Balans

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Omschrijving 2022 2021
Vaste Activa
Immateriële Vaste Activa:
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief 223.212 127.336
223.212 127.336
Materiële Vaste Activa:
- maatschappelijk nut 9.272.558 7.285.969
- economisch nut 18.713.688 16.122.040
- economisch nut, dekking door heffing 706.273 759.380
28.692.519 24.167.389
Financiële Vaste Activa (looptijd > 1 jaar):
Kapitaalverstrekkingen:
- deelnemingen 71.534 71.534
- overige langlopende geldleningen 350.000 350.000
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 52.000 58.100
één jaar of langer
473.534 479.634
Totaal Vaste Activa 29.389.265 24.774.359
Vlottende activa
Voorraden:
- onderhanden werk 3.240.535 3.732.719
Uitzettingen (looptijd <1 jaar):
- vorderingen op openbare lichamen 3.948.055 3.604.788
- uitzettingen Rijksschatkist 1.051.246 213.708
- overige vorderingen 177.678 411.897
5.176.979 4.230.392
Liquide middelen:
- kassaldi 3.206 2.095
- banken: saldi rekening courant 243.435 243.048
246.641 245.143
Overlopende activa:
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen 1.268.163 101.801
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 859.693 1.032.970
2.127.855 1.134.771
Totaal Vlottende activa 10.792.011 9.343.025
Totaal Vaste en vlottende activa 40.181.276 34.117.384
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting 0 0

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Omschrijving 2022 2021
Vaste Passiva
Eigen vermogen:
- algemene reserve 2.158.427 1.494.063
- bestemmingsreserves 2.142.723 2.412.100
- gerealiseerd resultaat 4.102.043 1.437.592
8.403.193 5.343.755
Voorzieningen:
- voor verplichtingen, verliezen en risico's 892.020 639.829
- ter egalisatie van kosten 1.104.969 1.126.389
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 4.773.475 3.941.158
6.770.464 5.707.376
Vaste schulden (looptijd >1 jaar):
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige
financiële instellingen 21.440.000 16.920.000
- waarborgsommen 184.312 48.169
21.624.312 16.968.169
Totaal Vaste Passiva 36.797.969 28.019.300
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar)
- kasgeldleningen 0 2.000.000
- overige schulden 1.047.169 1.568.269
1.047.169 3.568.269
Overlopende passiva:
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 1.445.029 1.637.845
- overige vooruitontvangen bedragen 187.271 66.021
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 703.837 825.948
2.336.137 2.529.814
Totaal Vlottende Passiva 3.383.307 6.098.083
Totaal Vaste en vlottende passiva 40.181.276 34.117.384
Gewaarborgde geldleningen 14.563.785 13.673.618