Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Economische zaken
Walther Kok* Bibliotheek
Bas Lont Energietransitie en milieu, Musea (w.o. Stadhuis), Kunst en Cultuur, Archeologie en monumentenbeleid en Recreatie en toerisme
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is:

Cultuur: het vergroten van de aantrekkelijkheid van het historisch stadscentrum als draagvlak voor het winkelbestand en culturele evenementen,
Economie:  het stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid, het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul,
Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2018 door: minder afval te produceren, groener en energievriendelijker te zijn en in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om meer duurzaam te zijn.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.
5.4 Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven.
5.6 Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek.
7.4 Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu.

Opgave: cultuur

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

Er is vooral ingezet op de relatie met Rijk en provincie om culturele partners bij te kunnen staan in het zoeken naar alternatieve financiering en mogelijkheden. Het heeft het partnerschap verdiept. Kortom een enerverend jaar waarin ieder zich van haar beste ondernemende en maatschappelijk kant heeft laten zien. En het heeft tastbaar gemaakt hoe waardevol de (culturele) sociale netwerken als verenigingen en vrijwilligerswerk zijn voor de samenleving. Daar willen we graag op verder bouwen in de toekomst om de maatschappelijk impact van corona (eenzaamheid, onderwijs-/ taalachterstanden, gezondheid, participatie) aan te pakken door te oogsten van getoonde innovatiekracht.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Raadsbesluit scenario's De Klepper is in Q1 vastgesteld door de raad.
Binnen de begroting is ruimte gevonden voor verdere uitwerking van de ontwikkeling van De Klepper. In de uitwerking wordt de rol van de bibliotheek meegenomen.

Inspanning

Opgave: energietransitie

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Eind 2019 heeft de raad Uitvoeringsplan Energie vastgesteld. Bij de behandeling van het Uitvoeringsplan in de raad, is een aantal activiteiten doorgeschoven naar de lange termijn, zoals het opstellen van een plan van aanpak voor het maatschappelijk vastgoed. In 2020 is een start gemaakt met de warmtevisie en het afwegingskader voor grootschalige duurzame energie. Daarnaast deed zich eind 2019 een kans voor om een budget aan te vragen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), waaraan in 2020 samen met Energie Oudewater uitvoering is gegeven. Als gevolg van de inzet op de RRE is in 2020 geen start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen subsidiekader. Bewoners kunnen voor informatie terecht op de gemeentelijke website en jouwhuisslimmer.nl. In de regio U16 werkt Oudewater samen met 16 gemeenten, provincie, vier waterschappen en Stedin aan een Regionale Energiestrategie.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?
 • In juni is deontwerp-RES met concept-bod door de raad vastgesteld waarbij de raad het afwegingskader als leidend ziet voor de bijdrage aan het concept-bod. Vanaf de zomer wordt in de U16 regio gewerkt aan een definitieve RES 1.0.
 • Via een participatief proces worden meningen in de samenleving ingezameld om te komen tot een afwegingskader grootschalige duurzame energie. Gestart is met interviews met verschillende stakeholders en sessies met experts binnen de gemeente, van waaruit drie energiescenario’s zijn ontwikkeld. Uit de participatieavonden in maart 2020 kon geen duidelijke voorkeur worden ontdekt voor het opwekken van duurzame energie door zonnevelden of windmolens. Wel was er brede overeenstemming over de wijze van inpassing. Later ontstond onrust. Gekozen is om na de zomer een extra participatieronde te houden om inwoners te informeren en hen de kans te bieden hun mening te geven over het concept-afwegingskader en over het bod aan de regio. Vanwege corona hebben deze inloopavonden zowel fysiek als online moeten plaatsvinden. Over de resultaten van de inloopavonden is de raad eind 2020 geïnformeerd. Deze resultaten zullen samen met de technische mogelijkheden van duurzaam opwekken, de ruimtelijke visie en het advies van experts over lokaal zeggenschap, in 2021, zij het met vertraging vanwege een extra participatieronde en corona, leiden tot een concept-afwegingskader.
 • Voor de Warmtevisie is een start gemaakt met een verkenning van mogelijke warmtebronnen en verwarmingssystemen in Oudewater. Vanuit de positieve ervaringen voor participatie met de samenleving die zijn opgedaan met het afwegingskader, is besloten het proces van de warmtevisie pas te starten als voldoende capaciteit en budget beschikbaar is om een open participatief proces te voeren. Het vervolg van de warmtevisie is dan ook uitgesteld tot na 2021. Van het Rijk was budget ontvangen om de warmtevisie op te stellen. Dit budget is en wordt niet ingezet voor de warmtevisie, maar met name voor het ontwikkelen van het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Het ligt in de verwachting dat gemeenten vanaf 2022 structureel procesgelden van het Rijk gaan ontvangen om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Alsdan kan het proces om te komen tot een warmtevisie vervolgd worden.
 • Aan de gemeentelijke website is informatie over de energietransitie toegevoegd. Ook kunnen inwoners, bedrijven en vve’s voor vragen terecht bij de gemeente.
 • Bij het energieloket jouwhuisslimmer.nl kunnen bewoners terecht voor informatie over energie besparen en het verduurzamen van hun woning. In 2020 is de website beter toegankelijk gemaakt. De website heeft een frisse nieuwe uitstraling, een verbeterde navigatie en alle teksten zijn herschreven op B1-leesniveau.
 • De gemeente heeft Energie Oudewater ondersteund bij de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). In februari 2020 heeft een inwonersavond plaatsgevonden waar 45 inwoners aanwezig waren. Het was de bedoeling om meer informatieavonden te organiseren, deze hebben vanwege corona niet kunnen plaatsvinden. Er zijn vier typen vouchers beschikbaar gesteld, met bedragen tussen € 50 en € 200. Voor het nemen van energiebesparende maatregelen zijn 198 vouchers geactiveerd. Er zijn 19 vouchers toegekend voor isolerende maatregelen die zijn uitgevoerd. Voor energieadvies of cv inregelen met rapport zijn 10 vouchers geactiveerd en voor mondeling energieadvies 22. Eind 2020 is bijna €10.000 verzilverd aan vouchers en ten behoeve van informatiebijeenkomsten en communicatie.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie.

4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint.

4.4 Hernieuwbare energie realiseren.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Subsidiekader nog niet gerealiseerd. Of deze in 2021 wordt gerealiseerd, is afhankelijk van toezegging nieuwe ronde RRE. De activiteiten van RRE zijn gewijzigd en nog niet allemaal uitgevoerd. Uitstel van het Rijk tot 31 maart 2021.

Inspanning

4.4.1 In 2020 is er een eerste versie (concept-bod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2020 is er een eerste versie (concept-bod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

RES 1.0 wordt Q3 2021 aangeboden aan de raad.

Inspanning

Opgave: cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden.
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Erfgoed zijn de gebouwde monumenten, archeologische vindplaatsen en landschappen die de geschiedenis actueel houden en mensen raken. Erfgoed vertelt verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. Bij de grote veranderingen in onze leefomgeving biedt erfgoed herkenning en geeft het houvast en identiteit. Daarbij hebben monumenten, historische binnensteden en cultuurlandschappen allereerst een waarde in zichzelf: ze zijn de dragers van het verleden die we koesteren om hun eigen betekenis en schoonheid. We geven hen dan ook graag door aan toekomstige generaties. Met publieksbereik geven we verhalen aan monumenten en vondsten en krijgen ze meerwaarde voor onze inwoners en bezoekers.

 • Door historisch onderzoek blijft de identiteit van het verleden in de toekomst bewaard.
 • Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen bij plannen, projecten en visies.
 • Met advisering en subsidiëring is bereikt dat vijf rijksmonumenten en drie gemeentelijke monumenten verbouwd en gerestaureerd konden worden.
 • Het Streefbeeld Vestingstad Oudewater wordt organisatiebreed uitgedragen en fungeert als inspiratiebron.
 • Cultuurhistorie is een van de bronnen bij TCPO bijeenkomsten. Het Streefbeeld en de Oude Hollandse Waterlinie zijn onderwerpen van gesprek geweest.
 • Via diverse middelen en activiteiten is de bewustwording van de plaatselijke geschiedenis vergroot.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?
 • De cultuurhistorische waardenkaart is vastgesteld. Duidelijk is nu welke gebieden en panden het meest beschermingswaardig zijn.
 • Gestart is met een actualisatie van de archeologische beleidskaart om ook alle niet direct zichtbare waarden te kennen.
 • Oudewater neemt deel aan het landelijke project ‘Toekomst religieus erfgoed’. Kerken zijn belangrijke monumenten met grote maatschappelijke waarde. Met diverse geloofsgemeenschappen heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De rapportage wordt in 2021 afgerond.
 • De actualisatie van de archeologische beleidskaart is uitgesteld naar 2021.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.5 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda

Terug naar navigatie - 4.5.5 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda

Eerst vindt de actualisatie plaats van de gemeente Woerden. Hierop kan de gemeente Oudewater vervolgens meeliften en aanpassen indien gewenst. Het resultaat voor Oudewater staat gepland in 2021. Hierdoor wordt de capaciteit voor archeologie efficiënt ingezet; dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de gemeentes.

Inspanning

Opgave: economie

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater wil een bijdrage leveren aan het lokale ondernemersklimaat door de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en het lokale bedrijfsleven waar mogelijk te faciliteren en te stimuleren middels het ondernemersloket.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Gewerkt aan de bestaande economische uitdagingen en daarnaast een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de economische vitaliteit van Oudewater en zeer frequent contact onderhouden met de Oudewaterse ondernemers in dit tumultueuze jaar.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?
 • Verder gewerkt aan de economische agenda om het zware economische verkeer in de binnenstad te verminderen. Gesprekken zijn gevoerd over nieuwe mogelijkheden en bevoorradingslocatie voor de binnenstad van Oudewater. 
 • Een algemene loketfunctie gevoerd voor ondernemers met vragen. De vragen worden afgehandeld door de inhoudelijk verantwoordelijke vakafdeling; de loketfunctionaris volgt de vraag en houdt warm contact met de ondernemer totdat de vraag is afgehandeld. 
  Daarnaast is er warm contact onderhouden met de ondernemersverenigingen en meer contact met individuele ondernemers die vragen hadden.
 • Hulp en informatie over Covid-19-gerelateerde regelingen aangeboden aan bedrijven en ondernemersverenigingen. Zo is er samen met de gemeente Woerden in september 2020 een online expertmeeting georganiseerd over corona voor ondernemers en bestuurders.
 • In samenwerking met de BIZ-vereniging ViTap is de voortzetting van de Bedrijveninvesteringszone Tappersheul voor de periode 2021-2025 georganiseerd en tot een einde gebracht in januari 2021.
 • Bijgedragen aan de realisatie van het online platform oudewater.jouwbinnenstad.nl voor de winkeliers in de binnenstad van Oudewater. Dit gaat ongeveer eind Q1 2021 online.
 • Regionale belangenbehartiging voor de Oudewaterse economie en werkgelegenheid bij de provincie, U16 en Utrecht-West-verbanden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Een herziene economische agenda (opgeleverd in Q2 2020).

Terug naar navigatie - 4.6.1 Een herziene economische agenda (opgeleverd in Q2 2020).

Door Covid-19 heeft er in 2020 geen economische bijeenkomst plaatsgevonden, waar normaliter de herziene agenda besproken wordt  met gemeenteraad, college, ondernemersverenigingen en werkgroepen. Daarnaast hebben de ondernemers en ondernemersverenigingen het afgelopen jaar meer acute uitdagingen gehad met hun bedrijven en belangenorganisaties. Na het vaststellen van het economische beleid in 2021 wordt het bijbehorende actieplan afgesproken met de ondernemersverenigingen als nieuwe economische agenda.  

Inspanning

4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

Er is niet deelgenomen aan de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente editie 2020-2021. Wij wilden als gemeente geen extra vragen neerleggen bij de ondernemers in een jaar waar zij meer acute uitdagingen hadden met hun bedrijven.

Inspanning

Opgave: recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

We hebben een uitvoeringsplan opgesteld voor de komende twee jaar waarbij verbreding van de toeristische en recreatieve faciliteiten vooropstaat. Dit jaar is er al gewerkt aan de uitvoering van dit plan. Hierbij is samengewerkt met de gemeenteraad, bekende organisaties op het gebied van recreatie en toerisme, en werkgroepen passend bij deze onderwerpen. In het uitvoeringsplan is aandacht voor waterrecreatie, landschapsbeleving, vestingstad Oudewater en beleving van de cultuurhistorie.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?
 • Een uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme opgesteld met een looptijd tot en met 2023. Via een RIB is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
 • Drie bijeenkomsten van Toeristisch en Cultureel Platform Oudewater (TCPO) georganiseerd om een vinger aan de pols te houden bij de recreatieve en toeristische organisaties in dit bijzondere jaar. Samen trekken we op om recreatie en toerisme en daarmee Oudewater op de kaart te zetten. In de bijeenkomsten zijn wij samen met de lokale organisaties de themajaren 2021 (Landschap) en 2022 (Oude Hollandse Waterlinie) gaan verkennen met presentaties over aanstaande activiteiten en mogelijke samenwerkingspartners in deze thema's voor de Oudewaterse organisaties.
 • De recreatieve en toeristische organisaties en ondernemers informatie aangereikt over Covid-19-gerelateerde opstart- en overbruggingsregelingen van provincie, en ondersteuning aangeboden bij het aanvragen ervan. Ook hebben we jaarrond contact met deze organisaties en ondernemers gehouden om ze daar waar mogelijk te steunen.
 • Gestart met de uitbreiding van waterrecreatieve faciliteiten met de aanleg van een tweede water/elektrazuil die februari 2021 opgeleverd is.
 • Samen met de werkgroep waterrecreatie en projectleider Westerwal besproken dat de toegezegde botenhelling in het project Westerwal haar plek krijgt.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Terug naar navigatie - 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Met de verbreding van het aanbod aan toeristische en recreatieve faciliteiten  in Oudewater, wordt Oudewater een aantrekkelijker gemeente om in te recreëren.  In 2020 is bijgedragen aan onder andere de bewegwijzering voor de camperplaats op Statenland, sloepensteiger en zijn de thematische projecten voor de aankomende jaren in kaart gebracht. 

Inspanning

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 24.000 22.479 1.521
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 95.013 96.676 -1.663
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 28.238 17.442 10.796
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 8.003 20 7.983
5.4 Musea 34.009 11.973 22.036
5.6 Media 240.853 227.169 13.684
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 80.470 61.882 18.588
7.4 Milieubeheer 751.765 704.402 47.363
Totaal Lasten 1.262.351 1.142.044 120.307
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -72.500 -73.626 1.126
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 -2.596 2.596
5.4 Musea -7.160 -7.271 111
5.6 Media -55.051 -59.862 4.811
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -570 -857 287
7.4 Milieubeheer 0 -37.669 37.669
Totaal Baten -135.281 -181.881 46.600
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
5.3 Niet uitgegeven middelen op de budgetoverheveling uit 2019. Uitwerking van de beleidsagenda cultuur heeft niet plaatsgevonden. 7.983 Voordeel
5.4 Aan de Heksenwaag en het Touwmuseum was minder onderhoud noodzakelijk dan begroot. Dit heeft een gunstig effect op de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit wordt bij de bestemming van het jaarrekeningsresultaat meegenomen. 21.745 Voordeel
5.7 Er is minder uitgegeven aan citymarketing dan begroot. Er zijn hiervoor budgetoverhevelingen opgenomen voor een water/electrazuil en cultuurhistorische waardenkaart. 22.000 Voordeel
7.4 Er zijn uitgaven gedaan in het kader van de Regeling Reductie Energie. Hiertegenover staat een ontvangen subsidie bij de baten. -36.000 Nadeel
7.4 Vanuit 2019 was een budgetoverheveling opgenomen van € 80.000 en € 15.000 voor uitbesteed werk. Van deze € 95K is een bedrag van € 60.287 uitgegeven in het kader van CO2-neutraal. 34.713 Voordeel
7.4 Bij de ODRU zijn minder uren afgenomen dan begroot. 48.650 Voordeel
Overige 21.216 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 120.307 Voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag Voordeel/nadeel
7.4 De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen vanuit de Rijksoverheid voor de reductie van het energieverbruik binnen de gemeente. Tegenover de extra opbrengsten staat eenzelfde bedrag aan lasten. 36.000 Voordeel
Overige 10.600 Voordeel
Totaal mutaties baten 46.600 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 166.907 Voordeel
Budgetoverhevlingen
Cultuurhistorische waardenkaart 11.000
Water/elektrazuil 6.246
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 17.246

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Oudewater Nederland
2018 (JR20) 7,1 % van totale elektriciteit 17,6 % van totale elektriciteit
2019 9,5 % van totale elektriciteit 20,1 % van totale elektriciteit

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 (JR20) 684,3 per 1.000 inw.15-65jr 775,8 per 1.000 inw.15-65jr
2019 741,3 per 1.000 inw.15-65jr 792,1 per 1.000 inw.15-65jr

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 (JR20) 50,3 Verhouding banen – woningen 52,8 Verhouding banen – woningen
2019 52,3 Verhouding banen – woningen 53,2 Verhouding banen – woningen