Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Jaarverslag Blz. 3
I. JAARVERSLAG Blz. 4
Financiële beschouwing Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Financiële samenvatting Blz. 7
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blz. 8
Portefeuillehouders Blz. 9
Overzicht taakvelden Blz. 10
Opgave: een professionele organisatie Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 13
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 14
Maatschappelijk effect Blz. 15
Resultaat Blz. 16
1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid Blz. 17
1.1.1.1 Herontwerpen bestaande websites Blz. 18
1.1.1.2 Aanschaf gebruiksvriendelijke formulierengenerator met meetbare formulieren Blz. 19
1.1.1.3 Beleggen van formulierenbeheer in de organisatie Blz. 20
1.1.1.4 Ontwikkelen mijn omgeving (inwonercloud) + beheer beleggen in de organisatie Blz. 21
1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale. Blz. 22
1.1.2.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele ICT omgeving. Blz. 23
1.1.3 Eind 2020 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef. Blz. 24
1.1.3.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging. Blz. 25
1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Blz. 26
1.1.4.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan. Blz. 27
Opgave: openbare orde en veiligheid Blz. 28
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 29
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 30
Maatschappelijk effect Blz. 31
Resultaat Blz. 32
1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt vastgesteld is bepaald aan de hand van de nulmeting uit 2019. Blz. 33
1.2.1.1 Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op het gebied van bewustwording. Blz. 34
1.2.1.2 Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, etc.) burgemeester. Blz. 35
1.2.1.3 Verbeteren van informatiepositie van gemeente. Blz. 36
1.2.2 Aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer integraal met OOV. Blz. 37
1.2.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid is er goede afstemming, zodat er sprake is van een integrale aanpak. Blz. 38
1.3.1 In 2020 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld. Blz. 39
1.3.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen. Blz. 40
1.3.1.2 Monitoring en coördinering van acties op de leefgebieden van de ketenpartners. Blz. 41
1.3.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en familie. Blz. 42
1.3.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten. Blz. 43
Financiële analyse Blz. 44
VERSCHILLENANALYSE Blz. 45
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Blz. 46
Portefeuillehouders Blz. 47
Omschrijving Blz. 48
Overzicht taakvelden Blz. 49
Opgave: openbare ruimte en verkeer Blz. 50
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 51
Wat hebben we gedaan? Blz. 52
Maatschappelijk effect Blz. 53
Resultaat Blz. 54
2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt. Blz. 55
2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda worden opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 56
2.1.1.2 Vanuit onderhoud wordt de Waardsedijk met fietssuggestiestroken opgeknapt. Blz. 57
2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Blz. 58
2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Blz. 59
2.3.1 In 2022 "Financieel gezond" vanuit het coalitieakkoord vertaalt zich voor de openbare ruimte naar "Areaal en gewenste kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". Blz. 60
2.3.1.1 De omvang, kwaliteit en ambitie van het areaal zijn inzichtelijk. Inventarisatie en inspectie van het areaal worden uitgevoerd, conform inspectieplan Openbare Ruimte. Blz. 61
2.3.1.2 De Wegenlegger wordt opgesteld en vastgesteld. Blz. 62
2.3.1.3 Middels de Taskforce-IBOR wordt samen met de raad de ambitie per beheerdiscipline doorgerekend naar benodigde budgetten. Blz. 63
2.3.2 De geplande (onderhouds) projecten worden uitgevoerd. Blz. 64
2.3.2.1 Uitvoering reconstructie Lange Burchwal en Wijngaardstraat (Masterplan Binnenstad). Blz. 65
2.3.2.2 Uitvoering vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug en groot onderhoud Hoenkoopse Brug. Blz. 66
2.3.2.3 Uitvoering vervanging verharding Joh. J. Vierbergenweg. Blz. 67
2.3.2.4 Uitvoering Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020 - 2024 (vaststelling 11 juli 2019). Blz. 68
2.3.2.5 Uitvoering aanbrengen beschoeiing en herstellen oevers Lange Linschoten is gestart (oplevering 2024). Blz. 69
2.3.3 Jaarlijks vaststellen van het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP). Blz. 70
2.3.3.1 Ontwikkelen van het MOP (dat voldoet aan BBV vereisten) waarin meerjarig de reconstructies en groot onderhoud zijn gedefinieerd. Blz. 71
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 72
Financiële analyse Blz. 73
VERSCHILLENANALYSE Blz. 74
Programma 3 Sociaal domein Blz. 75
Portefeillehouder Blz. 76
Overzicht taakvelden Blz. 77
Wat heeft Oudewater bereikt? Blz. 78
Wat hebben we gedaan? Blz. 79
Opgave: meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden Blz. 80
Maatschappelijk effect Blz. 81
Resultaat Blz. 82
3.1.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen. Blz. 83
3.1.1.1 We zetten een methodiek en werkwijze in (pilot Ferm Wijzer), die leidt tot een gezamenlijke en sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, Wmo-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Blz. 84
3.1.1.2 We zetten een project op voor het verbeteren van taal- en basisvaardigheden op de werkvloer. Blz. 85
3.1.1.3 We versterken de samenwerking met onze partners en externe partijen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van passende arrangementen en instrumenten. Blz. 86
3.1.1.4 We initiëren en versterken de ontwikkelingen en samenwerkingen gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie van deze inwoners. Blz. 87
3.1.1.5 We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject. Blz. 88
Opgave: inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen Blz. 89
Maatschappelijk effect Blz. 90
Resultaat Blz. 91
3.2.1 Stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het stadsteam. Blz. 92
3.2.1.1 Stadsteam Oudewater informeert en ondersteunt mantelzorgers. Blz. 93
3.2.1.2 Voorlichting en communicatie (communicatie campagne) over het lokale aanbod aan ondersteuning (o.a inkomensondersteuning) en de rol van het stadsteam. Blz. 94
3.2.2 Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%). Blz. 95
3.2.2.1 Onderzoeken van de mogelijkheid voor een huiskamer / inloopactiviteiten in De Wulverhorst. Blz. 96
3.2.2.2 Onderzoeken van de mogelijkheid voor een huiskamer van de stad in de Klepper. Blz. 97
3.2.2.3 Voorlichting en communicatie over het lokale aanbod aan welzijnsactiviteiten. Blz. 98
3.2.2.4 Deelnemen aan de week tegen de eenzaamheid. Blz. 99
3.2.3 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk Blz. 100
3.2.3.1 Onderzoeken hoe de vraag van oudere inwoners en aanbod van vrijwilligers samen komen. Blz. 101
3.2.3.2 Onderzoeken van de coördinatiemogelijkheden op het vrijwilligerswerk (rol voor het Stadsteam en De Wulverhorst). Blz. 102
3.2.3.3 2 á 3 keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties, het thema Ouderen langer thuis vindt (ook) daar zijn plek. Blz. 103
3.2.4 Er is meer samenhang in de ouderenzorg & ondersteuning door concrete projecten of werkafspraken. Blz. 104
3.2.4.1 Onderzoeken van de mogelijkheid van Wmo indiceren door wijkverpleging. Blz. 105
3.2.4.2 Onderzoeken van de mogelijkheid om huishoudelijke hulp in te zetten voor signalering en toeleiden naar het stadsteam Blz. 106
3.3.1 Voldoende en gevarieerd aanbod woningen (zorggeschikt) voor ouderen. Blz. 107
3.3.1.1 Onderdeel prestatieafspraken: nieuwbouw van levensloopbestendige woningen. Blz. 108
3.3.1.2 Regionaal experiment Van Groot naar Beter wordt opgezet. Blz. 109
3.3.1.3 We kijken naar de inzet van een Wooncoach vanuit Woningraat (b.v. als pilot bij toewijzing van woningen Schuylenburcht). Blz. 110
3.3.2 Percentage inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is gestegen Blz. 111
3.3.2.1 Aanbieden van workshop Rode Kruis "goed voorbereid". Blz. 112
3.3.3 Inclusief vervoersaanbod voor oudere inwoners. Blz. 113
3.3.3.1 Aanbesteding regiotaxi 2020. Blz. 114
3.3.3.2 Starten pilots vernieuwing regiotaxi. Blz. 115
3.3.3.3 Inventarisatie mogelijkheden van vervoer voor inwoners en opnemen in sociale kaart. Blz. 116
Opgave: onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is Blz. 117
Maatschappelijk effect Blz. 118
Resultaat Blz. 119
3.4.1 De uitstroom uit zorg stijgt tot het regionaal gemiddelde. (jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject in 2018 in Oudewater 5%, in Utrecht-West 11%) Blz. 120
3.4.1.1 We gaan casemanagement verder ontwikkelen, waardoor we beter kunnen sturen op het resultaat van de zorg. Blz. 121
3.4.1.2 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over op- en afschaling van zorg en de samenwerking met (informele) organisaties. Blz. 122
3.4.1.3 De middelen van het regionale transformatiefonds worden ingezet om minder uithuisplaatsingen te realiseren, om meer jeugdigen in een gezin(svorm) op te laten groeien en om uitstroom van jongeren na een 4e zorgtraject (algemeen) te vergroten. Blz. 123
3.4.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe (nu 24,9% van het totaal). Blz. 124
3.4.2.1 We versterken de positie van het Stadsteam t.o.v. andere verwijzers binnen de jeugdhulp. Blz. 125
3.4.2.2 We verkennen de mogelijkheden m.b.t. het zelf begeleiding bieden vanuit het Stadsteam voor betere en snellere zorg dichtbij. Blz. 126
3.4.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Blz. 127
3.4.3.1 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren de randvoorwaarden voor een betere verbinding tussen zorg, welzijn en gezondheid. Blz. 128
Opgave: omgeving van de statushouders is op orde Blz. 129
Maatschappelijk effect Blz. 130
Resultaat Blz. 131
3.5.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren. Blz. 132
3.5.1.1 We richten het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten. Blz. 133
3.6.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. Blz. 134
3.6.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratiebureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Blz. 135
3.6.1.2 Statushouders krijgen naast de reguliere inburgering een programma gericht op taal en studievaardigheden. Daarnaast zal huiswerkbegeleiding geboden worden. Blz. 136
3.6.2 75 % van de jonge statushouders (16 - 18 jaar) die een MBO vervolgopleiding starten maken deze ook daadwerkelijk af. Blz. 137
3.6.2.1 Het aanbieden van onderwijs vindt plaats met verschillende onderwijspartners, die allen hun eigen rol hebben in het onderwijsaanbod. Blz. 138
3.6.3 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid. Blz. 139
3.6.3.1 We bieden empowermenttrainingen aan die de kloof tussen hun eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint. Blz. 140
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 141
Financiële analyse Blz. 142
VERSCHILLENANALYSE Blz. 143
EIGEN INDICATOREN Blz. 144
Programma 4 Cultuur, economie en milieu Blz. 145
Portefuillehouders Blz. 146
Omschrijving Blz. 147
Overzicht taakvelden Blz. 148
Opgave: cultuur Blz. 149
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 150
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 151
Maatschappelijk effect Blz. 152
Resultaat Blz. 153
4.1.1 Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Blz. 154
4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper als 'huiskamer van de stad' met oog voor de couleur locale. Blz. 155
Opgave: energietransitie Blz. 156
Inleiding Blz. 157
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 158
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 159
Maatschappelijk effect Blz. 160
Resultaat Blz. 161
4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Blz. 162
4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven op gemeentelijk, buurt, wijk en dorpsniveau en ook het professionaliseren van regionale samenwerking energie initiatieven. Blz. 163
4.2.1.2 We zetten o.a. subsidie in om energie-initiatieven te ondersteunen. Blz. 164
4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt. Blz. 165
4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld. Blz. 166
4.3.1.1 We verduurzamen de bestaande bouw door een start te maken met het opstellen van een warmtevisie en de samenwerking te zoeken met Woningraat. De warmtevisie is input voor de Omgevingsvisie. Blz. 167
4.3.2 In 2021 wordt een plan van aanpak voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de raad. Blz. 168
4.3.2.1 We stellen een plan van aanpak op om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 169
4.4.1 In 2020 is er een eerste versie (concept-bod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad. Blz. 170
4.4.1.1 We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte, waarvoor in 2020 een 'conceptbod' van de regionale opgave aan het rijk wordt aangeboden. Blz. 171
4.4.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld. Blz. 172
4.4.2.1 We starten samen met de samenleving met het opstellen van een afwegingskader voor duurzame energie opwekking, waaronder windenergie, zonne-energie en warmte koude opslag. Blz. 173
Opgave: cultureel erfgoed Blz. 174
Inleiding Blz. 175
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 176
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 177
Maatschappelijk effect Blz. 178
Resultaat Blz. 179
4.5.1 Beschermde waardevolle objecten en gebieden. Blz. 180
4.5.1.1 Het paraplu bestemmingsplan cultuurhistorie is naar aanleiding van de Cultuurhistorische waardenkaart door de gemeenteraad vastgesteld vooruitlopend op omgevingsvisies. Blz. 181
4.5.2 Het Streefbeeld Vestingstad Oudewater is inspiratiebron voor ruimtelijke plannen en recreatieve activiteiten. Blz. 182
4.5.2.1 Het Streefbeeld Vestingstad Oudewater wordt ter inspiratie meegegeven aan ontwikkelaars en ondernemers. Blz. 183
4.5.3 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Blz. 184
4.5.3.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen. Blz. 185
4.5.3.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO. Blz. 186
4.5.4 Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen. Blz. 187
4.5.4.1 In Q1 vinden gesprekken plaats met de kerken over het gebruik en behoud van de panden voor nu en in de toekomst. Blz. 188
4.5.5 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda Blz. 189
4.5.5.1 Q4 door gemeenteraad vastgesteld. Blz. 190
Opgave: economie Blz. 191
Inleiding Blz. 192
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 193
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 194
Maatschappelijk effect Blz. 195
Resultaat Blz. 196
4.6.1 Een herziene economische agenda (opgeleverd in Q2 2020). Blz. 197
4.6.1.1 Opstellen van de herziene economische agenda in samenwerking met ondernemers(verenigingen). Blz. 198
4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) aan economische uitdagingen middels de economische agenda. Blz. 199
4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Blz. 200
4.6.2.1 Het, gegeven de Economische Agenda, behartigen van de belangen van de Oudewaterse economie in de regio en de provincie. Blz. 201
Opgave: recreatie en toerisme Blz. 202
Inleiding Blz. 203
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 204
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 205
Maatschappelijk effect Blz. 206
Resultaat Blz. 207
4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Blz. 208
4.7.1.1 Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme (opvolging programma Kracht van Oudewater). Blz. 209
4.7.1.2 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (aanlegplekken en uitbreiding routennetwerk). Blz. 210
Financiële analyse Blz. 211
VERSCHILLENANALYSE Blz. 212
EIGEN INDICATOREN Blz. 213
Programma 5 Sport en onderwijs Blz. 214
Portefeuillehouders Blz. 215
Omschrijving Blz. 216
Overzicht taakvelden Blz. 217
Opgave: Onderwijs Blz. 218
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 219
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 220
Opgave: Sport Blz. 221
Wat heeft Oudewater bereikt? Blz. 222
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 223
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 224
Financiële analyse Blz. 225
VERSCHILLENANALYSE Blz. 226
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 227
Portefeuillehouders Blz. 228
Omschrijving Blz. 229
Overzicht taakvelden Blz. 230
Samenvatting Blz. 231
Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 232
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 233
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 234
Maatschappelijk effect Blz. 235
Resultaat Blz. 236
6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Blz. 237
6.1.1.1 In 2020 worden er 12 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025 waarvan 70 t/m 2022. Blz. 238
6.1.1.2 Herijking Woonvisie Blz. 239
6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Blz. 240
6.1.2.1 Planontwikkeling huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten op locatie vrachtwagenparkeerplaats Tappersheul. Blz. 241
6.2.1 In 2021 worden circa 20 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Blz. 242
6.2.1.1 Vaststellen bestemmingsplan. Blz. 243
6.2.2 In 2021 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. Blz. 244
6.2.2.1 Vaststellen bestemmingsplan. Blz. 245
6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Blz. 246
6.2.3.1 Opstellen van een (woningbouw)programma en stedenbouwkundige visie in overleg met stakeholders en de locatie-eigenaar. Blz. 247
6.2.4 In 2022 start de bouw van 50 tot 75 koop- en/of huurwoningen met behoud van de machinefabriek in project Westerwal. Blz. 248
6.2.4.1 Vaststellen bestemmingsplan. Blz. 249
6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Blz. 250
6.2.5.1 Vaststellen bestemmingsplan inclusief herstructureringsplan. Blz. 251
6.2.6 In 2022 start de bouw van circa 75 woningen in project Statenland. Blz. 252
6.2.6.1 Planontwikkeling met als eerste stap het vaststellen van een Visie op de kernrandzone in afstemming met de provincie. Blz. 253
6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. Blz. 254
6.2.7.1 Lobby bij Provincie om in de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie (POVI) een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour op te nemen. Blz. 255
6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld. Blz. 256
6.3.1.1 Opstellen Omgevingsvisie Oudewater die in afstemming met regionale processen (Lopikerwaard, U16 en Provincie) via participatie tot stand komt. Blz. 257
6.3.2 In 2021 zijn er Omgevingsplannen beschikbaar waarin de gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen. Blz. 258
6.3.2.1 Opstellen concept-omgevingsplan binnenstad. Blz. 259
6.3.3 In 2021 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen. Blz. 260
6.3.3.1 In 2020 wordt in samenwerking met de regio en Odru voorbereidingen getroffen voor het DSO. Blz. 261
6.3.4 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Blz. 262
6.3.4.1 Opstellen regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard. Blz. 263
6.4.1 In 2020 wordt gestart om de in 2019 gemaakte keuzes ten aanzien van de Klepper te realiseren. Blz. 264
6.4.1.1 Een deel van de gemaakte keuzes ten aanzien van de Klepper zijn uitgevoerd. Blz. 265
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 266
Financiële analyse Blz. 267
VERSCHILLENANALYSE Blz. 268
EIGEN INDICATOREN Blz. 269
Programma 7 Algemene inkomsten Blz. 270
Maatschappelijke effecten Blz. 271
Opgave: houdbare gemeentefinanciën Blz. 272
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 273
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 274
Resultaat Blz. 275
7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Blz. 276
7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Blz. 277
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Blz. 278
7.1.2.1 Binnen twee weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld. Blz. 279
Opgave: gezond financieel bewustzijn Blz. 280
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 281
Wat heeft Oudewater gedaan? Blz. 282
Resultaat Blz. 283
7.2.1 Er worden géén voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Blz. 284
7.2.1.1 Door middel van instructies en voorlichting opstellers bewust laten zijn dat er geen voorstellen worden gedaan zonder dekking. Blz. 285
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Blz. 286
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Blz. 287
7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Blz. 288
7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Blz. 289
7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven tov de laatst vastgestelde begroting. Blz. 290
7.2.3.1 Format van raadsvoorstel en werkprocessen totstandkoming van voorstel aanpassen. Blz. 291
7.2.4 Scherpe financiële sturing en beheersing. Blz. 292
7.2.4.1 Actualiseren van notitie Financiële Sturing. Blz. 293
7.2.5 Controle op uitvoering besluiten raad. Blz. 294
7.2.5.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering. Blz. 295
Financiële analyse Blz. 296
VERSCHILLENANALYSE Blz. 297
Programma 8 Overhead Blz. 298
Inleiding Blz. 299
Samenvatting Blz. 300
Financiële analyse Blz. 301
VERSCHILLENANALYSE Blz. 302
Bijlagen Blz. 303
Budgetoverhevelingen Blz. 304
Verklaring van de categorieën: Blz. 305
Budgetoverhevelingen 2020->2021 Oudewater Blz. 306
Paragrafen Blz. 307
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 308
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 309
Wettelijk kader en gemeentelijk kader Blz. 310
Opbrengsten Blz. 311
Lokale lastendruk Blz. 312
A. Belastingen Blz. 313
B. Bestemmingsheffingen Blz. 314
C. Rechten Blz. 315
D. Vergelijking met andere gemeenten Blz. 316
Paragraaf 2 Verbonden partijen Blz. 317
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 318
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 319
Verbonden partijen Blz. 320
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 321
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 322
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Blz. 323
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 324
Ferm Werk Blz. 325
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Blz. 326
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 327
Vennootschappen en coöperaties Blz. 328
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 329
Vitens Blz. 330
Stichtingen en verenigingen Blz. 331
Stichting Onderwijs Primair (SOP) Blz. 332
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht Blz. 333
Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland Blz. 334
Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 335
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 336
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 337
3. Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 338
4. Risico's Blz. 339
Financiële impact per risico Blz. 340
A. Programma's Blz. 341
B. Bedrijfsvoering Blz. 342
C. Verbonden Partijen Blz. 343
D. Grondexploitaties Blz. 344
5. Weerstandsvermogen Blz. 345
6. Kengetallen financiële positie Blz. 346
Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Blz. 347
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 348
Speerpunten Blz. 349
Paragraaf 5 Financiering Blz. 350
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 351
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 352
Toelichting Blz. 353
Paragraaf 6 Kapitaalgoederen Blz. 354
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 355
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 356
Integraal beheer openbare ruimte Blz. 357
De belangrijkste aandachtspunten Blz. 358
Ad B: Riolering Blz. 359
Gemeentelijk vastgoed Blz. 360
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 361
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 362
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 363
Uitgangspunt voor grondexploitaties Blz. 364
Toelichting per exploitatiegebied Blz. 365
Paragraaf 8 Impact Corona Blz. 366
Inleiding Blz. 367
vervolg corona Blz. 368
II. JAARREKENING Blz. 369
Balans Blz. 370
Activa Blz. 371
Passiva Blz. 372
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 373
Waarderingsgrondslagen Blz. 374
Toelichting balans Blz. 375
VASTE ACTIVA Blz. 376
Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar) Blz. 377
VLOTTENDE ACTIVA Blz. 378
Uitzettingen (looptijd <1 jaar) Blz. 379
Liquide middelen Blz. 380
Overlopende activa Blz. 381
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA PER 31 DECEMBER Blz. 382
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN Blz. 383
Vaste schulden (looptijd>1 jaar): Blz. 384
VLOTTENDE PASSIVA Blz. 385
Overzicht van baten en lasten Blz. 386
Staat van baten en lasten Blz. 387
Totaaloverzicht Blz. 388
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 389
Toelichting Blz. 390
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 391
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 392
Analyse Blz. 393
Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten Blz. 394
Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 395
WNT Blz. 396
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Blz. 397
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking Blz. 398
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 399
Incidentele baten en lasten Blz. 400
lasten Blz. 401
Mutaties reserves Blz. 402
Toelichting per post Blz. 403
Overzicht op taakvelden Blz. 404
Overzicht op taakvelden Blz. 405
Gewaarborgde geldleningen Blz. 406
Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en verenigingen Blz. 407
EMU saldo Blz. 408
EMU Blz. 409
Sisa Blz. 410
Sisa Blz. 411
Inspanningen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap