Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam
Marieke Teunissen Jeugdzorg

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie:
- ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid.
6.4 WSW en beschut werk Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.
6.71b Begeleiding (Wmo)
6.71c Dagbesteding (Wmo)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.72a Jeugdzorg begeleiding Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.72b Jeugdzorg behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek.
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder.
6.74c Gesloten plaatsing Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz.
6.81a Beschermd wonen (Wmo) Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
6.82a Jeugdbescherming Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.82b Jeugdreclassering
7.1 - Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

De koers die de afgelopen jaren is ingezet, leidt tot goede resultaten. De focus lag de afgelopen jaren op een financieel houdbaar sociaal domein dat recht doet aan de hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners. De verschillende maatregelen en de werkwijze van het Stadsteam werpen hun vruchten af, maar dit heeft blijvend aandacht en inzet nodig. Versteviging van de monitoring van financiën en resultaten is van groot belang voor het hebben en houden van grip op het sociaal domein.
De focus komt de komende jaren te liggen op de sociale basis, 'het cement van de stad'. Het zijn de maatschappelijke organisaties en verenigingen die de stad maken. Het college wil samen met hen een Sociaal Akkoord opstellen. Daarin zullen de doelen waaraan we de komende jaren gezamenlijk gaan werken, worden uitgewerkt.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

In 2023 wordt een nieuw Sociaal Akkoord aan de raad voorgelegd. Dit vormt de leidraad voor het (brede) sociaal domein. Het Sociaal Akkoord is nadrukkelijk een akkoord dat voortkomt uit de samenleving zelf. In gesprek tussen gemeente(raad), maatschappelijke partners, verenigingen en inwoners stellen we doelen op het brede sociaal domein. Dat betekent dat dit gaat over opgroeien, jeugdzorg, onderwijs(huisvesting), cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, sociale basis, Wmo-voorzieningen, werk en inkomen, bestaanszekerheid etc. In de thema’s voor 2023 is daarom nog geen invulling gegeven aan de doelen voor het sociaal domein. Wel heeft de coalitie in het hoofdlijnenakkoord een aantal thema’s benoemd die in het Sociaal Akkoord aan de orde komen. Het gaat dan om onder andere:
•    De sociale basis: versterken verbinding en samenwerking, vernieuwen subsidiekaders en -afspraken en analyse van de locaties waar de organisaties in onze sociale basis een plek vinden.   
•    Eenzaamheid blijft een thema om mee aan de slag te gaan met maatschappelijke organisaties. 
•    Bestaanszekerheid: in samenwerking met alle netwerkpartners rondom armoede en ervaringsdeskundigen zoeken we oplossingen voor armoede in Oudewater.
•    We willen graag dat onze inwoners prettig oud kunnen worden in Oudewater en daar werken we ook aan. De komende jaren blijven we dat actief doen, samen met onze maatschappelijke partners.
•    Gezonde leefstijl en mentale gezondheid bij kinderen zijn onderwerpen die in onze preventieve aanpakken de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Oudewater Vitaal speelt hierin een belangrijke rol via het sportakkoord en het preventieakkoord.

Opgave Regie en kwaliteit

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Inspanningen

Opgave Sociaal Akkoord

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Terug naar navigatie - 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Inspanningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2019 2020 Huidig Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg Nog geen taakstelling € 100.000 € 150.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.
Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.531.042 1.205.299 1.402.950 1.619.611 216.661 1.613.611 1.607.229 1.602.040
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 101.067 108.481 105.891 125.658 19.767 125.658 125.658 125.658
6.3 Inkomensregelingen 2.037.751 2.079.480 2.289.904 2.232.197 -57.707 2.229.197 2.229.197 2.229.197
6.4 WSW en beschut werk 616.659 590.971 428.356 401.000 -27.356 377.000 354.000 332.000
6.5 Arbeidsparticipatie 319.226 312.387 222.692 293.043 70.351 312.043 312.043 312.043
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 167.890 222.762 202.762 218.434 15.672 218.434 218.434 218.434
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.256.420 1.239.796 1.242.555 0 -1.242.555 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 750.241 750.241 750.241 750.241 750.241
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 440.178 440.178 440.246 440.376 440.376
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 112.988 112.988 112.988 112.988 112.988
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.390.817 1.794.366 1.475.034 0 -1.475.034 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 582.584 582.584 582.584 582.584 582.584
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 47.974 47.974 47.974 47.974 47.974
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 268.387 268.387 268.387 268.387 268.387
6.73A Pleegzorg 0 0 0 228.510 228.510 228.510 228.510 228.510
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 156.146 156.146 156.146 156.146 156.146
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 632.613 632.613 632.613 632.613 632.613
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 355 5.683 5.683 0 -5.683 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 6.035 6.035 6.035 6.035 6.035
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 562.620 749.542 681.478 0 -681.478 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 278.443 278.443 278.443 278.443 278.443
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 396.734 397.534 418.022 398.079 -19.943 398.079 398.079 398.079
Totaal Lasten 8.380.582 8.706.301 8.475.327 8.850.127 374.800 8.836.195 8.806.943 8.779.754
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -12.902 -13.641 -77.167 -9.027 68.140 -9.027 -9.027 -9.027
6.3 Inkomensregelingen -1.456.213 -1.374.403 -1.355.282 -1.289.682 65.600 -1.289.682 -1.289.682 -1.289.682
6.5 Arbeidsparticipatie 0 3.207 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.799 0 0 -64.867 -64.867 -64.867 -64.867 -64.867
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -101.989 -63.448 -63.448 0 63.448 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 -1.257 -1.257 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -41.348 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -22.028 0 -10.000 0 10.000 0 0 0
Totaal Baten -1.638.279 -1.448.285 -1.505.897 -1.364.833 141.064 -1.363.576 -1.363.576 -1.363.576
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -372.568 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -372.568 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 Indexering 71.690 Nadeel
6.1 Inburgering uitgaven zijn verlaagd, omdat het bedrag voor de specifieke uitkering nog niet bekend is en deze inkomsten staan gelijk aan de uitgaven. -61.257 Voordeel
6.1 Bij de kadernota 2022 is bij de ambities besloten vanaf 2023 alvast budget te reserveren voor de kapitaallasten voor de Klepper. Het krediet hiervoor moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden. 239.252 Nadeel
6.2 Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3. 19.767 Nadeel
6.3 Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma inkomensregelingen. -30.621 Voordeel
6.3 Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de toeslag lage inkomens energie. -65.600 Voordeel
6.3 Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: Programma overhead. 24.845 Nadeel
6.4 Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma WSW. -27.356 Voordeel
6.5 Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma arbeidsparticipatie 61.237 Nadeel
6.6 Indexering 15.672 Nadeel
6.7 Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3. 560.038 Nadeel
6.8 Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3. -402.683 Voordeel
Diverse -30.184
Totaal mutaties lasten 374.800
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 Inburgering inkomsten zijn verlaagd, omdat het bedrag voor de specifieke uitkering nog niet bekend is. 63.526 Nadeel
6.3 Incidenteel nadeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de toeslag lage inkomens. Zie het voordeel aan de lastenzijde voor hetzelfde bedrag. 65.600 Nadeel
6.6 Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3. -64.867 Voordeel
6.71 Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3. 61.080 Nadeel
Diverse 15.725 Nadeel
Totaal mutaties baten 141.064
Totaal mutaties lasten en baten 515.864
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0 voordeel/ nadeel