2 Incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de provincies. Deze is bedoeld ter verduidelijking van de notitie en is een aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Bedragen beneden dit normbedrag zijn niet opgenomen in het overzicht omdat dit niet past bij het uitgangspunt 'van materiële omvang'.

 

 Incidentele baten en lasten 2023 2024 2025 2026
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
3. Sociaal domein
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Grondexploitatie Tappersheul € 1.646.000 € 303.000 € 288.000 € 0
- Grondexploitatie Oranje Bolwerck € 1.267.000 € 0 € 0 € 0
7. Algemene inkomsten
Overhead
- Aansluiten E-depot € 15.255
- Participatiebeleid € 10.000
Totaal incidentele lasten € 2.938.255 € 303.000 € 288.000 € 0
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
3. Sociaal domein
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Grondexploitatie Tappersheul € 1.646.000 € 303.000 € 288.000 € 0
- Grondexploitatie Oranje Bolwerck € 1.267.000 € 0 € 0 € 0
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 2.913.000 € 303.000 € 288.000 € 0

 

 

Toevoegingen aan reserves 2023 2024 2025 2026
Structurele toevoegingen:
Incidentele toevoegingen 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal toevoegingen € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Onttrekkingen aan reserves 2023 2024 2025 2026
Structurele onttrekkingen:
Incidentele onttrekkingen 25.668 25.500 25.333 15.164
Totaal onttrekkingen € 25.668 € 25.500 € 25.333 € 15.164
Structurele saldi 2023 2024 2025 2026
Saldo baten en lasten 249.188 946.394 1.091.242 -328.982
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 5.668 5.500 5.333 -4.836
Begrotingssaldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) 254.856 951.894 1.096.575 -333.818
Af:
Incidentele baten -2.913.000 -303.000 -288.000 0
Incidentele onttrekkingen reserves -25.668 -25.500 -25.333 -15.164
Bij:
Incidentele lasten 2.938.255 303.000 288.000 0
Incidentele toevoegingen reserves € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Structureel saldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) € 274.443 € 946.394 € 1.091.242 € 328.982-