachtingen- en waardenkaart was ook aan vervanging toe om adequaat te kunnen reageren op plannen en in de aanloop naar de uitvoering van de Omgevingswet. In deze tijd van snelle veranderingen is het koesteren en accentueren van de identiteit belangrijk voor een waardevaste toekomst.
In het jaar van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie hebben meer mensen kennis kunnen nemen van deze geschiedenis van Oudewater. 
We hebben gewerkt aan het herstel van het cultuurhistorisch landschap door toevoeging van kleine landschapselementen.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

•    Polderbeschrijvingen gemaakt en beschrijvingen van 29 karakteristieke objecten.
•    Het archeologiebeleid geüpdatet.
•    Aandacht besteed aan herdenking 1572 - o.a. cijfers in de Grote Kerk en bibliotheek en bordje aan Stadhuis.
•    Aandacht besteed aan herdenking 1672 - o.a. schanskorf, fietsroute.
•    Kleine landschapselementen toegevoegd.
•    Via advisering, vergunningen en subsidies is gewerkt aan behoud van monumentale waarden.
•    Reactief is voorlichting gegeven over het verduurzamen van monumenten.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Economie

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

De samenwerking met de ViTap  en de OVO is geïntensiveerd, waardoor ondernemers directer betrokken zijn bij economische vraagstukken.

In 2022 is schade aan de Hoenkoopse brug ontdekt waardoor er een beperking voor vrachtverkeer op de brug gelegd werd. Om een voor iedereen werkbare oplossing te vinden is het ondernemersperspectief meegenomen.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

In 2022  is gewerkt aan het Plan van Aanpak voor een Vitale Binnenstad, dit wordt vervolgd in 2023.

Er zijn gesprekken gevoerd met KPN en Delta Fiber over de aanleg van glasvezel in Oudewater. De gemeente heeft de belangen van kleinere kernen zoals Hekendorp hierbij onder de aandacht gebracht van de providers. In deze gebieden zitten veel agrarische ondernemers die veel bandbreedte nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.

In U10-verband hebben we de opgave Werklocaties opgenomen in het  (IRP) Integraal Ruimtelijk Perspectief. Oudewater werkt hierin samen met de Utrecht-West gemeenten en het PBUW (Platform Bedrijvenkring Utrecht West).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Recreatie en toerisme

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. Een aantrekkelijk toeristisch aanbod draagt bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving, de sociale betrokkenheid van de inwoners en bezoekers, het in stand houden van voorzieningen en  een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

•    Structureel overleg tussen allerlei partijen in de stad met als doel borging van activiteiten en werkzaamheden.
•    Aandacht voor allerlei activiteiten / initiatieven zoals herdenking 1572 (o.a. Madurodam, plaquette, expositie), rampjaar 1672, de Oude Hollandse Waterlinie (o.a. tentoonstelling Grote Kerk, schanskorven, Stadsbrouwerij).
•    Start Verjaardag van Oudewater en ‘zomerfestival’ – Muziekkoepel.
•    Uitrollen nieuwe huisstijl / kernboodschap Oudewater.
•    Bebording Hollands Utrechts Polderpad en nieuwe wandelroute Hollandse IJsselpad.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

•    Samenwerkingen opgezet of opnieuw opgestart d.m.v. instellen (inwoners)werkgroepen op het gebied van o.a. natuurlijk (buitengebied), waterrecreatie, historisch, kunst & cultuur, horeca en evenementen. Gebaseerd op kernboodschap Oudewater: Natuurlijk, Historisch, Kleurrijk).
•    Verbindingen leggen tussen de verschillende werkgroepen / andere domeinen. 
•    (Concept) Startnoties of samenwerkingsovereenkomsten in de maak m.b.t. de borging van verschillende wensen/activiteiten. 
•    Realisatie projecten via andere gremia zoals Utrechtse Waarden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Terug naar navigatie - 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 151.604 94.264 57.340
3.4 Economische promotie 0 38.800 -38.800
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 38.431 20.314 18.117
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 74.330 76.440 -2.110
5.4 Musea 30.247 34.338 -4.091
5.6 Media 237.537 238.629 -1.092
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 107.966 89.029 18.937
7.4 Milieubeheer 749.260 453.760 295.500
Totaal Lasten 1.389.375 1.045.575 343.800
Baten
0.5 Treasury 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -132.049 -55.189 -76.860
3.4 Economische promotie 0 -38.800 38.800
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 -2.577 2.577
5.4 Musea -7.274 -12.171 4.897
5.6 Media -58.971 -60.015 1.044
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -589 -5.545 4.956
7.4 Milieubeheer -232.518 -6.053 -226.465
Totaal Baten -431.401 -180.350 -251.051

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
3.3 De gemeente voert administratie voor bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul. De gemeente ontvangt de bijdrage van de BIZ en keert deze weer als subsidie uit. Er is minder uitgekeerd aan de BIZ. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. 26.021 voordeel
3.3 Bij de Kadernota 2022 is besloten incidenteel € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Daarvan is een gedeelte uitgegeven. De resterende werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Het restantbudget wordt als budgetoverheveling meegenomen. 31.319 voordeel
3.4 Uitgaven voor project Versterking Vitaliteit Binnenstad Oudewater. Hiertegenover staat een subsidie van de provincie (zie ook onder baten). -38.800 nadeel
4.3 Peuteropvang: minder besteed doordat minder capaciteit beschikbaar was bij de GGD dan verwacht voor de inspecties van opvanglocaties. 18.117 voordeel
5.7 Bootinlaat Westerwal wordt pas in 2025/2026 gerealiseerd. Inmiddels is besloten dat de boothelling in eigendom komt van de VVE, bedrag is niet meer nodig. 18.937 voordeel
7.4 Afrekening ODRU viel lager uit. Restantbedrag voor gespreksleider op dossier Pluimveebedrijf wordt overgeheveld naar 2023. 60.855 voordeel
7.4 Klimaatakkoord: door capaciteitsgebrek minder uitgegeven. Restant wordt overgeheveld naar 2023. 148.161 voordeel
7.4 Aanpak energiearmoede: via een specifieke uitkering zijn middelen ontvangen van het Rijk. Door capaciteitsgebrek is laat in het jaar gestart en is nog weinig uitgegeven. De uitvoering vindt plaats in 2023, de verkregen middelen kunnen tot eind 2023 besteed worden. 86.483 voordeel
Overige -7.293 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 343.800 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
3.3 De gemeente voert administratie voor bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul. De gemeente ontvangt de bijdrage van de BIZ en keert deze weer als subsidie uit. Er is minder uitgekeerd aan de BIZ. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. -26.860 nadeel
3.3 Bij de Kadernota 2022 is besloten € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Deze opbrengsten zijn nog niet gerealiseerd doordat de verkoop van gronden is vertraagd en er daardoor nog geen winstneming kon plaatsvinden. Het restantbudget wordt als budgetoverheveling meegenomen. -50.000 nadeel
3.4 Subsidie van de provincie ontvangen voor project Versterking Vitaliteit Binnenstad Oudewater. 38.800 voordeel
7.4 De begrote rijksbijdrage voor de uitvoering van het klimaatakkoord loopt via de Algemene Uitkering en wordt daarom ontvangen in programma 7. -140.795 nadeel
7.4 Aanpak energiearmoede: de ontvangen middelen van het Rijk worden via de Sisa verantwoord. Door capaciteitsgebrek is laat in het jaar gestart en is nog weinig uitgegeven, waardoor ook een lagere bijdrage uit de SPUK energiearmoede benodigd is. -86.483 nadeel
7.4 Overige 14.287 voordeel
Totaal mutaties baten -251.051 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 92.749 voordeel
Taakveld Budgetoverhevelingen Bedrag
7.4 Inzet gespreksleider op dossier Pluimveebedrijf 8.800
7.4 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord 140.795
3.3 Revitalisering Tappersheul I en II (lasten) 34.142
3.3 Revitalisering Tappersheul I en II (baten) -50.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 133.737

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Oudewater Nederland
2019 10 % van totale elektriciteit 20 % van totale elektriciteit
2020 14,9 % van totale elektriciteit 26,8 % van totale elektriciteit

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2020 730,4 per 1.000 inwoners 15-65 jr 796,2 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2021 741,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr 805,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Vestigingen (van bedrijven)

Terug naar navigatie - Vestigingen (van bedrijven)
Bron: LISA
Periode Oudewater Nederland
2020 203,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr 158,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2021 212,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr 165,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2020 51,6 Verhouding banen – woningen 53,2 Verhouding banen – woningen
2021 51,9 Verhouding banen – woningen 53,3 Verhouding banen – woningen