Begrotingsrechtmatigheid

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de Kadernota rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. x
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. x
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. x
4 Kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. x
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:
6.1 - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar x
6.2 -geconstateerd na verantwoordingsjaar x
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren x
7.2 - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil
Lasten € 2.270.771 € 2.623.716 -€ 352.945
Analyse
De overschrijdingen worden veroorzaakt door niet begrote kosten voor een projectleider voor de ontwikkelingen rond De Klepper en Sporthal De Noort Syde (€ 55.000). Als gevolg van het vormen van een voorziening wachtgelden is er een storting gedaan (€ 64.611), tevens is sprake van wachtgelden in 2022, wat resulteerde in een overschrijding van € 120.900. Deze overschrijdingen volgen uit een wettelijke plicht, waren pas bekend na de laatste bestuursrapportage en zijn niet onrechtmatig. Voor de nieuwe gemeenteraad zijn extra kosten gemaakt voor opleiding, inwerking en ict, en de kosten van de accountant zijn hoger uitgevallen door extra werkzaamheden (€ 81.990). In totaal is een bedrag van € 136.990 (55.000+81.990) onrechtmatig.
Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil
Lasten € 3.346.523 € 3.844.057 -€ 497.534
Analyse
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door uitgaven m.b.t. grondexploitatie en kostenverhaal. Tegenover deze lasten staat inkomsten. De overschrijding telt niet mee als onrechtmatigheid.
Programma 7 - Algemene inkomsten Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil
Lasten -€ 1.507 € 58.792 -€ 60.299
Analyse
De overschrijding wordt veroorzaakt door de extra rentelasten van een aangegane geldlening. Binnen dit programma is sprake van hogere inkomsten (met name algemene uitkering Gemeentefonds) die deze overschrijding ruim compenseren.
Investeringen (afgesloten in 2022) Restant krediet 1-1-2022 Realisatie 2021 Verschil
Geen investeringen waarbij sprake is van kredietonrechtmatigheid. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten
Grootboek Omschrijving Restant krediet 1-1-2022 Realisatie 2022 Restantkrediet 31-12-2022 Doorlopend / afsluiten
72100006 Hoenkoopsebrug (renovatie)(K) 896.129 17.214 878.915 doorlopend
72100009 Masterplan Binnenstad Bovengronds 2019(K) - - - afsluiten
72100010 Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul(K) 439.967 373.228 66.739 doorlopend
72100011 Masterplan binnenstad bovengronds 2020(K) 85.810 66.979 18.831 doorlopend
72100016 Masterplan binnenstad tr. 2022 bovengr. (kleine H/(K) 50.000 320 49.680 doorlopend
72100017 IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2022(K) 1.300.000 397.800 902.200 doorlopend
72100027 Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds(K) 679.846 142.617 537.229 doorlopend
72100028 Vervanging materieel gladheidsbestrijding 2021(K) 97.266 - 97.266 doorlopend
72100029 IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2021(K) - - - afsluiten
72100030 Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren)(K) 4.835.167 268.794 4.566.373 doorlopend
72100401 Herstel N en Z. Linschoterzandweg(K) 116.342 116.320 22 afsluiten
72400001 Herstel oevers Lange Linschoten 2020(K) 8.987 8.870 117 afsluiten
72400002 Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021(K) 1.480.866 891.419 589.447 doorlopend
72400004 Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022(K) 400.000 - 400.000 doorlopend
75600011 Verduurzamen&klimaatverb. bibliotheek/Cultuurhuis(K) 40.000 - 40.000 doorlopend
75600012 Dak cultuurhuis(K) 52.925 2.325 50.600 doorlopend
75700003 Vervanging bomen 2020(K) - - - afsluiten
75700004 Vervanging bomen 2022(K) 200.000 12.647 187.353 doorlopend
75700005 Vervangen kabelbaan speelplek Lijnbaan 58 2022(K) 13.000 13.073 73- afsluiten
75700006 Vervangingsplan tractie (kiepende bak zonder kraan(K) 70.000 - 70.000 doorlopend
75700007 Vervangingsplan tractie (kiepende bak met kraan)(K) 75.000 - 75.000 doorlopend
75700008 Vervangingsplan tractie (2 spike stals) 2022(K) 150.000 - 150.000 doorlopend
75700014 Vervanging bomen 2021(K) 139.851 85.544 54.307 doorlopend
75700015 Vervangingsplan tractie (versnipperaar) 2021(K) - - - doorlopend
75700016 Vervanging beplanting 2022 (K) 35.000 - 35.000 doorlopend
76100001 Verbouw de Klepper 2020(K) 708.895 51.784 657.111 doorlopend
77200001 Masterplan binnenstad tranche 4 2022(K) 932.530 409.647 522.883 doorlopend
77200002 Drainage en persleidingen 2022(K) 120.000 - 120.000 doorlopend
77200003 Duikers en NVO 2022(K) 82.500 - 82.500 doorlopend
77200004 Vervanging riolering Brede Dijk tranche 2 2022(K) - - - afsluiten
77200005 Afkoppelen Hoenkoop (wadi's aanleggen) 2022(K) 50.000 - 50.000 doorlopend
77200006 Drukriolering elektronische deel 2022(K) 500.000 4.855 495.145 doorlopend
77200012 Masterplan Binnenstad Ondergronds 2019(K) - - - afsluiten
77200013 Drukriolering electronisch deel 2020(K) 372.736 375.262 2.526- afsluiten
77200014 Masterplan binnenstad ondergronds 2020(K) 225.014 225.014 - afsluiten
77200016 Masterplan binnenstad tranche 3 2021(K) 375.819 337.670 38.149 doorlopend
77200017 Drukriolering electronische deel 2021(K) 495.503 174.088 321.415 doorlopend
77200018 Gemalen electronische deel 2021(K) 125.000 12.415 112.585 doorlopend
77200019 Drainage en persleidingen 2021(K) 35.000 - 35.000 doorlopend
77200020 Vervanging riool Brede Dijk 2021(K) 2.813.984 115.058 2.698.926 doorlopend
77200022 Vrijverval riolering 2021(K) 8.519 27 8.492 doorlopend
78300002 Aankoop 10 appartementen Oranje Bolwerck(K) 1.500.000 - 1.500.000 doorlopend
78300006 Nieuwbouw units opvang Oekraine(K) 972.495 1.017.848 45.353- doorlopend
Totaal 20.484.151 5.120.819 15.363.332
Doorlopend naar 2023 -
Kredietoverschrijdingen
Dit is niet van toepassing.