Sitemap

Programmabegroting 2023 - 2026 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Aanbiedingsbrief bij Programmabegroting 2023 - 2026 Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financiële begroting 2023 - 2026 Blz. 5
Toelichting vergelijking kadernota e.v. Blz. 6
Toelichting Blz. 7
Lokale lastendruk Blz. 8
Conclusies, risico's en voorstellen Blz. 9
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blz. 10
Tabel portefeuillehouders Blz. 11
Omschrijving Blz. 12
Ambities Blz. 13
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 14
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid Blz. 15
Maatschappelijk effect Blz. 16
Resultaat Blz. 17
1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving. Blz. 18
1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen. Blz. 19
1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor. Blz. 20
1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan. Blz. 21
1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid. Blz. 22
1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners. Blz. 23
1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk. Blz. 24
1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk. Blz. 25
1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat. Blz. 26
1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA Blz. 27
1.1.4.2 Werven extra BOA Blz. 28
1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen Blz. 29
1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie. Blz. 30
1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV. Blz. 31
1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen. Blz. 32
1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Blz. 33
1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad. Blz. 34
1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen. Blz. 35
1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden. Blz. 36
1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden. Blz. 37
1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast. Blz. 38
1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Blz. 39
1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Blz. 40
1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet. Blz. 41
1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Blz. 42
1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Blz. 43
1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening. Blz. 44
1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau. Blz. 45
1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven. Blz. 46
1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken. Blz. 47
1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt. Blz. 48
1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten. Blz. 49
1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden. Blz. 50
1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking. Blz. 51
1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren. Blz. 52
1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten. Blz. 53
1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen. Blz. 54
1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd. Blz. 55
Specificatie taakvelden Blz. 56
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 57
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit Blz. 58
Tabel portefeuillehouders Blz. 59
Omschrijving Blz. 60
Ambities Blz. 61
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 62
Opgave Openbare ruimte Blz. 63
Maatschappelijk effect Blz. 64
Resultaat Blz. 65
2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Blz. 66
2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Blz. 67
2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Blz. 68
2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding. Blz. 69
2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Blz. 70
2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Blz. 71
2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Blz. 72
2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Blz. 73
2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec. Blz. 74
2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen. Blz. 75
2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald. Blz. 76
2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad. Blz. 77
2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Blz. 78
2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Blz. 79
2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Blz. 80
2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Blz. 81
2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut. Blz. 82
2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Blz. 83
Opgave Mobiliteit Blz. 84
Maatschappelijk effect Blz. 85
Resultaat Blz. 86
2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Blz. 87
2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen. Blz. 88
2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Blz. 89
2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken. Blz. 90
2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Blz. 91
2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub (zie ook programma 4). Blz. 92
2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Blz. 93
2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek. Blz. 94
2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Blz. 95
2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen. Blz. 96
2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Blz. 97
2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied. Blz. 98
2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied. Blz. 99
2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen. Blz. 100
2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan. Blz. 101
Specificatie taakvelden Blz. 102
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 103
Programma 3 Sociaal domein Blz. 104
Tabel portefeuillehouders Blz. 105
Omschrijving Blz. 106
Ambities Blz. 107
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 108
Opgave Regie en kwaliteit Blz. 109
Maatschappelijk effect Blz. 110
Resultaat Blz. 111
3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Blz. 112
3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Blz. 113
3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Blz. 114
3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Blz. 115
3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken. Blz. 116
Opgave Sociaal Akkoord Blz. 117
Maatschappelijk effect Blz. 118
Resultaat Blz. 119
3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs, Blz. 120
3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen. Blz. 121
3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord. Blz. 122
3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus. Blz. 123
Eigen indicatoren Blz. 124
Specificatie taakvelden Blz. 125
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 126
Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie Blz. 127
Tabel portefuillehouders Blz. 128
Omschrijving Blz. 129
Ambities Blz. 130
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 131
Opgave Cultuur Blz. 132
Maatschappelijk effect Blz. 133
Resultaat Blz. 134
4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt. Blz. 135
4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies. Blz. 136
4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren. Blz. 137
4.1.1.3. De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt. Blz. 138
Opgave Economie Blz. 139
Maatschappelijk effect Blz. 140
Resultaat Blz. 141
4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Blz. 142
4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS. Blz. 143
4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Blz. 144
4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt. (programma 2). Blz. 145
4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Blz. 146
4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Blz. 147
4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone. Blz. 148
4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld. Blz. 149
4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie. Blz. 150
4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen. Blz. 151
4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand. Blz. 152
4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Blz. 153
4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector. Blz. 154
4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen. Blz. 155
Opgave Recreatie en toerisme Blz. 156
Maatschappelijk effect Blz. 157
Resultaat Blz. 158
4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater. Blz. 159
4.5.1.1 Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod Blz. 160
4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen. Blz. 161
4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties. Blz. 162
4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten. Blz. 163
4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen. Blz. 164
4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. Blz. 165
4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd. Blz. 166
Opgave Energietransitie Blz. 167
Maatschappelijk effect Blz. 168
Resultaat Blz. 169
4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. Blz. 170
4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma. Blz. 171
4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving. Blz. 172
4.7.1.3 Opstellen communicatieplan. Blz. 173
4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces. Blz. 174
4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Blz. 175
4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen. Blz. 176
4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan. Blz. 177
4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Blz. 178
4.7.3.1 In afstemming met Woningraat tweejaarlijks afspraken maken. Blz. 179
4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart. Blz. 180
4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers. Blz. 181
4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Blz. 182
4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Blz. 183
4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen. Blz. 184
4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader. Blz. 185
4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. Blz. 186
4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Blz. 187
4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0. Blz. 188
4.8.3.1 RES 2.0 herijken binnen RES U16. Blz. 189
4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16. Blz. 190
Specificatie taakvelden Blz. 191
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 192
Programma 5 Onderwijs en Sport Blz. 193
Tabel portefeuillehouders Blz. 194
Omschrijving Blz. 195
Ambities Blz. 196
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 197
Opgave Activering cultuur, sport en recreatie Blz. 198
Maatschappelijk effect Blz. 199
Resultaat Blz. 200
5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners. Blz. 201
5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners. Blz. 202
5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen. Blz. 203
5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen. Blz. 204
5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling. Blz. 205
5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat. Blz. 206
5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners. Blz. 207
5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie. Blz. 208
5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen. Blz. 209
Opgave Onderwijs Blz. 210
Maatschappelijk effect Blz. 211
Resultaat Blz. 212
5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit. Blz. 213
5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Blz. 214
5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs. Blz. 215
Opgave Sportaccommodaties Blz. 216
Maatschappelijk effect Blz. 217
Resultaat Blz. 218
5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Blz. 219
5.3.1.1 Start werkzaamheden. Blz. 220
5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Blz. 221
Specificatie taakvelden Blz. 222
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 223
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Blz. 224
Tabel portefeuillehouders Blz. 225
Omschrijving Blz. 226
Ambities Blz. 227
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 228
Opgave: Wonen Blz. 229
Maatschappelijk effect Blz. 230
Resultaat Blz. 231
6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Blz. 232
6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Blz. 233
6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder. Blz. 234
6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Blz. 235
6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Blz. 236
6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Blz. 237
6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Blz. 238
6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Blz. 239
Opgave Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 240
Maatschappelijk effect Blz. 241
Resultaat Blz. 242
6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Blz. 243
6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Blz. 244
6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 245
6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Blz. 246
6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Blz. 247
6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Blz. 248
6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Blz. 249
6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Blz. 250
6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Blz. 251
6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Blz. 252
Opgave Omgevingsplan Blz. 253
Maatschappelijk effect Blz. 254
Resultaat Blz. 255
6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Blz. 256
6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan. Blz. 257
6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Blz. 258
6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Blz. 259
6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Blz. 260
6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Blz. 261
6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad. Blz. 262
Opgave Maatschappelijk vastgoed Blz. 263
Maatschappelijk effect Blz. 264
Resultaat Blz. 265
6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Blz. 266
6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Blz. 267
6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Blz. 268
6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Blz. 269
6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Blz. 270
6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij. Blz. 271
6.4.2.2 Levering Stadskantoor. Blz. 272
6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Blz. 273
6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken. Blz. 274
6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding. Blz. 275
6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Blz. 276
6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen. Blz. 277
Specificatie taakvelden Blz. 278
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 279
Programma 7 Algemene inkomsten Blz. 280
Tabel portefeuillehouders Blz. 281
Omschrijving Blz. 282
Ambities Blz. 283
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 284
Maatschappelijke effecten Blz. 285
Resultaat Blz. 286
7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Blz. 287
7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Blz. 288
7.1.2 Het weerstandvermogen is verbeterd (minimaal 1). Blz. 289
7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Blz. 290
7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Blz. 291
7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Blz. 292
7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Blz. 293
7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Blz. 294
7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Blz. 295
7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Blz. 296
7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Blz. 297
7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Blz. 298
7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Blz. 299
7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Blz. 300
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Blz. 301
7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Blz. 302
7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Blz. 303
7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Blz. 304
7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Blz. 305
7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Blz. 306
Specificatie taakvelden Blz. 307
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 308
Programma 8 Overhead Blz. 309
Tabel portefeuillehouders Blz. 310
Omschrijving Blz. 311
Specificatie taakvelden Blz. 312
Verschillenanalyse 2022 - 2023 Blz. 313
Paragrafen Blz. 314
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 315
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 316
Wettelijk kader en gemeentelijk kader Blz. 317
Geraamde opbrengsten Blz. 318
Lokale lastendruk Blz. 319
A. Belastingen Blz. 320
B. Bestemmingsheffingen Blz. 321
C. Rechten Blz. 322
D. Vergelijking met andere gemeenten Blz. 323
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 324
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 325
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 326
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 327
beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 328
Risico's Blz. 329
Risico's Blz. 330
A. Programma's Blz. 331
B. Bedrijfsvoering Blz. 332
C. Verbonden Partijen Blz. 333
D. Grondexploitaties Blz. 334
Fraude- en continuïteitsrisico’s Blz. 335
Weerstandsvermogen Blz. 336
Weerstandsvermogen Blz. 337
Kengetallen Blz. 338
Financiële positie Blz. 339
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 340
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 341
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 342
Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp Blz. 343
Overzicht hoeveelheden IBOR en verbeelding van kwaliteitsniveaus Blz. 344
Kwaliteit Blz. 345
Waarden Blz. 346
De belangrijkste aandachtpunten: Blz. 347
Vastgoed Blz. 348
Paragraaf 4 Financiering Blz. 349
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 350
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 351
1. Kasgeldlimiet Blz. 352
2. Renterisiconorm Blz. 353
3. Renteresultaat op treasury Blz. 354
4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Blz. 355
5. Uitgangspunten Blz. 356
6. Verwachting Blz. 357
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 358
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 359
DVO met gemeente Woerden Blz. 360
Informatiebeleid Blz. 361
Rechtmatigheid Blz. 362
Stelposten Blz. 363
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 364
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 365
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 366
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 367
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 368
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Blz. 369
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 370
Ferm Werk Blz. 371
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Blz. 372
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 373
Vennootschappen en coöperaties Blz. 374
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 375
Vitens Blz. 376
Stichtingen en verenigingen Blz. 377
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht Blz. 378
Overige verbonden partijen Blz. 379
U10 Blz. 380
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 381
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 382
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 383
Uitgangspunt voor grondexploitaties Blz. 384
Toelichting per exploitatiegebied Blz. 385
Financiële begroting Blz. 386
1 Overzicht van baten en lasten Blz. 387
Baten en lasten Blz. 388
Totaaloverzicht Blz. 389
toelichting totaaloverzicht baten lasten Blz. 390
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 391
2 Incidentele baten en lasten Blz. 392
incidenteel Blz. 393
Toelichting Blz. 394
3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 395
Toelichting Blz. 396
4 Ramingsgrondslagen Blz. 397
Ramingsgrondslagen Blz. 398
5 Geprognosticeerde balans Blz. 399
Activa en passiva Blz. 400
6 EMU-Saldo Blz. 401
EMU saldo Blz. 402
7 Investeringsplanning Blz. 403
Investeringsplanning Blz. 404
8 Staat van reserves Blz. 405
Beleidsuitgangspunten Blz. 406
Reserves Blz. 407
9 Staat van voorzieningen Blz. 408
Voorzieningen tot en met 2024 Blz. 409
Voorzieningen 2025 en2026 Blz. 410
Inspanningen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap