Programma 5 Sport en onderwijs

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, onderwijshuisvesting, openbaar onderwijs en passend onderwijs
Walther Kok* Sport
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is, mede vanuit het versterken van de sociale cohesie langs de lijnen van de transformatie van het Sociaal Domein: het bevorderen van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie, het in stand houden van sportaccommodaties, waaronder het huidige zwembad Statenland, en het realiseren van een nieuw 12-maandenbad, het volgen en in onderlinge samenhang bezien van de ontwikkelingen rond sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties vanuit het oogpunt van structurele bezetting, kostendekkendheid en maatschappelijke/bedrijfseconomische trends. Het vorenstaande met als doel: het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van fysieke en algemeen vormende ontwikkelingsmogelijkheden.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs.
4.2 Onderwijshuisvesting taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
5.1 Sportbeleid en activering niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport.
5.2 Sportaccommodaties alle accommodaties voor sportbeoefening.

Opgave: Onderwijs

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Taal voor de jongste kinderen
Peuters in Oudewater kunnen gebruikmaken van de activiteiten die taalachterstanden moeten voorkomen. De (dreigende) taalachterstanden bij jongste kinderen worden aangepakt – voordat ze naar de basisschool gaan en op de basisschool (voor- en vroegschoolse educatie (vve)). Landelijk is het aantal uren voorschoolse educatie (VE) op een kinderopvang opgehoogd van 10 naar 16 uur per week. In verband met de maatregelen rond de coronacrisis en de enorme druk die de noodopvang op de kinderopvang heeft gelegd, is besloten dat we deze ophoging in de gemeente Oudewater op 01-01-2021 laten ingaan. Ook de kinderen die al VE hadden voor 1-1-2020 gaan naar 16 uur. Met de kinderopvangorganisaties zijn de voorbereidingen getroffen.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

In 2020 is veel werk verricht met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs en het voorzien in goede huisvesting van scholen. We benoemen een aantal belangrijke inspanningen:

Noodopvang
De scholen en kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in de coronacrisis. Zij hebben noodopvang geboden in 2020 in zowel de eerste als de tweede lockdown. Tijdens de eerste lockdown was de gemeente verantwoordelijk voor 24-uurs noodopvang.

Kinderopvang
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de handhavingstaken bij kinderopvang en peuterspeelzalen. De uitvoering van het toezicht is bij de GGD belegd. In 2021 wordt het jaarverslag 2020 van de GGD ontvangen, de raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de inhoud.

Leerlingenvervoer
In 2020 is ongeveer 8% meer uitgegeven voor leerlingenvervoer dan begroot. Leerlingenvervoer is een openeinderegeling, de kosten hiervoor zijn lastig te begroten. Als een leerling recht heeft op vervoer dan moet dit worden uitgevoerd. In 2019 werden er gemiddeld 60 leerlingen vervoerd, in 2020 waren dit er 68. Daarnaast is de tariefprijs fors gestegen. De schooltaxibranche kent een eigen prijsindex (NEA). Deze is met de gemeente contractueel vastgelegd. Voor 2020 is deze 6,7% (ter vergelijking 2019: 2%, 2021: 1%).

Opgave: Sport

Wat heeft Oudewater bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater bereikt?

Lokaal sportakkoord
In 2020 heeft een sportformateur het lokale sportakkoord opgesteld voor Oudewater. De komende jaren wordt dit door Oudewater Vitaal uitgevoerd. Het sportakkoord bevat afspraken tussen lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en de gemeente over het versterken van de sport en over het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht in 2021 en 2022. Eind 2020 is met de wandelingen langs de met licht versierde straten een inspirerende start gemaakt.

Wat heeft Oudewater gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater gedaan?

In 2020 is veel werk verricht met betrekking tot het in stand houden van onze sportvoorzieningen. We benoemen de belangrijkste inspanningen.

Kwijtschelding huur i.v.m. corona
Net als vele andere sectoren werd de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft grote organisatorische en financiële impact op sportverenigingen. In 2020 is de huur van (binnen)sportaccommodaties kwijtgescholden door de gemeente via middelen van het Rijk.

Zwembad Oudewater
In 2020 is gestart met het invulling gegeven aan de opdracht van de aangenomen motie: ”Het initiatief van SBZO verder te onderzoeken en uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad". In juni is hierover een RIB verstuurd naar de gemeenteraad en de tweede helft van het jaar is verder gewerkt aan het uitwerken van het initiatief van SBZO.

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het onderwijs, kinderopvang en de sportverenigingen. Scholen en opvang waren tijdens de eerste en tweede lockdown slechts open voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kinderen van wie de thuissituatie dusdanig zorgelijk was dat zij op school of de kinderopvang zijn opgevangen. Reguliere werkzaamheden zijn tijdelijk stil komen te liggen om de coördinatie voor de noodopvang vanuit de gemeente te organiseren. Sportverenigingen hebben het moeilijk door o.a. het wegvallen van kantine- en sponsorinkomsten. De huur van (binnen)sportaccommodaties is kwijtgescholden.

Enkele beleidsinspanningen uit 2020, zoals de ophoging van uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het stimuleren van zelfstandig reizen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en vernieuwing van onderwijsgebouwen, de herijking van de sporttarieven voor de buitensport en activiteiten om gezonde kantines te bevorderen, zijn doorgeschoven naar 2021.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 65.280 57.963 7.317
4.2 Onderwijshuisvesting 405.830 541.196 -135.366
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 372.459 373.579 -1.120
5.1 Sportbeleid en activering 27.802 27.369 433
5.2 Sportaccommodaties 448.776 513.028 -64.252
Totaal Lasten 1.320.147 1.513.134 -192.987
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -1.000 -346 -654
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -74.260 -53.376 -20.884
5.2 Sportaccommodaties -45.205 -153.613 108.408
Totaal Baten -120.465 -207.334 86.869
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -50.000 -200.000 150.000
Totaal Onttrekkingen -50.000 -200.000 150.000

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Bedrag Voordeel/nadeel
4.2 Dit betreft groot onderhoud/hersteldak school aan de Cope. -150.000 Nadeel
5.2 btw-lasten en lasten voor de combinatiefunctionaris Sport. Dit hangt echter samen met hogere baten, waardoor het effect per saldo niet negatief is. -62.061 Nadeel
Overige 19.074 Voordeel
Totaal mutaties lasten -192.987 Nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag Voordeel/nadeel
4.3 Minder baten voor het Onderwijsachterstandenbeleid in 2020. Dit hangt echter samen met lagere lasten. -19.752 Nadeel
5.2 Baten vanuit het Rijk om btw-lasten en lasten voor de combinatiefunctionaris Sport te dekken. Dit hangt echter samen met hogere lasten. Voor een bedrag van € 23.996 van de resterende middelen wordt een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld. 104.255 Voordeel
Overige 2.366 Voordeel
Totaal mutaties baten 86.869 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -106.117 Nadeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10 Betreft bijdrage uit Bestemmingsreserve investeringen Basisscholen voor herstel dak school aan de Cope 150.000 Voordeel
Totaal mutaties reserves 150.000 Voordeel
Budgetoverhevelingen
Taxaties voor verzekering scholen 6.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 6.000

Niet-sporters

Terug naar navigatie - Niet-sporters
Bron: Div
Periode Oudewater Nederland
2016 (JR20) 49,3 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18 jaar -
2018 - 48,6 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18 jaar

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2018 0 % leerplichtigen dat niet ingeschreven staat 1,9 % leerplichtigen dat niet ingeschreven staat
2019 0 % leerplichtigen dat niet ingeschreven staat 2,4 % leerplichtigen dat niet ingeschreven staat

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2018 19 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt 23 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt
2019 26 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt 26 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt