6 EMU-Saldo

Omschrijving 2022 2023 2024
bedragen x € 1.000 Volgens realisatie t/m sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV art. 17c) 1.677 -77 -764
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 12.211 8.057 9.106
3. Mutatie voorzieningen 203 615 827
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 1.337 -2.026 -2.585
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo (x 1.000) -€ 11.668 -€ 5.493 -€ 6.458