Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok* Beheer openbare ruimte, verkeer, openbaar vervoer en waterwegen
Bas Lont Afval en riolering
Bob Duindam Verkenning toekomstige Straatverlichting
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma omvat alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Daarnaast maken de taakvelden Verkeer en vervoer (bereikbaarheid en doorstroming) en Afval en reiniging onderdeel uit van dit programma. In dit verslag vertellen we welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en welke doelstellingen zijn bereikt.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur.
2.4 Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur.
3.4 Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie.
7.2 Riolering afvalwater en de waterhuishouding.
7.3 Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging.

Opgave: openbare ruimte en verkeer

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Er is bereikt dat de openbare ruimte op veel locaties is opgeknapt en verbeterd, dat het areaal goed in beeld is en dat nu een goede discussie gevoerd kan worden over ambitie versus middelen. Dat er nieuwe plannen gemaakt gaan worden voor de (fiets)infrastructuur waar de komende jaren aan de hand van uitvoeringsagenda’s aan gewerkt kan worden en dat in beeld is waar wij met het beheer van de openbare verlichting naartoe willen.
Daarnaast is er overzicht gekomen in de meldingen openbare ruimte (MOR). Hiermee wordt het mogelijk om jaarlijks te evalueren hoe de ontwikkeling van meldingen is verlopen en kunnen vergelijkingen met eerdere jaren/maanden of weken gemaakt worden. Ook zal dit bijdragen aan meer strategisch en tactisch inzicht voor het beheer, denk bijv. aan de inzet van personeel en machines op de bekende piekmomenten. Zo kunnen wij de inwoners beter bedienen. De meldingen openbare ruimte waren in 2020 als volgt verdeeld:

 

 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Er zijn grote slagen gemaakt in het goed in beeld brengen van de omvang en kwaliteit van ons areaal. Dit is nu zover dat met vertrouwen de beleid- en beheerkostendiscussie, die in 2021 op het programma staat (taskforce), bestuurlijk gevoerd kan worden. Daarnaast is in 2020 de openbare ruimte in Oudewater verder opgeknapt en verbeterd. Er zijn verscheidene wegen (Vierbergenweg, Tuurluur en rotonde Papekop) en civiele kunstwerken opgeknapt (nieuwe Wilhelmina van Pruisenbrug), er is gestart met de uitvoering van het programma grootschalige boomvervanging en bij het Masterplan Binnenstad Oudewater is als deelproject de planvorming Lange Burchwal Wijngaardstraat afgesloten.
Tot slot is het reguliere onderhoud zonder noemenswaardige problemen doorgegaan. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Inspanning

2.3.1 In 2022 "Financieel gezond" vanuit het coalitieakkoord vertaalt zich voor de openbare ruimte naar "Areaal en gewenste kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 "Financieel gezond" vanuit het coalitieakkoord vertaalt zich voor de openbare ruimte naar "Areaal en gewenste kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

In 2021 gaat een taskforce hiermee aan de slag.

Inspanning

2.3.2 De geplande (onderhouds) projecten worden uitgevoerd.

Terug naar navigatie - 2.3.2 De geplande (onderhouds) projecten worden uitgevoerd.

Resultaat inspanningen voor het MOP en Masterplan binnenstad.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

--

Naast de inspanningen zijn er nog meer werkzaamheden afgerond of gestart in 2020. Hieronder een overzicht.

- Opstellen Parkeerbeleid: in 2020 heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de binnenstad zich gebogen over de parkeerproblematiek in de binnenstad van Oudewater. Deze werkgroep bestond uit bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en gebruikers van de binnenstad. Zij hebben een advies opgesteld over de wijze waarop Oudewater in de toekomst om kan gaan met de groeiende parkeerdruk. Dit zal in Q1/Q2 van 2021 tot een toekomstbestendig parkeerbeleid voor Oudewater moeten leiden.
- Opnieuw straten IJsselvere: de proef (uitgevoerd in 2018) voor een nieuwe aanlegwijze voor de bestrating in de binnenstad van Oudewater heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. Het straatwerk is eind 2020 opnieuw aangebracht conform conventionele methode.
- Voorbereiding Reconstructie Markt en omgeving: de voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject Markt en Omgeving is eind 2020 gestart. Het ontwerpproces voor een herinrichting zal in 2021 verder vormgegeven worden.
- Voorbereiding groot onderhoud kaden en bruggen: de voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Visbrug, de Marktbrug en de kademuren in de binnenstad is gestart. De laatste aanvullende onderzoeken worden in 2021 uitgevoerd en de werkvoorbereiding is gestart.

 

Inspanning

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De actualiteiten rondom corona zijn van invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Wel is de kwetsbaarheid van de samenwerking met FermWerk duidelijk geworden toen die de deuren volledig sloot en ook het groenonderhoud buiten tijdelijk niet uitvoerde. Hierdoor was het nodig om andere marktpartijen tijdelijk in te zetten.

Onder de vitale beroepen binnen de gemeente vallen onder andere de medewerkers van het Stadserf. Zo moet bijvoorbeeld het afval opgehaald worden, vinden de werkzaamheden op en rondom de begraafplaatsen gewoon doorgang, is het afvalbrengstation open en zijn (spoed)meldingen in de openbare ruimte opgepakt.

Afval en Reiniging
Het was zeker in het begin wennen aan de coronaregels en de nieuwe werkelijkheid. Zo werden extra regels opgesteld voor het werken op het afvalbrengstation en in de ophaaldienst . Tijdens de eerste lockdown maakten veel meer inwoners gebruik van het afvalbrengstation; dit leidde de eerste periode tot wat langere wachttijden dan gebruikelijk maar niet tot grote overlast. Doordat veel mensen thuiswerken, was een toename te zien in het huishoudelijk afval. Met name PMD, maar ook tuin- en restafval. Ook zagen we tijdens de eerste lockdown veel meer zwerfafval in de parken en binnenstad. Doordat de horeca dicht was, gingen veel inwoners op eigen gelegenheid recreëren. Doordat Ferm Werk gedurende deze periode zijn werk stillegde, werden de prullenbakken niet meer geleegd. Met extra/andere inzet van personeel is de overlast binnen de perken gebleven.

We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven omdat beleidskaders de basis vormen voor het verantwoorden van uitgaven en op de beleidskaders ook teruggerapporteerd dient te worden naar de raad. Daarom dient geïnventariseerd te worden welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt, en van daaruit de structuur opgebouwd te worden van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen. Deze inventarisatie is in 2020 gestart en zal in 2021 worden afgerond. Dit heeft direct raakvlak met de in 2021 uit te voeren analyse van beleidsambities en beheerkosten.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.614.321 1.222.223 392.098
2.4 Economische havens en waterwegen 231.375 180.757 50.618
3.4 Economische promotie 0 450 -450
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 335.465 357.779 -22.314
7.2 Riolering 1.143.275 1.138.397 4.879
7.3 Afval 1.075.704 1.029.177 46.527
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 12.586 1.888 10.698
Totaal Lasten 4.412.726 3.930.670 482.056
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -45.297 -109.605 64.308
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.218 -3.666 448
7.2 Riolering -1.300.136 -1.356.616 56.480
7.3 Afval -1.166.677 -1.154.231 -12.446
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -16.364 -13.593 -2.771
Totaal Baten -2.531.692 -2.637.711 106.019
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 936.793 937.229 -436
Totaal Stortingen 936.793 937.229 -436
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -984.702 -786.703 -197.999
Totaal Onttrekkingen -984.702 -786.703 -197.999

VERSCHILLENANALYSE

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
2.1 Asfaltverharding: diverse kosten waarvan wij dachten dat het onderhoud was mogen niet t.l.v. de exploitatie geboekt worden maar moeten op de investering Reconstructie Vierbergenweg geboekt worden. Het betreffen dus lasten waarvan werd aangenomen dat dit onderhoud was, blijken investering te zijn. Dit resulteert in lagere onttrekking aan de voorziening Wegen. De investering zal moeten worden bijgeraamd en dat zal leiden tot hogere kapitaallasten. 159.000 Voordeel
2.1 Elementenverharding: betreft lagere onderhoudslasten en lagere kapitaallasten door temporisering van investeringen. 80.000 Voordeel
2.1 Wegenlegger: de werkzaamheden zijn in 2020 niet opgepakt. Hiervan is melding gemaakt in de programmabegroting 2021. Er wordt naar gestreefd om de wegenlegger in 2022 vast te stellen voor de provincie Utrecht. Daarvoor is een budgetreservering opgenomen. 50.000 Voordeel
2.1 Verkeerszaken. Dit betreft externe onderzoekskosten parkeerbeleid en lasten voor het cameraonderzoek Hekendorp. -44.000 Nadeel
2.4 Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten. Er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk. 52.000 Voordeel
5.7 Gras: hogere lasten zijn het gevolg van het overnemen van werkzaamheden in de beginperiode van corona. In verband met corona heeft Ferm Werk het werk tijdelijk stilgelegd waardoor een aannemer tijdelijk het werk heeft moeten overnemen. -22.000 Nadeel
7.2 Lagere onderhoudslasten gemalen. In verband met temporisering werkzaamheden. 34.000 Voordeel
7.2 Lagere onderzoekskosten water en riolering 46.000 Voordeel
7.2 Hogere lasten huisaansluitingen riolering -21.000 Nadeel
7.2 Hogere onderhoudslasten vrijvervalriolering. Betreft onderhoud na.v. inspectie aan het Kardeel en de West IJsselkade. Daarnaast inspectie ter voorbereiding reconstructie Brede Dijk, Vierbergenweg en Lange Burchwal. -56.000 Nadeel
7.3 Hogere storting in de voorziening afvalstoffen -29.500 Nadeel
7.3 Correctie lasten investering grondstoffenbeleidsplan. Conform het BBV mogen bepaalde exploitatielasten niet t.l.v. de investering worden geboekt. Dit leidt tot een overschrijding op uitbesteed werk in de exploitatie. De kapitaallasten zullen door de lagere investering daarentegen iets lager uitvallen. -25.500 Nadeel
7.3 Lagere onderhoudslasten containers e.d. 30.000 Voordeel
7.3 Voordeel op kapitaallasten. Omdat de investering grondstoffenbeleidsplan nog niet is afgesloten, wordt er in 2020 nog niet op afgeschreven. Er wordt pas afgeschreven in het jaar na afsluiting van de investering. 46.000 Voordeel
7.3 Hogere lasten voor inzameling oud papier -23.000 Nadeel
7.3 Hogere lasten onderhoudscontract (B-waste) -13.000 Nadeel
7.3 Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: a.g.v. het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn de inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor er minder restafval is aangeboden. 12.000 Voordeel
7.3 De lasten voor kunststofinzameling zijn hoger omdat er meer PMD aangeboden is bij de verzamelcontainers. En lagere kosten voor het verwerken (post-collection) van PMD omdat wij per 1 april 2020 overgestapt zijn van de Raamovereenkomst verpakkingen naar de Ketenovereenkomst verpakkingen. Hierdoor zijn de post-collectionkosten vervallen. 19.500 Voordeel
7.3 Lagere lasten onderhoud stadserf o.b.v. het meerjarenonderhoudsprogramma 34.000 Voordeel
7.5 Lagere onderhoudslasten begraafplaats (o.b.v. meerjarenonderhoudsplan) 11.000 Voordeel
Overige 9.762 Voordeel
Totaal mutaties lasten 349.262 Voordeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
2.1 Hogere baten ivm degeneratievergoeding (zie ook budgetreservering) en eenmalige bijdrage reserve parkeren (15 K). Die wordt bij de bestemming van jaarrekeningresultaat gestort in het parkeerfonds. 64.000 Voordeel
7.2 Hogere baten rioolrecht (41 K) en hogere bijdrage huisaansluiting riolering (7 K) 56.000 Voordeel
7.3 Lagere baten oud papier door lagere oud-papierprijzen. -24.000 Nadeel
7.3 Lagere baten kunststofinzameling door wijziging subsidieovereenkomst per 1 april. Daartegenover staan lagere lasten. -19.000 Nadeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing 27.000 Voordeel
Overige 2.019 Voordeel
Totaal mutaties baten 106.019 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 455.281 Voordeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10-I Hogere onttrekking aan reserve Civiele kunstwerken 15.207 Voordeel
0.10-I Hogere onttrekking aan reserve Baggeren 1.262 Voordeel
0.10-I Lagere onttrekking aan de reserve Wegen nodig. Diverse onderhoudswerkzaamheden zijn conform het BBV ten laste van de investeringen gebracht. Betreft met name de investering reconstructie Vierbergenweg. Die zal dan ook overschreden worden. -214.469 Nadeel
0.10-U Hogere storting in reserve Wegen -436 Nadeel
Totaal mutaties reserves -198.436 Nadeel
Budgetoverhevelingen
2.1 Wegenlegger: de werkzaamheden zijn in 2020 niet opgepakt. Hiervan is melding gemaakt in de programmabegroting 2021. Er wordt naar gestreefd om de wegenlegger in 2022 vast te stellen. 40.000
2.1 Degeneratievergoeding. Het is in 2020 niet meer gelukt deze om te zetten in uitvoerbaren herstelwerkzaamheden, omdat het 4e kwartaal ook minder geschikt is om asfalt- en elementenherstelwerk uit te voeren (i.v.m. ongunstige weersomstandigheden). 40.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 80.000