Programma 7 Algemene inkomsten

Opgave: houdbare gemeentefinanciën

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Kern van dit programma is met name ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard. Het uitgangspunt is dat de programmabegroting structureel duurzaam in financieel evenwicht is. Dit evenwicht wordt bereikt door het maken van scherpe keuzes in de vorm van beleidsombuigingen en/of verhoging van de gemeentelijke (belasting)baten. Ook kijken wij nadrukkelijk ook naar cofinanciering met publieke en/of private partners en het genereren van subsidies.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 zijn keuzes gemaakt in de vorm van beleidsombuigingen en zijn belastingen verhoogd om te komen tot een sluitende programmabegroting. Bij de Voorjaarsnota was er sprake van een tekort en hebben wij het besluit genomen om binnen de vastgestelde begroting naar oplossingen te zoeken. Bij de Najaarsnota was er sprake van een sluitende begroting. Hierna viel helaas de decembercirculaire negatief uit en dekte de coronavergoeding  niet het mislopen van inkomsten en de extra uitgaven die in dit kader moesten worden gedaan. Tevens werden tegen het einde van het jaar de tegenvallers in het sociaal domein bekend, waardoor er uiteindelijk sprake was van een flink tekort. Hier hebben wij maatregelen voor genomen door in 2021 te gaan starten met een Financiële Heroriëntatie om weer te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en een acceptabel niveau van de Algemene reserve en de weerstandsratio.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: gezond financieel bewustzijn

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Bij het aanbieden van de Programmabegroting 2020-2023 was er sprake van een meerjarig tekort. Door het nemen van een aantal bezuinigingsmaatregelen, het verhogen van de belastingen en beperkte inzet van de Algemene reserve is de begroting sluitend vastgesteld en vielen we onder repressief provinciaal toezicht. Ook is een aantal bezuinigingen niet doorgevoerd, waardoor het voorzieningenniveau van Oudewater op peil is gebleven.

Bij de Voorjaarsnota was er sprake van een fors tekort. In het kader van het financieel bewustzijn is ervoor gekozen om nog eens kritisch te kijken naar de budgetoverhevelingen. In de aanloop naar de Voorjaarsnota en daarna is gekeken naar de noodzaak van de budgetoverhevelingen en daar waar nog geen opdracht voor uitvoering is gegeven, de mogelijkheid te onderzoeken om deze te verlagen, te schrappen of door te schuiven om zo het tekort binnen de bestaande begroting op te lossen. Bij het aanbieden van de Najaarsnota sloot deze met een licht positief saldo. Na het aannemen van een amendement sloot de Najaarsnota licht negatief. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -112.708 -78.175 -34.533
0.61 OZB woningen 111.254 93.620 17.634
0.8 Overige baten en lasten -209.973 8.639 -218.612
Totaal Lasten -211.427 24.085 -235.512
Baten
0.5 Treasury -3.070 -40.771 37.701
0.61 OZB woningen -1.754.653 -1.748.850 -5.803
0.62 OZB niet-woningen -808.581 -838.512 29.931
0.64 Belastingen overig 1.570 -12.567 14.137
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -14.281.459 -14.149.400 -132.059
3.4 Economische promotie -12.310 -18.886 6.576
Totaal Baten -16.858.503 -16.808.987 -49.516
Stortingen
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -71.000 -71.000 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -71.000 -71.000 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden -39.614 Nadeel
0.8 Saldo begrotingsruimte, voorjaars-, najaars- en coronarapportage -197.723 Nadeel
Overige lasten 1.825 Voordeel
Totaal mutaties lasten -235.512 Nadeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
0.5 Bij raadsbesluit 17-12-2020 (coronarapportage) is besloten het dividend 2019 af te ramen. De BNG heeft in 2021 alsnog besloten het dividend uit te keren. 35.067 Voordeel
0.62 Opbrengsten OZB niet-woningen 29.931 Voordeel
0.64 Bij raadsbesluit 17-12-2020 (coronarapportage) is besloten de opbrengst precario gedeeltelijk af te ramen. Achteraf zijn de opbrengsten meegevallen. 14.137 Voordeel
0.7 Algemene uitkering (toelichting zie hieronder) -132.059 Nadeel
Overige baten 3.407 Voordeel
Totaal mutaties baten -49.517 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -285.029 Nadeel
Toelichting Algemene uitkering
In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt de coronavergoeding, gebaseerd op het 1e, 2e en 3e steunpakket (september- en decembercirculaire 2020). Voor een aantal compensatiemaatregelen is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend c.q. opgenomen, omdat bijvoorbeeld voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 de afspraak geldt dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Hieruit blijkt expliciet dat het ministerie in 2021 de verdeling van de aanvullende uitkeringen nog nader moet uitwerken, en dat dus een (voorlopige) verdeelsleutel ontbreekt voor gemeenten om ultimo 2020 een voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting te kunnen maken van hun aandeel in de aanvullende coronacompensatie. Feitelijk zit het compensatiepakket dus zo in elkaar dat het ministerie per activiteit/effect een budget c.q. plafond heeft bepaald dat het ministerie vervolgens in 2021 op basis van de jaarrekeningen over 2020 verdeelt en beschikt aan de gemeenten. Op basis van deze systematiek hebben gemeenten in 2020 (en 2021) nog geen toekenningsbeschikking gekregen van een aanvullende financiële compensatie. Ook zullen individuele gemeenten geen voldoende en nauwkeurige schatting van hun aandeel kunnen maken omdat zij geen inzicht hebben in de kosten en inkomstenderving van alle andere gemeenten. De conclusie is dat gemeenten het financiële effect van het aanvullende compensatiepakket als opbrengst verwerken in de jaarrekening 2021.