5 Geprognosticeerde balans

Activa rekening begroting begroting begroting begroting begroting
(bedragen x € 1000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- kosten onderzoek en ontw.bep.actief 127 114 0 0 0 0
Totaal immateriële vaste activa 127 114 0 0 0 0
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 16.881 24.396 28.577 31.899 32.614 33.160
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 7.286 11.982 15.858 21.642 22.909 24.059
Totaal materiële vaste activa 24.167 36.378 44.435 53.541 55.523 57.219
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 72 72 72 72 72 72
- Overige langlopende geldleningen 408 408 408 408 408 408
Totaal financiële vaste activa 480 480 480 480 480 480
Totaal vaste activa 24.774 36.972 44.915 54.021 56.003 57.699
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) 3.732 5.069 3.043 458 -1.905 114
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 4.231 3.500 3.000 2.500 2.500 2.500
Liquide middelen (kas- en banksaldi) 245 145 100 100 100 100
Totaal overlopende activa 1.135 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal vlottende middelen 9.343 9.814 7.143 4.058 1.695 3.714
Totaal Activa 34.117 46.786 52.058 58.079 57.698 61.413
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 5.344 2.810 2.804 2.799 2.793 2.798
Totaal Voorzieningen 5.707 5.910 6.525 7.352 8.024 8.825
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 16.968 32.066 36.729 41.928 40.881 43.790
Totaal vaste passiva 28.019 40.786 46.058 52.079 51.698 55.413
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Overige schulden 1.568 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 3.568 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Liquide middelen (kas- en banksaldi)
Overlopende passiva 2.530 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal vlottende passiva 6.098 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Totaal Passiva 34.117 46.786 52.058 58.079 57.698 61.413