Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 1.997.057 2.270.771 2.655.704
Baten -316.985 -279.985 -286.518
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.680.072 1.990.786 2.369.186
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 5.347.899 6.196.816 5.472.185
Baten -3.122.711 -3.118.711 -3.271.007
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 2.225.188 3.078.105 2.201.178
3. Sociaal domein
Lasten 8.706.301 10.114.189 9.119.472
Baten -1.448.285 -2.523.023 -2.533.036
Totaal 3. Sociaal domein 7.258.016 7.591.166 6.586.436
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 1.088.311 1.389.375 1.045.575
Baten -198.883 -431.401 -180.350
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 889.428 957.974 865.225
5. Sport en Onderwijs
Lasten 1.335.344 4.142.777 1.726.909
Baten -126.693 -271.593 -357.621
Totaal 5. Sport en Onderwijs 1.208.651 3.871.184 1.369.288
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 2.171.734 3.346.523 3.730.951
Baten -1.688.158 -3.445.717 -4.253.849
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 483.576 -99.194 -522.897
7. Algemene inkomsten
Lasten 26.590 -1.507 58.792
Baten -17.913.939 -19.092.784 -20.493.979
Totaal 7. Algemene inkomsten -17.887.349 -19.094.291 -20.435.187
Overhead
Lasten 4.473.465 4.601.093 4.577.905
Baten -63.632 -63.632 -70.572
Totaal Overhead 4.409.833 4.537.461 4.507.333
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 267.415 2.833.191 -3.059.437
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen 0 -74.612 -74.612
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0 -74.612 -74.612
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 98.389 -20.817 98.389
Onttrekkingen -114.147 -673.344 -820.316
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -15.758 -694.161 -721.927
3. Sociaal domein
Onttrekkingen 0 -289.591 -288.647
Totaal 3. Sociaal domein 0 -289.591 -288.647
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen 0 -2.524.440 -47.577
Totaal 5. Sport en Onderwijs 0 -2.524.440 -47.577
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 0 0 147.658
Onttrekkingen -251.657 -41.972 -39.212
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -251.657 -41.972 108.446
7. Algemene inkomsten
Stortingen 0 0 0
Totaal 7. Algemene inkomsten 0 0 0
Overhead
Onttrekkingen 0 -18.100 -18.289
Totaal Overhead 0 -18.100 -18.289
Mutaties reserves -267.415 -3.642.876 -1.042.605

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022
Lasten 25.146.701 32.060.037 28.387.494
Baten -24.879.286 -29.226.846 -31.446.932
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 267.415 2.833.191 -3.059.437
Stortingen 98.389 -20.817 246.047
Onttrekkingen -365.804 -3.622.059 -1.288.653
Mutaties reserves -267.415 -3.642.876 -1.042.605

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -15.064.795 -16.158.252 -17.498.645
Lasten 0 0 0
Saldo -15.064.795 -16.158.252 -17.498.645
Lokale heffingen
Baten -2.811.077 -2.868.577 -2.929.602
Lasten 63.355 63.355 70.366
Saldo -2.747.722 -2.805.222 -2.859.236
Dividenden
Baten -35.067 -62.955 -62.955
Lasten 0 0 0
Saldo -35.067 -62.955 -62.955
Saldo financieringsfunctie
Baten -3.000 -3.000 -2.777
Lasten -121.801 -121.801 -9.593
Saldo -124.801 -124.801 -12.370
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 0 0
Lasten 85.036 56.939 -1.980
Saldo 85.036 56.939 -1.980
Totaal algemene dekkingsmiddelen -17.887.349 -19.094.291 -20.435.187
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022
Vennootschapsbelasting 0 0 -1.097
Onvoorzien -24.031 -24.031 -883

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen, verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar de programmaverantwoording. De  analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.