Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Openbare orde & veiligheid, Archiefzaken, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Utrechtse Waarden en Groene hart, Representatie, Personeel en organisatie en Dierenwelzijn, Communicatie
Bob Duindam Vergunningverlening en handhaving en Utrechtse Waarden en Groene Hart
Walther Kok* Automatisering, informatievoorziening, BAG, BGT, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en Organisatie
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.61 Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken legesopbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - Wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - Persoonsgerichte Aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

Opgave: een professionele organisatie

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

De coronacrisis heeft op nagenoeg alle gemeentelijke werkzaamheden impact gehad, maar toont zich mogelijk het sterkst bij het onderdeel dienstverlening. Het contact met de samenleving was gedurende het overgrote deel van het afgelopen jaar anders dan normaal. De focus in het domein dienstverlening lag in 2020 noodgedwongen op het uitvoeren van de wettelijke taken. Deze taken zijn ondanks alle beperkingen voor het overgrote deel uitgevoerd. De dienstverlening aan onze inwoners heeft op dit punt nauwelijks hinder van de coronacrisis ondervonden. Naast de wettelijke taken zijn de in de begroting voorgenomen ambities door de beperkte mogelijkheden in het afgelopen jaar echter slechts ten dele gerealiseerd. In 2021 zullen wij ons inspannen om de nog niet behaalde ambities te realiseren.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

In het domein Dienstverlening vallen de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving, burgerzaken, telefonie en de website. In al deze werkvelden heeft als gevolg van de coronapandemie een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Binnen het taakveld vergunningen is veel aandacht uitgegaan naar het informeren van ondernemers en organisatoren over de impact van en omgang met de coronamaatregelen. Naast het leveren van individueel maatwerk passend binnen de crisismaatregelen, is ingezet op tijdelijke oplossingen zoals het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen.

Op het gebied van toezicht en handhaving heeft een verschuiving plaatsgevonden van reguliere werkzaamheden naar crisisgerelateerde inzet. Het merendeel van de inzet vanuit toezicht en handhaving richtte zich in het afgelopen jaar op handhaving van de crisismaatregelen. Het gevolg hiervan is dat reguliere toezichttaken, zoals toezicht op de openbare ruimte en de bouw, tot een minimum zijn beperkt. De inzet op deze gebieden is vanuit prioriteitsoverwegingen voornamelijk uitgegaan naar excessen, spoed- en risicogevallen.

De afdeling Burgerzaken heeft in het afgelopen jaar minder persoonsdocumenten uitgegeven dan normaal. De kritieke dienstverlening voor de crisisorganisatie heeft voorrang gekregen boven de afgifte van persoonsdocumenten. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor spoedaanvragen. Dergelijke aanvragen zijn wel regulier afgehandeld. In de eerste helft van 2021 wordt de achterstand voor de afgifte van persoonsdocumenten ingelopen.

Daarnaast is de oplevering van de nieuwe websites doorgeschoven naar 2021. In het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan de implementatie van zaakgericht werken om hoge meerkosten - als gevolg van een vertraagde implementatie door de coronacrisis - te voorkomen. Een belangrijke aanleiding voor het vernieuwen van de websites was het stopzetten van het huidige systeem waarop de websites draaien. In het licht van de coronacrisis heeft de leverancier echter besloten om het systeem een jaar langer in de lucht te houden. Het vernieuwen van de websites werd hierdoor minder urgent, waardoor prioriteit kon worden gegeven aan de implementatie van zaakgericht werken.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid

Terug naar navigatie - 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid

Omdat de prioriteit lag bij de implementatie van het zaakgericht werken, zijn in 2020 alleen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding uitgevoerd (opdrachtomschrijving, formaliseren projectgroep, afbakeningen scope). Aanbesteding wordt gestart in Q2 2021.

Inspanning

1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.

Terug naar navigatie - 1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.

De telefonische bereikbaarheid is 91,2%. Het aantal telefoontjes ligt op bijna 42.000 (bijna 4.000 meer t.o.v. 2019) Intern is op diverse manieren aandacht gevraagd voor de telefonische bereikbaarheid. Voor 2021 staat bereikbaarheid van de interne organisatie op de agenda zodat we eind 2021 de 95% behalen.

Inspanning

1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Terug naar navigatie - 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Processen zijn beschreven en tot 1-7-2021 is er extra capaciteit op het dossier ingezet.

Inspanning

Opgave: openbare orde en veiligheid

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

In 2020 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met 9% gestegen ten opzichte van 2019. Opvallende stijgers zijn het aantal woninginbraken en meldingen van overlast door jongeren. Het aantal vernielingen is juist flink gedaald. Hier is de invloed van de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar. Omdat Oudewater een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn. De algemene stijging in de cijfers is onder andere te wijten aan een toename van het aantal woninginbraken. Dit is gestegen van 21 naar 38, mogelijk door de aanwezigheid van een dadergroep van buiten Oudewater. Mede door de coronamaatregelen is het aantal incidenten van jongerenoverlast gestegen van 29 naar 47. Hoewel het met de meeste jongeren goed gaat, vormen de gevolgen van de coronacrisis een uitdaging voor hen. Ook de overlast van personen met verward gedrag nam, na twee stabiele jaren, toe van 16 naar 35. Dit heeft mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg en een andere aanpak van mensen met verward gedrag. Ook kan het zijn dat mensen door het vele thuiswerken meer overlast ervaren en vaker melden.

Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Binnen dit onderwerp worden drie prioriteiten gesteld: aanpak drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude. Ondanks vertraging wegens corona zijn twee (succesvolle) interventies gepleegd. Ook is de organisatie weerbaarder gemaakt tegen ondermijning.

Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is vergroot. In 2020 zijn we gestart met 3 dossiers. Aan het einde van het jaar is 1 dossier positief afgesloten wegens verhuizing naar een andere gemeente. De betrokken persoon heeft door de PGA-aanpak ingestemd om elders een stabiele woonomgeving op te bouwen. Een ander dossier is afgesloten omdat de betrokkene onder curatele is gesteld en is opgenomen in een zorginstelling. Het aantal PGA-dossiers eind 2020 staat hiermee op 1 actief dossier.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

Om de organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijning is het bestuurlijk instrumentarium in de vorm van controles en maatregelen bij verschillende afdelingen onder de aandacht gebracht. Zo hebben diverse collega’s een cursus basisbevoegdheden gevolgd en is er een specifieke training gericht op de bestuurlijke aanpak van prostitutie georganiseerd. Op deze manier wordt de aandacht voor ondermijning steeds meer onderdeel van het dagelijkse werk en leren collega’s beter te reageren op signalen van ondermijning. Ook is een loket geopend waar collega’s en partners vermoedens van ondermijning kunnen melden. Verder is een datapakhuis opgericht waarin data uit verschillende bronnen (o.a. BAG en BRP) worden gecombineerd en geanalyseerd. Zo komen signalen die wijzen op ondermijning op een datagedreven manier boven water.

Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA). De Lokale PGA Oudewater heeft in een intervisiesessie, georganiseerd door Bureau RVS, haar kennis vergroot en uitgewisseld met andere gemeenten. Daarnaast is de PGA-monitor in gebruik genomen. Hierdoor wordt binnen een PGA-dossier om de 6 maanden de zelfredzaamheid van de inwoner gemeten en het plan van aanpak daarop aangepast.

Voor de integrale aanpak jongerenoverlast hebben jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden ook een signaleringsfunctie uitgeoefend. Wanneer zorgelijk gedrag wordt waargenomen, wordt dit gedeeld met politie en boa’s zodat ieders informatiepositie versterkt wordt en overlast integraal kan worden aangepakt.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Cluster Openbare Orde en Veiligheid

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt vastgesteld is bepaald aan de hand van de nulmeting uit 2019.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt vastgesteld is bepaald aan de hand van de nulmeting uit 2019.

Loopt. Zomer 2020 is een wetswijziging van de wet Bibob ingegaan. Het RIEC heeft hierop een modelbeleid geschreven. We hebben op dit model gewacht om er ons eigen herschreven beleid aan te kunnen toetsen voordat besluitvorming plaatsvindt. De herziening van het lokale beleid zit inmiddels in de afrondende fase en wordt Q2 2021 verwacht

Inspanning

1.3.1 In 2020 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

Terug naar navigatie - 1.3.1 In 2020 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt. Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

 

De PGA-dossiers van Oudewater zijn teruggebracht van 3 naar 1 dossier.

Inspanning

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakvelden Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 1.028.402 1.023.966 4.436
0.2 Burgerzaken 426.784 456.336 -29.552
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 583.180 584.435 -1.255
1.2 Openbare orde en veiligheid 234.070 156.337 77.733
Totaal Lasten 2.272.436 2.221.075 51.361
Baten
0.1 Bestuur -138.253 -162.508 24.255
0.2 Burgerzaken -111.573 -89.020 -22.553
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.234 -5.815 -3.419
Totaal Baten -259.060 -257.343 -1.717
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -7.500 -7.500 0
Totaal Onttrekkingen -7.500 -7.500 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.1 Dit betreft meerkosten rondom de werkkostenregeling en verschillende meerkosten voor de gemeenteraad, hierbij kan gedacht worden aan kosten als begeleiding vertrouwenscommissie en kosten voor het selectieproces van de nieuwe burgemeester. -49.763 Nadeel
0.1 Over de werkkostenregeling heeft een belastingafdracht over 2020 plaatsgevonden -14.786 Nadeel
0.1 In de begroting staat een post opgenomen van € 138.000. Dit is een budget voor verschillende projectmatige kosten. De lasten moeten cf. het BBV verantwoord worden op het programma Overhead. Op dat programma is een tekort weergegeven. 138.000 Voordeel
0.1 Net als in 2019 is de rekenrente die gehanteerd wordt bij de berekening van de (oud-) wethouderspensioenen gedaald. Hierdoor is het vermogen dat beschikbaar is in de voorziening niet voldoende en is er een extra dotatie gedaan aan de voorziening in 2020. -77.457 Nadeel
0.1 In de begroting 2020 is budget beschikbaar gesteld om de ambities uit het coalitieakkoord uit te zoeken en te kijken hoe daaraan invulling gegeven kan worden. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het restantbudget wordt via een budgetoverheveling overgeheveld naar 2021. 16.188 Voordeel
0.2 In de eerste instantie waren er kosten voor ICT geactiveerd op de balans. Op basis van de richtlijnen van de BBV zijn meerdere kosten van onder andere implemantatie omgezet naar de exploitatie. -28.203 Nadeel
1.2 Voor het actualiseren van de horecavergunningen is in 2019 en 2020 € 40.000 (per jaar) beschikbaar gesteld. Vanuit 2019 zijn de middelen overgeheveld naar 2020 waar in 2020 het volledige bedrag van € 80.000 is overgebleven, daarom is besloten om het budget verspreid over 4 jaar beschikbaar te stellen (per jaar € 20.000). Dit om integraal voor de langere termijn te investeren in het horecabeleid binnen de gemeente. Met dit besluit is wekelijks 4 uur beschikbaar voor een horecacoördinator om dit te regelen. De middelen zijn/worden beschikbaar gesteld bij de VJN 2021. Dit resulteert wel in voordeel van € 80.000 in de JR20. 80.000 Voordeel
Overige -12.618 Nadeel
Totaal mutaties lasten 51.361 Voordeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
Overige -1.717 Nadeel
Totaal mutaties baten -1.717 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 49.644
Budgetoverhevelingen
Horecavergunningen 20.000
Uitzoeken ambities 16.188
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 36.188

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend)
Periode Oudewater
2019 15,6 % van totale lasten
2020 17,4 % van totale lasten

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Oudewater Nederland
2018 38 aantal per 10.000 inw 12-17jr 119 aantal per 10.000 inw 12-17jr
2019 128 aantal per 10.000 inw 12-17jr 132 aantal per 10.000 inw 12-17jr
2020 90 aantal per 10.000 inw 12-17jr 110 aantal per 10.000 inw 12-17jr

Winkeldiefstallen

Terug naar navigatie - Winkeldiefstallen
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 0 aantal per 1.000 inwoners 2,2 aantal per 1.000 inwoners
2019 0 aantal per 1.000 inwoners 2,3 aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Terug naar navigatie - Geweldsmisdrijven
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 2,3 aantal per 1.000 inwoners 4,8 aantal per 1.000 inwoners
2019 2,5 aantal per 1.000 inwoners 4,8 aantal per 1.000 inwoners
2020 2 aantal per 1.000 inwoners 4,6 aantal per 1.000 inwoners

Diefstal uit woning

Terug naar navigatie - Diefstal uit woning
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 2 aantal per 1.000 inwoners 2,5 aantal per 1.000 inwoners
2019 2 aantal per 1.000 inwoners 2,3 aantal per 1.000 inwoners

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 77,8 % groene en grijze druk tov 20-64 69,6 % groene en grijze druk tov 20-64
2019 78 % groene en grijze druk tov 20-64 69,8 % groene en grijze druk tov 20-64
2020 78,7 % groene en grijze druk tov 20-64 70 % groene en grijze druk tov 20-64

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2019 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2020 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar