Paragraaf 8 Impact Corona

Gemeenten en provincies krijgen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het advies om in hun jaarrekening een speciale coronaparagraaf te maken. Op die manier kunnen raadsleden in een oogopslag zien welke gevolgen Covid-19 op hun begroting heeft gehad.


Inleiding
De coronacrisis in Nederland is onderdeel van de wereldwijde coronacrisis, die eind 2019 ontstond door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19 en sinds 11 maart 2020 als pandemie wordt erkend. Sinds maart 2020 kampen wij met de gevolgen van de coronacrisis. Een weerbarstige crisis met een grillig verloop. Het maatschappelijke verkeer werd door het virus grotendeels ontwricht en grote groepen van onze samenleving werden door het coronavirus geraakt.

Met diverse raadsinformatiebrieven is de raad geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor Oudewater.

Bij de programma’s wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis. In deze – voor dit jaar speciaal toegevoegde – paragraaf verwijzen wij inhoudelijk naar de betreffende programma’s en resumeren wij de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Financiële gevolgen coronacrisis
In raadsvoorstel 20R.01132 (begrotingswijziging 2020 in verband met financiële gevolgen van de coronacrisis) hebben wij de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen voor de begroting 2020. Deze gevolgen zijn door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2020 verwerkt.

Financiële gevolgen coronacrisis:

Programma Mutatie lasten Mutatie baten Saldo
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid -23.500 -25.000 -48.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -12.000 -14.500 -26.500
3. Sociaal domein -256.000 -10.000 -266.000
4. Cultuur, economie en milieu -15.000 0 -15.000
5. Sport en onderwijs -6.000 -5.000 -11.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 0 0 0
7. Algemene inkomsten 0 -53.500 -53.500
Overhead -15.000 0 -15.000
Subtotaal -327.500 -108.000 -435.500
7. Rijkscompensatie coronacrisis 262.099
Saldo begrotingswijziging per programma -173.401

De mutaties baten en lasten geven voor 2020 een extra begrotingsdruk van € 435.500. Hiertegenover staat een begrote compensatie van € 262.099. Begrotingstechnisch derhalve een saldo ad € 173.401.


Zoals bekend zijn de financiële gevolgen echter behoorlijk volatiel. De gerealiseerde lasten en baten ten gevolge van de coronacrisis zijn in de jaarrekening verwerkt.