Toelichting balans

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Dit betreft investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tot de realisatie van een actief zullen leiden en het betreft de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Daarnaast betreft dit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Immateriële vaste activa Saldo 1-1-2022 Investering/ mutaties Afwaardering tbv grex Bijdragen van derden Afschrijving/ aflossing Saldo 31-12-2022
Kosten onderz.en ontw.voor een bep.actief 127.336 108.997 13.121 223.212
Totaal Immateriële vaste activa 127.336 108.997 13.121 0 0 223.212
De investeringen betreffen:
- Statenland 80.574
- Gebiedsontwikkeling Kerkwetering 142.638
223.212

Indien voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro;
  • De kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie of worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
  • Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of - indien gedelegeerd - collegebesluit.

De mutaties betreffen toekomstige grondexploitaties.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

Investeringen met economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.
Investeringen met economisch nut kunnen ook betreffen investeringen die niet verhandelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld rioleringsvoorzieningen) waarvoor een heffing kan worden geheven.

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Materiële vaste activa Saldo Investering/ Desinvestering/ Bijdragen Afschrijving/ Waarde- Saldo
1-1-2022 mutaties vermindering van derden Aflossing correcties 31-12-2022
Economisch nut
Gronden en terreinen 161.221 1.509.599 1.670.820
Woonruimten 0 1.017.848 1.017.848
Bedrijfsgebouwen 10.902.491 54.109 270.678 1.509.599 9.176.324
Machines, apparaten en installaties 194.180 19.741 174.439
Vervoermiddelen 0 0
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 4.615.477 1.879.106 15.154 39.478 6.439.951
Overige materiële vaste activa 248.671 13.073 27.438 234.306
subtotaal Economisch nut 16.122.040 4.473.735 0 15.154 357.335 1.509.599 18.713.688
Maatschappelijk nut
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 7.285.969 2.171.835 185.246 9.272.559
Economisch nut dekking door heffing
Huishoudelijk afval 759.379 53.106 706.273
Totaal materiële vaste activa 24.167.388 6.645.570 0 15.154 595.688 1.509.599 28.692.519
De belangrijkste investeringen (> 100.000) betreffen:
- Nieuwbouw units opvang Oekraine (Econ. nut) 1.017.848
- Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021 (Maatsch.nut) 891.419
- Masterplan binnenstad 4e tranche 2022 (Econ. nut) 409.647
- IBOR kades en gemetselde bruggen binnenstad 2022 (Econ. nut) 397.800
- Drukriolering electronisch deel 2020 (Econ. Nut) 375.262
- Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul (Maatsch. nut) 373.228
- Masterplan binnenstad 3e tranche (Econ. nut) 337.670
- verv wegen Brede Dijk 2021 (Maatsch. Nut) 268.794
- Masterplan binnenstad ondergronds 2020 (Econ. nut) 225.014
- Drukriolering electronisch deel 2021 (Econ. Nut) 174.088
- Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds (Econ. nut) 157.771
- Herstel N en Z. Linschoterzandweg (Maatsch. Nut) 116.320
- Vervanging riool Brede Dijk 2021 (Econ. Nut) 115.058
Totaal 4.859.919

Zowel de annuïtaire als de lineaire afschrijvingsmethode is toegepast. 

Gronden uitgegeven in erfpacht:

Conform art. 35 lid 2 BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Oudewater heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

* Er heeft op 1-1-2022 een verschuiving plaats gevonden tussen de rubricering van de materiele vaste activa, daardoor zit er een verschil tussen het eindsaldo van 31-12-2021 in de jaarrekening 2021 en de beginbalans op 1-1-2022. Het totaalsaldo van de materiele vaste activa is niet gewijzigd.

Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)
Financiële vaste activa Saldo 1-1-2022 verstrekking aflossing Saldo 31-12-2022
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 69.038 0 69.038
Aandelen Vitens 2.496 0 2.496
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 71.534 0 0 71.534
Bouw Sporthal 329.124 329.124
Nieuwbouw scouting 140.218 140.218
Voorziening renteloze leningen -469.342 -469.342
Startersleningen via SVN 350.000 350.000
Achtergestelde lening Vitens N.V. 0 0
Totaal Overig langlopende leningen u/g 350.000 0 0 350.000
Verstrekte krediethypotheken Ferm Werk 49.200 0 49.200
Verstrekte Tozo bedrijfskredieten Ferm Werk 2.800 2.800
Totaal ov uitzettingen rentetypische looptijd van = 1 jaar 52.000 0 0 52.000
Totaal Financiële vaste activa 473.534 0 0 473.534

De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal.

De gemeente Oudewater heeft 27.612 aandelen Bank Nederlandse Gemeenten ad. € 2,50 nominaal en 9.199 aandelen Vitens ad. € 1,00 nominaal. Dit is ten opzichte van 2021 niet gewijzigd.

 

Toelichting overige langlopende leningen u/g

Aan de Stichting Sporthal is in 1992 een renteloze lening verstrekt van € 329.124.

In 1994 is een renteloze lening verstrekt aan de Scouting van € 140.218.

Indien de jaarrekeningen van de stichtingen daartoe aanleiding geven vindt op verzoek van de geldgever gehele of gedeeltelijke aflossing van de leningen plaats. Voor het risico van het niet aflossen van de renteloze leningen is voor een bedrag van € 469.342 een voorziening getroffen.

De reservering voor startersleningen is € 350.000. Naast deze reservering is een besluit geweest dat er nog € 150.000 uit de Algemene Reserve extra wordt gelabeld voor de startersleningen. 

 

Toelichting verstrekte kredieten Ferm Werk

Dit betreft kredieten die door Ferm Werk zijn verstrekt aan bedrijven.

 

Totaal Vaste Activa

Totaal Vaste Activa Saldo 1-1-2022 Investering/ mutaties Desinvestering/ vermindering Bijdragen van derden Afschrijving/ aflossing Waarde- correcties Saldo 31-12-2022
Totaal Vaste Activa 24.768.258 6.754.567 13.121 15.154 595.688 1.509.599 29.389.265

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

De gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen.

Voor de nog te verwachten opbrengsten en kosten en de gehanteerde parameters wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Voorraden
Onderhanden werk Saldo 1-1-2022 Vermeer- deringen Vermin- deringen Resultaat Saldo 31-12-2022
Industrieterrein Tappersheul III 3.732.719 241.837 0 0 3.974.556
Oranje Bolwerck (Grex) 0 725.318 1.459.339 0 -734.021
Totaal onderhanden werken grondexploitatie 3.732.719 967.155 1.459.339 0 3.240.535

Uitzettingen (looptijd <1 jaar)

Terug naar navigatie - Uitzettingen (looptijd <1 jaar)
Uitzettingen looptijd < 1 jaar 1-1-2022 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen 3.604.788 3.948.055
Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) 213.708 1.051.246
Overige vorderingen 411.897 177.678
Totaal 4.230.393 5.176.979
Overige vorderingen
Debiteuren algmeen 293.064 108.434
Debiteuren belastingen 91.990 57.824
Voorziening dubieuze debiteuren -13.596 -11.872
Debiteuren Ferm Werk 113.584 101.000
Voorziening debiteuren Ferm Werk -77.784 -69.000
Overig 4.639 -8.708
Totaal 411.897 177.678

Het saldo van de 'vorderingen op openbare lichamen' bestaat voornamelijk uit een vordering op de Belastingdienst inzake het btw-compensatiefonds.

Voor een nadere toelichting m.b.t. de vordering op het ministerie van Financiën over het saldo schatkistbankieren wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

In de overige vorderingen is een voorziening dubieuze debiteuren opgenomen, dit betreft een schatting van de vorderingen waarvan de verwachting is dat deze niet zullen worden voldaan.

De debiteuren Ferm Werk hebben betrekking op de vorderingen die bij Ferm Werk in de jaarrekening zijn opgenomen. Voor een gedeelte van deze vorderingen is een voorziening opgenomen, omdat verwacht wordt dat deze niet zullen worden voldaan.

 

 

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Dit betreft tegoeden bij de BNG, de Rabobank en kasgeld.

Liquide middelen 1-1-2022 31-12-2022
Kassaldo 2.095 3.206
Banken, saldi rekening courant 243.003 243.088
Kruisposten 44 348
Totaal 245.143 246.641

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1-1-2022 31-12-2022
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen:
Europese overheidslichamen 0 0
Het Rijk 13.146 1.202.191
Overige Nederlandse overheidslichamen 88.655 65.972
Overige nog te ontvangen bedragen 970.892 706.053
Overige vooruitbetaalde bedragen 62.078 153.640
Totaal 1.134.771 2.127.855
Saldo 1-1-2022 bij af Saldo 31-12-2022
Provincie Utrecht, subsidie versnelling woningbouw 60.779 60.779
Belastingdienst, bijdrage toeslagenaffaire 20.459 15.266 5.193
Ministerie VWS, bijdrage SPUK 2020 10.652 10.652 0
VRU, bijdrage Corona Toegangsbewijzen (CTB) 7.417 7.417 0
Ministerie Soza, bijdrage BBZ 2019 2.494 2.494 0
Ministerie Soza transitievergoeding Statenland 2022 Oekraine 0 612.565 612.565
Ministerie Soza normbedrag opv. plekken Statenland 2022 Oekraine 0 411.344 411.344
SiSa Oekraine A16 0 159.797 159.797
Ministerie VWS, bijdrage SPUK 2021 0 1.098 1.098
Ministerie SZW bijdrage kinderopvangtoeslag 2022 0 12.216 12.216
Ministerie vordering kwijtschelding kinderopv. Toeslag 0 5.171 5.171
Totaal 101.801 1.202.191 35.829 1.268.163

De belangrijkste 'nog te ontvangen post specifieke uitkering heeft betrekking op het Ministerie van Sociale zaken inzake de opvangplekken en de transitievergoedig voor Oekraïne Statenland 2022, een totaalbedrag van € 1.023.909. 

De vooruitbetaalde bedragen betreffen facturen die betaald zijn in 2022 waarvan de lasten betrekking hebben op 2023.

VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN

Terug naar navigatie - VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN
Eigen vermogen
Saldo 1-1-2022 Bestemming res. vorig dienstjaar Dotaties Onttrekkingen Saldo 31-12-2022
Algemene reserve
Algemene reserve 1.494.064 1.437.592 147.658 920.887 2.158.427
Totaal algemene reserve 1.494.064 1.437.592 147.658 920.887 2.158.427
Bestemmingsreserves
Bovenwijkse voorzieningen 0 0
Investeringen basisscholen 0 0
Investeringen speeltoestellen 162.958 20.000 13.878 169.079
Sociaal Domein 128.666 128.666
Parkeren 70.000 70.000
Wegen 1.505.537 1.505.537
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 119.630 31.591 88.039
Baggerwerken 228.296 78.389 247.241 59.444
Civiele kunstwerken 128.197 60.000 68.197
TOZO 68.817 15.056 53.761
Totaal bestemmingsreserves 2.412.100 0 98.389 352.710 2.142.723
Gerealiseerd resultaat 2021 1.437.592 -1.437.592 0
Resultaat 2022 4.102.043 4.102.043
Totaal eigen vermogen 5.343.755 0 4.348.090 1.273.597 8.403.193

.

Vreemd vermogen
Voorzieningen Saldo 1-1-2022 dotaties onttrekkingen Vrijval voorzieningen Saldo 31-12-2022
Wethouderspensioenen 639.830 120.803 6.750 73.445 680.437
Wethouders wachtgeld 0 88.300 23.689 64.611
Baggeren 0 146.972 146.972
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 639.830 356.075 30.439 73.445 892.020
Onderhoud Vastgoed 1.126.389 84.929 106.349 1.104.969
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten 1.126.389 84.929 106.349 0 1.104.969
Afvalstoffenheffing 75.088 86.752 161.840
Onderhoud rioleringen 3.866.069 745.565 4.611.634
Totaal voorzieningen voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 3.941.157 832.317 0 0 4.773.474
Totaal Voorzieningen 5.707.376 1.273.321 136.788 73.445 6.770.464

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wethouderspensioenen

De gemeente is eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders. Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. De storting in de voorziening moet ervoor zorgen dat de hoogte van de voorziening in ieder geval het berekende saldo betreft.

Toevoegingen aan de voorziening zijn gedaan  van € 121.000 omdat de uitbetalingen aan wethouders die geboren zijn vóór 1949 niet via de pensioenvoorziening liepen, maar via de exploitatie. Wij hebben ervoor gekozen om dit nu te harmoniseren en alle pensioenen via de voorziening te laten lopen.

De onttrekking van € 7.000 heeft betrekking op uitbetaalde pensioenen.

Doordat de rekenrente is gestegen van 0,528% naar 2,472%, in combinatie met de opbouw van pensioen voor de huidige wethouders, is een bedrag van € 73.000 vrijgevallen.

 

Voorziening Wachtgelden

Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen.

Baggeren

Bij raadsbesluit van 22 december 2022 is besloten tot het instellen van een voorziening baggeren.

 

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

Voorziening Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed

Op 16 december 2021 heeft de raad het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2021-2030 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat een nieuwe voorziening "groot onderhoud gemeentelijk vastgoed" wordt gevormd. Het vormen van de onderhoudsvoorziening zorgt ervoor dat de onderhoudslasten van kapitaalgoederen structureel over meerdere begrotingsjaren te egaliseren zijn. Door het egaliseren van de onderhoudslasten ontstaat een stabiele begrotingsdruk. Daarnaast is jaarlijkse besluitvorming door de raad ten aanzien van het uit te voeren groot onderhoud en de financiële verantwoording daarvan niet meer noodzakelijk.

Voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is

Voorziening Afvalstoffenheffing

De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. reiniging/afvalstoffenheffing.

Voorziening Onderhoud Rioleringen

De jaarlijkse storting in deze voorziening bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld.

 

Vaste schulden (looptijd>1 jaar):

Terug naar navigatie - Vaste schulden (looptijd>1 jaar):
Onderhandse leningen van binnenlandse en overige financiële instellingen Saldo 1-1-2022 Opnamen Aflossingen Saldo 31-12-2022
Geldlening BNG 40106857: 2011 40 jaar/3,42%rente 3.100.000 100.000 3.000.000
Geldlening BNG 40107850: 2012 20 jaar/2,91%rente 1.100.000 100.000 1.000.000
Geldlening BNG 40112955: 2019 4 jaar/-0,25% rente 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Geldlening NWB 30682: 2020 25 jaar/ 0,207% rente 6.720.000 280.000 6.440.000
Geldlening BNG 40115080: 2021 1 jaar en 30 dgn/-0,470% rente 1.000.000 1.000.000 0
Geldlening BNG 40115189: 2021 1 jaar en 65 dgn/-0,4% rente 3.000.000 3.000.000 0
Geldlening NWB 1-31533: 2022 30 jaar/2,026% rente 0 10.000.000 10.000.000
16.920.000 10.000.000 5.480.000 21.440.000
De betaalde rente in 2022 bedraagt € 127.717
Saldo 1-1-2022 Opnamen Aflossingen Saldo 31-12-2022
Waarborgsommen 48.169 137.905 1.763 184.312
De waarborgsommen betreffen hoofdzakelijk inschrijving voor Tappersheul II.
Saldo 1-1-2022 Opnamen Aflossingen Saldo 31-12-2022
TOTAAL VASTE PASSIVA 28.019.301 15.759.316 6.965.592 36.797.968

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) Saldo 1-1-2022 Saldo 31-12-2022
Kasgeldlening 2.000.000 0
Overige schulden (crediteuren) 1.568.269 1.047.169
3.568.269 1.047.169
Voor een overzicht van de kasgeldleningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen: Saldo 1-1-2022 Saldo 31-12-2022
nog te betalen bedragen 1.546.855 1.220.703
nog niet vervallen rente 90.989 224.326
tussenrekening Wmo 0 0
Totaal 1.637.845 1.445.029
Overige vooruitontvangen bedragen Saldo 1-1-2022 Saldo 31-12-2022
Vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal 66.021 187.271
Totaal 66.021 187.271
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Saldo 1-1-2022 Bij Af (gerealiseerd) Af (terugbetaald) Saldo 31-12-2022
Provincie Utrecht, subsidie natuurbescherming 2016 158.956 158.956
Provincie Utrecht, bijdrage archeologische waardekaart 3.788 3.788 0
Gemeente Bunnik, bijdr.reductie energieverbruik 18.000 18.000
SiSa D8: Min. OCW, Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 28.579 28.579 0
SiSa D14: Min. OCW, Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 21.795 21.795 0
SiSa F9: Min. EZK, Warmtetransitie 2.300 2.300
SiSa H4: Min. VWS, SPUK BTW Sport 12.410 12.410 0
SiSa H8: Min. VWS, SPUK Sportakkoord 32.571 32.571 0
SiSa G4: Min. VWS, TOZO 2021 547.550 539.728 7.822
SiSa A13: Min J&V, Coronatestbewijzen 38.739 38.739
SiSa C55 2022: Min. BZK, Energiearmoede 142.247 5.240 137.007
SiSa D8 2022: Min. OCW, Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 64.000 43.021 20.979
SiSa D14 2022: Min. OCW, Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 52.307 9.914 42.393
SiSa D19 2022: Min. OCW, Onderwijshuisvesting Oekraïners 8.578 8.578
SiSa E84: Min I&M: Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 47.190 47.190
SiSa G10 2022: Min SZW Wet Inburgering 42.314 42.314
SiSa G13 2022: Onderwijsroute 8.702 8.702
SiSa H4 2022: Min. VWS, SPUK BTW Sport 105.308 85.907 19.401
SiSa H8 2022: Min. VWS, SPUK Sportakkoord 18.858 10.000 8.858
SiSa H12 2022: Min. VWS: SPUK Preventieakkoorden 11.224 10.000 1.224
VWS, tegemoetk. Verh. sportacc. 1.573 1.573 0
Prov. Utrecht, bijdrage CVV 2022 2.326 2.326 0
Prov.Utrecht, Vitaliteit binnensteden etc 2022 60.760 38.800 21.960
Provincie Utrecht 823E7397 SUB 62.703 62.703 0
Min. Soc.Zaken, rijksverr kenmerk 2401307443 3.525 3.525
Min. Soc.Zaken, kernmerk 2401309030 dd 23-06-2022 rijksverr. 10.890 10.890
Prov. Utrecht, Energietransitie 2021 105.000 105.000
Totaal 825.949 786.242 305.923 602.431 703.837

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).
De subsidie is verantwoord d.m.v. SiSa en de uitkering is bedoeld voor:

    • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
    • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals beheerders van accommodaties.
      De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw.

In het jaar na het indienen van de verantwoording vindt bij elke gemeente de vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat de gemeente nog een extra uitkering krijgt. Op het moment van opstellen van de jaarrekening is dit nog niet bekend.

Saldo 1-1-2022 Mutaties Saldo 31-12-2022
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA PER 31 DECEMBER 6.098.084 -2.714.778 3.383.307
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gewaarborgde geldleningen Saldo 31-12-2021 Saldo 1-1-2022 Nieuwe lening Aflossing Saldo 31-12-2022
100% borg gemeente, zonder deelneming van het Rijk 151.631 151.631 40.331 111.300
100% borg (50% SWS en 50% gemeente) 61.487 61.487 4.002 14.004 51.485
100% borg WSW (achtervang: 50% Staat en 50% gemeente) 13.460.500 13.460.500 14.401.000
Totaal 13.673.618 13.673.618 4.002 54.335 14.563.785

*In 2022 wordt er door het WSW (waarborgfonds sociale woningbouw) geen specificatie meer afgegeven over aflossingen en nieuwe leningen. In de tabel is nu dus alleen het saldo per 01-01-2022 en 31-12-2022 opgenomen. 

Voor een specificatie van de overige gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichting

Per 1 september 2006 is een vijfjarig leasecontract gesloten met Citytec voor de bestaande openbare verlichting. Het contract wordt zonder opzegging steeds met een jaar verlengd. In 2022 is in de begroting een bedrag opgenomen van € 312.600 en zijn de werkelijke uitgaven in 2022 € 312.635 geweest.

Overeenkomst

Met de gemeente Woerden is voor de samenwerking een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten voor 2021 t/m 2025. De uitgaven voor 2022 zijn conform de begroting van 2022.

Europese aanbesteding

Op basis van de uitgevoerde spendanalyse zijn er geen constateringen op onrechtmatigheid van de inkopen van de Europese aanbestedingsregels.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment van opstellen van de jaarrekening zijn er geen bijzonderheden bekend.