1. Blz. 1 Programmabegroting 2023 - 2026
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Aanbiedingsbrief bij Programmabegroting 2023 - 2026
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financiële begroting 2023 - 2026
    3. Blz. 6 Toelichting vergelijking kadernota e.v.
    4. Blz. 7 Toelichting
    5. Blz. 8 Lokale lastendruk
    6. Blz. 9 Conclusies, risico's en voorstellen
   2. Blz. 10 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 11 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 12 Omschrijving
    3. Blz. 13 Ambities
    4. Blz. 14 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 15 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
     1. Blz. 16 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 17 Resultaat
      1. Blz. 18 1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.
       1. Blz. 19 1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen.
       2. Blz. 20 1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor.
      2. Blz. 21 1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan.
       1. Blz. 22 1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid.
       2. Blz. 23 1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners.
      3. Blz. 24 1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk.
       1. Blz. 25 1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk.
      4. Blz. 26 1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat.
       1. Blz. 27 1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA
       2. Blz. 28 1.1.4.2 Werven extra BOA
       3. Blz. 29 1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen
      5. Blz. 30 1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie.
       1. Blz. 31 1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV.
      6. Blz. 32 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen.
       1. Blz. 33 1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting.
       2. Blz. 34 1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.
      7. Blz. 35 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen.
       1. Blz. 36 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden.
       2. Blz. 37 1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden.
      8. Blz. 38 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast.
       1. Blz. 39 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.
       2. Blz. 40 1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.
      9. Blz. 41 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet.
       1. Blz. 42 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.
       2. Blz. 43 1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.
      10. Blz. 44 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening.
       1. Blz. 45 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau.
       2. Blz. 46 1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven.
      11. Blz. 47 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken.
       1. Blz. 48 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt.
      12. Blz. 49 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.
       1. Blz. 50 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.
       2. Blz. 51 1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.
       3. Blz. 52 1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.
       4. Blz. 53 1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.
      13. Blz. 54 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen.
       1. Blz. 55 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.
    6. Blz. 56 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 57 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   3. Blz. 58 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
    1. Blz. 59 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 60 Omschrijving
    3. Blz. 61 Ambities
    4. Blz. 62 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 63 Opgave Openbare ruimte
     1. Blz. 64 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 65 Resultaat
      1. Blz. 66 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.
       1. Blz. 67 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.
       2. Blz. 68 2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.
       3. Blz. 69 2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding.
       4. Blz. 70 2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.
       5. Blz. 71 2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.
      2. Blz. 72 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.
       1. Blz. 73 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden.
       2. Blz. 74 2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec.
       3. Blz. 75 2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.
      3. Blz. 76 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.
       1. Blz. 77 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad.
      4. Blz. 78 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.
       1. Blz. 79 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers.
      5. Blz. 80 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.
       1. Blz. 81 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden.
      6. Blz. 82 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.
       1. Blz. 83 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.
    6. Blz. 84 Opgave Mobiliteit
     1. Blz. 85 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 86 Resultaat
      1. Blz. 87 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.
       1. Blz. 88 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen.
      2. Blz. 89 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.
       1. Blz. 90 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken.
      3. Blz. 91 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.
       1. Blz. 92 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub (zie ook programma 4).
      4. Blz. 93 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.
       1. Blz. 94 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.
       2. Blz. 95 2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad.
      5. Blz. 96 2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen.
       1. Blz. 97 2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.
      6. Blz. 98 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.
       1. Blz. 99 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.
       2. Blz. 100 2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen.
       3. Blz. 101 2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan.
    7. Blz. 102 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 103 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   4. Blz. 104 Programma 3 Sociaal domein
    1. Blz. 105 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 106 Omschrijving
    3. Blz. 107 Ambities
    4. Blz. 108 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 109 Opgave Regie en kwaliteit
     1. Blz. 110 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 111 Resultaat
      1. Blz. 112 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.
       1. Blz. 113 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij.
       2. Blz. 114 3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf.
      2. Blz. 115 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.
       1. Blz. 116 3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken.
    6. Blz. 117 Opgave Sociaal Akkoord
     1. Blz. 118 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 119 Resultaat
      1. Blz. 120 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,
       1. Blz. 121 3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen.
      2. Blz. 122 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.
       1. Blz. 123 3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus.
    7. Blz. 124 Eigen indicatoren
    8. Blz. 125 Specificatie taakvelden
    9. Blz. 126 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   5. Blz. 127 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
    1. Blz. 128 Tabel portefuillehouders
    2. Blz. 129 Omschrijving
    3. Blz. 130 Ambities
    4. Blz. 131 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 132 Opgave Cultuur
     1. Blz. 133 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 134 Resultaat
      1. Blz. 135 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.
       1. Blz. 136 4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies.
       2. Blz. 137 4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren.
       3. Blz. 138 4.1.1.3. De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt.
    6. Blz. 139 Opgave Economie
     1. Blz. 140 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 141 Resultaat
      1. Blz. 142 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.
       1. Blz. 143 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS.
      2. Blz. 144 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.
       1. Blz. 145 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt. (programma 2).
       2. Blz. 146 4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.
      3. Blz. 147 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater.
       1. Blz. 148 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone.
      4. Blz. 149 4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld.
       1. Blz. 150 4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie.
       2. Blz. 151 4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen.
      5. Blz. 152 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand.
       1. Blz. 153 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden.
      6. Blz. 154 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector.
       1. Blz. 155 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen.
    7. Blz. 156 Opgave Recreatie en toerisme
     1. Blz. 157 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 158 Resultaat
      1. Blz. 159 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.
       1. Blz. 160 4.5.1.1 Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod
      2. Blz. 161 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.
       1. Blz. 162 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties.
      3. Blz. 163 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten.
       1. Blz. 164 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen.
      4. Blz. 165 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.
       1. Blz. 166 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd.
    8. Blz. 167 Opgave Energietransitie
     1. Blz. 168 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 169 Resultaat
      1. Blz. 170 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.
       1. Blz. 171 4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma.
       2. Blz. 172 4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.
       3. Blz. 173 4.7.1.3 Opstellen communicatieplan.
       4. Blz. 174 4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces.
      2. Blz. 175 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.
       1. Blz. 176 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.
       2. Blz. 177 4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan.
      3. Blz. 178 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen.
       1. Blz. 179 4.7.3.1 In afstemming met Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.
      4. Blz. 180 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.
       1. Blz. 181 4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers.
       2. Blz. 182 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden.
      5. Blz. 183 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.
       1. Blz. 184 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen.
       2. Blz. 185 4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.
       3. Blz. 186 4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.
       4. Blz. 187 4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.
      6. Blz. 188 4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0.
       1. Blz. 189 4.8.3.1 RES 2.0 herijken binnen RES U16.
       2. Blz. 190 4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16.
    9. Blz. 191 Specificatie taakvelden
    10. Blz. 192 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   6. Blz. 193 Programma 5 Onderwijs en Sport
    1. Blz. 194 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 195 Omschrijving
    3. Blz. 196 Ambities
    4. Blz. 197 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 198 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie
     1. Blz. 199 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 200 Resultaat
      1. Blz. 201 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.
       1. Blz. 202 5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners.
       2. Blz. 203 5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen.
       3. Blz. 204 5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen.
       4. Blz. 205 5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling.
      2. Blz. 206 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.
       1. Blz. 207 5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners.
       2. Blz. 208 5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie.
       3. Blz. 209 5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen.
    6. Blz. 210 Opgave Onderwijs
     1. Blz. 211 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 212 Resultaat
      1. Blz. 213 5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.
       1. Blz. 214 5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs.
       2. Blz. 215 5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs.
    7. Blz. 216 Opgave Sportaccommodaties
     1. Blz. 217 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 218 Resultaat
      1. Blz. 219 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.
       1. Blz. 220 5.3.1.1 Start werkzaamheden.
      2. Blz. 221 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.
    8. Blz. 222 Specificatie taakvelden
    9. Blz. 223 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   7. Blz. 224 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
    1. Blz. 225 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 226 Omschrijving
    3. Blz. 227 Ambities
    4. Blz. 228 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 229 Opgave: Wonen
     1. Blz. 230 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 231 Resultaat
      1. Blz. 232 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd.
       1. Blz. 233 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren.
       2. Blz. 234 6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder.
      2. Blz. 235 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot.
       1. Blz. 236 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord.
      3. Blz. 237 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
       1. Blz. 238 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd.
       2. Blz. 239 6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
    6. Blz. 240 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 241 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 242 Resultaat
      1. Blz. 243 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.
       1. Blz. 244 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.
      2. Blz. 245 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad.
       1. Blz. 246 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren.
      3. Blz. 247 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.
       1. Blz. 248 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.
      4. Blz. 249 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.
       1. Blz. 250 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
      5. Blz. 251 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.
       1. Blz. 252 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie.
    7. Blz. 253 Opgave Omgevingsplan
     1. Blz. 254 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 255 Resultaat
      1. Blz. 256 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.
       1. Blz. 257 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan.
       2. Blz. 258 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
      2. Blz. 259 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.
       1. Blz. 260 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.
      3. Blz. 261 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.
       1. Blz. 262 6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad.
    8. Blz. 263 Opgave Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 264 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 265 Resultaat
      1. Blz. 266 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.
       1. Blz. 267 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college.
       2. Blz. 268 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor.
       3. Blz. 269 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis.
      2. Blz. 270 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht.
       1. Blz. 271 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij.
       2. Blz. 272 6.4.2.2 Levering Stadskantoor.
      3. Blz. 273 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.
       1. Blz. 274 6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken.
       2. Blz. 275 6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding.
      4. Blz. 276 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.
       1. Blz. 277 6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen.
    9. Blz. 278 Specificatie taakvelden
    10. Blz. 279 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   8. Blz. 280 Programma 7 Algemene inkomsten
    1. Blz. 281 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 282 Omschrijving
    3. Blz. 283 Ambities
    4. Blz. 284 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 285 Maatschappelijke effecten
    6. Blz. 286 Resultaat
     1. Blz. 287 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
      1. Blz. 288 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
     2. Blz. 289 7.1.2 Het weerstandvermogen is verbeterd (minimaal 1).
      1. Blz. 290 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
     3. Blz. 291 7.1.3 De reservepositie is verbeterd.
      1. Blz. 292 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties.
     4. Blz. 293 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%.
      1. Blz. 294 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.
      2. Blz. 295 7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
     5. Blz. 296 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.
      1. Blz. 297 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.
      2. Blz. 298 7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
     6. Blz. 299 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen.
      1. Blz. 300 7.2.1.1 Instructies en voorlichting.
      2. Blz. 301 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving.
     7. Blz. 302 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
      1. Blz. 303 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.
      2. Blz. 304 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders.
     8. Blz. 305 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.
      1. Blz. 306 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening.
    7. Blz. 307 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 308 Verschillenanalyse 2022 - 2023
   9. Blz. 309 Programma 8 Overhead
    1. Blz. 310 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 311 Omschrijving
    3. Blz. 312 Specificatie taakvelden
    4. Blz. 313 Verschillenanalyse 2022 - 2023
  2. Blz. 314 Paragrafen
   1. Blz. 315 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 316 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 317 Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 318 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 319 Lokale lastendruk
    5. Blz. 320 A. Belastingen
    6. Blz. 321 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 322 C. Rechten
    8. Blz. 323 D. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 324 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 325 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 326 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 327 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 328 beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 329 Risico's
     1. Blz. 330 Risico's
     2. Blz. 331 A. Programma's
     3. Blz. 332 B. Bedrijfsvoering
     4. Blz. 333 C. Verbonden Partijen
     5. Blz. 334 D. Grondexploitaties
     6. Blz. 335 Fraude- en continuïteitsrisico’s
    5. Blz. 336 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 337 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 338 Kengetallen
     1. Blz. 339 Financiële positie
   3. Blz. 340 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 341 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 342 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 343 Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp
    4. Blz. 344 Overzicht hoeveelheden IBOR en verbeelding van kwaliteitsniveaus
    5. Blz. 345 Kwaliteit
    6. Blz. 346 Waarden
    7. Blz. 347 De belangrijkste aandachtpunten:
    8. Blz. 348 Vastgoed
   4. Blz. 349 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 350 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 351 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 352 1. Kasgeldlimiet
    4. Blz. 353 2. Renterisiconorm
    5. Blz. 354 3. Renteresultaat op treasury
    6. Blz. 355 4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
    7. Blz. 356 5. Uitgangspunten
    8. Blz. 357 6. Verwachting
   5. Blz. 358 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 359 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 360 DVO met gemeente Woerden
    3. Blz. 361 Informatiebeleid
    4. Blz. 362 Rechtmatigheid
    5. Blz. 363 Stelposten
   6. Blz. 364 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 365 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 366 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 367 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 368 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 369 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 370 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
     4. Blz. 371 Ferm Werk
     5. Blz. 372 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     6. Blz. 373 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 374 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 375 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
     2. Blz. 376 Vitens
    5. Blz. 377 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 378 Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
    6. Blz. 379 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 380 U10
   7. Blz. 381 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 382 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 383 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 384 Uitgangspunt voor grondexploitaties
    4. Blz. 385 Toelichting per exploitatiegebied
  3. Blz. 386 Financiële begroting
   1. Blz. 387 1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 388 Baten en lasten
    2. Blz. 389 Totaaloverzicht
    3. Blz. 390 toelichting totaaloverzicht baten lasten
    4. Blz. 391 Algemene dekkingsmiddelen
   2. Blz. 392 2 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 393 incidenteel
    2. Blz. 394 Toelichting
   3. Blz. 395 3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 396 Toelichting
   4. Blz. 397 4 Ramingsgrondslagen
    1. Blz. 398 Ramingsgrondslagen
   5. Blz. 399 5 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 400 Activa en passiva
   6. Blz. 401 6 EMU-Saldo
    1. Blz. 402 EMU saldo
   7. Blz. 403 7 Investeringsplanning
    1. Blz. 404 Investeringsplanning
   8. Blz. 405 8 Staat van reserves
    1. Blz. 406 Beleidsuitgangspunten
    2. Blz. 407 Reserves
   9. Blz. 408 9 Staat van voorzieningen
    1. Blz. 409 Voorzieningen tot en met 2024
    2. Blz. 410 Voorzieningen 2025 en2026
  4. Inspanningen
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap