Jaarstukken 2020

Welkom,

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeente Oudewater.

Het jaarverslag en de jaarrekening geven inzicht in de realisatie van de programma’s na het uitbrengen van de programmabegroting 2020.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de programma’s. Per programma is er een samenvatting met de belangrijke ontwikkelingen waarbij wordt ingegaan op de thema’s van de programma’s (conform de programmabegroting). Vervolgens rapporteren we over de realisatie van de programmadoelen.

In de jaarrekening vindt u onder meer de balans, waarderingsgrondslagen, programmarekening en de bijbehorende toelichtingen.

De jaarstukken 2020 zijn vastgesteld door de Raad op 15 juli 2021.

 

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris, de burgemeester,
   
J.J. Michel drs. D.C. de Vries