Financiële beschouwing

Samenvatting

Terug naar navigatie - Financiƫle samenvatting

De jaarrekening 2022 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van € 4.102.043 positief.

Na de najaarsrapportage 2022 was rekening gehouden met een resultaat van € 809.685 positief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 3.292.358 voordeliger. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (€ 1.340.000), vertraagde en lagere uitgaven in de openbare ruimte (€ 700.000) en lagere uitgaven in het sociaal domein (€ 740.000). Hiernaast moeten de budgetoverhevelingen (€ 674.004) nog uit het positieve resultaat worden gedekt. Dit geldt ook voor de nagekomen budgetoverheveling openbare ruimte (482.052).

Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden, wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote daalt naar 55% (2021: 64%), dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio stijgt naar 21% (2021: 16%) en blijft daarmee in de categorie 'meest risicovol’. De weerstandsvermogen (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 0,7 (2021: 0,7) onvoldoende. De waarde 1,0 is nog net voldoende.

Het rekeningresultaat 2022 is uiteindelijk na bestemming € 2.935.987 positief en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen in de paragraaf weerstandsvermogen is gebaseerd op de balans en bedraagt zoals hiervoor is aangegeven 0,7. Door toevoeging van het uiteindelijke positieve resultaat aan de Algemene Reserve en weer verminderd met de restant subsidie aan SBZO (is overheveling van 2022 naar 2023) wordt het weerstandsvermogen 0,8. In de Voorjaarsrapportage 2023 is te zien hoe dit getal zich verder ontwikkeld.

 

Programmadoelen
In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2021 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.