Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Diversiteit en Inclusie, Communicatie en Participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn
Marieke Teunissen Vergunningverlening en handhaving
Bas Lont Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken
Walther Kok Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 - Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - persoonsgerichte aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Openbare orde en veiligheid 

We gaan aan de slag met het verder verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Oudewater. Hiervoor zullen we verschillende instrumenten inzetten die passen bij de huidige tijd. Het komende jaar zetten we in op de bestrijding van ondermijnende activiteiten, waarbij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan de basis vormt voor de inzet die we willen doen om Oudewater veilig en inclusief te houden. Samenwerking tussen inwoners, bedrijven en gemeente is hierbij van het grootste belang. De ogen en oren van alle mensen in Oudewater dragen bij aan een veilige en inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door de inzet van Whatsapp-buurtpreventie en Meld Misdaad Anoniem. Veiligheid in woonkernen, het buitengebied en op de bedrijventerreinen vinden we van groot belang. Met de horeca willen wij samenwerken aan het Kwaliteitskeurmerk Veilig Uitgaan. Het aanspreken van overlastgevers en het aanpakken van de parkeerproblematiek en de problematiek rond zwaar verkeer in de binnenstad vragen om extra inzet. Daarom zetten we een extra fte BOA in om te zorgen voor een verbeterde leefbaarheid.  

 

Dienstverlening en participatie 

Oudewater heeft veel betrokken inwoners. We willen hun betrokkenheid inzetten om te zorgen dat Oudewater een fijne gemeente blijft om te wonen, werken en te recreëren. Als inwoners dat willen, kunnen ze meedenken, meedoen en samenwerken met de gemeente. Om dit verder vorm te geven, willen we een participatiekader gebruiken. Dit kader krijgt vervolgens een plek in de processen in de organisatie. 

Komende jaren wordt in Oudewater een 'Huiskamer van de stad' ingericht. Hierin krijgt ook de dienstverlening aan inwoners, zoals het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, een plek. Doelstelling is om de menselijke maat in de dienstverlening te behouden: we breiden de digitale mogelijkheden uit, zodat inwoners die dat willen, zaken digitaal kunnen regelen, en er blijven op gezette tijden mogelijkheden voor persoonlijk contact.   

 

Regionale samenwerking 

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk regionale samenwerking, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën. In 2021 is Oudewater lid geworden van de U10, waarmee het zich een positie heeft verworven om in deze metropoolregio mee te praten over (ruimtelijke) opgaven zoals vitaliteit van kernen, en gebruik en waardering van het landschap. De ambitie voor de komende jaren is om deze regionale samenwerking in stand te houden en optimaal te benutten.  

De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor zijn lokale belangen en laat, indien nodig, samen met zijn buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking zijn lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid, behoud van het landschap, en lobby voor ondersteuning en medefinanciering van regionale voorzieningen. 

Oudewater wil een zelfstandige gemeente blijven, met een eigen bestuur en eigen voorzieningen. Hiervoor is een aantal jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woerden afgesloten. Deze samenwerkingsafspraken, in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO), gelden tot 1 januari 2026. In de komende periode gaan we in gesprek om de uitgangspunten voor het vervolg voor te bereiden. Vanuit de huidige goede samenwerking met Woerden zullen we dit proces inzetten, gericht op het innemen van een in de raad breed gedragen langetermijnstandpunt. Uitgangspunt daarbij is om de samenwerking voort te zetten en waar mogelijk verder te verbeteren. Bestuurlijke zelfstandigheid blijft daarbij voorop staan. Eerste stap in dat proces is een zorgvuldige evaluatie van de lopende samenwerking. 

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Door diverse onvoorziene ontwikkelingen (waaronder boerenprotesten, Oekraïne- en vluchtelingencrisis) is de doelstelling om een veilige woon- en leefomgeving te behouden in zijn uitvoering gewijzigd. Een eventuele nieuwe coronagolf kan grote maatschappelijke gevolgen hebben en extra inzet van de gemeente vragen. Reeds bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk komen te staan. De uitdaging zit in het behouden van de goede relaties met de ketenpartners, en binnen de bestaande kaders en middelen waken voor de leefbaarheid en veiligheid van Oudewater.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreeërd worden in Oudewater.

1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen.

1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente.

1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Inspanningen

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend)
Periode Oudewater
2021 16,7 % van totale lasten
2020 17,4 % van totale lasten

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2020 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2021 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakvelden Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.1 Bestuur 965.523 868.308 882.127 962.332 80.205 974.332 974.332 944.332
0.2 Burgerzaken 504.794 458.993 470.993 474.540 3.547 494.141 494.103 491.569
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 677.263 606.460 596.991 613.302 16.311 620.501 620.501 620.507
1.2 Openbare orde en veiligheid 150.686 63.296 88.296 84.957 -3.339 84.957 85.276 98.720
Totaal Lasten 2.298.266 1.997.057 2.038.407 2.135.131 96.724 2.173.931 2.174.212 2.155.128
Baten
0.1 Bestuur -138.162 -138.253 -138.253 -138.269 -16 -138.269 -138.269 -138.269
0.2 Burgerzaken -142.900 -169.181 -169.181 -147.912 21.269 -186.987 -186.987 -186.987
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.893 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -17.782 -9.551 -9.551 -10.378 -827 -10.378 -10.378 -10.378
Totaal Baten -301.736 -316.985 -316.985 -296.559 20.426 -335.634 -335.634 -335.634
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -89.902 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -89.902 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 Gemeenteraad: stijging loonkosten die zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten en de autonome loonontwikkeling 37.368 nadeel
0.1 College: stijging loonkosten die zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten en de autonome ontwikkeling 19.650 nadeel
0.1 Wachtgelden wethouders 26.500 nadeel
0.1 Diverse vergoedingen aan raadsleden en collegeleden 4.441 nadeel
0.2 Lagere lasten verkiezingen; in 2022 vielen door Corona de lasten hoger uit -10.289 voordeel
0.2 Lagere legesafdracht aan het Rijk omdat de legesbaten in 2023 lager uitvallen -11.009 voordeel
0.2 Hogere doorbelasting DVO bijdrage Woerden in de legesheffingen 23.353 nadeel
1.1 Hogere bijdrage aan de VRU (Veiligheidsregio) o.a. door loon- en prijscompensatie 11.700 nadeel
Diverse -4.990 voordeel
Totaal mutaties lasten 96.724 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.2 Lagere legesinkomsten i.v.m. lager ingeschat aantal aanvragen 21.493 nadeel
Diversen -1.067 voordeel
Totaal mutaties baten 20.426 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 117.150 nadeel