Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad
Bas Lont Afval en riolering

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 Economische havens en waterwegen (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 Economische promotie Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 Riolering Afvalwater en waterhuishouding
7.3 Afval Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Taken op het terrein van de lijkbezorging

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer. 

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

De Visbrug is enkele dagen per week (april - oktober) autovrij gemaakt om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Er is een kleine stap gezet in het reguleren van zwaar verkeer om het maximum tonnage voor nieuwe ontheffingen te beperken tot 35 ton.

Diverse straten zijn hersteld, waardoor onze inwoners hier weer op een veilige manier over kunnen wandelen, fietsen en rijden. De oevers van de Lange Linschoten zijn voorzien van beschoeiing, de Vrouwenbrug en brug Tappersheul zijn gerenoveerd en het groenonderhoud heeft plaatsgevonden.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met het opstellen van de laadvisie en hebben dit jaar meerdere laadpalen laten plaatsen. In het kader van het uitvoeringsprogramma Lopikerwaard zijn samen met de provincie voorstellen opgesteld om het openbaar vervoer de komende jaren te verbeteren. In Papekop en Tappersheul is een schouw uitgevoerd. We hebben de mogelijkheden voor subsidie voor maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid maximaal benut. Deze zijn toegekend en worden de komende jaren uitgevoerd.

We hebben uitvoering gegeven aan het jaarplan 2022.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,

Terug naar navigatie - 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Terug naar navigatie - 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In verband met een tekort aan middelen (capaciteit en financiën) in 2022 staat het opstellen van het plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied gepland voor 2023.

Inspanning 2022

2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Geen capaciteit beschikbaar, we werken aan het vervullen van de vacante beleid- en beheerfuncties. Zodra dit is gerealiseerd kan dit worden herstart. Verwachting is eind 2023.

Inspanning 2022

2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.

Terug naar navigatie - 2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven

Terug naar navigatie - 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het bestuurlijk voorstel is in voorbereiding. 

Inspanning 2022

2.3.4 Eigendom wegen

Terug naar navigatie - 2.3.4 Eigendom wegen

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Geen capaciteit beschikbaar, we werken aan het vervullen van de vacante beleid- en beheerfuncties. Zodra dit is gerealiseerd kan dit worden herstart. Verwachting is eind 2023.

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.732.360 2.037.426 694.934
2.4 Economische havens en waterwegen 429.437 298.559 130.878
3.4 Economische promotie 2.253 1.894 359
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 418.285 408.803 9.482
7.2 Riolering 1.413.504 1.458.206 -44.702
7.3 Afval 1.191.356 1.259.432 -68.076
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 9.621 7.866 1.755
Totaal Lasten 6.196.816 5.472.185 724.631
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -60.820 -122.798 61.978
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.270 -4.859 1.589
7.2 Riolering -1.668.239 -1.674.677 6.438
7.3 Afval -1.372.644 -1.455.203 82.559
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -13.738 -13.471 -267
Totaal Baten -3.118.711 -3.271.007 152.296
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -20.817 98.389 -119.206
Totaal Stortingen -20.817 98.389 -119.206
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -673.344 -820.316 146.972
Totaal Onttrekkingen -673.344 -820.316 146.972

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
2.1 Asfaltverharding: lagere lasten uitbesteed werk € 159.000 en resterende budgetoverhevelingen € 82.000. Oorzaak: gebrek aan tijd en capaciteit om een goede voorbereiding te doen. 281.621 voordeel
2.1 Elementenverharding; met name resterende budgetoverhevelingen € 209.000 (degeneratievergoedingen) en lagere lasten uitbesteed werk € 74.000. Oorzaak: gebrek aan tijd en capaciteit om een goede voorbereiding te doen. Daarnaast lagere afschrijving (€ 30.000) door latere gunning project Brede Dijk (febr. 2023). 327.810 voordeel
2.1 Openbare verlichting: stelpost exploitatielasten i.v.m. overname openbare verlichting van Citytec is niet benut door temporisering overname. 58.320 voordeel
2.1 Hogere lasten aanleg kabels en leidingen (daartegenover staan hogere baten). -8.690 nadeel
2.4 Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten: er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk. 130.599 voordeel
7.2 Lagere beleids- en onderzoekskosten water en riolering. Het in het GWP geplande onderzoeksproject ging niet door, omdat dit niet haalbaar en zinvol was. Daarnaast is de subsidie voor groene daken en afkoppelen maar voor 50% gebruikt/uitgekeerd. 53.417 voordeel
7.2 Op basis van de inspecties was er minder planmatig onderhoud nodig aan de riolering (dit weten we pas als videobeelden er zijn, omdat het onder de grond zit) en waren er minder rioolinspecties nodig. Daarnaast is € 28.000 minder rente en afschrijving door vertraging reconstructie Brede Dijk en Masterplan Binnenstad. 122.415 voordeel
7.2 Lagere onderhoudslasten gemalen. Betreft met name lagere elektralasten. 63.022 voordeel
7.2 Lagere onderhoudslasten minigemalen en minizuiveringen. Bij de renovatieronde is begonnen met vervanging van de 'oudste minigemalen'. Deze renovatieronde zorgt na afronding voor minder onderhouds- en reparatiekosten. 69.147 voordeel
7.2 Hogere storting in de voorziening riolering: begroot € 398.000, werkelijk € 746.000, door lagere onderhouds- en kapitaallasten. -346.618 nadeel
7.3 Hogere storting in de voorziening afvalstoffen: begroot € 21.000, werkelijk € 87.000. M.n. door hogere vergoeding oud papier. -65.646 nadeel
7.3 Algemeen beleid afval: hogere lasten extern personeel. -26.739 nadeel
7.3 Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: door het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor minder restafval is aangeboden. 33.938 voordeel
Overige 32.035 voordeel
Totaal mutaties lasten 724.631 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
2.1 Hogere baten i.v.m. degeneratievergoeding (zie ook budgetreserveringen, daar staan de uitgaven geraamd). 44.959 voordeel
2.1 Hogere baten aanleg kabels en leidingen (daartegenover staan hogere lasten) 9.865 voordeel
2.1 Straatreiniging: afrekening voorgaande jaren zwerfafvalsubsidie. 11.066 voordeel
7.2 Hogere baten afvalstoffenheffing 17.313 voordeel
7.3 Hogere baten oud papier vanuit de AVU door hogere oud-papierprijzen in 2022. 54.116 voordeel
Overige 14.977 voordeel
Totaal mutaties baten 152.296 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 876.927 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10-I Hogere onttrekking aan de reserve baggeren 27.766 voordeel
Totaal mutaties reserves 27.766 voordeel
Taakveld Budgetoverhevelingen Bedrag
2.1 Degeneratievergoeding elementen 45.000
2.1 Onkruidbestrijding 20.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 65.000