Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn:

Taakveld Omschrijving
0.5 - Treasury rente en dividenden
0.61/0.62 - OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 - Belasting overige overige belastingen
0.7 - Algemene Uitkering algemene uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten reserveringen / algemene stelposten

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

In de periode 2022-2026 worden genomen besluiten uitgevoerd en wordt zo min mogelijk besloten tot nieuwe investeringen. Kansen voor cofinanciering worden optimaal benut, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ingangen bij medeoverheden. 
De reservepositie kan worden versterkt door positieve resultaten op grondexploitaties bij het ontwikkelen van toekomstige bouwlocaties. 
Eventuele meevallers komen ten gunste van het begrotingssaldo en de algemene reserve.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen

Algemene uitkering Gemeentefonds

De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds laat tot en met het jaar 2025 een positieve trend zien. Dit het effect van de zogenoemde 'trap-op-trap-af-systematiek'. Bij het stijgen van de Rijksuitgaven stijgen ook de inkomsten de gemeente in het Gemeentefonds. Bij dalende Rijksuitgaven is het tegenover gestelde het geval. Hiernaast er de positieve effect van de herijking van het Gemeentefonds voor Oudewater. 
Het jaar 2026 wordt het zgn. 'ravijnjaar'. De inkomsten uit het Gemeentefonds dalen dan door met name de zgn. 'opschalingskorting' die in 2026 wordt doorgevoerd. Nederlandse gemeente zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschaling). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting). 

Weerstandsvermogen

Door incidentele meevallers ten gunste van de Algemene Reserve te brengen stijgt de ratio van het weerstandsvermogen. Recent is dit gebeurd bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 en de voorjaarsrapportage 2022. Ook naar de toekomst willen wij positieve meevallers toevoegen aan de AR om het weerstandsvermogen te versterken.

Grondexploitaties

Op moment zijn er een tweetal grondexploitaties: Het Oranje Bolwerck en Tappersheul III. De positieve saldi van deze grondexploitaties zijn al bestemd. Van het Oranje Bolwerck wordt deze gestort in de Algemene Reserve en van Tappersheul wordt deze ingezet voor de revitalisering van Tappersheul I en II.
Hiernaast komt er een grondexploitatie voor het Statenland. Het minimale positieve resultaat hiervan (2,5 miljoen) wordt ingezet voor het nieuwe te realiseren zwembad. Eventuele meeropbrengsten kunnen ten gunste worden gebracht van de Algemene Reserve.
Voor de ontwikkeling van de Kerkwetering is een startnotitie vastgesteld. Aan de uitwerking hiervan wordt gewerkt. 

Investeringen

De afgelopen periode zijn er verschillende grote kredieten versterkt om investeringen te doen. Dit heeft geleid tot een hoge schuldquote. De komende bestuursperiode willen wij zo min mogelijk investeringen doen om de schuldquote naar beneden te krijgen. Dit geldt ook voor de solvabiliteitsratio.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.5 Treasury -81.908 -121.801 -121.801 -266.396 -144.595 -396.323 -451.922 -447.445
0.61 OZB woningen 61.778 63.355 63.355 67.282 3.927 67.282 67.282 67.282
0.8 Overige baten en lasten -13.316 85.036 79.979 705.417 625.438 717.127 1.149.240 1.156.549
Totaal Lasten -33.446 26.590 21.533 506.303 484.770 388.086 764.600 776.386
Baten
0.5 Treasury -58.709 -38.067 -65.955 -38.067 27.888 -38.067 -38.067 -38.067
0.61 OZB woningen -1.863.176 -1.905.089 -1.905.089 -2.047.048 -141.959 -2.047.048 -2.047.048 -2.047.048
0.62 OZB niet-woningen -865.476 -881.744 -881.744 -973.264 -91.520 -973.264 -973.264 -973.264
0.64 Belastingen overig -24.202 -11.512 -11.512 -12.226 -714 -12.226 -12.226 -12.226
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -15.190.919 -15.064.795 -15.739.812 -17.078.576 -1.338.764 -17.853.517 -18.514.370 -17.020.650
3.4 Economische promotie -26.075 -12.732 -12.732 -13.521 -789 -13.521 -13.521 -13.521
Totaal Baten -18.028.558 -17.913.939 -18.616.844 -20.162.702 -1.545.858 -20.937.643 -21.598.496 -20.104.776
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 113.024 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 113.024 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -199.551 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -199.551 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 Er wordt meer werkelijke rente doorberekend aan de taakvelden -256.193 voordeel
0.5 Door toename van de leningportefeuille meer rente te betalen 130.091 nadeel
0.5 Rente financiering -18.718 voordeel
0.8 Stelpost salarissen/DVO 181.328 nadeel
0.8 Verhoging stelpost Wet open overheid 10.000 nadeel
0.8 Stelpost BOA's 30.228 nadeel
0.8 Stelpost energie (gas en elektra) 250.000 nadeel
0.8 Stelpost armoedebestrijding kinderen 7.000 nadeel
0.8 Stelpost Voogdij 18+ (loon- en prijsstijging) 9.000 nadeel
0.8 Stelpost Voogdij 18+ 113.000 nadeel
0.8 Stelpost Participatie 13.000 nadeel
Diverse 16.034 nadeel
Totaal mutaties lasten 484.770 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 In 2022 is in de voorjaarsrapportage opbrengst dividend bijgeraamd. In 2023 is uitgegaan van het oorspronkelijk begrote bedrag 27.888 nadeel
0.61 OZB woningen, hogere opbrengst, betreft indexatie -154.081 voordeel
0.62 OZB niet-woningen, hogere opbrengst, betreft indexatie -79.398 voordeel
0.7 Algemene uitkering (hogere uitkering) -1.338.764 voordeel
Diverse -1.503 voordeel
Totaal mutaties baten -1.545.858 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -1.061.088 voordeel