Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Participatiewet, Armoedebeleid, Inburgering, Publieke gezondheidszorg, Welzijn en ouderenzorg, Stadsteam
Ivo ten Hagen Jeugdzorg

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, zelfstandig thuiswonende ouderen, werk & inkomen en statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. We hebben de ingezette beleidslijn, zoals opgenomen in de vastgestelde Maatschappelijke Agenda, gecontinueerd: Inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is. Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd: 

•    Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is.
•    Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis.
•    Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden. 
•    Statushouders zijn ingeburgerd. 

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie) - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen en vreemdelingenbeleid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 Begeleide participatie Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie Op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Opvang- en beschermd-wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Door corona is het besef gegroeid hoe belangrijk het onderlinge contact tussen inwoners is. En dat we als lokale samenleving op elkaar letten, elkaar helpen en eenzaamheid voorkomen. Ook groeide de verbinding tussen lokale organisaties, die gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen voor het welzijn van de inwoners. We zijn meer gaan co-creëren, ook binnen de gemeente Oudewater tussen verschillende domeinen. 

Naast de nasleep van corona werden we in het eerste kwartaal van 2022 geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Dit heeft een grote impact op onze samenleving en zorgde in de eerste plaats voor grote uitdagingen in het huisvesten van de vluchtelingenstroom. Onze gemeentelijke inzet voor gevluchte Oekraïners richtte zich in de eerste fase van de opvang op het organiseren van basisbehoeften voor deze mensen. Is iedereen veilig, heeft iedereen voldoende voedsel en kleding, is iedereen in beeld? Langzaam maar zeker ontstond er meer structuur en konden we ons richten op de langeretermijnopvang van de Oekraïners. De hulpvraag was duidelijk en we konden voldoende aanbod bieden. De samenwerking tussen de gemeente, Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, Stadsteam, Touwteam en zeer veel andere maatschappelijke partners en inwonerinitiatieven leidde ertoe dat we de Oekraïners konden inschrijven in het BRP en ze konden voorzien van informatie en eigen inkomen. Vanaf september 2022 is een groot deel van de Oekraïners gehuisvest op Statenland. Stap voor stap zijn de Oekraïners meer deel gaan uitmaken van de Oudewaterse samenleving. Steeds meer Oekraïners werken, kinderen gaan naar school en maken deel uit van het maatschappelijk leven in Oudewater.

Door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van dagelijkse behoeften, zoals energie, brandstof en voedingsmiddelen. Hierdoor is de inflatie gestegen en daalde voor veel huishoudens de koopkracht. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de gevolgen van de gestegen prijzen te verzachten en ook als lokale overheid hebben we hierin diverse maatregelen genomen. Zo is o.a. besloten om lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. Ferm Werk heeft in april alle bijstandsgerechtigden de energietoeslag uitgekeerd en voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum is een digitaal loket geopend. Ruim 280 inwoners hebben de energietoeslag ontvangen, de uitgaven hiervoor zijn volledig door het Rijk gecompenseerd. Ferm Werk heeft hierdoor ook meer inwoners in beeld gekregen die leven van een minimuminkomen. Deze inwoners zijn actief benaderd om hen ook van de andere inkomensregelingen gebruik te laten maken.

De raad van Oudewater heeft op 17 november 2022 de motie ‘Winterplan Armoede Oudewater’ aangenomen en is via raadsinformatiebrief (D/23/088272) geïnformeerd over de uitvoering hiervan. 

Het jaar 2022 stond ook in het teken van het borgen van de effecten die zijn bereikt met de uitvoering van onze Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) en het voorsorteren op een nieuwe bestuursperiode. We hebben het huidige beleid geëvalueerd op basis waarvan aanbevelingen zijn gedaan voor de nieuwe bestuursperiode. Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van een overdrachtsdocument  voor de onderhandelaars na de verkiezingen, en het collegewerkprogramma, dat kaders en richting geeft voor het Sociaal Domein in de komende periode. 

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Tot slot hebben we ons gericht op het sterker verbinden van het voorliggend aanbod (sociale basis) en de formele organisaties.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
 • Preventie: Oudewater Vitaal heeft een loopgroep voor senioren en een beweegactiviteit voor ouderen opgezet. Daarnaast is door hen twee keer een Vitaliteitsmarkt georganiseerd waar inwoners konden kennismaken met o.a. beweegaanbod.  
 • De samenwerking tussen sociaal en medisch domein is versterkt: gesignaleerde wensen, behoeften en informatie worden gedeeld. Zo is bijv. de flyer over vervoersmogelijkheden en over de Week van de Ontmoeting ook via de thuiszorg verspreid. Huisartspraktijken worden geïnformeerd over preventief beweegaanbod.  
 • Het Touwteam is gestart waardoor vraag en aanbod van inwoners naar informele ondersteuning wordt gecoördineerd. 
 • De verbinding tussen formele en informele ondersteuning is versterkt. Het Touwteam en het Stadsteam stemmen af over de ondersteuning die inwoners nodig hebben. Dat kan formele of informele ondersteuning zijn of een combinatie van beide, wat leidt tot een passend antwoord op de ondersteuningsvraag. 
 • De Kansrijke Start lokale coalitie Woerden en Oudewater is gestart en bestaat uit partners vanuit het geboortezorgdomein Woerden/Oudewater, zoals verloskundigenpraktijken, Antonius Ziekenhuis, GGD-jgz, kraamzorgbureau en de huisarts. Daarnaast zijn partners uit het sociale domein en maatschappelijke partners vertegenwoordigd.
 • We hebben uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord Oudewater. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Stadsteam Oudewater
We hebben ingezet op verbetering van de samenwerking tussen het JGZ team en het Stadsteam met als gemeenschappelijk doel: de juiste zorg op maat voor gezinnen, een klantvriendelijke weg daarnaartoe, normaliseren waar dit kan, en lokaal doen wat lokaal kan. Verwijzingen worden goed gestroomlijnd door het Stadsteam zodat er zicht is op nieuwe, lopende en verlengingen van indicaties.
Daarnaast zijn we begonnen met het ontwikkelen van een monitoringsmodel, onder andere om zicht te houden op de beheersbaarheid van kosten met behoud van kwaliteit.
Om zicht te hebben op de kwaliteit van dienstverlening van het Stadsteam is gestart met het ontwikkelen van een cliëntervaringsonderzoek. Dit wordt in 2023 verder ontwikkeld en geborgd binnen het werkproces van het Stadsteam.

Touwteam
Met een startsubsidie van de gemeente en een subsidie vanuit de Wet langdurige zorg is in Oudewater het Touwteam aan de slag gegaan. Doel van het Touwteam is om zware en langdurige zorg te voorkomen of uit te stellen door vroeg te signaleren en een steunsysteem in te richten waarbij de informele ondersteuning een grote rol speelt. Het Touwteam spreekt veel inwoners en is daarnaast inmiddels een spin in het web van aanbieders van activiteiten, van ontmoeting en van zorg/ondersteuning. Het uitgangspunt is ‘omzien naar elkaar’. Touwteam en Stadsteam vullen elkaar aan en werken samen.

Inkomenstoets huishoudelijke hulp 
Per 1 juni 2022 worden bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp bij de beoordeling van de eigen kracht en eigen mogelijkheden tevens de eigen financiële mogelijkheden (zelfredzaamheid) meegewogen. Hierdoor komt de hulp terecht bij inwoners die het echt nodig hebben én niet de financiële mogelijkheden hebben om het zelf te betalen. Echter, landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor de gemeente Oudewater om te stoppen met de inkomenstoets. De gemeenteraad is hierover via een raadsvoorstel (D/23/092844) geïnformeerd. 

Gezondheidspreventie
In samenwerking met diverse maatschappelijke partners hebben we uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord. Zo is tweemaal een vitaliteitsmarkt georganiseerd. Tijdens de vitaliteitsmarkten werd informatie gegeven over alles wat er in en rondom Oudewater te doen is op het gebied van sport, bewegen, voeding en gezondheid. Ook is een ouderavond omtrent alcohol en drugs georganiseerd, in samenwerking met de GGD en de basisscholen van Oudewater.

Inkoop maatwerk Jeugd en Wmo
Met ingang van 1 januari 2022 zijn met 166 aanbieders contracten gesloten. Ter vergelijking: in 2021 waren er 219 aanbieders gecontracteerd. De raad is over de uitkomst regionaal inkoopproces Jeugd en Wmo geïnformeerd (D/22/049616). Op basis van de omschreven ambitie en uitgangspunten zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de ontwikkelingen en de verantwoording door aanbieders. In samenwerking met de regio wordt gestuurd op deze afspraken.  
Door Inkoop & Monitoring Utrecht West zijn de contracten gemonitord. Door de inflatie en de stijgende energieprijzen is de indexatie groter geweest dan in voorgaande jaren. 

Regionale agenda jeugd en pamflet ondertekend
We hebben een goede start gemaakt met de uitvoering van de regionale agenda jeugd 2022-2025 voor Utrecht West, die in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze agenda geeft duidelijkheid over hoe de gemeenten in Utrecht West in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en hoe zij de hulp aan jeugdigen willen transformeren.

Bescherming in beweging
Voor 2022 was Utrecht West een van de zes landelijke proeftuinen voor het nieuwe landelijke toekomstscenario van kind- en gezinsbescherming. Deze proeftuin, onder de titel 'Bescherming in beweging', is een samenwerking van de vijf gemeenten in Utrecht-West, Samen Veilig Midden-Nederland (zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instelling), de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS). Dit zijn instanties die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, die handelen als er (ernstige) zorgen zijn om de veiligheid van een kind. Sinds 2020 is deze beweging actief, waardoor kwetsbare gezinnen eerder dan voorheen in contact komen met het Stadsteam. Doelen zijn onder andere het inkorten van de beschermingsketen. Dit betekent dat een kind eerder hulpverlening ontvangt en dat een gezin te maken heeft met minder verschillende beroepskrachten.

YEPH (hoogspecialistische jeugdhulp)
In samenwerking met andere Utrechtse regio’s zijn twee ambities vastgesteld voor driemilieusvoorzieningen (hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen):
•    De gemiddelde groepsgrootte op een voorziening wordt verkleind van gemiddeld 8,6 naar 5 jeugdigen per groep. 
•    Voor 2027 streven we ernaar om 20% minder kinderen in een driemilieusvoorziening op te vangen. 
Om deze ambities te realiseren, hebben alle Utrechtse colleges in 2022 besloten een financiële investering te doen en een verhoging van het basisbudget. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Terug naar navigatie - 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis, liefst met eigen regie. Soms is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning via de Wmo, het Stadsteam voert die taak uit. Naast deze formele ondersteuning kunnen inwoners ook veel voor elkaar betekenen. Veel maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, zijn actief voor de (oudere) inwoners. Als gemeente zorgen we voor de onderlinge verbinding en samenhang tussen deze organisaties. Vraag en aanbod van hulp en van activiteiten kunnen nog beter gematcht worden. Daar werken we samen met onze maatschappelijke partners aan.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
 • De verbinding tussen sociaal en medisch domein is versterkt, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Centraal staat de vraag: wat kunnen we met elkaar doen om ervoor te zorgen dat inwoners prettig oud kunnen worden in Oudewater. Ook het domein Wonen is betrokken.
 • In Oudewater weten informele organisaties die zich ook (of vooral) op ouderen richten elkaar inmiddels goed te vinden. Deze organisaties dragen onder andere zorg voor communicatie over activiteiten of ondersteuningsmogelijkheden aan elkaars achterban. 
 • Door de wekelijkse evenementenkalender in de IJsselbode, flyers over mobiliteit en activiteiten is de communicatie met oudere inwoners over ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten versterkt. 
 • Bouwplannen gericht op zorggeschikt wonen zijn gestart (Schuylenburcht). Hierdoor zijn er in de nabije toekomst meer levensloopbestendige woningen waar (ook intensieve) zorg aan huis kan worden geboden. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Touwteam en Stadsteam
De gemeente heeft de opzet van het Touwteam mede mogelijk gemaakt. De gemeente heeft een korte lijn met zowel het Stadsteam als het Touwteam en zij werken samen. Beide functioneren als toegang tot ondersteuning en zij zorgen, in afstemming met de inwoner, voor passende ondersteuning. Formele, informele of beide. In de praktijk blijkt dat het Touwteam vooral vragen krijgt van ouderen die graag prettig, veilig en zelfstandig thuis willen blijven wonen en die daarbij wat hulp kunnen gebruiken (of hun mantelzorgers). Het is een waardevolle aanvulling op het werk van het Stadsteam. 

Netwerktafel Ouderen
De gemeente coördineert de Netwerktafel Ouderen. Informele organisaties die zich vooral op ouderen richten, treffen elkaar daar vier keer per jaar. De organisaties informeren en inspireren elkaar. Veel aandacht gaat uit naar het voorkomen van eenzaamheid. 

Preventief huisbezoek
Naast de input die de Netwerktafel levert voor het ouderenbeleid heeft de gemeente begin 2022 voor de tweede keer het Preventief huisbezoek aan 80-plussers uitgevoerd en opgeleverd. 

Coalitie ‘Prettig oud worden in Oudewater’
De gemeente is deelnemer aan en een van de financiers van de opzet van de coalitie ‘Prettig oud worden in Oudewater’, bestaande uit Woningraat, huisartsen, Stadsteam en Wulverhorst. Doelstelling is om domeinoverstijgend samen te werken om de uitdagingen van vergrijzing (nog meer) gezamenlijk op te pakken. Daarnaast coördineert de gemeente vier keer per jaar overleg met professionals uit de zorg (thuiszorg, verpleeghuiszorg, dementiezorg, huisartsenzorg) en Wmo/Stadsteam om met elkaar te verkennen en af te spreken wat nodig of wenselijk is om ervoor te zorgen dat ouderen op een prettige, veilige manier langer thuis kunnen wonen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner.

3.3 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen. De monitor laat het volgende beeld zien:
- Onvoldoende regie over eigen leven is gelijk gebleven (16,4%). Dit percentage ligt hoger dan in de regio (12,4% en landelijk (13,9%). 

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft  gehad op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat de percentages op de langere termijn weer naar beneden bijgesteld worden omdat de invloed van corona is afgenomen en omdat we actief ingezet hebben ingezet op hulp door het Stadsteam aan inwoners, op basis van behoefte die is opgehaald tijdens het preventief huisbezoek. Daarnaast heeft het Touwteam inmiddels een verbindende rol tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 

Inspanning 2022

3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen. De monitor laat het volgende beeld zien: 

Overbelaste mantelzorgers 65+ is gestegen (10,6%). Dit percentage ligt lager dan in de regio (12,4%) en landelijk (13%).  

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft  gehad op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat de percentages op de langere termijn weer naar beneden bijgesteld worden nu de invloed van corona veel kleiner is en omdat het Stadsteam in de brede uitvraag ook de mantelzorger meeneemt. Er is een (goed bezochte) workshop voor mantelzorgers georganiseerd door het Stadsteam.  Daarnaast zorgt ook het Touwteam ervoor dat informele ondersteuning geboden wordt aan mantelzorgers. 

Inspanning 2022

3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen.

De monitor laat het volgende beeld zien:

 • De indicator eenzaam/niet geïsoleerd is niet apart gemonitord, hiervoor zijn nu de volgende indicatoren gebruikt:
  • Ernstig eenzaam (stijgt van 6,6% naar 9,4%,).
  • Sociaal eenzaam (daalt van 31,4% naar 30,1%).
  • Emotioneel eenzaam (stijgt van 18,3% naar 28,1%).

Alle percentages liggen rond het gemiddelde in Nederland. 

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft gehad op de uitkomst, veel activiteiten zijn toen geannuleerd. Wij veronderstellen dat de percentages op de langere termijn weer naar beneden bijgesteld worden, omdat we actief inzetten op het thema eenzaamheid door de organisatie van de Week  van de Ontmoeting en door meer aandacht voor de publiciteit van de vele activiteiten die er zijn. 

Tegelijk is het goed te beseffen dat ontmoetingen preventief kunnen zijn tegen eenzaamheid maar in ernstige gevallen niet DE oplossing. 

Inspanning 2022

3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Terug naar navigatie - 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen. De monitor laat het volgende beeld zien:
- Vrijwilligerswerk volwassen is gedaald naar 29,1% (regio 26,8% en landelijk 24,8%).
- Vrijwilligerswerk 65+ is gedaald naar 37,4% (regio 29,9% en landelijk 28,1%).

Ten opzichte van de provincie en de rest van Nederland doet Oudewater het wel beduidend beter. 

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft op de uitkomst, veel activiteiten zijn geannuleerd. Wij hopen dat de percentages op de langere termijn weer naar boven bijgesteld worden.  Er zijn positieve signalen: het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is via het Touwteam is flink gestegen.  Tegelijk kan door vergrijzing het aantal vrijwilligers in de toekomst onder druk komen. 

Inspanning 2022

3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.

Terug naar navigatie - 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Oudewaterse samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Daarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen Stadsteam en Ferm Werk, juist ook voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
 • We zijn begonnen met het actief doorverwijzen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar het Stadsteam. 
 • Het Stadsteam heeft bij de door Ferm Werk doorverwezen inwoners de hulpvraag boven tafel gekregen. De invulling van de hulpvraag geschiedde door inwoners door te verwijzen naar Wmo-voorzieningen, sociale activering, schuldhulpverlening of vrijwilligerswerk.
 • Ferm Werk heeft verdere invulling gegeven aan de bestuursopdrachten.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Doorverwijzingen Stadsteam
De integrale werkwijze heeft ertoe geleid dat in 2022 een begin is gemaakt met het actief doorverwijzen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar het Stadsteam. Voor veel inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het Stadsteam de aangewezen partij om maatwerk te bieden, teneinde hen te kunnen laten meedoen naar vermogen. Voor sommige inwoners is ondersteuning via het Stadsteam het maximaal haalbare. Andere inwoners kunnen via sociale activering, schuldhulpverlening of vrijwilligerswerk op termijn denken aan betaald werk.

Bestuursopdrachten Ferm Werk
De huidige verdeelsleutels zijn onderzocht, wat heeft geleid tot een minder complexe verdeling, die sterk te relateren is aan de diensten die Ferm Werk levert. Deze wijziging treedt in werking na instemming van de gemeenteraden over de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2023.

De gewijzigde begroting 2022 is in januari 2022 voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en in april 2022 door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk vastgesteld. Met de gewijzigde begroting is er beter inzicht in de kosten van de uitvoering; hiermee is de basis gelegd voor verdere transparantie in de dienstverlening.  

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 Inwoners van Oudewater met een geringe kans op betaald werk doen naar vermogen mee aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Oudewaterse samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
 • De implementatie van de nieuwe Wet inburgering is uitgevoerd; inburgeringsplichtige nieuwkomers worden begeleid bij hun inburgering. 
 • De samenwerking tussen het Stadsteam, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en Ferm Werk is versterkt waardoor de statushouders bij meerdere partijen in beeld zijn gekomen en meer maatwerk is geboden.
 • We hebben uitvoering gegeven aan de verhoogde taakstelling huisvesting statushouders. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Nieuwe Wet inburgering
In 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht geworden. Personen die onder deze nieuwe wet vallen zijn verplicht een inburgeringstraject te doorlopen. Het is een lerend stelsel waarvoor veel inzet van verschillende partners is gevraagd. Ferm Werk verzorgt een deel van het inburgeringstraject. De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering verliep, mede door externe factoren, vooral de eerste helft van het jaar niet altijd even makkelijk. De achterstand in het afnemen van intakes en het maken van een persoonlijk 'Plan inburgering en participatie (PIP)' die hierdoor was ontstaan, is in de tweede helft van het jaar weer ingelopen.

De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is verbeterd. Tijdens het inburgeringstraject zijn er meerdere momenten waarbij de statushouder, Ferm Werk en Vluchtelingensteunpunt Het Groene Hart aanwezig zijn. Daarnaast heeft casuïstiekoverleg plaatsgevonden door het Stadsteam, Ferm Werk en Vluchtelingensteunpunt Het Groene Hart gezamenlijk . 

De Onderwijsroute was in 2022 nog niet beschikbaar. Door de samenwerking in U16-verband hebben we een alternatief (tussenoplossing) kunnen bieden voor de onderwijsroute. De verwachting is dat in 2023 zowel een hbo/wo-route als een mbo-route aangeboden kan worden aan de inburgeraars. De overige twee inburgeringsroutes (B1-route en de Zelfredzaamheidsroute) zijn volgens plan in 2022 aangeboden.   

Taakstelling huisvesting statushouders
Het Rijk bepaalt elk half jaar aan hoeveel vergunninghouders de gemeente een plaats om te wonen moet geven. We hebben binnen de gestelde termijn de verhoogde taakstelling kunnen uitvoeren zonder hiervoor extra woningen in te zetten. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.432.262 2.022.731 409.531
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 105.891 88.473 17.418
6.3 Inkomensregelingen 2.835.939 2.750.204 85.735
6.4 WSW en beschut werk 382.356 364.000 18.356
6.5 Arbeidsparticipatie 275.652 252.617 23.035
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 202.762 206.183 -3.421
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.257.555 1.154.840 102.715
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.490.034 1.319.401 170.633
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5.683 53.201 -47.518
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 681.478 436.216 245.262
7.1 Volksgezondheid 444.577 471.606 -27.029
Totaal Lasten 10.114.189 9.119.472 994.717
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -741.167 -671.599 -69.568
6.3 Inkomensregelingen -1.708.408 -1.758.618 50.210
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -63.448 -59.247 -4.201
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -26.158 26.158
7.1 Volksgezondheid -10.000 -17.414 7.414
Totaal Baten -2.523.023 -2.533.036 10.013
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -289.591 -288.647 -944
Totaal Onttrekkingen -289.591 -288.647 -944

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 In het voorjaar 2022 is er een plan geschreven voor de inrichting van informele onafhankelijke clientondersteuning. Wegens wisselingen van personeel en capaciteitsgebrek heeft de uitvoering van dit plan vertraging opgelopen. Met de aanbieder en vrijwilligersorganisatie zijn in november 2022 gesprekken geweest. In Q1 2023 kunnen we hier verder met betrokken partijen uitvoering aan geven. 158.800 voordeel
6.1 Oekraïne: het resterende budget zoals gemeld in de najaarsrapportage van 77.000 is voor een groot deel gerealiseerd. Het resterende budget wordt ingezet om Statenland versneld af te schrijven. 59.000 voordeel
6.1 Collectief vervoer: de kosten zijn nog verder gedaald in 2022 ten opzichte van 2021. 32.000 voordeel
6.1 Inburgering: een groot deel van 2022 is nodig geweest voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Niet alle statushouders die in 2022 in de gemeente zijn komen wonen, vallen onder de nieuwe wet. Hierdoor is een groot gedeelte m.b.t. kosten inburgeringsvoorzieningen nog niet besteed. De inburgeringsvoorzieningen worden bekostigd uit de specifieke uitkering inburgering, het niet-bestede bedrag wordt meegenomen ter besteding aan inburgeringsvoorzieningen in het volgende kalenderjaar. 78.000 voordeel
6.1 Budgetoverheveling Corona: het budget is niet ingezet, omdat er geen onverwachte kosten naar aanleiding van Corona zijn gemaakt. 38.000 voordeel
6.1 Voordelen op onderhoud vastgoed (Tjonkie, Cultuurhuis, Scouting en de Klepper), dit heeft een relatie met de reserve Onderhoud vastgoed. 56.000 voordeel
6.3 In 2022 is veel inzet geweest vanuit de ambtelijke organisatie voor de vluchtelingen opvang Oekraïne. Hierdoor zijn werkzaamheden blijven liggen die in 2023 ingehaald moeten worden. 104.000 voordeel
6.71 Wmo PGB: de maatregel uit de financiële heroriëntatie heeft een voordeliger effect dan vooraf ingeschat. 26.000 voordeel
6.71 Wmo Huishoudelijke hulp: de verstrekkingen zijn licht gestegen ten opzichte van 2021. In de begroting is alleen rekening gehouden met een tariefstijging. -12.000 nadeel
6.71 Wmo Begeleiding: de verstrekking zijn afgenomen ten opzichte van 2021. Ondanks dat de tarieven zijn gestegen zorgt dit in totaliteit tot een voordeel. 81.000 voordeel
6.72 Jeugd maatwerk: vanaf 2021 is de daling ingezet op het aantal kinderen in zorg en de verstrekkingen. Deze daling was vorig jaar ook zichtbaar, maar voorzichtheidshalve is de begroting in 2022 niet volledig gecorrigeerd. De daling in kosten sluit aan bij het ingezette beleid en is naar verwachting structureel. 122.000 voordeel
6.72 Jeugd PGB: de maatregel uit de financiële heroriëntatie heeft een voordeliger effect dan vooraf ingeschat. 60.000 voordeel
6.81 Wmo Begeleiding: zie de toelichting bij taakveld 6.71. -48.000 nadeel
6.82 Jeugd maatwerk: zie de toelichting bij taakveld 6.72. 199.000 voordeel
6.82 Samen Veilig Midden Nederland (SVMN): conform de financiële afrekening van SVMN heeft Oudewater een voordeel ten opzichte van de begroting. De onderbouwing is op regioniveau nog niet ontvangen. 44.000 voordeel
7.1 Afboeking GGiD: conform de RIB over de GGiD is de afboeking in 2022 gerealiseerd. -41.000 nadeel
Overige 37.917 voordeel
Totaal mutaties lasten 994.717 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 Transitievergoeding Statenland opvang Oekraïne is lager uitgevallen dan ingeschat. -20.000 nadeel
6.1 Inburgering: zie voordeel lasten. Het niet-bestede bedrag wordt meegenomen ter besteding aan inburgeringsvoorzieningen in het volgende kalenderjaar. -40.000 nadeel
6.3 Oekraïne: in de najaarsrapportage is alleen rekening gehouden met de inkomsten uit het normbedrag voor gemeentelijke opvang. Voor de particuliere opvang ontvangt gemeente Oudewater volgens het normbedrag in 2022 een bedrag van ongeveer 84.000. Voor de gemeentelijke opvang is bij de najaarsapportage ene globale inschatting gemaakt voor de inkomsten uit het normbedrag, dit is ongeveer 40.000 te hoog ingeschat. De grootste oorzaak van deze afwijking is de correctie op het normbedrag van € 100 euro naar € 83 per dag per opvangplek. 45.000 voordeel
6.72 Jeugd maatwerk: terugvorderingen van voorgaande jaren (ouder dan 2021). Hiervoor mag geen vordering worden opgenomen in de boekhouding en is daarom voordelig op het resultaat. 46.000 voordeel
Overige -20.987 nadeel
Totaal mutaties baten 10.013 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.004.730 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag Voordeel/ nadeel
0.10 Mutatie reserves -944 nadeel
Totaal mutaties reserves -944
Taakveld Budgetoverhevelingen Bedrag
6.1 In het voorjaar 2022 is er een plan geschreven voor de inrichting van informele onafhankelijke clientondersteuning. Wegens wisselingen van personeel en capaciteitsgebrek heeft de uitvoering van dit plan vertraging opgelopen. Met de aanbieder en vrijwilligersorganisatie zijn in november 2022 gesprekken geweest. In Q1 2023 kunnen we hier verder met betrokken partijen uitvoering aan geven. 158.800
6.3 In 2022 is veel inzet geweest vanuit de ambtelijke organisatie voor de vluchtelingen opvang Oekraïne. Hierdoor zijn werkzaamheden blijven liggen die in 2023 ingehaald moeten worden. 104.434
7.1 Het betreft geoormerkt projectbudget (decentralisatie-uitkering) voor de periode 2020-2022 wat verkregen is bij de septembercirculaire in oktober 2020. Dit budget heeft een relatie met het resultaat/ inspanning van Taakveld 7.1 – Volksgezondheid: maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Uitvoering van Kansrijke Start sluit aan bij de Maatschappelijke agenda sociaal domein (Thema groei, ontwikkeling en leren), waarbij wordt ingestoken op preventie, en ondersteuning van kwetsbare inwoners om te voorkomen dat problemen groter worden en escaleren. 12.947
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 276.181

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 73,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 70,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2022 74,9 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 72,2 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 174,7 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 197,7 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
2022 175,5 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 197,7 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 10,3 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 9,5 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 0,7 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2020 2021 2022 Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg € 100.000 € 150.000 € 200.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
*Streefwaarde gebaseerd op een reguliere, coronavrije situatie
Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord