EMU saldo

Omschrijving 2020 € x 1.000
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) 228
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 504
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie 438
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -5.929
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) -528
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 264
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder een van bovenstaande posten
Berekend EMU-saldo -5.023
Een negatief saldo betekent een tekort