Programma 8 Overhead

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Personeel en organisatie
Bas Lont Financiën, Automatisering

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld Omschrijving
0.4 - Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.4 Overhead 4.496.219 4.473.465 4.379.466 4.771.291 391.825 4.708.169 4.708.394 4.708.626
Totaal Lasten 4.496.219 4.473.465 4.379.466 4.771.291 391.825 4.708.169 4.708.394 4.708.626
Baten
0.4 Overhead -76.584 -63.632 -63.632 -67.318 -3.686 -67.318 -67.318 -67.318
Totaal Baten -76.584 -63.632 -63.632 -67.318 -3.686 -67.318 -67.318 -67.318
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 -18.100 0 18.100 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 -18.100 0 18.100 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023
Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.4 DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Naast de indexering zijn de kosten voor een medewerker t.b.v. de werkzaamheden m.b.t. het klimaatakkoord meegenomen. 328.791 nadeel
0.4 Kosten aansluiten E-depot, conform kadernota. 15.255 nadeel
0.4 Kosten participatiebeleid (amendement kadernota) 10.000 nadeel
0.4 In 2023 niet te realiseren stelpost exploitatielasten verkoop stadskantoor 40.000 nadeel
Diverse -2.221 voordeel
Totaal mutaties lasten 391.825 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
Diverse -3.686 voordeel
Totaal mutaties baten -3.686 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 388.139 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 Betreft een eenmalige onttrekking aan de reserve onderhoud vastgoed in 2021 18.100 nadeel
Totaal mutaties reserves 18.100 nadeel