Financiële beschouwing

Samenvatting

Terug naar navigatie - Financiƫle samenvatting

De jaarrekening 2020 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van baten en lasten van € 228.402 negatief. Na stortingen in en onttrekkingen aan de reserves is het gerealiseerd resultaat € 139.305 positief. Bij de najaarsrapportage 2020, aangevuld met de begrotingswijziging in verband met corona-uitgaven, was rekening gehouden met een resultaat van € 198.000 negatief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 337.000 voordeliger. In het raadsvoorstel is een korte analyse opgenomen met de belangrijkste verschillen. Hierin worden ook de voorstellen vermeld voor de bestemming van dit positieve jaarrekeningresultaat, waaronder een deel budgetoverhevelingen naar 2021.

Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder bijvoorbeeld de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote stijgt naar 60% (2019: 37%) maar dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio daalt naar 17% (2019: 25%) en valt daarmee in de categorie “meest risicovol’. De weerstandsratio (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 1,0 (2019: 1,4) nog net voldoende.

 

Programmadoelen
In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een nadere toelichting over de status voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2020 opgenomen zijn is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.