Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur
Marieke Teunissen Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied
Bas Lont Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu
Walther Kok Masterplan Binnenstad, Bibliotheek

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.1 - Economische ontwikkeling algemeen economisch beleid
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 - Media zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie bevordering toerisme en openluchtrecreatie
7.4- Milieubeheer, energietransitie taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Het culturele en recreatieve aanbod in Oudewater verbeteren

De ambitie is om Oudewater en haar directe omgeving meer bekendheid te geven als aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken, bij burgers, bezoekers en bedrijven. Aan de hand van de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk' worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod in Oudewater komt. De gemeente initieert deze samenwerking. De uitwerking ligt bij de betrokken partijen.

Economie

De gemeente zet enerzijds in op het aantrekkelijk houden van bedrijventerreinen zoals Tappersheul, anderzijds door het vitaal en levendig houden van de binnenstad.

Samenwerken aan de energietransitie

Stap voor stap werken we aan de overgang naar duurzame energie. We werken aan energie besparen en duurzaam verwarmen van de gebouwen en de energie die we nog gebruiken, wekken we duurzaam op. De energietransitie raakt iedereen, het is een gezamenlijke opgave: we werken daarom samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen doet wat hij kan.

Erfgoed

Om strategische ruimtelijke keuzes te maken is het van belang de identiteit en cultuurhistorische waarden te kennen van zowel de kernen als het landschap. Cultuurhistorisch, landschappelijk en/of archeologisch onderzoek is dus noodzakelijk bij omgevingsplannen en bij keuzes als energietransitie. Maak gebruik van de identiteit van plekken bij ontwikkelingen en recreatie & toerisme.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Economie

De revitalisatie van Tappersheul 1 en 2 wordt bekostigd uit de verkoop van Tappersheul 3. Door een bezwaar dat loopt bij de Raad van State laat dit nog even op zich wachten. In goed overleg met de bedrijvenvereniging en de onderhoudsdiensten onderzoeken we welke werkzaamheden nu al om onze aandacht vragen.

Energietransitie

De meerjarenbegroting neemt een voorschot op verwachten rijksgelden. Deze rijksgelden zijn bedoeld voor de uitvoering van taken uit het Klimaatakkoord. Hiermee komt het college tevens tegemoet aan motie 09-M1 Uitwerken aanvullend budget duurzaamheid: https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/07-juli/16:00/09-M1-Motie-CDA-PO-CU-SGP-uitwerken-aanv-budget-duurzaamheid-aangenomen.pdf

De huidige gas- en elektriciteitsprijzen zijn hoog. Hierdoor kunnen steeds meer inwoners en ondernemers hun energierekening niet betalen. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid daar waar dit kan: de focus voor de warmtetransitie ligt vooral bij de inwoners met een kleine beurs en/of een slecht geïsoleerd huis.

Milieu

Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De omzetting naar werken onder de Omgevingswet zal voor milieu de eerste jaren veel aandacht vragen.  

Opgave Cultuur

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Inspanningen

Opgave Economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

 4.2  Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein.

4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Terug naar navigatie - 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Inspanningen

Opgave Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Inspanningen

Opgave Energietransitie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. 
We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.

Terug naar navigatie - 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.

Inspanningen

4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.

Inspanningen

4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Terug naar navigatie - 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Inspanningen

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2021 741,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr 805,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 118.309 151.604 151.604 107.738 -43.866 107.672 107.606 107.540
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 22.215 38.431 38.431 0 -38.431 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 30.672 30.431 74.330 39.818 -34.512 39.818 39.818 39.818
5.4 Musea 158.106 48.225 30.247 32.455 2.208 26.738 27.041 27.351
5.6 Media 241.522 238.775 237.537 251.457 13.920 251.429 251.403 251.375
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100.098 107.966 107.966 95.839 -12.127 95.839 95.839 95.840
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7.4 Milieubeheer 601.013 472.879 657.537 594.958 -62.579 584.123 584.123 584.123
Totaal Lasten 1.271.934 1.088.311 1.297.652 1.128.265 -169.387 1.111.619 1.111.830 1.112.047
Baten
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49.689 -132.049 -132.049 -87.136 44.913 -87.136 -87.136 -87.136
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -4.041 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea -7.377 -7.274 -7.274 -7.724 -450 -7.724 -7.724 -7.724
5.6 Media -60.224 -58.971 -58.971 -62.628 -3.657 -62.628 -62.628 -62.628
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.439 -589 -589 -626 -37 -626 -626 -626
7.4 Milieubeheer -19.173 0 -140.795 0 140.795 0 0 0
Totaal Baten -147.943 -198.883 -339.678 -158.114 181.564 -158.114 -158.114 -158.114
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -159.286 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -159.286 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
3.3 Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). Eenmalig in 2022. -50.000 voordeel
4.3 Peuteropvang incl. GGD intensivering basistaken. Dit programma dient te worden verantwoord op programma 5. Deze mutatie is verder budgettair neutraal voor de begroting. -38.431 voordeel
5.3 Cultuursubsidies: betreft coronasteunpakket cultuur in 2022 (eenmalig). Komt uit de algemene uitkering. -43.899 voordeel
5.3 Cultuurcoach: in de raad van 7 juli 2022 is een motie geamendeerd aangenomen om het budget voor de cuultuurcoach te verhogen. 7.500 nadeel
5.6 Subsidie aan de regiobibliotheek 11.727 nadeel
5.7 Bevordering toerisme; eenmalig hoger in 2022 ten behoeve van realisatie boothelling Westerwal. -17.340 voordeel
7.4 Toename lidmaatschapskosten ODRU (conform begroting 2023 van de GR ODRU) 34.373 nadeel
7.4 Energie: taken klimaatakkoord voor energietransitie (eenmalig in 2022). Zie ook batenzijde. -92.000 voordeel
Overige verschillen lasten (o.a. subsidie BIZ) 18.683 nadeel
Totaal mutaties lasten -169.387 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
3.3 Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). Eenmalig in 2022. 50.000 nadeel
7.4 Energie: taken klimaatakkoord voor energietransitie (eenmalige Rijksgelden in 2022) 140.795 nadeel
Overige verschillen baten (marktgelden, biz-bijdrage, huur bibliotheek) -9.231 voordeel
Totaal mutaties baten 181.564 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 12.177 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0 voordeel/ nadeel