Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad
Bas Lont Afval en riolering

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 - Riolering afvalwater en de waterhuishouding
7.3 - Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

De openbare ruimte van Oudewater is de plaats waar we als inwoners elkaar ontmoeten. Het is ook het visitekaartje voor onze bezoekers en de natuurlijke leefomgeving van planten en dieren. Hierbij is veiligheid altijd een randvoorwaarde. Het Masterplan binnenstad zetten we in goed overleg met de belanghebbenden voort. Voor bereikbaarheid geldt dat zowel inwoners, bezoekers als bedrijven vlot en veilig hun bestemming moeten kunnen bereiken. We streven naar een kleinere parkeerdruk en naar het weren van zwaar vrachtverkeer. Openbare ruimte en mobiliteit zijn voorwaardenscheppend voor een plezierige gemeente. Plezierig om te wonen en recreëren, voor toerisme en bedrijvigheid, van de historische binnenstad tot en met het buitengebied.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actualiteit

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die nu en in de nabije toekomst gevolgen hebben voor de openbare ruimte in Oudewater. Klimaatverandering heeft gevolgen voor wateroverlast, watertekort, hitte en heeft invloed op groen. Bodemdaling heeft onder andere hogere beheerlasten voor verhardingen tot gevolg. In de maatschappij is een toename van het besef van de achteruitgang van de biodiversiteit. Klimaatverandering en bodemdaling hebben effecten op het areaal in de openbare ruimte.

Er komt steeds meer zwaar verkeer in zowel binnenstad als buitengebied. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de toename van thuisbezorg-bestelbusjes. Agrarisch verkeer wordt groter en zwaarder. Dit heeft zijn weerslag op het gebruik van wegen, die niet op dit verkeer zijn ontworpen. Daarnaast is er een toename van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte.

Beleidsaanpassing

We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven. Beleidskaders vormen immers de basis voor het verantwoorden van de uitgaven, en op de beleidskaders dient ook gerapporteerd te worden naar de raad. Daarom moet geïnventariseerd worden welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt. Daaruit kan de structuur worden opgebouwd van beleidsplannen, via beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen.

Verkeerskundig staat de uitwerking van het fietsbeleidsplan op de agenda en het opstarten van een projectgroep omtrent zwaar verkeer binnenstad en buitengebied. Bovendien wordt er een laadvisie opgesteld.

Opgave Openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.

2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Inspanningen

2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Terug naar navigatie - 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Inspanningen

Opgave Mobiliteit

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.967.184 1.988.622 2.179.414 2.299.975 120.561 2.450.121 2.631.564 2.614.046
2.4 Economische havens en waterwegen 165.558 310.231 310.231 314.775 4.544 426.214 423.506 420.799
3.4 Economische promotie 1.894 2.253 2.253 2.393 140 2.393 2.393 2.393
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 321.083 368.693 373.693 411.309 37.616 439.841 448.719 445.685
7.2 Riolering 1.301.275 1.413.504 1.413.504 1.657.252 243.748 1.835.416 1.962.751 2.025.654
7.3 Afval 1.404.447 1.249.077 1.200.356 1.358.346 157.990 1.376.030 1.405.389 1.435.338
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 57.939 15.519 9.621 10.381 760 10.534 10.688 10.847
Totaal Lasten 5.219.379 5.347.899 5.489.072 6.054.431 565.359 6.540.549 6.885.010 6.954.762
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -396.798 -52.820 -52.820 -55.342 -2.522 -55.342 -55.342 -55.342
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -12.162 -3.270 -3.270 -3.473 -203 -3.473 -3.473 -3.473
7.2 Riolering -1.497.117 -1.668.239 -1.668.239 -1.948.306 -280.067 -2.142.605 -2.297.931 -2.366.711
7.3 Afval -1.336.961 -1.381.644 -1.381.644 -1.530.668 -149.024 -1.558.964 -1.587.826 -1.617.263
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -13.753 -16.738 -13.738 -14.776 -1.038 -14.776 -14.776 -14.776
Totaal Baten -3.256.792 -3.122.711 -3.119.711 -3.552.565 -432.854 -3.775.160 -3.959.348 -4.057.565
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 128.389 98.389 98.389 20.000 -78.389 20.000 20.000 20.000
Totaal Stortingen 128.389 98.389 98.389 20.000 -78.389 20.000 20.000 20.000
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -480.370 -114.147 -174.147 -25.668 148.479 -25.500 -25.333 -15.164
Totaal Onttrekkingen -480.370 -114.147 -174.147 -25.668 148.479 -25.500 -25.333 -15.164

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 Asfaltverharding: indexering budgetten met 6,2% 30.163 nadeel
2.1 Asfaltverharding: kapitaallasten investeringen (verharding Lange Linschoten en reconstructie Brede dijk). O.a. is de rente verhoogd van 1% naar 1,5% in 2023. 27.369 nadeel
2.1 Elementenverharding indexering budgetten met 6,2% 26.930 nadeel
2.1 Elementenverharding: kapitaallasten investeringen masterplan binnenstad (en ook is de rente in 2023 verhoogd naar 1,5%) 17.765 nadeel
2.1 Gladheidsbestrijding: indexering exploitatielasten met 6,2% 11.511 nadeel
2.1 Openbare verlichting: hogere exploitatielasten opgenomen i.v.m. de voorgenomen overname van de openbare verlichting. 32.780 nadeel
2.1 Civiele kunstwerken: hogere kapitaallasten i.v.m. investeringen zoals Hoenkoopse brug en Vrouwenbrug. En rente is in 2023 verhoogd naar 1,5%. 25.958 nadeel
2.1 Civiele kunstwerken: renovatie Hoenkoopse brug eenmalig in 2022 -60.000 voordeel
2.1 Civiele kunstwerken: inspectie nog 3 jaar t.l.v. voorziening civiele kunstwerken 10.000 nadeel
2.1 Civiele kunstwerken: indexering 6,2% 11.635 nadeel
2.1 Verkeerszaken: fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda 10.000 nadeel
2.1 Verkeerszaken: laadvisie Oudewater (eenmalig budget in 2022) -27.000 voordeel
5.7 Openbaar groen: prijsindexering 6,2%, budget achterstallig onderhoud 9 k en kapitaallasten investeringen bomen 4k. 37.616 nadeel
7.2 Riolering: beleids- en onderzoekskosten -14.477 voordeel
7.2 Vrijvervalriolering: indexering budgetten 6,2% 12.029 nadeel
7.2 Vrijvervalriolering: aanpassingen openbare ruimte eenmalig ihkv klimaatbestendig riool (stroombanen aanleggen en groen voor grijs). In 2023 en 2024 minder nodig tov voorgaande jaren. -29.751 voordeel
7.2 Vrijvervalriolering: hogere kapitaallasten n.a.v. investeringen masterplan binnenstad, o.a. doordat de rente is verhoogd naar 1,5%. 54.596 nadeel
7.2 Hoofdgemalen: indexering met 6,2% 10.891 nadeel
7.2 Mini-gemalen en mini-zuiveringen: hogere DVO-bijdrage 15k, kapitaallasten -11k en indexering 1k 5.478 nadeel
7.2 Hogere storting in de voorziening iolering 204.672 nadeel
7.3 Hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing 54.957 nadeel
7.3 Hogere lasten onderhoudscontract B-waste 6.669 nadeel
7.3 Hogere inzamelkosten door Cyclus (indexering) 17.993 nadeel
7.3 Hogeren lasten verwerking afval door de AVU (vereffeningsbijdrage aan de batenkant geraamd) 44.617 nadeel
7.3 Hogere lasten inzameling oud papier (uitbesteed werk en subsidies) 8.777 nadeel
7.3 Hogere lasten overige afvalstromen: extern personeel + verwerking KCA + aftransporteren afvalstromen 17.015 nadeel
7.3 Hogere lasten kunststofinzameling (uitbesteed werk en aankoop materialen) 9.159 nadeel
Overige lasten 8.007 nadeel
Totaal mutaties lasten 565.359 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
7.2 Hogere baten rioolheffing: 16,2% (10% + 6,2%) -279.757 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing: 8,2% (2% + 6,2%) -105.303 voordeel
7.3 Bijdrage uit het Afvalfonds voor inzameling PMD 19.300 nadeel
7.3 Hogere opbrengst oud papier i.v.m. gestegen prijzen -33.360 voordeel
7.3 Vereffeningsbijdrage van de AVU (ramen als baat i.p.v. last) -22.188 voordeel
7.3 Overige afvalstromen hogere opbrengst -7.806 voordeel
Overige baten -3.740 voordeel
Totaal mutaties baten -432.854 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 132.505 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.10 Lagere onttrekking aan reserve speeltoestellen -1.790 voordeel
0.10 Lagere toevoeging aan reserve baggeren -78.389 voordeel
0.10 Lagere onttrekking aan reserve civiele kunstwerken 50.000 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan reserve baggeren 100.269 nadeel
Totaal mutaties reserves 70.090 Nadeel