Balans

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Omschrijving 2020 2019
Vaste Activa
Materiële Vaste Activa:
- maatschappelijk nut 5.941.043 1.331.893
- economisch nut 13.284.453 12.557.399
- economisch nut, dekking door heffing 811.984 723.499
20.037.480 14.612.791
Financiële Vaste Activa (looptijd >1 jaar):
Kapitaalverstrekkingen:
- deelnemingen 71.534 71.534
- overige langlopende geldleningen 363.269 371.269
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 58.300 0
één jaar of langer
493.103 442.803
Totaal Vaste Activa 20.530.583 15.055.594
Vlottende activa
Voorraden:
- onderhanden werk 2.861.117 2.597.338
Uitzettingen (looptijd <1 jaar):
- vorderingen op openbare lichamen 3.803.308 2.747.322
- Uitzettingen Rijksschatkist 509.031 0
- overige vorderingen 430.807 860.657
4.743.146 3.607.979
Liquide middelen:
- kassaldi 2.223 1.538
- banken: saldi rekening courant 123.457 82.000
125.680 83.538
Overlopende activa:
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.122.242 357.060
Totaal Vlottende Activa 9.852.185 6.645.915
Totaal Generaal 30.382.768 21.701.509
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting 0 0

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Omschrijving 2020 2019
Vaste Passiva
Eigen vermogen:
- algemene reserve 1.886.959 2.447.847
- bestemmingsreserves 3.201.057 3.303.914
- gerealiseerd resultaat 139.304 -296.040
5.227.320 5.455.721
Voorzieningen:
- voor verplichtingen, verliezen en risico's 657.917 611.055
- ter egalisatie van kosten 0
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 3.361.345 2.985.161
4.019.262 3.596.216
Vaste schulden (looptijd >1 jaar):
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige
financiële instellingen 14.400.000 8.600.000
- waarborgsommen 48.007 52.357
14.448.007 8.652.357
Totaal Vaste Passiva 23.694.588 17.704.294
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar)
- kasgeldleningen 2.000.000 1.000.000
- overige schulden 1.173.025 1.775.134
3.173.025 2.775.134
Overlopende passiva:
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 1.200.166 1.063.125
volgend begrotingsjaar tot betaling komen
- overige vooruitontvangen bedragen 19.908 0
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 2.295.081 158.956
3.515.155 1.222.081
Totaal Vlottende Passiva 6.688.180 3.997.215
Totaal Generaal 30.382.769 21.701.509
Gewaarborgde geldleningen 11.018.273 11.746.372
0