Paragraaf 1 Lokale heffingen

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

Wat is het doel van deze paragraaf?
 
Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van de resultaten op deze heffingen. De regelgeving is vastgelegd in de wet en in de lokale belastingverordeningen en is uitgebreid toegelicht in de programmabegroting. De cijfers van de begroting betreft de begroting na wijziging.

Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten:
Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.

Bestemmingsheffingen: deze dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.
 
Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:
De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).
Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan personen (niet aan bedrijven). De gemeente Oudewater hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm in aanmerking voor kwijtschelding. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Werkelijke opbrengsten

Terug naar navigatie - Werkelijke opbrengsten
Belastingen en heffingen Baten rekening 2022 Baten begroting 2022 Baten begroting na wijz. 2022 Baten rekening 2021
A. Belastingen
1 Eigenaren woningen 1.941 1.905 1.935 1.863
Eigenaren niet-woningen 552 551 551 528
Gebruikers niet-woningen 354 330 350 337
2 Precariobelasting 52 12 19 24
3 Toeristenbelasting 31 13 13 26
Subtotaal A Belastingen 2.930 2.811 2.868 2.778
B. Bestemmingsheffingen
1 Afvalstoffenheffing 1.268 1.251 1.251 1.154
2 Rioolheffing 1.665 1.663 1.663 1.477
Subtotaal B Bestemmingsheffingen 2.933 2.914 2.914 2.631
C. Rechten
1 Leges burgerzaken 142 166 129 143
2 Begrafenisrechten 13 17 14 12
3 Marktgelden 24 25 25 16
4 Bruggelden 12 12 12 13
5 Omgevingsvergunningen 1.233 350 1.300 542
Subtotaal C Rechten 1.424 570 1.480 726
Totaal € x 1.000 € 7.287 € 6.295 € 7.262 € 6.135

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld (fictief huishouden). De bedragen zijn gebaseerd op een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde voor het belastingjaar 2022 van € 361.000 (2021: € 335.000).

 

Werkelijk meerpersoons 2022 Begroot meerpersoons 2022 Werkelijk meerpersoons 2021
1 OZB 449 448 432
2 Rioolheffing 335 347 300
3 Afvalstoffenheffing 329 329 297
Totaal € 1.113 € 1.124 € 1.029

A. Belastingen

Terug naar navigatie - A. Belastingen

OZB
In onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2022 en 2021 opgenomen. De tarieven 2022 worden geheven als percentage van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021.

Tarief OZB Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021
1 Woningen
a Eigenaren 0,1246% 0,1240% 0,1290%
2 Niet-woningen
a Eigenaren 0,2990% 0,2987% 0,2863%
b Gebruikers 0,2365% 0,2363% 0,2265%

 

Opbrengst OZB:

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
0.61 Eigenaren woningen 1.941 1.905 1.935 1.863
0.62 Eigenaren niet-woningen 552 551 551 528
0.62 Gebruikers niet-woningen 354 330 350 337
Totaal € x 1.000 € 2.847 € 2.786 € 2.836 € 2.728

De opbrengsten van de OZB zijn een fractie hoger dan begroot. In de najaarsrapportage 2022 is de begroting reeds bijgesteld conform de opbrengsten.

 

Ad 2 Precariobelasting
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
0.64 Opbrengst € x 1.000 € 52 € 12 € 19 € 24

In 2022 is er circa € 28.000 meer incidentele precario geheven dan begroot; ook was de opbrengst van de terrassen en standplaatsen circa € 5.000 hoger.

 

Ad 3 Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
3.4 Opbrengst € x 1.000 € 31 € 13 € 13 € 26

In 2022 zijn niet alleen de aanslagen toeristenbelasting 2022 maar ook die van 2021 opgelegd en geïnd. De ramingen voor 2022 en 2021 waren gelijk, de opbrengst is in beide jaren ca.  € 9.000 hoger uitgevallen, wat het verschil van € 18.000 tussen begroting 2022 en rekening 2022 verklaart.

B. Bestemmingsheffingen

Terug naar navigatie - B. Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
7.3 Afval 1.111 1.077 1.108 1.070
2.1 Verkeer en vervoer 25 25 25 6
6.3 Inkomensregelingen 31 24 24 27
0.4 Overhead 5 5 5 0
btw-lasten te verhalen op btw-compensatiefonds 195 188 188 209
Storting in de Voorziening afvalstoffenheffing
Totale lasten 1.367 1.319 1.350 1.312
Baten
7.3 Afvalstoffenheffing inclusief teruggave 1.268 1.251 1.251 1.154
7.3 Overige baten 186 129 120 182
Coronavergoeding uit Algemene Uitkering 15
7.3 Totale baten 1.454 1.380 1.371 1.351
Saldo € 87 € 61 € 21 € 39
Kostendekkendheidsgraad 106% 105% 102% 103%

 

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing:

Geraamde stand per 1-1-2022 € 75.088
2021 storting € 38.553 (rekening)
2022  storting € 86.752 (rekening)

 

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
7.2 Riolering 713 1.014 1.014 769
2.1 Verkeer en vervoer 9 6
2.4 Economische havens en waterwegen 109 106 106 72
btw exploitatie en op investeringen 98 147 147 109
Storting in de voorzienig riolering
Totale lasten 929 1.267 1.267 956
Baten
7.2 Doorberekende kosten huisaansluitingen 10 5 5 20
7.2 Rioolheffingen woningen 1.665 1.663 1.663 1.477
Totale baten 1.675 1.668 1.668 1.497
Saldo (=mutatie reserve; min = onttrekking) € 746 € 401 € 401 € 541
Kostendekkendheidsgraad 180% 132% 132% 157%

 

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening riolering conform raadsbesluit GWP Oudewater 2020-2024:

Geraamde stand per 1-1-2022 € 3.866.068
2021 storting € 541.258  (rekening)
2022 storting

€ 745.565 (rekening)

Gemeente Oudewater heeft gekozen voor een grote stijging van de rioolheffing in 2020–2023, zodat de rioolheffing daarna nagenoeg gelijk kan blijven. Het gevolg hiervan is dat de voorziening Riolering fors toeneemt om latere investeringen te dekken.

C. Rechten

Terug naar navigatie - C. Rechten

In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. Nagestreefd wordt een kostendekkendheidsgraad van 100%. Zichtbaar is dat dit voor een aantal tarieven nog niet is gerealiseerd.

Ad 1 Leges burgerzaken
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn. Voorbeelden hiervan zijn uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
0.2 Burgerzaken 459 431 448 443
Totale lasten 459 431 448 443
0.2 Baten 142 166 129 143
Saldo € x 1.000 -€ 317 -€ 265 -€ 319 -€ 300
Kostendekkendheidsgraad 31% 39% 29% 32%

De leges uit huwelijken en rijbewijzen zijn fors hoger dan begroot. De leges uit reisdocumenten bleven echter achter, wat zich laat verklaren door de veranderde geldigheidstermijn van tien jaar sinds 2014. Vanaf 2024 zullen we een omgekeerd effect waarnemen waarbij sprake zal zijn van een verhoogde vraag naar reisdocumenten.

 

Ad 2 Begrafenisrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor daarmee verband houdende diensten die de gemeente levert.

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
7.5 Begraafplaatsen 8 16 10 58
7.5 Baten 13 17 14 12
Saldo € x 1.000 € 5 € 1 € 4 -€ 46
Kostendekkendheidsgraad 163% 106% 140% 21%
Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 39 39 37
Totale lasten 42 39 39 37
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 25 25 16
Totale baten 24 25 25 16
Saldo € x 1.000 -€ 18 -€ 14 -€ 14 -€ 21
Kostendekkendheidsgraad 57% 64% 64% 43%

 

Ad 4 Bruggelden
Voor iedere doorvaart van de Hoenkoopse brug wordt € 2 per vaartuig gerekend. Met de opbrengst hiervan wordt een deel van de brugbediening door medewerkers van Ferm Werk bekostigd. 

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 50 43 48 57
Totale lasten 50 43 48 57
2.4 Baten 12 12 12 13
Saldo € x 1.000 -€ 38 -€ 31 -€ 36 -€ 44
Kostendekkendheidsgraad 24% 28% 25% 23%

 

Ad 5 Omgevingsvergunningen
Binnen het taakveld omgevingsvergunning is de kostendekkendheid afhankelijk van de baten. Temporisering van de baten levert een lagere kostendekkendheid. Echter, hogere baten zijn meestal gekoppeld aan een grotere werklast wat uiteindelijk kan leiden tot meer capaciteitsinzet. Gevolg hiervan is dat de kostendekkendheid dan niet wordt vergroot maar gelijk blijft.

Taak- veld Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Rekening 2021
Lasten
8.3 Wonen en bouwen 511 355 355 714
Totale lasten 511 355 355 714
Baten
8.3 Wonen en bouwen 1.233 350 1.300 542
Totale baten 1.233 350 1.300 542
Saldo € x 1.000 € 722 -€ 5 € 945 -€ 172
Kostendekkendheidsgraad 241% 99% 366% 76%

In 2022 zijn de baten omgevingsleges enorm toegenomen door drie grote projecten: Oranje Bolwerck, Schuylenburcht en Westerwal. Deze projecten waren samen goed voor bijna € 1 miljoen aan omgevingsleges. Dit heeft geresulteerd in een meer dan volledige kostendekkendheid, ondanks dat de kosten in 2022 ook veel hoger zijn geweest dan begroot. De kosten namen vooral toe door externe inhuur om de aanvragen te behandelen.

D. Vergelijking met andere gemeenten

Terug naar navigatie - D. Vergelijking met andere gemeenten
Belastingsoort 2022 Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Montfoort De Ronde Venen
OZB woningen 0,1246% 0,1127% 0,1162% 0,1223% 0,0724%
OZB niet-woningen 0,5355% 0,5279% 0,4671% 0,6468% 0,4125%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden € 263 € 240 € 222 € 229 € 270
Meerpersoonshuishouden € 329 € 291 € 275 € 374 € 348
Rioolheffing € 335 € 241 € 375 € 269 € 210