Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Exploitatie Begroting 2020 na wijzigingen Baten Begroting 2020 na wijzigingen Lasten Begroting 2020 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2020 Baten Werkelijk 2020 Lasten Werkelijk 2020 Saldo
0.1 Bestuur -138.253 1.028.402 890.149 -162.508 1.023.966 861.459
0.10 Mutaties reserves -1.488.714 1.020.230 -468.484 -1.388.373 1.020.666 -367.707
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -111.573 426.784 315.211 -89.020 456.336 367.316
0.4 Overhead -55.391 4.137.996 4.082.605 -63.414 4.199.453 4.136.039
0.5 Treasury -3.070 -112.708 -115.778 -40.771 -78.175 -118.946
0.61 OZB woningen -1.754.653 111.254 -1.643.399 -1.748.850 93.620 -1.655.230
0.62 OZB niet-woningen -808.581 0 -808.581 -838.512 0 -838.512
0.64 Belastingen overig 1.570 0 1.570 -12.567 0 -12.567
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -14.281.459 0 -14.281.459 -14.149.400 0 -14.149.400
0.8 Overige baten en lasten 0 -209.973 -209.973 0 8.639 8.639
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 583.180 583.180 0 584.435 584.435
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.234 234.070 224.836 -5.815 156.337 150.522
2.1 Verkeer en vervoer -45.297 1.614.321 1.569.024 -109.605 1.222.223 1.112.618
2.4 Economische havens en waterwegen 0 231.375 231.375 0 180.757 180.757
3.1 Economische ontwikkeling 0 24.000 24.000 0 22.479 22.479
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.322.112 1.322.112 0 -259.568 259.568 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -72.500 95.013 22.513 -73.626 96.676 23.050
3.4 Economische promotie -12.310 0 -12.310 -18.886 450 -18.436
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 65.280 65.280 0 57.963 57.963
4.2 Onderwijshuisvesting -1.000 405.830 404.830 -346 541.196 540.850
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -74.260 400.697 326.437 -55.971 391.021 335.049
5.1 Sportbeleid en activering 0 27.802 27.802 0 27.369 27.369
5.2 Sportaccommodaties -45.205 448.776 403.571 -153.613 513.028 359.415
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 8.003 8.003 0 20 20
5.4 Musea -7.160 34.009 26.849 -7.271 11.973 4.702
5.5 Cultureel erfgoed 0 95.340 95.340 0 30.999 30.999
5.6 Media -55.051 240.853 185.802 -59.862 227.169 167.307
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.788 415.935 412.147 -4.523 419.661 415.139
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -45.180 1.418.654 1.373.474 -14.764 1.114.157 1.099.394
6.2 Wijkteams 0 66.686 66.686 0 66.100 66.100
6.3 Inkomensregelingen -1.212.400 1.802.570 590.170 -2.059.416 2.548.513 489.097
6.4 Begeleide participatie 0 699.184 699.184 0 691.922 691.922
6.5 Arbeidsparticipatie 600 321.812 322.412 0 256.508 256.508
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -6.978 268.890 261.912 -10.684 208.914 198.230
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -50.000 1.167.964 1.117.964 -26.928 1.175.288 1.148.360
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 966.122 966.122 -48.332 1.841.929 1.793.597
6.81 Ge√ęscaleerde zorg 18+ 0 5.192 5.192 0 0 0
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- 0 636.433 636.433 0 579.873 579.873
7.1 Volksgezondheid 0 408.716 408.716 -2.320 385.627 383.307
7.2 Riolering -1.300.136 1.143.275 -156.861 -1.356.616 1.138.397 -218.219
7.3 Afval -1.166.677 1.075.704 -90.973 -1.154.231 1.029.177 -125.055
7.4 Milieubeheer 0 751.765 751.765 -37.669 704.402 666.733
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -16.364 12.586 -3.778 -13.593 1.888 -11.705
8.1 Ruimtelijke ordening 0 235.305 235.305 -414.478 605.582 191.103
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 0 -4.211 4.211 0
8.3 Wonen en bouwen -318.822 774.559 455.737 -327.942 754.063 426.122