Begrotingsrechtmatigheid

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de Kadernota rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. X
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. X
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. X
4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. X
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:
6.1 - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar x
6.2 -geconstateerd na verantwoordingsjaar X
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren x
7.2 -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
Programma 3 Begroting na Realisatie 2020 Verschil
Sociaal Domein wijziging 2020
Lasten € 7.762.223 € 8.913.831 -€ 1.151.608
Analyse overschrijding
In de RIB 'Overschrijdingen sociaal domein' (D/21/006301) is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het tekort op het sociaal domein. Het verwachte tekort dat is gemeld bedraagt 780K en het werkelijke tekort is 765K. Doordat de Tozo-regeling niet aan de baten- en lastenzijde is begroot, is het nadeel aan de lastenzijde 715K. In de RIB 'Financiële gevolgen coronacrisis' 20R.01030 wordt uitgelegd dat de Tozo-regeling door Ferm Werk wordt uitgevoerd. Tegenover deze tekorten staan voordelen waarvoor budgetoverhevelingen zijn aangevraagd voor 290K.
Programma 5 Begroting na Realisatie 2020 Verschil
Sport en Onderwijs wijziging 2020
Lasten € 1.320.147 € 1.513.133 -€ 192.986
Analyse overschrijding
Dit betreft een overschrijding van € 150.000 met betrekking tot de renovatie/groot onderhoud van het dak van de scholen aan de Cope. Deze uitgave wordt gedekt door een ontrekking aan de bestemmingsreserve invsteringen basisscholen conform raadsbesluit 19R.00375. Hiernaast is er een overschrijding van € 62.061 met betrekking tot btw sport. Hiertegenover staan op dit programma de inkomsten.
Programma 7 Begroting na Realisatie 2020 Verschil
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen wijziging 2020
Lasten -€ 211.427 € 24.085 -€ 235.512
Analyse overschrijding
Dit betreft een bedrag van € 197.723. Dit is het saldo van de voorjaars-, najaars- en coronarapportage. Verder is er voor een bedrag van € 39.614 minder aan de taakvelden doorberekend.
Programma 8 Begroting na Realisatie 2020 Verschil
Overhead wijziging 2020
Lasten € 4.137.996 € 4.199.452 -€ 61.456
Analyse overschrijding
De uitvoeringskosten DVO aan de gemeente Woerden zijn € 128.319 hoger dan geraamd op het onderdeel overhead. De dekking van de overschrijding is begroot in programma 1.
Investeringen (afgesloten in 2020) Restant-krediet Realisatie 2020 Verschil
1-1-2020
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat: De overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudslasten die in de exploitatie waren geboekt. Dit moet echter een investering zijn die wordt geactiveerd. De kapitaallasten bedragen € 25.969. Tevens moet volgens het BBV het krediet nog formeel door de gemeenteraad worden gevoteerd. Dit wordt meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. € 1.350.000 € 1.898.947 -€ 548.947
Verharding Van Zuylenpad: De overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudslasten die in de exploitatie waren geboekt. Dit moet echter een investering zijn die wordt geactiveerd. Tevens moet volgens he BBV het krediet nog formeel door de gemeenteraad worden gevoteerd. Dit wordt meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. € 0 € 67.651 -€ 67.651
Renovatie Vierbergenweg ondergronds: Er is in 2020 voor de riolering ngeen geld gereserveerd op het werk Brede Dijk waar delen riolering voor zijn. Het totaalbedrag van € 327.691 heeft betrekking op de aan- en afvoerleidingen in de Vierbergenweg t.b.v. rioolwerkzaamheden in 2021 aan de Brede Dijk. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat deze lasten waren geboekt op het krediet Masterplan Binnenstad. Dit is bij deze gecorrigeerd. Tevens moet volgens het BBV het krediet nog formeel door de gemeenteraad worden gevoteerd. Dit wordt meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. De kapitaallasten (€ 14.747) worden gedekt uit de reserve Riolering. € 0 € 327.690 -€ 327.690
Totaal € 1.350.000 € 2.294.288 -€ 944.288

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten
Omschrijving Goedgekeurd krediet Restant krediet 1-1-2020 Realisatie 2020 Restantkrediet 31-12-2020 Doorlopend / afsluiten
E-diensten 25.000 25.000 12.574 12.426 Afsluiten
DIS4all 20.000 7.513 15.630 - Afsluiten
Hoenkoopsebrug (renovatie) 350.000 556.963 8.363 548.601 Doorlopend
Nieuwbouw Wilhelmina van Pruisenbrug 845.000 789.135 800.719 - Afsluiten
Masterplan Binnenstad Bovengronds 2019 972.000 389.918 314.975 74.943 Doorlopend
Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul 630.000 630.000 75.595 554.405 Doorlopend
Masterplan binnenstad bovengronds 2020 1.193.795 1.193.795 103.937 1.089.858 Doorlopend
Renovatie kademuren en bruggen binnenstad 2020 50.000 50.000 48.450 1.550 Afsluiten
Reconstructie Brede Dijk 2020 200.000 200.000 145.812 54.188 Doorlopend
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat 2020 1.350.000 1.350.000 1.898.947 - Afsluiten
Verharding Van Zyllpad - - 67.652 - Afsluiten
Herstel N en Z. Linschoterzandweg 1.000.000 791.961 522.524 269.437 Doorlopend
Herstel oevers Lange Linschoten 2020 1.500.000 1.500.000 1.013.012 486.988 Doorlopend
Electrakasten 42.000 42.000 43.959 - Afsluiten
Inventaris Eiber 2020 40.000 40.000 - 40.000 Doorlopend
Verduurzamen&klimaatverb. bibliotheek/Cultuurhuis 53.000 23.600 2.230 21.370 Doorlopend
Vervanging bomen 2020 200.000 200.000 83.858 116.142 Doorlopend
Verbouw de Klepper 2020 800.000 800.000 74.784 725.216 Doorlopend
Masterplan Binnenstad Ondergronds 2019 248.000 206.541 106.736 99.805 Doorlopend
Drukriolering electronisch deel 2020 500.000 500.000 45.013 454.987 Doorlopend
Masterplan binnenstad ondergronds 2020 912.530 912.530 4.809 907.722 Doorlopend
Drainage en persleidingen 2020 35.000 35.000 34.782 218 Afsluiten
Renovatie Vierbergenweg - ondergronds - - 327.691 - Afsluiten
Invoering Grondstoffenbeleidsplan 2019 963.200 248.222 92.070 156.152 Doorlopend
Totaal 11.929.525 10.492.178 5.844.118 5.614.009
Doorlopend naar 2021 5.599.815
Kredietoverschrijdingen
Omschrijving Bedrag begroot lasten (netto) lasten werkelijk t/m 2020 Nog te voteren krediet
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat 2020(K) Programmabegroting 2020 1.350.000 1.898.947 548.947
Verharding Van Zyllpad(K) Geen raadsbesluit - 67.652 67.652
Renovatie Vierbergenweg - ondergronds(K) Geen raadsbesluit - 327.691 327.691
Totaal 1.350.000 2.294.290 944.290