Programma 5 Onderwijs en Sport

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Onderwijs en Onderwijshuisvesting
Walther Kok Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
4.1 - Openbaar basisonderwijs Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:
- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bv. een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.
4.2 - Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
- verhuur;
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning:
- ondersteuning leerkrachten en directie;
- uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting);
- achterstandenbeleid;
- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneducatie;
- leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
- leerlingenvervoer (incl. leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
5.1 - Sportbeleid en activering Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 - Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Sport

Oudewater heeft onze inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie en sport. Deze sectoren werden gedurende de coronapandemie als eerste en het langste getroffen door de beperkende maatregelen. De betrokkenheid van het sociaal-maatschappelijk middenveld heeft de komende tijd een stimulans nodig. Met extra aandacht en ondersteuning krijgen we het aanbod aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten weer snel op niveau. Het sport- en beweeggedrag blijft ten minste op hetzelfde niveau als tijdens de vorige collegeperiode.

In 2023 start de bouw van het nieuwe 12-maanden zwembad op Tappersheul waarmee we een prachtige voorziening behouden en uitbreiden voor Oudewater. Ook is dit de start voor de realisatie van een sportcluster op deze locatie. 

Het voorgenomen besluit om gymzaal De Eiber af te stoten blijft van kracht. De achterliggende motivatie is om zo de activiteiten naar sporthal De Noort Syde te verplaatsen, de negatieve exploitatie van De Noort Syde te compenseren en ruimte vrij te maken voor woningbouw op de huidige locatie van De Eiber. Er zal, voordat dit definitief besloten wordt, nog een gesprek plaatsvinden met de betreffende scholen of zij dit gebouw en de exploitatie ervan structureel kunnen overnemen. Er dient in dat geval afgewogen te worden wat de voordelen zijn voor de scholen, wat het effect is op de exploitatie van De Noort Syde en de effecten van het (nog) niet kunnen her te ontwikkelen. Het eigendom van de grond onder De Eiber wordt niet overgedragen. De gemeente behoudt het recht om de locatie te herontwikkelen als na overname door de scholen in de toekomst blijkt dat het financieel niet te dragen is door hen. 

Onderwijs en kinderopvang

De positie van het openbaar onderwijs in het algemeen vraagt aandacht in verband met de lage leerlingaantallen. 

 

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen

Sport
Voor de sport(verenigingen) zal moeten blijken welke langlopende consequenties corona heeft. Hierbij valt met name te denken aan teruglopende ledenaantallen, maar ook minder kantine- en sponsorinkomsten. We zullen dit in gesprek met de verenigingen en sportstichtingen blijven monitoren. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Lokaal Sport Akkoord trachten we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen verleid worden meer in beweging te komen.

Onderwijs
De coronacrisis heeft een grote impact op het onderwijs. Het Rijk heeft forse bedragen beschikbaar gesteld aan de scholen en gemeenten. De bedragen zijn beschikbaar voor het schooljaren 2022-2023 en zijn bedoeld om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren, beide gevolgen van de coronapandemie. In nauwe samenwerking met scholen en andere partners is een plan met activiteiten opgesteld en ontwikkeld.

De indicaties voor voorschoolse educatie worden afgegeven door het consultatiebureau. Met het consultatiebureau en de aanbieder van voorschoolse educatie monitoren we periodiek of alle kinderen in beeld zijn en elk kind de aandacht krijgt die nodig is. We monitoren resultaatafspraken VVE die gemaakt zijn met scholen, kinderopvang en de gemeente. Ouders die geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen, kunnen via de gemeente een vergoeding krijgen. Zo krijgen alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar dezelfde kansen om een goede start te maken op de basisschool.

Beleidsaanpassingen en -inspanningen

Sport
Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater. Het sportakkoord en het preventieakkoord worden samengevoegd tot één akkoord met gezamenlijke doelstellingen in nauwe afstemming met onze uitvoeringspartners. Door middel van het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties worden nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vormgegeven en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt.

Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat. De organisatie en opzet worden besproken met uitvoeringspartners. NOC*NSF wordt om ondersteuning gevraagd bij de eerste editie.

We blijven ernaar streven om alle sporters die door de coronacrisis minder zijn gaan bewegen of hun lidmaatschap bij de sportaanbieder opgezegd hebben, weer actief te maken. Met deze ambities dragen we bij aan een gezond Oudewater.

Het concentreren van sportaccommodaties op Tappersheul versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om naartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport. In 2023 starten de werkzaamheden voor de bouw van een twaalfmaandenzwembad.

Onderwijs
Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op Voorschoolse Educatie. Er wordt ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de voorschool. Op elke voorschoollocatie is een pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar om kwaliteitsverbeteringen maatregelen door te voeren. Onder andere door de pedagogisch medewerkers op de voorschool te coachen, het verbeteren van de educatieve kwaliteit en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Leerlingen kunnen in de gemeente op een basisschool terecht met een herkenbare openbare identiteit. In 2023 wordt de totstandkoming van een samenwerkingsschool voorbereid. Een samenwerkingsschool biedt bijzonder en openbaar basisonderwijs aan.

Opgave Activering cultuur, sport en recreatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave Onderwijs

Opgave Sportaccommodaties

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div
Periode Oudewater Nederland
2016 49,3 % van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks 48,7 % van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2019 0 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven 2,4 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2021 12 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 19 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 85.757 77.861 77.861 82.689 4.828 82.689 82.689 82.689
4.2 Onderwijshuisvesting 355.732 359.890 359.890 391.870 31.980 391.630 391.392 380.270
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 417.502 374.079 478.079 502.825 24.746 502.825 502.825 502.825
5.1 Sportbeleid en activering 104.853 47.340 47.340 50.275 2.935 50.275 50.275 50.275
5.2 Sportaccommodaties 555.084 476.174 3.060.775 494.314 -2.566.461 496.136 503.858 503.712
Totaal Lasten 1.518.928 1.335.344 4.023.945 1.521.973 -2.501.972 1.523.555 1.531.039 1.519.771
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -1.000 -1.000 -1.062 -62 -1.062 -1.062 -1.062
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -72.142 -74.612 -108.612 -75.270 33.342 -75.270 -75.270 -75.270
5.1 Sportbeleid en activering -30.652 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -68.690 -51.081 -51.081 -54.248 -3.167 -54.248 -54.248 -54.249
Totaal Baten -171.484 -126.693 -160.693 -130.580 30.113 -130.580 -130.580 -130.581
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -8.363 0 -2.524.440 0 2.524.440 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -8.363 0 -2.524.440 0 2.524.440 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
4.2 Onderwijshuisvesting; hogere kapitaallasten. De kapitaallasten zijn van 1% in 2022 verhoogd naar 1,5% in 2023. 27.746 nadeel
4.3 Peuteropvang incl. GGD intensivering basistaken. Dit programma dient te worden verantwoord op programma 5 (komt van 4). Deze mutatie is verder budgettair neutraal voor de begroting. 40.481 nadeel
4.3 OnderwijsAchterstandenbeleid: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is het budget voor OAB bijgeraamd. -34.000 voordeel
4.3 Hogere lasten leerlingenvervoer door hogere brandstofkosten. 16.119 nadeel
5.2 In 2022 eenmalige extra voorbereidingskosten en eenmalige extra bijdrage voor de nieuwbouw zwembad (zie ook batenzijde) -2.562.904 voordeel
5.2 Sport De Eiber: lagere onderhouds- en exploitatiekosten in 2023. -13.757 voordeel
5.2 Sportcomplex Markveld: vergoeding beheer en onderhoud 6.570 nadeel
Overige verschillen lasten 17.773 nadeel
Totaal mutaties lasten -2.501.972 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
OnderwijsAchterstandenBeleid: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is het budget voor OAB bijgeraamd. Dit betreft een toevoeging uit vooruitontvangen bedragen 34.000 voordeel
Overige verschillen baten -3.887
Totaal mutaties baten 30.113 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -2.471.859 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 In 2022 een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve t.b.v. de nieuwbouw zwembad 2.500.000 nadeel
0.10 In 2022 een eenmalige onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed 24.440 nadeel
Totaal mutaties reserves 2.524.440 nadeel