Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Ivo ten Hagen Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.2 Fysieke infrastructuur Industrieterrein Tappersheul III
5.5 Cultureel erfgoed Archeologiebeleid, Gemeentetoren en carillon
8.1 Ruimtelijke ordening Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

1.    Uitvoering Meerjaren Onderhouds Plan gemeentelijk Vastgoed
Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2021-2030 is eind 2021 vastgesteld. Door middel van dit geactualiseerde plan is een gedegen inzicht in de onderhoudsbehoefte en kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed ontstaan alsmede een juiste onderbouwing van het benodigde onderhoudsbudget.
Vanaf 2022 is er een Voorziening Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed gevormd. De bestaande Reserve Onderhoud gemeentelijk  vastgoed blijft bestaan voor een aantal objecten die de komende jaren afgestoten gaan worden.
Het Jaarprogramma voor onderhoud over het jaar 2022 is voor een belangrijk deel uitgevoerd. Een deel van de geplande activiteiten is doorgeschoven naar het jaar 2023.


2.    Verenigingsgebouw Tjonkie 
Het verenigingsgebouw voor de jeugd 'Tjonkie' is op 1 januari 2022 overgedragen aan de Stichting Tjonkie. Hiervoor is een recht van opstal voor het gebouw gevestigd.


3.    Overdracht sporthal de Noort Syde
Vanaf 1 januari 2022 is de sporthal de Noort Syde overgedragen van de Stichting Sporthal Oudewater naar de gemeente. Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van het inregelen van het beheer van het gebouw en het gebruik van de accommodatie. 


4.    Stadskantoor
Op grond van het zgn. Didam-arrest is op 18 mei 2022 de intentie tot vervreemden van het stadskantoor gepubliceerd.  Naar aanleiding van deze publicatie heeft zich een andere gegadigde gemeld. Deze situatie heeft geleid tot een heroverweging van het proces tot afstoten van het gebouw.  Op 16 december 2022 heeft de gemeente het voornemen om het stadskantoor te vervreemden nogmaals gepubliceerd en partijen in de gelegenheid gesteld om een plan hiervoor in te dienen binnen de ambitie en kaders die daarvoor gesteld waren. Begin 2023 is de combinatie Stichting Zorg en Welzijn Oudewater en Habion geselecteerd voor de herontwikkeling van het stadskantoor.


5.    De Klepper
De raad heeft in het voorjaar van 2022 besloten de beoogde herontwikkeling van De Klepper (inclusief het maatschappelijke programma) als opgave op de markt te zetten. Hiervoor is een biedboek opgesteld. Het concept-biedboek is via een gespecialiseerde makelaar naar buiten gebracht voor een marktconsultatie. Na gebleken interesse vanuit de markt is het definitieve biedboek gepubliceerd op Funda in Business en verspreid via het netwerk van de makelaar. In december 2022 zijn er kijkdagen geweest voor geïnteresseerde partijen.  Biedingen worden in maart 2023 verwacht.


6.    Het Cultuurhuis
Met de schoolbesturen De Vier Windstreken en Onderwijs Primair is een intentieovereenkomst gesloten voor het afstoten van vier lokalen waarbij de vier lokalen samen met de bibliotheek en het cultuurlokaal getransformeerd zullen worden naar negen appartementen. De vier lokalen konden echter op 1 september 2022 niet onttrokken worden uit de onderwijsbestemming zodat de overdracht per 1 september 2022 niet geëffectueerd is. 


7.    v.m. Goejanverwelle school in Hekendorp
De openbare school in Hekendorp is per 1 september 2022 gesloten. Het schoolgebouw heeft sinds dat moment geen onderwijsbestemming meer. Het gebouw wordt tijdelijk beheerd door AdHoc-leegstandsbeheer.  

Opgave: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Wonen is een van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is een voor hen passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Beschikbaarheid van voldoende passende woningen

Met de uitgangspunten die in zowel de Woonvisie 2020 en 2025 als de Doelgroepenverordening staan, gaan we samen met woningbouwcorporatie en ontwikkelaars bouwen aan de huidige en toekomstige woningbouwopgave. Om daarmee een constante groei van nieuwe woningen in de gemeente Oudewater te realiseren.

De afgelopen jaren is gezamenlijk hard gewerkt aan woningbouwprojecten in de gemeente Oudewater. In 2022 zijn er in totaal 47 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit jaar is het in de gemeente goed zichtbaar geworden dat er wordt gebouwd: bij drie grote woningbouwprojecten (Oranje Bolwerck, Schuylenburcht en Westerwal) is de schop de grond in gegaan. Het gemiddelde van dertig woningen per jaar wordt de komende jaren ruimschoots gehaald. In de periode van 2023 tot 2026 is de prognose dat in totaal 320 woningen worden opgeleverd. Het project Kerkwetering zal in de toekomst voor een constante groei van woningbouw zorgen in de gemeente Oudewater.

Uitbreiding van aantrekkelijke woon- en werkgebieden

De afgelopen jaren is ingezet op de uitbreidingslocaties Kerkwetering,  Statenland (woningbouw) en Tappersheul III (bedrijven en sportvoorzieningen). Via deze uitbreidingslocaties wordt gewerkt aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied in de gemeente Oudewater. In samenspraak met de omgeving wordt gekeken hoe we dit kunnen realiseren. We blijven met de provincie in gesprek om toekomstige ontwikkelingen buiten de rode contour in de gemeente Oudewater bespreekbaar te houden.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Tappersheul III

In februari 2022 zijn vijf reserveringsovereenkomsten voor een kavel op Tappersheul III  ondertekend door ondernemers. Er loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State (RvS) tegen het bestemmingsplan Tappersheul III inclusief sportcluster.  Op 16 maart heeft de RvS het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening op basis van een belangenafweging afgewezen. Tevens heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS de volgende onderzoeksopdracht gegeven aan Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB): Beschrijf de gevolgen van het plan, voor zover nodig voor de behandeling van het beroep, en betrek daarbij het aspect geluid.  Op 13 juli 2022 heeft STAB een rapport aangeleverd bij de RvS. Dit rapport zal de input zijn voor de RvS voor de beoordeling van deze beroepszaak. We hebben van de RvS nog geen datum voor de zitting ontvangen. 

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan de minimale acties (van de VNG), waaronder de inrichting van de benodigde software (DSO), het aanpassen van de werkprocessen en het voorbereiden van het kunnen werken met het Omgevingsplan. Ook werkten we aan de voorbereiding van diverse raadsbesluiten waaronder de participatieplicht voor initiatiefnemers en het adviesrecht van de raad. Door het uitstel van de Omgevingswet tot in elk geval 1 januari 2024 is deze opgave nog niet afgerond en wordt deze verder doorgeschoven naar 2023. De voorbereidende werkzaamheden liggen op schema, maar worden ook deels doorgeschoven naar 2023. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar.

 

In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.

Terug naar navigatie - 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De woningen Oranje Bolwerck worden niet in 2022 maar in 2023 opgeleverd, naar verwachting in het tweede en derde kwartaal. Oorzaak is een langer dan voorzien aanlooptraject bij de projectontwikkelaar waardoor de bouw later startte dan eerder stond aangegeven.

Inspanning 2022

6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.

Terug naar navigatie - 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op 16 maart heeft de Raad van State (RvS) het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening op basis van een belangenafweging afgewezen. Tevens heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS opdracht gegeven aan Stichting Advisering bestuursrechtspraak (STAB) om onderzoek in te stellen dat gericht is op de beantwoording van de volgende vraag: Beschrijf de gevolgen van het plan, voor zover nodig voor de behandeling van het beroep, en betrek daarbij het aspect geluid. 

Op 13 juli 2022 heeft STAB een rapport aangeleverd bij de RvS. Dit rapport zal de input zijn voor de RvS met betrekking tot de beoordeling van deze beroepszaak. Van de RvS hebben we nog geen datum voor de zitting ontvangen. 

Inspanning 2022

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Terug naar navigatie - 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De invoering van de Omgevingswet wordt goed voorbereid, waarbij we insteken op de 'basis op orde' op het moment van invoering en waarbij we na de invoering starten met vernieuwing en doorontwikkeling.

Door het uitstel van de Omgevingswet tot in elk geval 1 januari 2024 is deze opgave nog niet afgerond en wordt deze opgave verder doorgeschoven naar 2023. De voorbereidende werkzaamheden liggen op schema, maar worden ook deels doorgeschoven naar 2023.

 

 

Inspanning 2022

6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Door het uitstel van de Omgevingswet tot in elk geval 1 jul 2023 is het DSO nog niet operationeel. De voorbereidende werkzaamheden lopen door in 2023.

Inspanning 2022

6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Terug naar navigatie - 6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Meerjaren Onderhouds Programma is geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. 

De verkoop van vastgoed (De Klepper, het Stadskantoor, gemeentelijk deel Cultuurhuis) is in 2022 nog niet gerealiseerd. De voorbereiding voor de verkoop, waaronder het opstellen van een biedboek voor De Klepper en formele aankondigingen voor verkoop van het stadskantoor, heeft meer tijd gevraagd.

Bij het Cultuurhuis konden de vier te transformeren lokalen nog niet in 2022 door de scholen beschikbaar worden gesteld, waardoor het verkoopproces opgeschoven is.

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.925.788 241.837 1.683.951
5.5 Cultureel erfgoed 47.020 40.730 6.290
8.1 Ruimte en leefomgeving 66.516 504.883 -438.367
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 204.990 2.014.040 -1.809.050
8.3 Wonen en bouwen 1.102.209 929.461 172.748
Totaal Lasten 3.346.523 3.730.951 -384.428
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.925.788 -241.837 -1.683.951
5.5 Cultureel erfgoed 0 -24.181 24.181
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 -434.687 434.687
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -204.990 -2.184.657 1.979.667
8.3 Wonen en bouwen -1.314.939 -1.368.486 53.547
Totaal Baten -3.445.717 -4.253.849 808.132
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 147.658 -147.658
Totaal Stortingen 0 147.658 -147.658
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -41.972 -39.212 -2.760
Totaal Onttrekkingen -41.972 -39.212 -2.760

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
3.2 Uitgaven voor de bedrijventerreinen (grondexploitaties) Tappersheul III. Hiertegenover staan inkomsten vanuit de betreffende grondexploitaties onder de batenkant. Deze post is budgetneutraal. 1.683.951 voordeel
8.1 In het kader van kostenverhaal is meer uitgegeven dan begroot. Hier staan inkomsten tegenover. -438.367 nadeel
8.2 Uitvoering grondexploitaties: meer uitgaven gedaan dan begroot. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 174.099 in verband met een winstneming Oranje Bolwerck. -1.809.050 nadeel
8.3 Implementatie Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Restantbudget wordt opgenomen als budgetoverheveling (€ 160.000). 172.748 voordeel
Overige 6.290 voordeel
Totaal mutaties lasten -384.428 nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
3.2 Mutatie van de kosten die als onderhanden werk in de grondexploitatie bedrijventerrein Tappersheul III worden geboekt. -1.683.951 nadeel
8.1 Kostenverhaal: inkomsten 2022 en nog te realiseren inkomsten. 434.687 voordeel
8.2 Zie toelichting bij de lasten. 1.979.667 voordeel
8.3 Er is meer grond verkocht dan verwacht. 125.253 voordeel
8.3 Tussentijds via de najaarsrapportage bijgeraamde omgevingsleges zijn niet volledig gerealiseerd. -66.608 nadeel
Overige 19.083 voordeel
Totaal mutaties baten 808.131 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 423.703 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Bij raadsvoorstel 20R.01149 is ten behoeve van de ontwikkeling van Oranje Bolwerck een krediet beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve vooruitlopend op het openen van de gondexploitatie. Na het afsluiten van de ontwikkelovereenkomst en het openen van de grondexploitatie kan de algemene reserve weer worden aangevuld. -147.658 nadeel
0.10 Geen groot onderhoud gepleegd aan de gebouwen die op de nominatie staan om afgestoten te worden, waardoor geen onttrekking van de reserve Groot onderhoud heeft plaatsgevonden. -2.760 nadeel
Totaal mutaties reserves -150.418 nadeel
Taakveld Budgetoverhevelingen Bedrag
8.3 Invoering Wkb 6.046
8.3 VTH uitvoeringsstrategie 10.000
8.3 Invoeren Omgevingswet 160.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 176.046

Nieuwbouw woningen

Terug naar navigatie - Nieuwbouw woningen
Bron: BAG
Periode Oudewater Nederland
2021 0,7 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 8,9 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
2022 9,2 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 9,3 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen