Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV.
NB. conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Bedragen beneden dit normbedrag worden als een totaalbedrag opgenomen.

Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip 'incidenteel gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is altijd sprake van een incidentele opbrengst, ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

2020
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Toezichthouders (corona rbs 17 december 2020) 16.500
Pensioen wethouders 82.659
Ambities (voorjaarsnota 2020 rbs juli 2020) 13.812
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Wegenlegger 0
HIOR 15.000
Verharding (najaarsnota 2020) 35.000
3. Sociaal domein
Statushouders 20.476
Maatschappelijke organisaties (corona rbs 17 december 2020) 4.244
Inkomensregelingen (corona rbs 17 december 2020) 134.000
Begeleide participatie (corona rbs 17 december 2020) 40.000
Tozo-regeling 2.608.077
Corona Jeugd en Wmo 30.826
4. Cultuur, economie en milieu
Impuls t.b.v. winkeliers binnenstad (voorjaarsnota 2020 rbs juli 2020) 22.479
Duurzaamheid (corona rbs 17 december 2020) 16.923
Energie 36.000
5. Sport en onderwijs
Voorbereiding nieuwbouw zwembad (begroting 2020) 70.483
Uitvoeringskosten Sportakkoord 15.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Omgevingswet 20.350
Oranje Bolwerck (rbs 17 december 2020) 147.658
Statenland 16.241
7. Algemene inkomsten
Overhead
Personeel communicatie (corona rbs 17 december 2020) 15.000
Incidentele lasten < 10.000 61.957
Totaal incidentele lasten 3.422.684
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
Tozo-regeling 2.608.077
Afrekening voorgaande jaren 51.947
4. Cultuur, economie en milieu
Bijdrage gemeente Bunnik in het kader energie 36.000
5. Sport en onderwijs
Bijdrage ministerie VWS sportakkoord 15.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Algemene uitkering gemeentefonds corona rbs 17 december 2020) 275.136
Algemene uitkering gemeentefonds afwikkeling voorgaande jaren 30.079
Incidentele baten < 10.000 20.867
Totaal incidentele baten 3.037.106

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
2020
Gerealiseerd resultaat 139.305
Af:
Incidentele baten -3.037.106
Incidentele onttrekkingen reserves: -643.093
sociaal domein -224.435
onderwijshuisvesting -150.000
algemene reserve -268.658
Bij:
Incidentele lasten 3.422.684
Incidentele toevoegingen reserves: 83.437
sociaal domein 83.437
Saldo -34.773
Structurele toevoegingen aan reserves 2020
Structurele toevoegingen:
Reserve Wegen 721.278
Reserve Civiele kunstwerken 118.796
Reserve Baggeren 77.155
Reserve Investeringen speeltoestellen 20.000
Totaal toevoegingen 937.229
Onttrekkingen aan reserves 2020
Structurele onttrekkingen:
Reserve Wegen 507.231
Reserve Civiele kunstwerken 118.360
Reserve Baggeren 52.755
Reserve Investeringen speeltoestellen 14.812
Reserve Onderhoud vastgoed 36.914
Totaal onttrekkingen 730.072

Toelichting per post

Terug naar navigatie - Toelichting per post

Lasten
Corona algemeen: bij raadsbesluit van 17 december zijn diverse posten aangepast i.v.m. corona. De betreffende posten worden verder niet specifiek toegelicht.
De coronabedragen Inkomensregelingen en Begeleide participatie zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers Ferm Werk.

Pensioen wethouders:  betreft toevoeging aan de betreffende voorziening.

Ambities Oudewater: in de voorjaarsnota 2020 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 30.000. Het niet uitgegeven bedrag is opgenomen in het budgetoverhevelingsvoorstel 2020 naar 2021.

HIOR: opgenomen in de voorjaarsnota 2019 als incidenteel budget voor 2020 en 2021.

Verharding: in de najaarsnota 2020 is hiervoor een incidenteel extra budget beschikbaar gesteld.

Sportakkoord: in 2020 is € 10.000 uitgegeven aan uitvoeringskosten sportakkoord overeenkomstig het subsidiebedrag van het ministerie VWS.

Tozo: wordt ontvangen van ministerie en doorbetaald aan Ferm Werk.

Statushouders: bedrag is gebaseerd op de Algemene uitkering gemeentefonds en bijgesteld in de najaarsnota 2020.

Impuls winkeliers binnenstad: bij vaststelling van de voorjaarsnota (raad juli 2020) is een bedrag beschikbaar gesteld van € 24.000.

Voorbereiding nieuwbouw zwembad: in de begroting 2020 is € 50.000 opgenomen.

Omgevingswet: in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2019 is voor de jaren 2019 en 2020 € 25.000 opgenomen.

Statenland: betreft incidenteel budget voorbereiding. Niet uitgegeven bedrag is opgenomen in het budgetoverhevelingsvoorstel 2020 naar 2021.

Oranje Bolwerck: bij raadsbesluit is budget beschikbaar gesteld van 150.000 euro. In 2020 is een bedrag van 147.658 euro aan kosten gemaakt.

Energie: betreft incidentele kosten, waar een bijdrage van de gemeente Bunnik tegenover staat.

 

Baten
Van het ministerie VWS is € 25.000 ontvangen in het kader van het sportakkoord.

Tozo, wordt ontvangen van ministerie en doorbetaald aan Ferm Werk, zie ook lasten.

Afrekening voorgaande jaren: betreft afrekeningen met zorgaanbieders over voorgaande jaren.

Gemeente Bunnik heeft een bijdrage verstrekt van € 36.000 in het kader van energie.

Baten corona: betreft 1e, 2e en 3e steunpakket 2020.

Algemene uitkering gemeentefonds afwikkeling voorgaande jaren. Zie RIB Decembercirculaire 2020.