Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Portefeuillehouder Thema
Marieke Teunissen Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma omvat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.2 - Fysieke infrastructuur Industrieterrein Tappersheul III
5.5 - Cultureel erfgoed Archeologiebeleid, Gemeentetoren en carillon
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Bouwen en Wonen

In de komende collegeperiode gaan we inzetten op het realiseren van woningen op Statenland en Oranjepark II. Voor de locatie Kerkwetering wordt toegewerkt naar een bestemmingsplan, en de woningbouwontwikkeling rondom de Oude Touwfabriek gaat vorm krijgen. Met de Hekendorpers gaat gekeken worden hoe, na het vertrek van de school, de leefbaarheid van het dorp versterkt kan worden. Woningbouw is hier een onderdeel van.

Omgevingswet 

De komende bestuursperiode is het de ambitie om met een  gebiedsgerichte aanpak stapsgewijs het (tijdelijke) omgevingsplan van rechtswege om te zetten in een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. De gemeenteraad zal hiertoe meerdere wijzigingsbesluiten omgevingsplan dienen te nemen.  Gezien de grote veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, kunnen we nu nog niet goed overzien of dit haalbaar is. Daarom zal  jaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang. Het betekent ook dat we de komende jaren deels werken met een tijdelijk omgevingsplan en deels met een omgevingsplan nieuw stijl. Dit zal om extra afstemming vragen.

 

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Bouwen en Wonen

Wonen is een basisbehoefte. De afgelopen jaren is er flink vaart gezet in de ontwikkeling van nieuwbouw, de komende jaren zien we dat er minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd gaan worden. Ook de komende jaren blijven we deze vaart vasthouden. Dit doen we als gemeente niet alleen. Samen met De Woningraat en ontwikkelaars realiseren we woningen die aansluiten bij de woonwensen van onze inwoners. Zo’n 30% van de woningen die wij bouwen in de gemeente Oudewater is sociale woningbouw, wat aansluit bij de ambities van het Rijk.  Daarnaast zetten we ons in om het aandeel betaalbaar te vergroten. 

Omgevingswet 

Naar verwachting wordt de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd. 

Opgave: Wonen

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Inspanningen

Opgave Ruimtelijke ontwikkeling

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave Omgevingsplan

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Inspanningen

Opgave Maatschappelijk vastgoed

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Terug naar navigatie - 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.028.572 1.323.219 1.323.219 1.646.299 323.080 302.714 287.989 0
5.5 Cultureel erfgoed 158.615 28.219 35.220 37.842 2.622 38.107 38.376 38.651
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.392.767 36.516 36.516 38.780 2.264 38.780 38.780 38.780
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 337.200 0 1.229.209 1.269.997 40.788 2.302 3.411 3.411
8.3 Wonen en bouwen 859.108 783.780 793.695 817.943 24.248 841.243 841.243 841.244
Totaal Lasten 3.776.262 2.171.734 3.417.859 3.810.861 393.002 1.223.146 1.209.799 922.086
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.028.572 -1.323.219 -1.323.219 -1.646.299 -323.080 -302.714 -287.989 0
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.312.595 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -510.399 0 -1.229.209 -1.266.586 -37.377 1.109 0 0
8.3 Wonen en bouwen -571.617 -364.939 -789.939 -382.014 407.925 -382.014 -382.014 -382.014
Totaal Baten -3.423.183 -1.688.158 -3.342.367 -3.294.899 47.468 -683.619 -670.003 -382.014
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -252.531 -251.657 -2.760 0 2.760 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -252.531 -251.657 -2.760 0 2.760 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 De grondexploitatie-bedrijventerreinen worden jaarlijks herzien. Tappersheul III is aangepast aan de laatst herziene versie. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal. 323.080 nadeel
8.2 De grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) worden jaarlijks herzien. Oranje Bolwerck zijn is aangepast aan de laatst herziene versie. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal. 37.377 nadeel
8.3 Omgevingsvergunningen: Bij de VJR 2022 is éénmalig budget toegekend voor de invoering van Wkb en de Uitvoeringsstrategie in 2022. -15.007 voordeel
8.3 Omgevingsvergunningen: doorbelasting DVO-kosten in de omgevingsleges 41.677 nadeel
Overige verschillen lasten 5.875 nadeel
Totaal mutaties lasten 393.002 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 Zie onder lasten. -323.080 voordeel
8.2 Zie onder lasten. -37.377 voordeel
8.3 De leges omgevingsvergunningen zijn in 2022 eenmalig hoger uitgevallen in verband met grote bouwprojecten. 408.851 nadeel
Overige verschillen baten -926 voordeel
Totaal mutaties baten 47.468 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 440.470 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel - nadeel +
0.10 Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.760 nadeel
Totaal mutaties reserves 2.760 nadeel