Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV.
NB. conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. .

Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip 'incidenteel' gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie jaar en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is altijd sprake van een incidentele opbrengst, ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

2021
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
Kosten opvang Oekraïners € 941.204
4. Cultuur, economie en milieu
Project Vitaliteit Binnenstad Oudewater € 38.800
5. Sport en onderwijs
Voorbereidingskosten nieuwe zwembad € 34.275
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten € 1.014.279
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
Rijksbijdrage opvang Oekraïners € 1.183.706
4. Cultuur, economie en milieu
Project Vitaliteit Binnenstad Oudewater (subsidie) € 38.800
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Winstneming grondexploitatie Oranje Bolwerck € 174.000
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 1.396.506

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
2022
Gerealiseerd resultaat € 2.960.187
Af:
Incidentele baten € -1.396.506
Incidentele onttrekkingen reserves: € -1.288.653
Bij:
Incidentele lasten € 1.014.279
Incidentele toevoegingen reserves: € 246.047
Structureel saldo € 1.535.354
Structurele toevoegingen aan reserves 2022
Structurele toevoegingen: € -
Totaal toevoegingen € -
Onttrekkingen aan reserves 2022
Structurele onttrekkingen: € 0
Totaal onttrekkingen € -

Toelichting per post

Terug naar navigatie - Toelichting per post

Lasten

Opvang Oekraïners: t.b.v. de huisvesting van Oekraïners. Hier staan ook baten (rijksbijdrage) tegenover.

Project  Vitaliteit Binnenstad Oudewater. Betreft een eenmalig project waar een rijksbijdrage tegenover staat.

Voorbereidingskosten nieuwe zwembad: betreft een eenmalig project.

Baten

Bij het onderdeel Grexen heeft een winstneming plaatsgevonden van € 174.000 voor project Oranje Bolwerck.