Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT. Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) vallen, kunnen het model gebruiken om te voldoen aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2020 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op gemeente Oudewater. Het voor Oudewater toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020: € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Gegevens 2020
bedragen x € 1 A. van der Lugt W.J. Tempel
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 30/06
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 63.990 43.054
Beloningen betaalbaar op termijn 11.389 7.792
Subtotaal 75.379 50.846
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 99.951
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 75.379 50.846
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 A. van der Lugt W.J. Tempel
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 60.070 83.943
Beloningen betaalbaar op termijn 10.337 14.590
Subtotaal 70.407 98.533
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
Bezoldiging 70.407 98.533

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1 J.J. Michel
Functiegegevens Wnd. gemeentesecretaris
Kalenderjaar 2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/07 – 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 6
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 1.415*
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand 160.800
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 160.800
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? ja
Bezoldiging in de betreffende periode 55.629
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 55.629
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 55.629
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.