Paragraaf 6 Verbonden partijen

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering te regelen (via een gemeenschappelijke regeling) met een aantal regiogemeenten gezamenlijk. Kernvragen blijven steeds of de doelstellingen van het uitvoerende orgaan nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente gerealiseerd worden.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan rechtspersonen, waarmee de gemeente een band heeft. Deze paragraaf geeft dan ook per verbonden partij informatie over de verbonden partijen en de bestuurlijke doelstelling die via de verbonden partij wordt gerealiseerd.

Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie van een verbonden partij: “Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”.

Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij op basis van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een verbonden partij als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht – wanneer de gemeente een bestuurder of commissaris in de organisatie mag benoemen of voordragen – is er strikt genomen geen sprake van een verbonden partij. Gemeenten maken vaak van een dergelijk recht gebruik om ervoor te zorgen dat er goede bestuurders in het bestuur van de partij terechtkomen. Ook de stichting waarin bijvoorbeeld de wethouder cultuur op persoonlijke titel als bestuurder plaatsneemt – en dus niet de gemeente vertegenwoordigt– is volgens deze definitie geen verbonden partij.

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, of een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dit betekent dan ook dat, wanneer een verbonden partij failliet gaat, de deelnemers in deze verbonden partij, dus ook de gemeente Oudewater, voor extra kosten zullen komen te staan. Uit bovenstaande blijkt dus ook dat bij leningen en garantstellingen geen sprake is van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies).

Met deze paragraaf voldoen wij aan onze wettelijke plicht (BBV) om per verbonden partij inzicht te geven in de volgende onderwerpen:

 • de beleidsvoornemens van de verbonden partij
 • de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten
 • onze visie op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen in onze programmabegroting
 • naam en de vestigingsplaats, het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd, veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar, het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan begin en einde van het begrotingsjaar, het financiële resultaat van de verbonden partij

De verbonden partijen waarin de gemeente Oudewater bestuurlijke en financiële belangen heeft, worden hierna een voor een volgens hetzelfde stramien toegelicht.

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats Utrecht
Doel Het doel van deze regeling is het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crisis in de Utrechtse gemeenten, waaronder het (verplicht) organiseren van brandweerzorg op regionaal niveau. De gemeentelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor een aantal crisisbeheersingsprocessen zoals: crisiscommunicatie, publieke zorg en nazorg. Geen enkele gemeentelijke organisatie is in staat om deze taken geheel op eigen kracht te vervullen. Regionale samenwerking en bundeling van ambtelijke capaciteit is absoluut noodzakelijk.
Programma 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Deelnemende partijen De 26 Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Rechtsvorm en type regeling 

Rechtsvorm: GR 

Type regeling: collegeregeling

Vooral gericht op: bestuurskracht (beleidsrijke regeling) 

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : burgemeester D.C. de Vries
Plv. lid : wethouder I.A.M. ten Hagen
Bestuurlijk belang Veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Bestuurlijke afspraken over prioriteiten en inzet worden op regionaal niveau gemaakt via de Veiligheidsregio Utrecht.
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Eenduidige en efficiënte inrichting van de brandweer
Eenduidige aanpak van rampen en crises
Eenduidige aanpak brandweerzorg
Financiële bijdrage

Begroting 2022 : € 606.000

Jaarrekening 2022: € 606.444

Begroting 2023: € 619.000

De bijdrage aan de VRU voor het gemeentelijk basistakenpakket staat voor 90% geraamd bij taakveld 1.1 crisisbeheersing en voor 10% bij taakveld 8.3 wonen en bouwen.

Belang van Oudewater

De Veiligheidsregio Utrecht houdt zich met o.a. de volgende werkzaamheden bezig:

 • De VRU heeft de risico’s in de regio in beeld en vastgelegd in het risicoprofiel. De informatie wordt met in- en externe partners gedeeld via:
  - regionaal risicoprofiel;
  - provinciale risicokaart;
  - brandrisicoprofiel;
  - (Gemeentelijke) Integrale Veiligheidsplannen.
 • De VRU adviseert het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen en/of te beperken, met betrekking tot:
  - ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico’s);
  - bouwen;
  - brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
  - milieu;
  - evenementen.
 • De VRU houdt risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te nemen maatregelen.
 • De VRU wil met stimulerende preventie de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven vergroten.
 • De VRU zorgt voor goed voorbereide en opgeleide brandweermensen die de beschikking hebben over voldoende materieel en materiaal voor de uitvoering van hun taak.
 • De VRU onderhoudt een aantal specialismen waaronder waterongevallen, rietkapbrandbestrijding, natuurbrandbestrijding en technische hulpverlening.
 • Op het gebied van Bevolkingszorg beheert de VRU de regionale piketten.
 • De VRU zorgt er voor dat piketfunctionarissen uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind worden . Hoe dit uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).
 • De VRU adviseert de gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie. Voor de lokale functionarissen verzorgt de VRU ook het totale opleiding, training en oefentraject.
 • De VRU volgt met het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) de ontwikkelingen van risico’s in onze regio, die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of crisis.
 • De VRU coördineert en organiseert geneeskundige hulp aan slachtoffers bij een ramp of crisis. In de voorbereidende fase valt hieronder ook het op geneeskundig vlak adviseren bij evenementen.
 • De VRU adviseert het openbaar bestuur en organisaties die een rol hebben in geneeskundige hulpverlening over te nemen maatregelen.
 • De VRU organiseert crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit.
 • De VRU stelt de wettelijke verplichte incidentbestrijdingsplannen op of actualiseert deze.
 • De VRU evalueert GRIP-incidenten conform het evaluatiebeleid van de VRU.
 • De VRU beschikt over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten voor risicovolle en kwetsbare objecten.
 • De VRU draagt zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen.
 • De VRU gaat verder met het verder terugdringen van de nodeloze meldingen via de brandmeldinstallatie. De VRU zet in op een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie van de melding.
 • Op het gebied van organisatieontwikkeling zal de VRU zich onder andere bezig houden met het ontwikkelen van accountmanagement, harmonisatie rechtspositie en loketgericht werken

De VRU voert een aantal taken op het gebied van onderhoud en exploitatie van de brandweerkazerne uit. De gemeente neemt de pakketten operationeel onderhoud, schoonmaak en ARBO & veiligheid af bij de VRU.

Financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 2022

In 2022 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de nieuwe beleidsperiode die in 2024 ingaat. Zo is een nieuw Regionaal Risicoprofiel opgesteld en besproken met de gemeenteraden. Het Risicoprofiel vormt (deels) de basis voor de Bestuursagenda en het Regionaal Crisisplan, die in 2023 worden vastgesteld.

Tevens heeft de VRU (net als voorgaande jaren) de deelnemende gemeenten ondersteund met de aanpak rondom Covid-19. Nieuw in 2022 was de forse inzet op de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waarin de VRU een coördinerende rol heeft gespeeld. Zie voor een volledig jaaroverzicht de jaarrekening van de veiligheidregio. 

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: €  23.237.000
Einde boekjaar: €  23.252.000
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: €  62.708.000
Einde boekjaar: €  62.605.000
Financieel resultaat 2022 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten: € 742.000
Resultaat (na mutaties reserves): € 742.000
Risico’s Het grootste risico betreft het zich voordoen van grote rampen en calamiteiten in een regiogemeente, waardoor er een financieel risico ontstaat voor het bekostigen van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU.

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)

Terug naar navigatie - Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
Vestigingsplaats Woerden
Doel Uitvoering Archiefwetgeving en het beheer van historische archieven en collecties en beschikbaarstelling ervan aan burgers en organisatie.
Op grond van de Archiefwet-1995 moeten besturen van overheden ervoor zorgdragen dat hun archieven in goede en geordende en toegankelijke staat verkeren.
Verder is het RHC belast met het wettelijk toezicht op het gemeentelijk beheer van nog niet overgebrachte archieven.
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie 
Deelnemende partijen Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein, en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Type regeling: Collegeregeling                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vooral gericht op:  Uitvoering  (beleidsarme regeling) 

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : burgemeester D.C. de Vries
Plv. lid : wethouder B.C. Lont
Bestuurlijk belang De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de overgebrachte archieven ligt sinds 2006 bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RHC .
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Bovengenoemde taken (zie achter Doel) vloeien voort uit de Archiefwet 1995. Deze wet verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor het publiek. Hierbij verandert de status van deze archieven in principe naar openbaar en zijn ze voor iedereen kosteloos te raadplegen.
Financiële bijdrage

Begroting 2022: €  48.822 

Jaarrekening 2022: €  46.574

Begroting 2023: €  50.549 

Begroting 2024: €  60.428

Door het RHC wordt btw in rekening gebracht (zit in de bijdrage). De deelnemers kunnen deze via het btw-compensatiefonds verhalen. 

Belang van Oudewater

Doel van het RHC is in het samenwerkingsgebied uitvoering te geven aan de Archiefwet en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. Het RHC is ook toezichthouder op de gemeentelijke archieven van Oudewater.

Financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 2022

Financiën 2022:

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van  €48.822 . De rekening 2022 sluit met een deelnemersbijdrage van € 46.574 . Het verschil wordt in mindering gebracht op de eerste termijn van de deelnemersbijdrage 2023.

Ook kan er nog een bedrag van € 3.269 worden gevraagd vanuit het btw-compensatiefonds waardoor de deelnemersbijdrage 2022 nog lager zal uitvallen. 

Ontwikkelingen 2022-2024:

Vanuit de Archiefwet richt het RHC zich op het beheer van het statisch archief en de uitvoering van de inspectietaak. Het fungeert voor de gemeente als historisch informatiecentrum. De niet-wettelijke taken van het RHC werden afgebouwd.

Het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Het RHC zal ook de vorming van een regionaal E-depot de komende tijd verder oppakken.

Via de RHC-website is het mogelijk om sommige archiefbescheiden digitaal te raadplegen. Archieven en bronnen die zijn ontsloten worden zo veel mogelijk op de website voor publiek beschikbaar gesteld. Natuurlijk blijft het mogelijk de studiezaal te bezoeken om onderzoek te doen of (bouw)dossiers in te zien.
De overbrengingstermijn voor Archiefbescheiden naar het RHC staat momenteel volgens de Archiefwet 1995 op 20 jaar. Er is een traject gestart om deze termijn terug te brengen naar 10 jaar. In de eerste helft van 2019 is een wetsvoorstel  gelanceerd m.b.t. openbare raadpleging. Verkorting van de overbrengingstermijn van 20 jaar naar 10 jaar zal een behoorlijke invloed hebben op de werkzaamheden bij het RHC. Deze verkorting van de overbrengingstermijn zal waarschijnlijk op 1 juli 2024 worden geëffectueerd (verwachting vaststelling nieuwe Archiefwet).
De begroting 2023 is iets lager uitgevallen dan in de meerjarenraming vanwege vertraging van het project E-depot.
Voor wat betreft de inflatiecorrectie voor 2022 is een tegenvaller te verwachten in verband met o.a. de oorlog in Oekraïne. Hoeveel is nog niet bekend.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022

Nihil

Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022

n.v.t.

 Financieel resultaat 2022 (saldo baten en lasten)

Het batig saldo van € 2.248 wordt verrekend met de eerste termijn deelnemersbijdrage 2023. Uit het btw-compensatiefonds kan nog een bedrag van € 3.269 worden verhaald waardoor de deelnemersbijdrage nog lager zal uitvallen.

Risico's

De taken worden uitgevoerd op basis van een sobere dienstverlening: alleen de wettelijke taken.

 

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Terug naar navigatie - Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats Utrecht
Doel De AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en is in 1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Deze gemeenschappelijke regeling heeft als doel een efficiënte en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen (geen bedrijfsafval) voor de deelnemende gemeenten te organiseren.
Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Ook organiseert en regisseert de AVU de papierinzameling, de glasinzameling en de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden (i.s.m. de Apothekersvereniging AVNM) in de provincie Utrecht en laat de AVU jaarlijks de sorteeranalyses van het restafval per gemeente uitvoeren.
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Deelnemende partijen

Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden (in 2021 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling): 
de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, de Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Type regeling: collegeregeling

Vooral gericht op: uitvoering  (beleidsarme regeling)

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder B.C. Lont
Plv. lid : wethouder W.J.P. Kok
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Ook organiseert en regisseert de AVU de papierinzameling, de glasinzameling en de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden (i.s.m. de Apothekersvereniging AVNM) in de provincie Utrecht en laat de AVU jaarlijks de sorteeranalyses van het restafval per gemeente uitvoeren.
Financiële bijdrage

Begroting 2022: € 306.842 

Jaarrekening 2022: € 230.011 (concept)

Begroting 2023: € 310.299

(zie grootboeknummers 6730.0012/6730.0013/6730.0014)

Belang van Oudewater De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar is. Door inzameling en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk aan te besteden, worden dankzij grote hoeveelheden in de regel gunstige tarieven verkregen.
Financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 2022

De kosten voor onze gemeente waren in de begroting 2022 geraamd op  € 306.842. Volgens de concept-jaarrekening bedragen de gerealiseerde kosten € 230.011. In totaal is voor 2022  € 306.494 aan voorschotten betaald. Naar verwachting krijgt de gemeente daarom € 76.483 terugbetaald. 

Dit positieve verschil is met name te danken aan de marktprijs van het oud papier. In 2021 en deels in 2022 is deze zodanig omhooggeklommen uit een dal, dat een fors positief verschil is ontstaan tussen de begrote en de gerealiseerde opbrengst van het oud papier. Helaas heeft dit herstel zich niet doorgezet naar 2023 en is sinds het derde kwartaal van 2022 de oudpapierprijs aan het dalen.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: € 820.092
Einde boekjaar: € 266.831
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: € 21.640.292
Einde boekjaar: € 27.573.052
Financieel resultaat 2022 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten voor belasting en onttrekking: € 77.366 
Gerealiseerd resultaat: € 62.927
Risico's In principe kent de AVU geen risico’s. Alleen wanneer een grote contractpartner haar verplichtingen niet kan nakomen, zou een nieuwe overeenkomst meerkosten met zich mee kunnen brengen. Deze meerkosten worden dan doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

Ferm Werk

Terug naar navigatie - Ferm Werk
Vestigingsplaats Woerden
Doel

Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van vier gemeenten op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen. De vier deelnemende gemeenten hebben alle taken van hun sociale diensten, inclusief het daarmee verbonden operationele beleid, ondergebracht bij Ferm Werk.

De dienstverlening die Ferm Werk verzorgt, betreft het uitvoeren van taken in het kader van de Participatiewet, waarin de volgende voormalige wetten zijn opgenomen: Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Daarnaast geeft Ferm Werk uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen en de nieuwe Wet inburgering.

Tot de taken van Ferm Werk behoort het op basis van genoemde regelgeving verstrekken van uitkeringen en overige inkomensondersteuning en het uitvoeren van in de regelgeving aangegeven activiteiten ter bevordering van participatie en re-integratie in het arbeidsproces.

Programma 3. Sociaal domein
Deelnemende partijen De gemeenten Oudewater, Woerden, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben in het bestuur stemrecht naar rato van het aantal inwoners. Dit komt erop neer dat de gemeente Oudewater ongeveer 10% van de stemmen in het Algemeen Bestuur heeft. Besluiten worden genomen met twee derde meerderheid van stemmen. Zowel in het regionaal ambtelijk overleg als in het bestuur van Ferm Werk vindt afstemming tussen de vier deelnemende gemeenten plaats.
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: gemeenschappelijke regeling.

Type regeling:  gemengde regeling .  

Vooral gericht op: zowel bestuurskracht (beleidsrijke regeling) als uitvoering  (beleidsarme regeling).

Bestuurders vanuit onze gemeente Leden : wethouder W.J.P. Kok (DB) en raadslid D. Wildeman (AB)
Plv. leden: wethouder I. ten Hagen en raadslid A. Griffioen
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage

Begroting 2022 (incl. begr.wz):
Reguliere dienstverlening € 2.968.000 (*)
Aanvullende dienstverlening € 116.000 
 
Jaarrekening 2022:
Reguliere dienstverlening € 2.985.000 (*)
Aanvullende dienstverlening € 117.000
 
(*): inclusief kosten uitvoering en verstrekking energietoeslag (€ 361.433,-).

Belang van Oudewater We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Oudewaterse samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes.
Financiële ontwikkelingen 2022

Ook in 2022 waren de effecten van de coronacrisis nog merkbaar.  Het gemiddeld aantal uitkeringen dat over 2022 is verstrekt, is voor de gemeente Oudewater uiteindelijk conform de begroting gebleven. 

In het eerste kwartaal van 2022 werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de gevolgen van de gestegen (energie)prijzen te verzachten. Zo is o.a. besloten om lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten, deze kosten zijn volledig door het Rijk gecompenseerd. Ferm Werk heeft in april alle bijstandsgerechtigden de energietoeslag uitgekeerd en voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum is een digitaal loket geopend. Ruim 280 inwoners van de gemeente Oudewater hebben de energietoeslag ontvangen. Ferm Werk heeft hierdoor ook meer inwoners in beeld gekregen die leven van een minimum inkomen. Deze inwoners zijn actief benaderd om hen ook van de andere inkomensregelingen gebruik te laten maken. Dit heeft o.a. geresulteerd in een toename in het aantal aanvragen voor de declaratieregeling .

Het programma SW-bedrijf laat een voordeel zien. De gerealiseerde Netto Toegevoegde Waarde (NTW), ook wel de verdiensten vanuit het SW-bedrijf, is hoger uitgevallen dan in de begroting 2022 was opgenomen. Dit komt o.a. door de groei bij individuele detachering in zowel het aantal personen als in een hoger inleentarief.

De uitvoeringskosten voor de bedrijfsvoering zijn toegenomen. Ferm Werk werd begin 2022 geconfronteerd met veel media-aandacht. Inhuur van extra juridische ondersteuning was noodzakelijk. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de uitvoering van het onderzoek naar de veiligheid van de werkomgeving. 

De jaarrekening 2022 laat een zichtbare verbetering van de transparantie van de dienstverlening zien door differentiatie in de programma’s inkomensregelingen, arbeidsparticipatie, SW-bedrijf en Nieuw Beschut en aanvullende dienstverlening. De programma’s worden gezien als een opmaat voor een verdere verdieping van de transparantie van de dienstverlening van Ferm Werk. 

Inhoudelijke ontwikkelingen 2022

Ferm Werk ontwikkelt zich steeds meer als partner binnen het brede sociaal domein. Het gaat daarbij met name over de invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor participatie van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook om het samen optrekken ten behoeve van een meer integrale dienstverlening aan cliënten van Ferm Werk die tevens klant zijn van andere partijen in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jeugdzorg of justitie.

Ferm Werk speelt ook een belangrijke rol in de opvang van vergunninghouders en hun integratie in de samenleving. Daarbij zijn toeleiding naar aanvullend onderwijs en toeleiding naar werk belangrijke elementen. Tegelijkertijd wordt, ook in het kader van het regionale werkbedrijf, de werkgeversdienstverlening versterkt. Ferm Werk wordt door het bedrijfsleven steeds meer gezien als partner bij het vervullen van vacatures en het beperken van de werkloosheid in de regio.

Ferm Werk heeft de opdracht gekregen de nieuwe Wet inburgering 2021 te implementeren en uit te voeren. De Wet inburgering 2021 legt een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeenten voor het organiseren van trajecten voor inburgeringsplichtigen (asielstatushouders en gezinsmigranten). Niet alle statushouders die in 2022 in de gemeente zijn komen wonen, vallen onder de nieuwe wet. Daardoor is het aantal lager dan van te voren verwacht. De statushouders die wel onder de nieuwe wet vallen, hebben inmiddels een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP). 

In 2022 is het niet gelukt om het geprognotiseerde aantal mensen die afhankelijk zijn van een beschutte werkomgeving in dienst te laten komen van Ferm Werk. Dit werd o.a. veroorzaakt door de uitstroom, minder aanmeldingen voor een onderzoekstraject en de onvoorspelbaarheid van de aanvragen voor een indicatie Nieuw Beschut. 

Ferm Werk hanteert de 'omgekeerde toets' als uitgangspunt. Hiermee wordt de hulpvraag van inwoners in volle omvang zichtbaar en daarmee ook de raakvlakken met andere domeinen, waaronder Wmo en Jeugd. De inwoner wordt centraal gesteld en vanuit de hulpvraag ontstaat een 'ontschotte' benadering.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar € 74.603,-
Einde boekjaar € 74.603,-
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar € 5.729.550,-
Einde boekjaar € 4.422.901,-
Financieel resultaat 2022 (saldo van baten en lasten)

€ 0

Risico's De inkomensregelingen die Ferm Werk uitvoert zijn openeinderegelingen. De begroting gaat uit van verwachtingen over het aantal mensen dat bijstand of inkomensondersteuning aanvraagt. En van een bepaald aantal cliënten dat gebruik gaat maken van een garantiebaan of nieuw beschut werk. Ook ten aanzien van de hoogte van de BUIG-uitkering is een inschatting gemaakt. In werkelijkheid kan dit alles mee- of tegenvallen. Het risico daarvoor berust volledig bij de deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

 

Vestigingsplaats Utrecht
Doel Het in stand houden van een dienst van gemeenten ter uitvoering van de taken bij of krachtens de Wet publieke gezondheid opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid.
Programma 3. Sociaal domein
Deelnemende partijen Alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht houden de gemeenschappelijke regeling in stand.
Met ingang van 2014 is er 1 regeling voor zowel de stad Utrecht als de overige gemeenten. Vanaf 2014 heet de GGD niet langer ‘GGD Midden Nederland’ maar: ‘GGD regio Utrecht’ (GGDrU).
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: GR

Type regeling: collegeregeling

Vooral gericht op: bestuurskracht (beleidsrijke regeling)  

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder W.J.P. Kok
Plv. lid : wethouder I. Ten Hagen
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd

De GGDrU levert een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde bevolking door middel van onderzoek, advies en ondersteuning. Infectieziektenbestrijding is een belangrijke taak van de GGDrU; het belang is door de corona-uitbraak in 2020 nog duidelijker geworden. 

De JGZ heeft een belangrijke signalerende functie als het gaat om de ontwikkeling van onze jeugd. Een andere belangrijke taak van de GGDrU is het verzamelen van epidemiologische gegevens waarmee de gemeenten hun beleid kunnen richten.

Financiële bijdrage

Begroting 2022 totale bijdrage en vergoedingen: € 425.084 (na begrotingswijziging 2022).

Jaarrekening 2022: € 428.855 (afrekening maatwerk niet ontvangen).

De extra kosten voor de GGiD, een deel voor de inzet Oekraïne en eenmalige kosten zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze kosten niet in de begrotingswijziging van de GGDrU zijn opgenomen.

Belang van Oudewater Onderdeel uitmaken van de verbonden partij GGDrU levert Oudewater voordelen op het gebied van (financiële) risicospreiding, bestuurlijke kracht en effectiviteit, kennis en expertise, en efficiency dankzij samenwerking met andere gemeenten én met de GGDrU zelf.
Financiële ontwikkelingen 2022

Het programma geeft een positief resultaat van € 648.000. Het positieve jaarresultaat van GGDrU over 2022 bedraagt € 648.000. Dit komt voort uit € 22.053.000 lagere baten (inclusief mutaties in reserves) dan begroot en € 22.701.000 lagere lasten in vergelijking met de begroting. 

De verklaring voor de lagere lasten is het feit dat de corona-meerkosten lager zijn uitgepakt dan ingeschat op het moment van het opstellen van de begrotingswijziging 2022. Aangezien deze meerkosten declarabel zijn bij het ministerie verklaart dit tegelijkertijd ook de lagere baten in vergelijking met de begroting. 

Ondanks het positieve resultaat op het totale programma, is binnen het onderdeel ‘een goede start voor ieder kind’ sprake van een negatief saldo van € 5.446.000, voortkomend uit € 5.292.000 hogere lasten en € 155.000 lagere baten. De belangrijkste verklaring van het tekort bij JGZ komt vanuit het besluit van het AB op 7 december 2022 om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD en de investeringen daarin af te boeken. Door dit besluit heeft de begrote reserveonttrekking niet plaatsgevonden en zijn de investerings- en exploitatiekosten in 2022 in één keer genomen. De gemeenten hebben hierop een incidentele bijdrage geleverd.

Het besluit om te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD heeft tevens geleid tot een actualisatie van de structurele besparingen gerelateerd aan GGiD zoals opgenomen in het Ombuigingenplan 2018-2021. Het geactualiseerde ombuigingenplan is opgenomen in de begrotingswijziging 2023-1. GGDrU schat in dat dit realistische en haalbare ombuigingen zijn, vooralsnog zonder negatieve impact op de bestaande dienstverlening. 

Inhoudelijke ontwikkelingen 2022

GGDrU heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de inhoudelijke pijlers: 
•    Kansrijk opgroeien 
•    Een gezonde en veilige leefomgeving 
•    Langer gelukkig en gezond zelfstandig 

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur heeft voor de bestuursperiode 2023 – 2027 een bestuursagenda opgesteld. De bestuursagenda geeft duiding aan gemeenten en samenwerkingspartners waar we voor staan, welk verschil wij willen maken en hoe we dat doen voor de inwoners van de regio Utrecht, samen met hen. Daarnaast geeft de bestuursagenda intern kaders en richting. De pijlers voor de komende jaren zijn:
- Kansrijk opgroeien
- Gezonde en veilige leefomgeving
- Langer gezond zelfstandig
- Wendbare en vitale organisatie

Bestrijding Covid-19
Vanaf eind februari 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het COVID-19 virus. Alle activiteiten die voortvloeiden uit de pandemiebestrijding heeft GGDrU ondergebracht in een aparte organisatie, het Coronabedrijf. Eind 2021 en begin 2022 was er nog volop inzet op de boostercampagne. Eind maart vervielen bijna alle maatregelen en ging corona een steeds kleinere rol spelen in het dagelijks leven. Op 14 april 2022 heeft de minister van VWS een Kamerbrief gestuurd over de beleidsagenda pandemische paraatheid. Deze beleidsagenda schetst de eerste lijnen voor de visie op een versterkte pandemische paraatheid van de zorg en infectieziektebestrijding in de komende jaren. Medio 2022 is het traject gestart voor de transitie van het coronabedrijf naar de Non-Covid organisatie.

GGiD
In 2022 is het moeilijke, maar helaas noodzakelijke, besluit genomen om de samenwerking met de leverancier van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen.

Opvang vluchtelingen 
Als gevolg van de huidige oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in onze regio zijn afgelopen jaar vluchtelingen opgevangen. De coördinatie op de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de regio ligt bij de Veiligheidsregio (VRU). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. Voor GGDrU is het belangrijk om zo snel en zo goed mogelijk in te schatten wat er nodig is als het gaat om publieke gezondheid. Dit heeft GGDrU gedaan door inzet van onder andere Infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg, psychosociale hulpverlening en gezondheidsvoorlichtingen. 

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022

Begin boekjaar: € 4.112.693
Einde boekjaar: € 4.330.577

Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022

Begin boekjaar: € 49.257.955 
Einde boekjaar: € 29.287.735

Financieel resultaat 2022 (saldo van baten en lasten)

Saldo van baten en lasten: € 1.466.000
Resultaat (na mutaties reserves): € 648.000

Risico's

Op de risicokaart is af te lezen dat er een aantal risico’s is met midden tot hoge kans en impact. Hieronder zijn deze risico’s de oorzaken van deze mogelijke risico’s toegelicht:

Interne bedrijfsvoering:
-    Aanbesteding DDJGZ: i.v.m. het stopzetten van de ontwikkeling van het GGiD is er besloten tot een nieuwe aanbesteding DDJGZ;
-    Tekort gekwalificeerd personeel: lastig om personeel te vinden (zowel medisch als niet-medisch personeel);
-    Transitie coronabedrijf: goed gekwalificeerde medewerkers die GGDrU wil behouden vertrekken; 
-    Fluctuatie kindaantallen: vanaf 2018 financiering JGZ op basis van kindaantallen. Aantal kinderen neemt af;
-    Publieke gezondheid asielzoekers: aanbesteding JGZ dienstverlening bij asielzoekers;
-    Reizigersvaccinatie: de vraag fluctueert (structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten).

2. Samenwerking in de GR:
-    Maatwerk: fluctuatie in afname maatwerk door gemeenten. In afwachting van uitwerking van akkoorden als GALA/WOZO/IZA krijgt GGDrU minder dan voorheen zekerheid over de maatwerkafname;
-    Ombuigingen: ombuigingen zijn noodzakelijk voor structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting.

3. Externe ontwikkelingen:
-    Juridische claim leverancier GGiD: verschil van inzicht oplevering product;
-    Nieuwe pandemie / disruptieve gebeurtenissen: onzekerheden over toekomstige verloop van de coronapandemie, nieuwe infectieziekten en overige disruptieve gebeurtenissen en de gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn; 
-    Verbouwing Dreef 5: onvoorziene omstandigheden bij uitvoering renovatie.

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.229.750. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.848.598. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,316. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel ruim afdoende afgedekt.

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Vestigingsplaats Provinciehuis Utrecht
Doel

De Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt en adviseert de gemeente Oudewater bij het uitvoeren van milieutaken en het ontwikkelen van beleid voor milieu en duurzaamheid.
De ODRU levert een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en het versterken van de bestaande milieukwaliteit door inwoners, bedrijven en overheden te stimuleren tot milieuvriendelijk handelen en gedrag.

Voor de uitvoering van de milieutaken is de programmabegroting van de gemeente leidend. Binnen dit financiële kader wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld. Dit zijn de kaders waarbinnen de Omgevingsdienst haar taken uitvoert.

Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
Deelnemende partijen De gemeentebesturen van Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: GR 

Type regeling: collegeregeling 

Vooral gericht op:  uitvoering  (beleidsarme regeling) 

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder B.C. Lont
Plv. lid : wethouder W.J.P. Kok
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu).
Financiële bijdrage

Conform de gemeenschappelijke regeling dragen de 15 deelnemende gemeenten gezamenlijk het risico voor de Omgevingsdienst.

Begroting 2022: € 457.314 (exclusief tijdelijke uren t.b.v. onvermijdelijke ontwikkelingen)

Jaarrekening 2022:  € 472.249

Begroting 2023: € 501.687 (exclusief tijdelijke uren t.b.v. onvermijdelijke ontwikkelingen)

(zie grootboeknummer 6740.0011)

Financiële ontwikkelingen 2022

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze Omgevingswet heeft een grote impact op de werkzaamheden van de ODRU. De ODRU heeft een inschatting gemaakt dat de komst van de Omgevingswet extra kosten met zich meebrengt. Deels betreft dit kosten voor nieuwe bodemtaken waar budget vanuit het Rijk tegenover staat. Deels betreft het anders werken. Onder de uitvoering van de Omgevingswet gaan we monitoren welke inspanning van de ODRU nodig is om de werkzaamheden uit te voeren en welke kosten dit met zich mee zal brengen.

In de Voorjaarsrapportage 2022 is een meerjarig extra budget opgenomen voor de ODRU. Enerzijds voor de te verwachten extra kosten vanwege de Omgevingswet. Een deel hiervan is incidenteel budget voor 2023. Anderzijds extra budget voor de uitvoering van extra wettelijke verplichte taken, zoals meer meldingen en meer informatieverzoeken. 
In totaal gaat het om een bedrag in 2023 van € 70.755 voor tijdelijke uren t.b.v. onvermijdelijke ontwikkelingen.  

Inhoudelijke ontwikkelingen 2022

In 2022 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet heeft een grote impact op de werkzaamheden van de ODRU. Zo krijgt de ODRU er onder meer nieuwe bodemtaken bij, en  betekent de wet ook voor de ODRU een andere manier van werken. Meer inhoudelijk gezien is in 2022 onder andere gewerkt aan het omzetten van de vergunningen naar milieubelastende activiteiten ter voorbereiding op de Omgevingswet. Naast de Omgevingswet controleert de ODRU onder andere ook de stikstofberekingen (Aerius) voor de gemeenten. In 2022 bleek dat deze manier van berekenen achterhaald was. In het najaar van 2022 is de nieuwe Aeriusberekening door het Rijk gepubliceerd. Dit heeft veel aandacht gevraagd van de medewerkers van de ODRU.  De Omgevingswet is gedurende het jaar 2022  een aantal keren uitgesteld, in november bleek dat de definitieve invoering nu gesteld is op 1 januari 2024. 

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: € 1.707.560
Einde boekjaar: € 1.151.762
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022

Begin boekjaar: € 3.334.328
Einde boekjaar: € 4.314.284

Solvabiliteitsratio 21,07 % (hoe hoger, hoe groter de weerbaarheid)

Financieel resultaat 2022 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten: -/- € 336.798
Geraamd resultaat (na mutaties reserves): -/- € 49.407
Risico's

Op een deel van het eigen vermogen van de ODRU rusten diverse bestemmingen zodat het weerstandsvermogen van de ODRU zich beperkt tot de algemene of egalisatiereserve.
In het Algemeen Bestuur van de ODRU van 19 december 2019 is besloten uit te gaan van waarderingscijfer C, dat uitgaat van een voldoende weerstandsvermogen met een bandbreedte van 1,0 tot 1,4.

Eind 2022 was de ratio 0,80. Dit ligt buiten de ratio van 1,0 tot 1,4 en dat betekent dat de risico’s onvoldoende gedekt kunnen worden vanuit het weerstandsvermogen. In april 2023 wordt het Algemeen Bestuur voorgelegd te besluiten om een eigen bijdrage van de gemeenten van in totaal van € 331.321 opdat de  Algemene Reserve op de ratio 1,0 komt. Als de Algemene Reserve boven deze bandbreedte uit komt, wordt het meerdere teruggegeven aan de eigenaar-gemeenten. Het niveau van het benodigde weerstandsvermogen wordt ieder jaar vastgesteld in  de notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Alleen overheden, namelijk het Rijk (50%), gemeenten, waterschappen en provincie mogen aandeelhouder zijn van de BNG. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Programma 7. Algemene inkomsten
Deelnemende partijen De gemeente Oudewater heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: naamloze structuurvennootschap

Vooral gericht op: uitvoering

Bestuurders vanuit onze gemeente Geen deelname in het bestuur. Wel zeggenschap door het bezit van aandelen.
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage (ontvangst dividend)

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Gemeente Oudewater bezit 27.612 aandelen (= 0,0507% van het totaal aantal aandelen). Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend naar rato van het aantal aandelen.

Baten (dividenduitkering):

Begroting 2022: € 62.955

Jaarrekening 2022: € 62.955

Begroting 2023: € 35.067

Belang van Oudewater Eventuele kortlopende en langlopende leningen aangaan en deposito’s uitzetten. Tevens heeft de gemeente aandelen van BNG in bezit. Op deze aandelen wordt jaarlijks dividend ontvangen.
Financiële ontwikkelingen 2022 BNG heeft een hogere nettowinst gerealiseerd dankzij een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille. Het renteresultaat kwam in 2022 uit op EUR 481 miljoen, ten opzichte van EUR 407 miljoen een jaar eerder. BNG beoordeelt het renteresultaat als structureel gezond.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2022 In het kader van de strategie 'Ons Kompas Naar Impact' heeft BNG in 2022 de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. In het belang van de klant heeft men geïnvesteerd in systemen en mensen. Daarnaast is het 'Klimaatplan Going Green' gepresenteerd. Met dit klimaatplan wil BNG een volgende stap zetten in de energietransitie en CO2-reductie.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: €  5.062.000.000
Einde boekjaar: €  4.615.000.000
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022 Begin boekjaar: €   143.995.000.000
Einde boekjaar: €   107.459.000.000
Financieel resultaat 2022 (saldo van baten en lasten)

Nettowinst na belastingen: € 300 miljoen (2021: € 236 miljoen)

Risico's

BNG Bank is een sterk gekapitaliseerde bank. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio bedragen per einde 2022 35% respectievelijk 37%. Ratingbureaus Fitch, Moody’s en S&P waarderen BNG Bank opnieuw op het hoogste ratingniveau.

Vitens

Terug naar navigatie - Vitens
Vestigingsplaats Utrecht
Openbaar belang

De kernactiviteiten zijn winning, productie en levering van (drink)water aan particulieren en bedrijven.

Vitens is een publiek bedrijf. De aandeelhouders van Vitens – gemeenten en provincies – ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met (mede)verantwoordelijkheid voor gezondheid (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Voor de aandeelhouders wil Vitens een financieel krachtig bedrijf zijn en een marktconform dividend uitkeren bij een gezonde solvabiliteit.

Doel Vitens is een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Programma 4. Cultuur, economie en milieu 
Deelnemende partijen De gemeente Oudewater is aandeelhouder en heeft daarmee stemrecht. De gemeente heeft 9.199 aandelen (0,159 % van het totaal aantal aandelen) in haar bezit. Betrokken zijn diverse gemeenten en provincies.
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: NV

Type regeling: collegeregeling

Vooral gericht op: uitvoering  (beleidsarme regeling)

Bestuurders vanuit onze gemeente Geen deelname in het bestuur. Wel zeggenschap door het bezit van aandelen.
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage (ontvangst dividend)

Baten (dividenduitkering):
Begroting 2022 € 0

Jaarrekening 2022: € 0

Begroting 2023 € 0

Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 40% en maximaal 75% van het nettoresultaat. Relevant hierbij is de benodigde toevoeging aan de reserves om de continuïteit van de onderneming te waarborgen (t.b.v. investeringen in vaste activa of het versterken van de solvabiliteit.

Belang van Oudewater

Een goede drinkwatervoorziening tegen een betaalbare prijs voor de inwoners van Oudewater. Daarnaast het belang als aandeelhouder. Vitens streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven, onder voorwaarde dat aan de continuïteitsdoelstelling wordt voldaan. 

Financiële ontwikkelingen 2022

Dividendverwachtingen
De afgelopen jaren heeft Vitens geen dividend uitgekeerd als gevolg van de lage WACC (=Weighted Average Cost of Capital) en het hoge investeringsniveau. Ook in 2022 is er geen dividend uitgekeerd. De solvabiliteit en het eigen vermogen laten echter een goede ontwikkeling zien.

Inhoudelijke ontwikkelingen 2022

Vitens is hun strategie Elke druppel duurzaam in 2030 aan het realiseren. Deze strategie is gericht op een duurzaam watersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Met provincies en waterschappen hebben zij samenwerkingsagenda’s opgezet voor het verduurzamen van hun waterwinningen. 

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2021 *)

Begin boekjaar: € 559.200.000
Einde boekjaar: € 600.300.000 *)

Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2021 *)

Begin boekjaar: € 1.340.100.000
Einde boekjaar: € 1.387.800.000 *)

Financieel resultaat 2021 *) (saldo van baten en lasten)

Bedrijfsresultaat (Ebit): € 44.600.000 *)  (2020: € 52.100.000)

 *) Vitens jaarcijfers 2022 zijn nog niet beschikbaar, daarom worden jaarlijks de jaarcijfers van het jaar ervoor gehanteerd.

Risico's

Een uitdaging voor Vitens is de uitvoerbaarheid van hun investeringsprogramma. Onder meer conflicterende wetgeving en krapte in de aannemerij zorgen voor beperkingen. De regelgeving rondom stikstof zorgt niet langer voor obstakels zorgt omdat – vanwege het vitale belang – een uitzondering is gemaakt voor de drinkwaterinfrastructuur.

 

Stichtingen en verenigingen

Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

Terug naar navigatie - Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

 

Vestigingsplaats Woerden.
Doel Het verlenen van urgentieverklaringen voor een sociale huurwoning aan woningzoekenden uit de regio West-Utrecht.
De verklaringen worden afgegeven door de stichting op basis van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is geen eigen visie van de stichting voor de realisatie van de doelstellingen uit de programma's van de begroting. De stichting en de urgentiecommissie van de stichting voeren  de huisvestingsverordening uit bij mandaatbesluit van de deelnemende gemeenten.
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.
Deelnemende partijen De gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.
Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm:  stichting   

Type regeling: collegeregeling 

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder I.A.M. ten Hagen
Plv. lid : wethouder W.J.P. Kok
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage

Begroting 2022: € 3.900

Jaarrekening 2022: € 3.900

Begroting 2023: € 3.887

Belang van Oudewater 7%
Financiële ontwikkelingen 2022 n.v.t.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2022

n.v.t.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2022

Begin boekjaar: € 19.992

Einde boekjaar: nog niet vastgesteld. 

Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2022 n.v.t.
Financieel resultaat 2021  € 8.833 (2022 is nog niet vastgesteld).
Risico's Bij een grote toename van urgentieaanvragen zal het budget niet kostendekkend zijn. Gezien de inrichting van het voortraject waarbij een intake plaatsvindt, is dit risico beperkt.

Overige verbonden partijen

U10

Terug naar navigatie - U10
Doel Doel van de samenwerking is om te komen tot een regionale aanpak van de regionale uitdagingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit, economie, energietransitie, groen en landschap en gezond leven, waarbij de lijn van het verdicht verstedelijken rondom knooppunten is vastgelegd in de Ruimtelijk Economische Koers die door de gemeenteraden van de U10 is vastgesteld. In de stedelijke regio rond Utrecht speelt zich het merendeel van het economisch, maatschappelijk en fysieke verkeer af. De samenwerking richt zich niet alleen op overheden, maar wil deze ook verbinden met het bedrijfsleven en kennisinstellingen (‘triple helix’). Hiermee wil de samenwerking bereiken dat de regio Utrecht in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats voor inwoners en bedrijven blijft en er gezond kan worden geleefd in een stedelijke regio.
Programma 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Deelnemende partijen

De gemeentebesturen van Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein,  Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, Montfoort, De Ronde Venen en Oudewater zijn lid van de U10. Het betreft een flexibele netwerksamenwerking waarbij de gemeenten niet allemaal even intensief deelnemen op alle thema’s.

Rechtsvorm en type regeling

Rechtsvorm: netwerksamenwerking op grond van een bestuursconvenant. 

Type regeling: collegeregeling 

Vooral gericht op:  uitvoering  (beleidsarme regeling) 

Bestuurders vanuit onze gemeente

De U10 kent geen dagelijks of algemeen bestuur. Het betreft een ‘lichte’ samenwerking op basis van een bestuursconvenant. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels.

Momenteel is de bestuurlijke deelname als volgt:

Wethouder Ten Hagen: bestuurstafels ‘Economische positionering’ en  ‘Gezonde woon- en leefomgeving’;
Wethouder Kok: bestuurstafel ‘Duurzame bereikbaarheid’ 
Wethouder Lont: bestuurstafels ‘Klimaatneutrale regio’ en ‘Groen en Landschap’
Burgemeester De Vries: burgemeestersoverleg 
Gemeentesecretaris Michel: netwerkdirectie

Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd

De U10 is een netwerksamenwerking in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de manier van samenwerken (flexibel, doelverkennend, samen met andere partners) als voor de inhoud. In de bestuurstafels worden steeds nieuwe actuele thema’s geagendeerd. Iedere keer wordt daarin gekeken met wie het wordt opgepakt en op welke manier.

De U10 ontwikkelt zich in 2022 naar een samenwerking die op basis van een breed gedragen perspectief en programma (Ruimtelijk Economisch Programma en Perspectief – REP) gemeenschappelijk de verstedelijkingsvraagstukken van de regio Utrecht aanpakt. De strategie van de U10 is hierbij om van de regio Utrecht een ontmoetingsplaats te maken voor gezond leven in een stedelijke regio.

Financiële bijdrage

Begroting 2022 lidmaatschapsbijdrage + mobiliteitsconvenant: € 14.449

Jaarrekening 2022: € 15.569

De jaarlijkse financiële bijdrage bijdrage is een vaste deelnemersbijdrage per inwoner voor het samenwerkingsconvenant en een bedrag per inwoner voor het mobiliteitsconvenant. Dit wordt besteed aan een klein procesteam (6 fte) en een werkbudget voor bijeenkomsten, communicatie etc. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex.

Belang van Oudewater

Oudewater is onlosmakelijk onderdeel van de regio Utrecht, als het gaat om wonen, verplaatsen, werken en leven. Daarom is het in het belang van Oudewater om in regionaal verband te werken aan een gezonde, slimme en groene regio. Dat gebeurt aan de volgende bestuurstafels in het bestuurlijk netwerk U10:

 • Gezonde woon- en leefomgeving
 • Economische positionering
 • Klimaatneutrale regio
 • Duurzame bereikbaarheid
 • Groen en Landschap
Financiële ontwikkelingen 2022

Het boekjaar 2022 wordt zeer waarschijnlijk met een licht positief resultaat afgesloten.  De jaarrekening U10 wordt definitief vastgesteld in het Regieoverleg van 19 juni 2023.

Inhoudelijke ontwikkelingen 2022

In  2022 is er in het BO-MIRT voor de Metropoolregio Utrecht een bedrag van €1,4 miljard  afgesproken met Rijk voor investeringen in mobiliteit/OV in de regio Utrecht, en daarmee versnellen woningbouw.

Risico's

De netwerksamenwerking drijft op de inzet van de deelnemers en de urgentie van de onderwerpen. Als de deelnemers zich niet inzetten (bijvoorbeeld omdat ze het belang er niet van inzien) is het rendement nihil.