Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok* Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, WMO, ouderenzorg, welzijn , mantelzorg en vrijwilligers
Bob Duindam Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, werk en inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; -beleid.
6.2 Stadsteams loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).
6.3 Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen.
6.4 Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.82 Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
7.1 Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Wat heeft Oudewater bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater bereikt?

Het jaar 2020 stond voor het Sociaal Domein vooral in het teken van de coronacrisis, de ontwikkelingen binnen het Stadsteam en de verdere implementatie van de Maatschappelijke Agenda.

Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken, aan de hand van de Maatschappelijke Agenda (MAG) . Ook in 2020 is volop gewerkt aan de doelstellingen van de MAG. Op het gebied van samenwerking, eenzaamheid en ontmoeting en de toegang tot ondersteuning zijn flinke stappen gezet. Het Stadsteam Oudewater speelt hierin een belangrijke rol.

Stadsteam Oudewater maakt vanaf 1 januari 2020 onderdeel uit van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Door het samenvoegen van diensten zoals o.a. maatschappelijk werk en het centraal aansturen van lokale functies, kan het Stadsteam Oudewater efficiënter en effectiever werken. Dit maakt het Stadsteam wendbaar en een sterke partner in de samenwerking met andere verwijzers en aanbieders, zowel informeel als formeel. Voor de inwoners betekent dit een goede kwaliteit van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein. Door bundeling en plaatsing van bestaande diensten in het Stadsteam wordt ook een betere integrale ondersteuning gegeven rond Wmo, Jeugdwet, Jongerenwerk Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en deels de Participatiewet. Hiermee is ook voor de komende jaren de sociale dienstverlening voor de Oudewaterse inwoners verzekerd.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Stadsteam
Het Stadsteam heeft in 2020 een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, met als doel om met behoud van kwaliteit meer grip op de kosten te krijgen. Zo zijn er afspraken gemaakt met huisartsen en medisch specialisten over het verwijzen van jeugdigen naar specialistische zorg. Met hen is afgesproken de verwijzingen zo veel mogelijk via het Stadsteam te laten verlopen, om versnippering tegen te gaan. Verder heeft het Stadsteam ingezet op meer eigen begeleiding. Daardoor zien we dat met name binnen de Wmo het aantal verwijzingen fors is teruggelopen. Vanuit het regionale transformatieprogramma Jeugd is in Oudewater in het voorjaar de pilot Jeugdbescherming gestart, waarbij we inzetten om gezinnen vanuit het Stadsteam meer preventief en lokaal te begeleiden bij veiligheidsrisico’s. De eerste (financiële) effecten zien we inmiddels terug. Zo is in de tweede helft van het jaar geen dienstverlening van SAVE in het preventieve kader van de Jeugdbescherming ingezet door het Stadsteam.
Tot slot werken de gemeente en het Stadsteam samen aan meer datagestuurd werken. In 2020 zijn we gestart met maandelijkse monitoringsoverleggen om de ingezette ontwikkelingen goed te kunnen volgen. Uit deze monitoring is gebleken dat het aantal afgegeven beschikkingen door het Stadsteam op Jeugd met ruim 20% is gedaald. Tevens zien we ten opzichte van 2019 een daling in de kosten op Jeugd.

Sociale kaart
Professionals en inwoners kunnen makkelijker zelf de weg vinden naar passende hulp en ondersteuning door de optimalisering van de digitale sociale kaart Oudewater. De kaart is een website voor burgers en professionals met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo
Inkoop is uitgesteld tot 2022. De overbruggingsperiode is benut voor activiteiten gericht op het intensiveren van de transformatie door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen. Er zijn meerdere marktconsultaties georganiseerd en de eerste regionale dialoogtafel met zorgaanbieders heeft plaatsgevonden, met als thema samenwerking voorveld. Voor de duur van het uitstel zijn de huidige contractafspraken verlengd.

Ouderen langer thuis
Ouderen wonen langer thuis. Om dat te kunnen doen met behoud van goede kwaliteit van leven, spannen we ons als gemeente voor goede en passende ondersteuning.
Op het thema eenzaamheid hebben we in februari een Open Tafel / workshop georganiseerd over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. In oktober was de week tegen eenzaamheid, liever gezegd de Week van de Ontmoeting. Een aantal activiteiten zijn gepubliceerd in de IJsselbode. Door corona was de deelname heel beperkt. De informele organisaties zijn erg actief in Oudewater en passen hun activiteiten aan de coronaomstandigheden aan. In het vierde kwartaal van 2020 hebben we een nieuwe speler in het veld verwelkomd, Oudewater Vitaal. Ook deze organisatie zal een steentje bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van ouderen.
De Wulverhorst heeft, in afstemming met de gemeente, de deuren steeds meer geopend voor alle ouderen van Oudewater, door activiteiten open te stellen en door de Tuinkamer te gebruiken als ontmoetingsruimte. Helaas kwam aan het eind van het jaar als gevolg van de coronamaatregelen een (tijdelijk) einde aan die openstelling.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
In Utrecht-West is een afsprakenkader maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2020-2022 gemaakt met uitgangspunten voor de decentralisatie van het beschermd wonen. Er is een regionale projectleider aangesteld als trekker van deze afspraken. Een aantal ontwikkelpunten is verder uitgewerkt in pilots die komend jaar gaan lopen.

Automatische Externe Defibrillator (AED)
De Stichting Hartslag Oudewater is de aanjager en coördinator van de 24/7 bereikbare AED’s en het aantal inzetbare burgerhulpverleners. Als gemeente hebben we ervoor gezorgd dat er verspreid over Oudewater, Papekop en Hekendorp vijf AED’s in buitenkasten zijn geplaatst. In juni is de tiende AED feestelijk onthuld door de wethouder. Ook particulieren of bedrijven dragen bij aan het aantal AED’s in buitenkasten. Momenteel zijn er elf AED’s in buitenkasten en twee AED's in de planning.

Armoede en Schulden
Inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen te maken kregen met een inkomensterugval zijn op diverse manieren geïnformeerd en ondersteund. Inkomensregelingen en informatie vanuit bijvoorbeeld het Nibud is ontsloten via een speciale pagina op de website van de gemeente en via de lokale krant (de IJsselbode). Hierbij is het lokale aanbod onder de aandacht gebracht, zoals de formulierenbrigade, thuisadministratie-ondersteuning, gemeentelijke schuldhulpverlening, de geldplannen die inwoners kunnen invullen, maar ook de landelijke sites die hierin iets kunnen betekenen, zoals de site van het Nibud. Inwoners hadden op deze wijze alle informatie overzichtelijk bij elkaar, en konden zelf de best passende ondersteuning uit het aanbod kiezen. Daarnaast werd ook via de website van Ferm Werk informatie verstrekt over alle inkomensondersteunende voorzieningen, ook voor de lokale ondernemers. Ferm Werk ondersteunt ondernemers die recht hebben op de Tozo-regeling met inkomen en als het nodig is ook met bedrijfskapitaal. In totaal hebben 140 ondernemers gebruik gemaakt van de ondersteuning in het levensonderhoud, in de vorm van een inkomensregeling en/of in de verstrekking van bedrijfskapitaal.
In 2020 hebben we nog geen stijging gezien in het aantal inwoners dat schuldhulpverlening nodig heeft. De regelingen van de overheid zorgen er deels voor dat inwoners zich nog redden.

Ferm Wijzer
In 2020 zijn we gestart met het project Ferm Wijzer: een effectievere werkwijze waarbij de consulenten vanuit de Wmo- en Participatiewet samenwerken, waardoor inwoners sneller stappen zetten naar een hogere mate van participatie (sociaal, maatschappelijk of economisch). De driegesprekken die in dit project zouden plaatsvinden, werden helaas door de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Daardoor heeft dit project een behoorlijke vertraging opgelopen. Er zijn voor de vier gemeenten ongeveer dertig inwoners ingestroomd in het traject via een gezamenlijke intake, maar onder andere door de uitval van voorzieningen en de korte doorlooptijd is er nog weinig doorstroom gerealiseerd. Effecten die we nu al wel zien: er is een betere samenwerking tussen Ferm Werk en het Stadsteam Oudewater, waarbij de aanpak voor de inwoner goed met elkaar wordt afgestemd. De gezamenlijke intake en het regelmatige contact dragen hieraan bij.

Inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Hiermee krijgt de gemeente Oudewater een regierol in onder andere het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig inburgeringsaanbod. Het doel is dat inburgeraars die zich in Oudewater vestigen, beter inburgeren en kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De voorbereidingen op deze wet zijn in 2020 gestart. Hierin wordt samen opgetrokken met de gemeente Woerden. Op regionaal niveau wordt met de andere U16-gemeenten het taalonderwijs vormgegeven. Tevens wordt samengewerkt met de bestaande uitvoeringspartijen zoals het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en Ferm Werk. In 2020 zijn vruchtbare gesprekken gevoerd wat heeft geresulteerd in een gedeelde ambitie en uitgangspunten. Op basis daarvan wordt het inburgeringsstelsel verder vormgegeven. Wij voorzien wel een bestuurlijk/maatschappelijk knelpunt wanneer de aangekondigde vergrote taakstelling opvang statushouders samenvalt met een eveneens aangekondigde blokkade van de gewenste uitbreidingslocaties.

 

Opgave: meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen.

 

Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Terug naar navigatie - 3.1.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.

 

Ferm Wijzer is opgestart. Consulenten van Ferm Werk en het Stadsteam Oudewater spreken gezamenlijk inwoners en er wordt gemonitord in de kwartaalrapportages van Ferm Werk. De doelstelling is nog niet volledig behaald, dit is mede veroorzaakt door de coronacrisis. In Q3 zijn we gestart met het voeren van intakegesprekken. Omdat het traject pas kort draait, zijn de trajectkosten nog niet inzichtelijk en beheersbaar. Het plan voor 2021 is dat doelgroep C en D volledig overgaan naar het Stadsteam Oudewater. Hiervoor worden de best practices uit Ferm Wijzer meegenomen.

Inspanning

Opgave: inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.3 Oudere inwoners kunnen veilig in Oudewater blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.1 Stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het stadsteam.

Terug naar navigatie - 3.2.1 Stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het stadsteam.

Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft gelijk of daalt t.o.v. cijfers 2017:

  • 11,6% van de volwassenen voelt zich overbelast
  • 8,7% van de senioren voelt zich overbelast.

Er is door het Stadsteam actief gecommuniceerd over en met mantelzorgers. Mantelzorgers hebben de jaarlijkse waardering wegens corona op een innovatieve manier ontvangen. De sociale kaart Oudewater is geactualiseerd en hierdoor is het thema mantelzorg beter gepositioneerd.
Of het aantal geregistreerde mantelzorgers is gestegen en of het aantal overbelaste mantelzorgers gelijk is gebleven, is nog niet bekend. In 2021 komen nieuwe cijfers van de Gezondheidsmonitor beschikbaar. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Inspanning

3.2.2 Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%).

Of het resultaat gehaald wordt, kan nog niet worden bepaald. In 2021 komen nieuwe cijfers van de Gezondheidsmonitor beschikbaar. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Inspanning

3.2.3 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk

Terug naar navigatie - 3.2.3 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk

(cijfers 2017: 45,5% van de senioren, 40,5% van de volwassenen).

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning

3.3.1 Voldoende en gevarieerd aanbod woningen (zorggeschikt) voor ouderen.

Terug naar navigatie - 3.3.1 Voldoende en gevarieerd aanbod woningen (zorggeschikt) voor ouderen.

De projecten (zoals Schuylenburcht) zijn volop in ontwikkeling, zie hiervoor verder programma 6.

Inspanning

3.3.2 Percentage inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is gestegen

Terug naar navigatie - 3.3.2 Percentage inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is gestegen

Preventief huisbezoek 2018: 1 op de 3 ouderen voelt zich niet goed voorbereid.

Of het gevoel van veiligheid is af- of toegenomen is niet aantoonbaar. De vraag daarnaar zal onderdeel uitmaken van het Preventief huisbezoek dat voor 2021 gepland is.

Inspanning

Opgave: onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 De uitstroom uit zorg stijgt tot het regionaal gemiddelde. (jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject in 2018 in Oudewater 5%, in Utrecht-West 11%)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De uitstroom uit zorg stijgt tot het regionaal gemiddelde. (jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject in 2018 in Oudewater 5%, in Utrecht-West 11%)

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning

3.4.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe (nu 24,9% van het totaal).

Terug naar navigatie - 3.4.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe (nu 24,9% van het totaal).

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning

3.4.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Terug naar navigatie - 3.4.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning

Opgave: omgeving van de statushouders is op orde

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan, gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.

3.6 De huidige groep inburgeraars, de zogenoemde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.5.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

De nieuwe inburgeringswet die aanvankelijk op 1 januari 2021 in zou gaan, is een jaar uitgesteld. De wet treedt per 1 januari 2022 in werking. Hierdoor is er meer tijd ontstaan voor het proces. De eerste bestuurlijke en ambtelijke overleggen hebben reeds plaatsgevonden.

Inspanning

3.6.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning

3.6.3 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 3.6.3 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Als gevolg van de coronamaatregelen konden de trainingen niet worden aangeboden. Ook het intensieve programma met de ketenpartners kon niet worden uitgevoerd. De uitvoering zal worden opgepakt wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

Inspanning

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de samenleving, op onze partners en op onze organisatie. De partners binnen het brede Sociaal Domein, zoals de kinderopvang en scholen, de lokale partners, Ferm Werk en maatwerkorganisaties hebben zich samen met de gemeente en het Stadsteam ingezet om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Voorbeelden zijn de uitvoering van de regeling Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers) door Ferm Werk en extra activiteiten voor kwetsbare kinderen door het Stadsteam. Het Stadsteam zet extra ambulante ondersteuning in bij kwetsbare gezinnen.
Andere mooie voorbeelden zagen wij bij onze maatschappelijke partners. De Wulverhorst heeft, binnen de mogelijkheden, de Tuinkamer meer en meer ingezet als huiskamer voor de Stad. Vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem en Onderling Sterk zijn erin geslaagd veel individueel contact met vrijwilligers en deelnemers te behouden. Ook zijn vrijwilligersorganisaties, zoals de KBO-PCOB, online-activiteiten gaan aanbieden.

Ook zien we dat vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en gemeente elkaar nog beter hebben kunnen vinden in Oudewater. Zo hebben we gezamenlijk de week van de eenzaamheid georganiseerd en versterken wij de samenwerking door maandelijks een digitale bijeenkomst te organiseren waar alle maatschappelijke organisaties voor zijn uitgenodigd . Op deze manier ondersteunen wij de inwoners waar mogelijk.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.418.654 1.114.157 304.497
6.2 Wijkteams 66.686 66.100 586
6.3 Inkomensregelingen 1.802.570 2.548.513 -745.943
6.4 Begeleide participatie 699.184 691.922 7.262
6.5 Arbeidsparticipatie 321.812 256.508 65.304
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 268.890 208.914 59.976
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.167.964 1.175.288 -7.324
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 966.122 1.841.929 -875.807
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5.192 0 5.192
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 636.433 579.873 56.560
7.1 Volksgezondheid 408.716 385.627 23.089
Totaal Lasten 7.762.223 8.868.831 -1.106.608
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -45.180 -14.764 -30.416
6.3 Inkomensregelingen -1.212.400 -2.059.416 847.016
6.5 Arbeidsparticipatie 600 0 600
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -6.978 -10.684 3.706
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -50.000 -26.928 -23.072
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -48.332 48.332
7.1 Volksgezondheid 0 -2.320 2.320
Totaal Baten -1.313.958 -2.162.444 848.486
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 83.437 83.437 0
Totaal Stortingen 83.437 83.437 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -138.598 -138.598 0
Totaal Onttrekkingen -138.598 -138.598 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Bedrag Voordeel/nadeel
6.1 Niet uitgegeven subsidie voor het Koploperstraject cliëntondersteuning, waarvoor een budgetoverheveling naar 2021 wordt voorgesteld. 197.000 Voordeel
6.1 Niet uitgegeven investeringsbudget MAG 2019-2022 voor de deelprojecten sociale kaart, casemanagement, buurtsportcoach en open tafel 2021, waarvoor een budgetoverheveling naar 2021 wordt voorgesteld. 28.561 Voordeel
6.1 Met Yellowbellies B.V. is een overeenkomst aangegaan voor de inzet van een combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg. Deze overeenkomst is gestart op 14-9-2020 en loopt tot 14-9-2021 (met mogelijkheid tot verlenging). Het restantbudget 2020 is benodigd voor de prestatielevering in 2021 en hiervoor is een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld. 23.996 Voordeel
6.1 Betreft niet uitgegeven implementatiemiddelen voor de nieuwe wet Inburgering, aangezien deze wet met minimaal een half jaar wordt uitgesteld. Hiervoor wordt een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld. 20.308 Voordeel
6.1 Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2020 onder taakveld 6.1 terwijl het budget begroot is op taakveld 6.6. Het tekort wordt toegelicht onder taakveld 6.6. -56.532 Nadeel
6.1 Voordelen op onderhoud vastgoed (Tjonkie, Cultuurhuis, Scouting en de Klepper), dit heeft een relatie met de reserve Onderhoud vastgoed. 52.550 Voordeel
6.3 TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten. Per saldo is het financieel effect €0,- , aangezien de teveel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. -778.580 Nadeel
6.3 Betreft voornamelijk een overschot vanuit Ferm Werk op grote geldstromen van de inkomensvoorziening en niet uitgegeven budgetten rondom kinder armoedebestrijding. 19.593 Nadeel
6.5 Voordeel op subsidie aan stichting Vluchtelingenwerk 27.577 Voordeel
6.5 Lagere uitvoeringskosten re-integratie 35.489 Voordeel
6.6 Wanneer rekening wordt gehouden met het tekort op taakveld 6.1 op vervoersvoorzieningen, dan zorgt het voordeel op taakveld 6.6 alsnog voor een voordeel op de vervoersvoorzieningen. Jaarlijks worden de extra kosten op woonvoorzieningen en hulpmiddelen gedekt met dit voordeel (zie regel hieronder). 108.716 Voordeel
6.6 De kosten stijgen op dit taakveld, omdat meer inwoners een beroep doen op (woon)voorzieningen en hulpmiddelen. Dit is te verklaren door de trend dat mensen met zwaardere (lichamelijke) problemen langer thuis blijven wonen, en tegelijkertijd de vergrijzing toeneemt en ook deze ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor stijgt het beroep op voorzieningen die langer thuis wonen mogelijk maken, zoals tilliften, douche- en toilethulpmiddelen. Een andere verklaring, naast de autonome ontwikkelingen, is dat voor inwoners ondersteuning vanuit de Wmo aantrekkelijker is dan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). ‘Met het abonnementstarief is er een extra financiële drempel voor inwoners om van de Wmo over te gaan naar de Wlz’. Ook is het voor inwoners financieel gezien aantrekkelijker om woonvoorzieningen te regelen via de Wmo sinds de invoering van het abonnementstarief dan dit zelf te regelen en te financieren. -47.990 Nadeel
6.72 De overschrijding op Jeugd valt onder andere te wijten aan de uitkering die we krijgen van het Rijk (€ 2.042.071), die onvoldoende is om de gemaakte kosten voor de uitvoering van de Jeugdwet mee te dekken. In de overschrijding op Jeugd zijn we niet uniek. Het tekort is inclusief € 19K voorgaande jaren 2016-2018. -875.807 Nadeel
6.82 Taakvelden 6.72 en 6.82 zijn allebei voor de jeugdzorg en dit voordeel moet worden gesaldeerd met het nadeel van taakveld 6.72. 117.741 Voordeel
6.82 Perceel 2 van SAVE is niet begroot en daarom leidt dit tot een tekort. In de voorjaarsrapportage is hier structureel budget voor aangevraagd. -61.181 Nadeel
Diversen 81.951 Voordeel
Totaal mutaties lasten -1.106.608 Nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag Voordeel/nadeel
6.3 TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de lasten. Per saldo is het financieel effect €0,- , aangezien de teveel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. 778.580 Voordeel
6.3 Baten rondom uitvoeringskosten TOZO 96.000 Voordeel
6.71 Eigen bijdrage Wmo is sterker afgenomen dan voorzien door de invoering van het abonnementstarief. -23.072 Nadeel
6.72 Incidentele vordering op Dr. Bosman. Er is een akkoord bereikt over terugbetaling van 75% van de gehele vordering over de periode 2016 t/m 2018. Voor de vordering over 2016 is dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De gerechtelijke procedure is hiermee beëindigd. De vorderingen over de jaren 2017 en 2018 zijn vastgelegd in reguliere terugvorderingsdocumentatie, waarin is vastgelegd welke bedragen Dr. Bosman over een termijn van 48 maanden aan de afzonderlijke gemeenten moet terugbetalen. 48.332 Voordeel
Diversen -51.355 Nadeel
Totaal mutaties baten 848.485 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -258.123 Nadeel
Budgetoverhevelingen
6.1 Inburgering 20.308
7.1 Impuls Kansrijke start 4.290
6.1 Investeringsbudget MAG 2019-2022 28.561
6.5 Maatschappelijke begeleiding Statushouders 16.590
6.1 Onafhankelijke clientondersteuning 197.000
6.1 Combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg 23.996
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 290.745

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 70,9 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev 67,8 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev
2019 71,7 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev 68,8 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev

Personen met een bijstandsuitkering

Terug naar navigatie - Personen met een bijstandsuitkering
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 137,2 per 10.000 inwoners 401,1 per 10.000 inwoners
2019 (JR20) 136,4 per 10.000 inwoners 381,7 per 10.000 inwoners
2020 221,9 per 10.000 inwoners 459,7 per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 140,9 per 10.000 inw.15-64 jaar 305,2 per 10.000 inw.15-64 jaar
2019 179,5 per 10.000 inw.15-64 jaar 207 per 10.000 inw.15-64 jaar
2020 188,1 per 10.000 inw.15-64 jaar 202 per 10.000 inw.15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 9,7 % van alle jongeren tot 18 jaar 11,8 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019 9,8 % van alle jongeren tot 18 jaar 12,3 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 9,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 11,9 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019 1,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 1,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

EIGEN INDICATOREN

Terug naar navigatie - EIGEN INDICATOREN
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar van wie - door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team - de afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en de participatie is toegenomen. < 5 inwoners 0
Overbelaste mantelzorgers: - volwassenen - senioren 11,6% 8,7% = 11,6% in 2022 = 8,7% in 2022
Eenzaamheid senioren/65+: - eenzaam/niet geïsoleerd - ernstig eenzaam - sociaal geïsoleerd 35,2% 6,6% 10% < 35,2% in 2021 < 6,6% in 2021 < 10% in 2021
Aantal inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit 1 op de 3 > 1 op de 3 in 2022
Inclusief vervoersaanbod voor oudere inwoners Uitwerking ligt op koers Gerealiseerd
% uitstroom uit zorg jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject 5% 11% in 2022
Stadsteam verwijst meer door 24,9% > 24,9%
aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs 2 2
percentage jonge statushouders (16-18 jaar) dat een MBO vervolgopleiding start en daadwerkelijk afmaakt Niet bekend i.v.m. corona 0
aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid 0 (i.v.m. corona) 2