Toelichting balans

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Investeringen met een economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.

Investeringen met een economisch nut kunnen ook investeringen betreffen die niet verhandelbaar zijn, maar waarvoor een heffing kan worden geheven (bijv. afvalvoorzieningen)

Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreft voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Materiële vaste activa Saldo Investering/ Bijdragen Afschrijving/ Saldo
31-12-2019 mutaties van derden Aflossing 31-12-2020
Economisch nut
Gronden en terreinen 1 113.220 113.221
Bedrijfsgebouwen 11.498.268 74.783 399.494 11.173.557
Machines, apparaten en installaties 178.345 20.470 157.876
Vervoermiddelen 4.723 4.723 0
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 623.542 937.940 1.561.482
Overige materiële vaste activa 252.520 46.189 20.393 278.316
12.557.399 1.172.132 0 445.079 13.284.453
Maatschappelijk nut
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 1.331.893 4.664.932 55.782 5.941.043
Economisch nut dekking door heffing
Huishoudelijk afval 723.499 92.070 3.585 811.984
Totaal materiële vaste activa 14.612.791 5.929.134 0 504.446 20.037.480
De belangrijkste investeringen betreffen:
- Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat (Maatsch.nut) 2.226.638
- Herstel oevers Lange Linschoten (Maatsch.nut) 1.013.012
- Nieuwbouw Wilhelmina van Pruisenbrug (Maatsch.nut) 800.719
- Herstel N en Z Linschoterzandweg (Maatsch.nut) 522.524
- Masterplan Binnenstad (boven- en ondergronds) (Econ.nut) 525.647
- Reconstructie Brede Dijk (Maatsch.nut) 145.812
- Aankoop grond Kerkwetering (Econ.nut) 113.220
Totaal 5.347.572

Zowel de annuïtaire als de lineaire afschrijvingsmethode is toegepast. 

Gronden uitgegeven in erfpacht:

Conform art. 35 lid 2 BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Oudewater heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)
Financiële vaste activa Saldo verstrekking aflossing Saldo
31-12-2019 31-12-2020
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 69.038 0 69.038
Aandelen Vitens 2.496 0 2.496
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 71.534 0 0 71.534
Bouw Sporthal 329.124 329.124
Nieuwbouw scouting 140.218 140.218
Voorziening renteloze leningen -469.342 -469.342
Startersleningen via SVN 350.000 350.000
Achtergestelde lening Vitens N.V. 21.269 8.000 13.269
Totaal Overig langlopende leningen u/g 371.269 0 8.000 363.269
Verstrekte krediethypotheken Ferm Werk 0 49.200 0 49.200
Verstrekte Tozo bedrjfskredieten Ferm Werk 0 9.100 0 9.100
Totaal ov uitzettingen rente typische looptijd van = 1 jaar 0 58.300 0 58.300
Totaal Financiële vaste activa 442.803 58.300 8.000 493.103

De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal.

De gemeente Oudewater heeft 27.612 aandelen Bank Nederlandse gemeenten ad. € 2,50 nominaal en 9.199 aandelen Vitens ad. € 1,00 nominaal. Dit is niet gewijzigd in 2020.

 

Toelichting overige langlopende leningen u/g

Aan de Stichting Sporthal is in 1992 een renteloze lening verstrekt van € 329.124.

In 1994 is een renteloze lening verstrekt aan de Scouting van € 140.218.

Indien de jaarrekeningen van de stichtingen daartoe aanleiding geven vindt op verzoek van de geldgever gehele of gedeeltelijke aflossing van de leningen plaats. Voor het risico van het niet aflossen van de renteloze leningen is voor een bedrag van € 469.342 een voorziening getroffen.


De reservering voor startersleningen is € 350.000. Naast deze reservering is een besluit geweest dat er nog € 150.000 uit de Algemene Reserve extra wordt gelabeld voor de startersleningen. 

In 2006 is aan Vitens een achtergestelde lening verstrekt van € 125.268,90. Deze wordt  in 15 jaar afgelost.

 

Toelichting verstrekte kredieten Ferm Werk

Dit betreft kredieten welke door Ferm Werk zijn verstrekt aan bedrijven.

 

Saldo Investering/ Afschrijving/ Saldo
31-12-2019 mutaties Aflossing 31-12-2020
Totaal Vaste Activa per 31 december 15.055.594 5.987.435 512.446 20.530.584

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

De gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen.

Voor de nog te verwachten opbrengsten en kosten en de gehanteerde parameters wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Voorraden
Onderhanden werk Saldo vermeer- vermin- Resultaat Saldo
31-12-2019 deringen deringen 31-12-2020
Complex 12, De Noort Syde II 152.759 4.211 0 0 156.970
Industrieterrein Tappersheul III 2.444.579 259.568 0 0 2.704.147
Totaal onderhanden werken grondexploitatie 2.597.338 263.779 0 0 2.861.117

Uitzettingen (looptijd <1 jaar)

Terug naar navigatie - Uitzettingen (looptijd <1 jaar)
Uitzettingen looptijd < 1 jaar 31-12-2019 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 2.747.322 3.803.308
Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) 0 509.031
Overige vorderingen 860.657 430.807
Totaal 3.607.979 4.743.146
Overige vorderingen:
Debiteuren algmeen 853.438 278.855
Debiteuren belastingen 0 120.468
Voorziening dubieuze debiteuren 7.279- 10.582-
Debiteuren Ferm Werk 0 145.838
Voorziening debiteuren Ferm Werk 0 116.038-
Overig 14.498 12.266
Totaal 860.657 430.807

Vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit een vordering op de Belastingdienst inzake het btw-compensatiefonds.

Voor een nadere toelichting m.b.t. het schatkistbankieren wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

M.i.v. 2020 zijn de debiteuren algemeen onder te verdelen in debiteuren algemeen en debiteuren belastingen (aanslagen gemeentelijke belastingen), door de invoering van het nieuwe belastingpakket VRIS.

De voorziening dubieuze debiteuren betreft een schatting van de vorderingen die niet zullen worden voldaan (door faillissementen etc.).

De debiteuren Ferm Werk heeft betrekking op de vorderingen welke bij Ferm Werk in de jaarrekening zijn opgenomen. Voor een gedeelte hiervan is een voorziening opgenomen, omdat verwacht wordt dat deze niet zullen worden voldaan.

 

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Dit betreft tegoeden bij de BNG, de Rabobank en kasgeld.

31-12-2019 31-12-2020
Kassaldo 1.538 2.223
Banken, saldi rekening courant 82.000 122.986
Kruisposten 0 470
Totaal liquide middelen 83.538 125.680

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 31-12-2019 31-12-2020
Overige nog te ontvangen bedragen 357.060 2.048.556
Overige vooruitbetaalde bedragen 0 73.686
Totaal 357.060 2.122.242

De belangrijkste nog te ontvangen post betreft een bedrag van € 1.664.000 van Ferm Werk, met name inzake een voorschot inzake Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) en € 246.792 inzake diverse projecten waarbij kostenverhaal aan de orde is. Ook is in deze post nog te ontvangen bedragen van o.a. de AVU, Cyclus en Save opgenomen.

De vooruitbetaalde bedragen betreffen facturen die betaald zijn in 2020 waarvan de lasten betrekking hebben op 2021.

VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN

Terug naar navigatie - VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN
Eigen vermogen
Saldo Bestemming res. Saldo
31-12-2019 vorig dienstjaar dotaties onttrekkingen 31-12-2020
Algemene reserve
Algemene reserve 2.447.847 -296.040 264.848 1.886.959
Totaal algemene reserve 2.447.847 -296.040 0 264.848 1.886.959
Bestemmingsreserves:
Bovenwijkse voorzieningen 2.131 2.131 0
Investeringen basisscholen 151.677 151.677 0
Investeringen speeltoestellen 151.749 20.000 14.812 156.937
Sociaal Domein 191.327 83.437 146.098 128.666
Parkeren 25.000 25.000
Wegen 1.158.697 721.278 507.231 1.372.744
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.176.251 36.914 1.139.337
Baggerwerken 304.113 77.155 131.092 250.176
Civiele kunstwerken 142.968 118.796 133.568 128.196
Totaal bestemmingsreserves 3.303.914 0 1.020.666 1.123.524 3.201.057
Gerealiseerd resultaat 2019 -296.040 296.040 0
Resultaat 2020 0 139.304 139.304
Totaal eigen vermogen 5.455.721 0 1.159.970 1.388.372 5.227.320

Algemene Reserve
Deze reserve is primair beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s. Daarnaast kent de Algemene Reserve een vrij voor de raad beschikbaar gedeelte. Het moet in principe eenmalige zaken betreffen, geen vervangingen of terugkerende aangelegenheden. Aan deze reserve wordt in principe ook het saldo van de jaarrekening toegevoegd of onttrokken. Daarnaast bestaan de toevoegingen uit incidentele opbrengsten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van percelen grond die niet in een grondexploitatie zijn opgenomen. In 2020 is het resultaat van 2019 onttrokken uit de reserve. Ook is een bedrag van € 147.658 onttrokken t.b.v. het project Oranje Bolwerck.

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
De reserve Bovenwijkse Voorzieningen werd gevoed door de complexen van de grondexploitatie. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is besloten om deze reserve op te heffen en het saldo van € 2.131 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Reserve Investeringen Basisscholen
In deze reserve werd tot en met 2014 jaarlijks een bedrag gestort voor groot onderhoud aan de basisscholen en voor uitbreiding van het onderwijsleerpakket bij uitbreiding van het aantal groepen. Door een wetswijziging is per 1 januari 2015 de gemeentelijke zorgplicht voor het groot onderhoud van de basisscholen vervallen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2015 ook geen toevoeging aan deze reserve meer plaatsvindt. Door de raad is op 6 juni 2019 besloten om € 150.000 vanuit deze reserve beschikbaar te stellen voor het herstel van constructiefouten aan het dak van de scholen aan De Cope. Hierna resteert en nog een bedrag in deze reserve van € 1.677. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is besloten om deze reserve op te heffen en het saldo van € 1.677 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Reserve Investeringen Speeltoestellen
Deze reserve is in 2007 ingesteld. Voor het jaar 2008 is hierin een bedrag van € 31.000 gestort en sinds 2009 wordt er jaarlijks een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de reserve. Deze reserve is bestemd voor de vervanging van de speeltoestellen. Met ingang van 2009 worden – op advies van de accountant en conform het BBV – de bedragen voor de vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen.

Reserve Sociaal Domein
Met ingang van 2015 ontving de gemeente in het kader van het Sociaal Domein drie decentralisatie-uitkeringen, namelijk AWBZ/Wmo, Jeugd en Participatie. Vertrekpunt was, indien de gemeente Oudewater niet de gehele decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd had besteed, het overschot toe te voegen aan deze reserve. Bij een tekort vond onttrekking aan deze reserve plaats. Deze systematiek werd gehanteerd tot en met de jaarrekening 2016. Met ingang van 2017 wordt deze systematiek niet meer gehanteerd. Met ingang van 2019 zijn de decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd geïntegreerd in de algemene uitkering.

Reserve Parkeren
Voorheen stond in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen een reservering voor investeringen ten behoeve van parkeren binnenstad. Er was echter behoefte aan een aparte reserve voor parkeren en die is met ingang van 2015 gerealiseerd. De reserve Parkeren wordt gevuld met bijdragen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad en wordt aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van de binnenstad.

Reserve Wegen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van zowel de voorziening onderhoud wegen als van de reserve binnenstad toe te voegen aan de reserve wegen. Aan deze reserve wordt jaarlijks € 721.700 toegevoegd en wordt het planmatig onderhoud onttrokken.

Reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen toe te voegen aan de nieuwe reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit geschiedt ter uitvoering van het in het voorjaar 2018 vastgestelde nieuwe MJOP. In de begroting 2019 is het planmatig onderhoud voor het eerst verwerkt, waarbij rekening is gehouden met deze reserve.

Reserve Baggeren
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening Baggerwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve Baggeren. Jaarlijks wordt er aan deze reserve een bedrag € 77.155 toegevoegd en worden de werkelijke kosten conform het baggerplan onttrokken. Van  de werkelijke kosten wordt eerst een bedrag van € 39.000 onttrokken aan de voorziening riolering.

Reserve Civiele kunstwerken
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening Civiele kunstwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve Civiele kunstwerken. Jaarlijks wordt aan deze reserve € 118.796 toegevoegd en worden de werkelijke kosten van het door de raad in juli 2014 vastgestelde meerjarig onderhoudsprogramma civiele kunstwerken 2014-2024 onttrokken.

Vreemd vermogen
Saldo Vrijval Saldo
Voorzieningen 31-12-2019 dotaties onttrekkingen voorzieningen 31-12-2020
Wethouderspensioenen 581.850 82.659 6.593 657.916
Wethouderswachtgelden 29.204 13.338 15.866 0
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 611.054 82.659 19.930 15.866 657.916
Afvalstoffenheffing 0 36.535 36.535
Onderhoud rioleringen 2.985.161 339.649 3.324.810
Totaal voorzieningen voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 2.985.161 376.184 0 0 3.361.346
Totaal Voorzieningen 3.596.215 458.843 19.930 15.866 4.019.262

Voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wethouderspensioen
De gemeente is eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders. Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen.  De storting in de voorziening  moet ervoor zorgen dat de hoogte van de voorziening in ieder geval het berekende saldo betreft.

Voorziening Wethouderswachtgelden
Deze voorziening wordt  jaarlijks geactualiseerd.

 

Voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is

Voorziening Onderhoud Rioleringen
De jaarlijkse storting in deze voorziening bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld.

Voorziening Afvalstoffenheffing
De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. reiniging/afvalstoffenheffing.

Vaste schulden (looptijd>1 jaar):

Terug naar navigatie - Vaste schulden (looptijd>1 jaar):
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige Saldo Saldo
financiële instellingen 31-12-2019 Opnamen Aflossingen 31-12-2020
Geldlening BNG 40106857: 2011 40 jaar/3,42%rente 3.300.000 100.000 3.200.000
Geldlening BNG 40107850: 2012 20 jaar/2,91%rente 1.300.000 100.000 1.200.000
Geldlening BNG 40112955: 2019 4 jaar/-0,25% rente 4.000.000 1.000.000 3.000.000
Geldlening NWB 30682: 2020 25 jaar/ 0,207% rente 0 7.000.000 0 7.000.000
8.600.000 7.000.000 1.200.000 14.400.000
De betaalde rente in 2020 bedraagt € 140.635. Het betreffen leningen van de Bank Nederlandse Gemeenten.
Saldo Saldo
31-12-2019 Opnamen Aflossingen 31-12-2020
Waarborgsommen 52.357 4.350 48.007
De waarborgsommen betreffen hoofdzakelijk inschrijving voor Tappersheul II.
Saldo Saldo
31-12-2019 Opnamen Aflossingen 31-12-2020
TOTAAL VASTE PASSIVA 17.704.294 8.618.814 2.628.519 23.694.589

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) Saldo Saldo
31-12-2019 31-12-2020
Kasgeldlening 1.000.000 2.000.000
Overige schulden (crediteuren) 1.775.134 1.173.025
2.775.134 3.173.025
Voor een overzicht van de kasgeldleningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering
Overlopende passiva
verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen:
Saldo Saldo
31-12-2019 31-12-2020
afrekening sociaal domein inclusief Ferm Werk 619.248 483.615
nog te betalen bedragen 450.144 618.947
nog niet vervallen rente 0 97.604
tussenrekening Wmo -6.267 0
1.063.125 1.200.166
Overige vooruitontvangen bedragen
Saldo Saldo
31-12-2019 31-12-2020
Vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal 0 19.908
van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren
Saldo bij af Saldo
31-12-2019 31-12-2020
Provincie Utrecht, subsidie natuurbescherming 2016 158.956 158.956
Belastingdienst, SPUK 2.575 2.575
Ministerie SZW, vs Tijdelijke overbruggingsreg. zelfstandig ondernemers (Tozo) 331.937 331.937
Rijksdienst Ondernemend Ned, subs.warmtetransitie 20.660 20.660
Ministerie VWS, bijdrage SPUK 25.000 15.000 10.000
Ministerie Onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid 63.698 44.242 19.456
Gemeente Bunnik, bijdr.reductie energieverbruik 54.000 36.000 18.000
Ministerie SZW, vs Tijdelijke overbruggingsreg. zelfstandig ondernemers (Tozo) 2.512.057 778.560 1.733.497
158.956 3.009.927 873.802 2.295.081

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
 De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa.

Specifieke uitkering stimulering sport 2020 (SPUK)
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).
De uitkering is bedoeld voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals beheerders van accommodaties.
    De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw.

 

De subsidie dient in de jaarrekening 2020 te worden verantwoord d.m.v. SiSa.

Uiterlijk op 31 januari in het jaar na het indienen van de verantwoording vindt bij elke gemeente de vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat de gemeente een extra uitkering krijgt of dat een bedrag wordt teruggevorderd. Op het moment van opstellen van de jaarrekening is dit nog niet bekend.

Saldo Saldo
31-12-2019 Mutaties 31-12-2020
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA PER 31 DECEMBER 3.997.215 2.690.965 6.688.180
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Saldo Nieuwe Saldo
Gewaarborgde geldleningen 31-12-2019 lening Aflossing 31-12-2020
100% borg gemeente, zonder deelneming van het Rijk 338.372 68.099 270.272
100% borg (achtervang: 50% Staat en 50% gemeente)* 11.408.000 660.000 10.748.000
Totaal 11.746.372 0 728.099 11.018.272

*Dit betreft 50% van de restant hoofdsom waarvoor het waarborgfonds in eerste instantie garant staat.
Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen.

Leaseverplichting
Per 1 september 2006 is een 5-jarig leasecontract gesloten met Citytec voor de bestaande openbare verlichting. Het contract wordt zonder opzegging steeds met een jaar verlengd. In 2020 was de raming € 290.711 en zijn de werkelijke uitgaven € 282.720.

Overeenkomst
Met de gemeente Woerden is voor de samenwerking een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) gesloten voor 2015 t/m 2020. Voor 2020 was de raming € 5.179.274 en zijn de werkelijke uitgaven € 5.180.274.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gemeente Oudewater heeft de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz 20014 uitbesteed aan Ferm Werk. Ten onrechte of te veel verstrekte bijstand wordt door Ferm Werk teruggevorderd van de cliënten. De vorderingen die Ferm Werk op de debiteuren cliënten bijstandsverlening van de gemeente Oudewater heeft, zijn niet op de balans van de gemeente Oudewater verantwoord en gewaardeerd.

Europese aanbesteding

Op basis van de uitgevoerde spendanalyse is geconstateerd dat bij de inkopen de Europese aanbestedingsregels niet in alle gevallen zijn nageleefd. De totale onrechtmatigheid bedraagt € 395.033,35. Eén contract loopt door naar het jaar 2021, dit betreft een bedrag van € 85.000 en is onderdeel van genoemde onrechtmatigheid.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment van opstellen van de jaarrekening waren er geen bijzonderheden bekend.