Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Baten Begroting 2022 na wijzigingen Lasten Begroting 2022 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2022 Baten Werkelijk 2022 Lasten Werkelijk Saldo 2022
0.1 Bestuur -138.253 1.099.716 961.463 -140.308 1.492.364 1.352.056
0.10 Mutaties reserves -3.622.059 -20.817 -3.642.876 -1.288.653 246.047 -1.042.605
0.2 Burgerzaken -132.181 487.493 355.312 -141.946 511.943 369.998
0.4 Overhead -63.632 4.601.093 4.537.461 -70.572 4.577.905 4.507.333
0.5 Treasury -65.955 -121.801 -187.756 -65.732 -9.593 -75.326
0.61 OZB woningen -1.935.089 63.355 -1.871.734 -1.940.588 70.366 -1.870.222
0.62 OZB niet-woningen -901.744 0 -901.744 -905.850 0 -905.850
0.64 Belastingen overig -19.012 0 -19.012 -52.202 0 -52.202
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -16.158.252 0 -16.158.252 -17.498.645 0 -17.498.645
0.8 Overige baten en lasten 0 56.939 56.939 0 -883 -883
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 -1.097 -1.097
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 595.266 595.266 0 584.872 584.872
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.551 88.296 78.745 -4.264 66.524 62.260
2.1 Verkeer en vervoer -60.820 2.732.360 2.671.540 -122.798 2.037.426 1.914.628
2.4 Economische havens en waterwegen 0 429.437 429.437 0 298.559 298.559
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.925.788 1.925.788 0 -241.837 241.837 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -132.049 151.604 19.555 -55.189 94.264 39.075
3.4 Economische promotie -12.732 2.253 -10.479 -69.763 40.694 -29.069
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 77.861 77.861 0 53.862 53.862
4.2 Onderwijshuisvesting -1.000 359.890 358.890 -9.025 393.296 384.271
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -166.312 582.142 415.830 -114.196 536.312 422.116
5.1 Sportbeleid en activering 0 47.340 47.340 -42.571 94.473 51.902
5.2 Sportaccommodaties -104.281 3.113.975 3.009.694 -194.406 669.280 474.874
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 74.330 74.330 0 76.440 76.440
5.4 Musea -7.274 30.247 22.973 -12.171 34.338 22.167
5.5 Cultureel erfgoed 0 47.020 47.020 -24.181 40.730 16.549
5.6 Media -58.971 237.537 178.566 -60.015 238.629 178.614
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.859 526.251 522.392 -10.404 497.832 487.428
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -741.167 2.432.262 1.691.095 -671.599 2.022.731 1.351.132
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 105.891 105.891 0 88.473 88.473
6.3 Inkomensregelingen -1.708.408 2.835.939 1.127.531 -1.758.618 2.750.204 991.586
6.4 WSW en beschut werk 0 382.356 382.356 0 364.000 364.000
6.5 Arbeidsparticipatie 0 275.652 275.652 0 252.617 252.617
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 202.762 202.762 0 206.183 206.183
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -63.448 1.257.555 1.194.107 -59.247 1.154.840 1.095.592
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 1.490.034 1.490.034 -26.158 1.319.401 1.293.243
6.81 Ge√ęscaleerde zorg 18+ 0 5.683 5.683 0 53.201 53.201
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- 0 681.478 681.478 0 436.216 436.216
7.1 Volksgezondheid -10.000 444.577 434.577 -17.414 471.606 454.192
7.2 Riolering -1.668.239 1.413.504 -254.735 -1.674.677 1.458.206 -216.471
7.3 Afval -1.372.644 1.191.356 -181.288 -1.455.203 1.259.432 -195.771
7.4 Milieubeheer -232.518 749.260 516.742 -6.053 453.760 447.707
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -13.738 9.621 -4.117 -13.471 7.866 -5.604
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 66.516 66.516 -434.687 504.883 70.196
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -204.990 204.990 0 -2.184.657 2.014.040 -170.617
8.3 Wonen en bouwen -1.314.939 1.102.209 -212.730 -1.368.486 929.461 -439.026