Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Grondexploitatie, Maatschappelijk Vastgoed, Ruimtelijke ordening & Volkshuisvesting
Bas Lont Grondbedrijf (beleid), Cultureel erfgoed

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Kern van dit programma is het behoud van het prettige woon- en leefklimaat in onze kernen en het versterken van gemeenschapszin. Hierbij richten we ons op de beschikbaarheid van voldoende woningen door de regie te voeren op de ontwikkeling van woningbouwprojecten en daarnaast door het zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor wonen en werken. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in in ons groene landschap.
Om dit ook in de toekomst goed te faciliteren werken we toe naar de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
5.5 Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.
8.1 Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid).
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.
8.3 Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Van de elf projecten in Oudewater zijn er negen in ontwikkeling. De huidige planvorming tot en met 2024 zorgt voor een ontwikkeling van maar liefst 378 nieuwe woningen die in de komende jaren opgeleverd gaan worden. Er is in 2020 actief gelobbyd om in 2022 de plancapaciteit van woningbouwlocaties uit te breiden door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.
De ontwikkeling van de Omgevingsvisie is in volle gang, deze zal in 2021 worden vastgesteld. Daarnaast is en wordt hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet die in werking treedt per 1 januari 2022.

Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Kern van dit programma is het behoud van het prettige woon- en leefklimaat in onze kernen en het versterken van gemeenschapszin. Hierbij richten we ons op de beschikbaarheid van voldoende woningen door de regie te voeren op de ontwikkeling van woningbouwprojecten en daarnaast door het zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor wonen en werken. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in ons groene landschap. Om dit ook in de toekomst goed te faciliteren werken we toe naar de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022. Door de verlate inwerkingtreding van de Omgevingswet is de vaststelling van de provinciale omgevingsvisie uitgesteld tot maart 2021.

Beschikbaarheid voldoende passende woningen
In 2020 is de nieuwe Woonvisie Oudewater vastgesteld. Op basis hiervan zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarnaast is in U16-verband hard gewerkt aan de regionale aanpak ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ en de regionale woningbouwprogrammering van de provincie Utrecht.

De Woonvisie vormt het kader van ons woonbeleid dat wij samen met de woningcorporaties en de ontwikkelaars van woningbouwprojecten uitvoeren. De woonvisie vormt hierbij het kader voor het woningbouwprogramma.

Ons streven is om gedurende deze collegeperiode jaarlijks gemiddeld dertig woningen per jaar op te leveren. Hier wordt hard aan gewerkt. Het kost enkele jaren voordat de slagvaardigheid van dit college leidt tot concrete resultaten. Omdat planologie, zeker waar provinciale instemming vereist is, vijf tot vijftien jaar duurt, wordt net zo stevig op de lange termijn ingezet, zodat een volgende periode van droogte wordt vermeden. Er wordt op dit moment gewerkt aan de planvorming van elf projecten in Oudewater, in totaal goed voor 378 woningen. In 2020 zijn 12 woningen opgeleverd en is gewerkt aan verschillende nieuwbouwprojecten, wat in 2021 leidt tot 21 en in 2022 tot 67 opgeleverde nieuwbouwwoningen. Vanaf 2023 worden er op basis van de huidige planvorming naar verwachting nog eens 273 woningen opgeleverd.

Uitbreiding van aantrekkelijke woon- en werkgebieden
Er zijn mooie stappen gezet om ons streven te behalen om in 2022 de plancapaciteit van woningbouwlocaties uit te breiden. We willen hiervoor ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater aanwijzen. Intern zijn nadere stappen gezet om te komen tot een nieuwe woningbouwlocatie. Daarnaast is er in 2020 actief gelobbyd bij de provincie.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

De voortgang van de (woningbouw)projecten die zijn opgenomen in de programmabegroting is als volgt:

Wijngaardstraat
In 2020 is de anterieure overeenkomst met de Woningraat ondertekend voor de realisatie van 21 sociale huurwoningen. Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld. De bouw is inmiddels gestart.

Oranje Bolwerck
In dit project worden maximaal 52 koop-/huurwoningen ontwikkeld. Het resultaat voor 2020 is behaald: het bestemmingsplan is onherroepelijk. De archeologische en bodemonderzoeken zijn afgerond. Er zijn geen belemmeringen voor de bouw aangetroffen. Tussen gemeente en projectontwikkelaar zijn onderhandelingen gevoerd over een ontwikkelovereenkomst en een koop-realisatieovereenkomst. Beide overeenkomsten zijn in januari 2021 voor wensen en bedenkingen naar de raad gestuurd.

Schuylenburcht
De intentieovereenkomst met de Woningraat is ondertekend voor de ontwikkeling van 65 sociale huurwoningen in de Schuylenburcht. Vervolgens is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de raad en zijn schriftelijke afspraken gemaakt met de Wulverhorst over de toewijzing van 25 zorgappartementen in het complex. Tot slot is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Deze termijn loopt af op 5 januari 2021.

Westerwal
In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar ondertekend voor de ontwikkeling van 65 tot 70 woningen. De stedenbouwkundige visie is opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen is ontwikkeld. De architectenselectie heeft plaatsgevonden en aan de participatie met de omgeving is inhoud en vorm gegeven. Op verzoek van de machinefabriek wordt parallel een ‘doorontwikkelingsvariant’ onderzocht , waarbij de machinefabriek naar een nieuwe locatie zou kunnen gaan.

Tappersheul III
In 2020 is goede vooruitgang geboekt met Tappersheul. Na het verkrijgen van de ontheffing in het voorjaar zijn in de zomer heikikkers uit het plangebied afgevangen en verplaatst naar nieuwe poelen. Voor de zomer hebben we een participatieronde voor omwonenden georganiseerd en veel vragen beantwoord. In september heeft B&W het voorontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Naast de nieuwe bedrijfskavels voor ondernemers en het nieuwe Broeckerpark zijn ook een skeelerbaan en een zwembad hierin meegenomen. Als de bestaande sportvoorzieningen van Statenland naar Tappersheul worden verplaatst, kunnen op Statenland woningen gebouwd worden. Uit de terinzagelegging zijn negen inspraakreacties gekomen. Inmiddels is het licht gewijzigde ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen vrijgegeven en wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden in het plangebied, zoals het verplaatsen van bomen en het aanbrengen van voorbelasting waar de gemeentelijke wegen komen voor de nieuwe bedrijfskavels.

Statenland
Als eerste stap in de planontwikkeling is net voor de zomer een visie voor de Kernrand van Oudewater gepresenteerd aan de raad. Deze visie wordt verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Omgevingsvisie
De ontwikkeling van de omgevingsvisie was in 2020 in volle gang en zal in 2021 worden vastgesteld. In 2020 is de regionale omgevingsagenda Lopikerwaard vastgesteld als input voor onze omgevingsvisie.
Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt ons meer tijd om onze programmadoelen te realiseren. De doelen van 2020 zijn daarom doorgeschoven naar 2021 om ervoor te zorgen dat per 1 januari 2022 omgevingsplannen beschikbaar zijn waarin de gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen. Daarnaast lopen de verdere voorbereidingen voor de invoering van de wet, de gesprekken met de regio en de Omgevingsdienst (ODRU) en de voorbereidingen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De Klepper
Op basis van het door de raad vastgestelde voorkeursvlekkenplan zijn gesprekken gevoerd met de bibliotheek en de huidige vaste gebruikers (verenigingen) om tot een verdere uitwerking van het concept ‘Huiskamer van de Stad’ te komen. Doel was om op basis van hun wensen en de (on)mogelijkheden te komen tot een programma van eisen voor de verschillende gebruikers en doelgroepen.
Daarnaast is er een participatietraject opgestart om de inwoners van Oudewater te betrekken en betrokken te houden. Ook hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met enkele (sociaal-culturele) horecaondernemers uit Oudewater die in principe belangstelling hebben voor de exploitatie van de ‘Huiskamer van de Stad’ in De Klepper. Deze gesprekken hebben geleid tot een verfijnd overzicht van wensen en eisen, die zijn verwerkt in een bijgesteld verkennend ruimtelijk vlekkenplan en een aangepaste kostenraming.

Al met al is er in 2020 weer een mooie vooruitgang geboekt op alle lopende projecten.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar.

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt.  Optimaal gebruik van de Klepper.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

De ontwikkeling van een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten is nog niet opgestart. Dit in afwachting van de herstructurering Tappersheul en een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten in U-16 verband waar in 2020 aan gewerkt is.

Inspanning

6.2.6 In 2022 start de bouw van circa 75 woningen in project Statenland.

Terug naar navigatie - 6.2.6 In 2022 start de bouw van circa 75 woningen in project Statenland.

Behaald. Visie voor de Kernrand van Oudewater gepresenteerd aan de raad. Deze visie wordt verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Inspanning

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Terug naar navigatie - 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Lobby is actief, maar de vaststelling van de provinciale omgevingsvisie, bijbehorende interimverordening en programma wonen zijn uitgesteld tot maart 2021 als gevolg van de verlate inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inspanning

6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld.

De ontwikkeling van de omgevingsvisie is nog steeds in volle gang. Deze zal 2021 worden vastgesteld.

Inspanning

6.3.3 In 2021 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.3 In 2021 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Technische capaciteit beperkt beschikbaar i.v.m. andere prioritering. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022.

Inspanning

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De coronacrisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door, met soms kort uitstel voor persoonlijke coronaveilige afspraken met inwoners. Participatieprocessen zoals bij de woonvisie, omgevingsvisie en woningbouwprojecten worden anders ingericht zodat de participatie wel door kan gaan.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.322.112 259.568 1.062.544
5.5 Cultureel erfgoed 95.340 30.999 64.341
8.1 Ruimtelijke ordening 235.305 605.582 -370.277
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 4.211 -4.211
8.3 Wonen en bouwen 774.559 754.063 20.496
Totaal Lasten 2.427.316 1.654.423 772.893
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.322.112 -259.568 -1.062.544
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 -414.478 414.478
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 -4.211 4.211
8.3 Wonen en bouwen -318.822 -327.942 9.120
Totaal Baten -1.640.934 -1.006.199 -634.735
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -236.914 -184.572 -52.342
Totaal Onttrekkingen -236.914 -184.572 -52.342

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
5.5 Er is minder onderhoud uitgevoerd aan gemeentetoren en carillon. Dit heeft een gunstig effect op de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit wordt bij de bestemming van het jaarrekeningsresultaat meegenomen. 25.242 Voordeel
5.5 Niet uitgevoerde budgetoverheveling voor ruïne Huize te Vliet / CHWK / Kerkenvisie 39.485 Voordeel
8.1 (Nog) te verhalen kosten voor met name de projecten Westerwal - Schuylenburcht - Wijngaardstraat. Deze inkomsten zijn ook in de jaarrekening als (nog) te ontvangen verwerkt. -383.833 Nadeel
8.1 Niet uitgegeven budget voor bestemmingsplannen-structuurplannen. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld. 50.000 Voordeel
3.2 Dit betreft de lasten voor de grondexploitaties Tappersheul III en NS II. Deze zijn voor de jaarrekening budgettair neutraal. Aan de batenkant is hetzelfde bedrag te zien. Er zijn minder uitgaven gedaan door langere procedure bestemmingsplan, meer noodzakelijke onderzoeken en milieumaatregelen. 1.062.544 Voordeel
Overige -20.545 Nadeel
Totaal mutaties lasten 772.893 Voordeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
8.1 Dit betreft de inkomsten 2020 en nog te realiseren inkomsten voor kostenverhaal die nog moeten worden gerealiseerd. 383.833 Voordeel
3.2 Dit betreft de baten voor de grondexploitaties Tappersheul III en NS II. Deze zijn voor de jaarrekening budgettair neutraal. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag te zien. -1.062.544 Nadeel
Overige 43.976 Voordeel
Totaal mutaties baten -634.735 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 138.158 Voordeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10 Niet aan de Algemene reserve onttrokken budget voor bestemmings- en structuurplannen. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld. -50.000 Nadeel
Overige -2.342 Nadeel
Totaal mutaties reserves -52.342 Nadeel
Budgetoverhevelingen
Cultuurhistorische waardenkaart 13.485
Voorbereidingskrediet Omgevingswet 4.650
Bestemmingsplannen-Omgevingswet 50.000
Kerkenvisie 20.000
Ruïne Huize te Vliet 6.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 94.135

Nieuwbouw woningen

Terug naar navigatie - Nieuwbouw woningen
Bron: BAG
Periode Oudewater Nederland
2018 4,6 aantal nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 8,6 aantal nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
2019 8,3 aantal nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 9,2 aantal nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
2020 4,6 aantal nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 8,9 aantal nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen

EIGEN INDICATOREN

Terug naar navigatie - EIGEN INDICATOREN
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Toename van gemiddeld 30 woningen per jaar 12 woningen opgeleverd, 88 in ontwikkeling Gemiddeld 30 woningen per jaar
Bestemmingsplannen 5 t.b.v. 75 woningen 3 vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsvisie In ontwikkeling is vastgesteld
Omgevingsplan binnenstad In ontwikkeling is opgesteld
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) In ontwikkeling We zijn aangesloten op en werken met het DSO