Paragraaf 1 Lokale heffingen

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van deze heffingen die bij de diverse programma’s in de programmabegroting zijn geraamd. In het kort geven we aan welk beleid we in het begrotingsjaar gaan voeren ten aanzien van de lokale heffingen. Het lokale beleid is vastgesteld in de belastingverordeningen. Verder is een overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, wordt aandacht besteed aan de lokale belastingdruk en aan het kwijtscheldingsbeleid.

Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten:

 • Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.
 • Bestemmingsheffingen: deze die dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.
 • Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

 • De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).
 • De opbrengsten/heffingen worden in 2023 ten opzichte van 2022 verhoogd met 6,2%. Uitgezonderd rioolrechten (16,2%), afvalstoffenheffing (8,2%) en toeristenbelasting (1,5%).
 • Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan persoenen (niet aan bedrijven). De gemeente Oudewater hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm voor kwijtschelding in aanmerking. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Geraamde opbrengsten

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten
Baten Baten Baten
begroting begroting rekening
Belastingen en heffingen 2023 2022 2021
A. Belastingen
1 Eigenaren woningen 2.059 1.905 1863
Eigenaren niet-woningen 587 546 528
Gebruikers niet-woningen 375 336 337
2 Precariobelasting 12 12 24
3 Toeristenbelasting 14 13 26
Subtotaal A Belastingen 3.047 2.812 2.778
B. Bestemmingsheffingen
1 Afvalstoffenheffing 1.356 1.251 1.154
2 Rioolheffing 1.943 1.663 1.477
Subtotaal B Bestemmingsheffingen 3.299 2.914 2.631
C. Rechten
1 Leges burgerzaken 144 169 443
2 Begrafenisrechten 15 15 12
3 Marktgelden 26 25 16
4 Bruggelden 13 12 13
5 Omgevingsvergunningen 366 350 542
Subtotaal C Rechten 564 571 1.026
Totaal € x 1.000 € 6.910 € 6.297 € 6.435

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze tarieven zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. De bedragen zijn gebaseerd op een fictief huishouden in een woning met een waarde voor het belastingjaar 2022 van € 361.000 en voor 2023 van € 415.000 (15% waardestijging). Dit is exclusief de teruggave afvalstoffenheffing en gerekend met de indexeringspercentages.

2023 2023 2022 2022
1-persoons- huishouden meerpersoons- huishouden 1-persoons- huishouden meerpersoons- huishouden
1 OZB 479 479 448 448
2 Rioolheffing 389 389 347 347
3 Afvalstoffenheffing 284 356 263 329
Totaal € 1.152 € 1.224 € 1.058 € 1.124

A. Belastingen

Terug naar navigatie - A. Belastingen

Ad 1 OZB
In de onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2023 en 2022 opgenomen. De tarieven 2023 worden geheven als percentage van de getaxeerde woningwaarde naar peildatum 1 januari 2022. De prognoses per 1 september 2022 duiden op een gemiddelde stijging voor woningen met 15% en een gemiddelde stijging voor niet-woningen met 2,6%. De tarieven worden hiermee gecorrigeerd. De werkelijke OZB-opbrengst kan uiteindelijk afwijken van de begrote opbrengst door:

 • waardeontwikkeling van de onroerende zaken;
 • te verwachten minder- en meeropbrengsten van respectievelijk sloop en nieuwbouw;
 • waardevermindering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • toename van het aantal ‘No Cure No Pay’-bezwaren en de kostenvergoeding hiervan;
 • en leegstand van de bedrijven.

In december worden de OZB-tarieven definitief vastgesteld door de raad, deze kunnen daarom afwijken van de tarieven zoals hieronder opgenomen.

Tarief OZB Begroting Begroting Rekening
2023 2022 2021
1 Woningen
a Eigenaren 0,1156% 0,1240% 0,1246%
2 Niet-woningen
a Eigenaren 0,3142% 0,2987% 0,2990%
b Gebruikers 0,2485% 0,2363% 0,2365%

 

Opbrengst OZB:

De opbrengsten voor de OZB worden in 2022 met 6,2% index verhoogd.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
0.61 Eigenaren woningen 2.059 1.905 1.863
0.62 Eigenaren niet-woningen 587 546 528
0.62 Gebruikers niet-woningen 375 336 337
Totaal € x 1.000 € 3.021 € 2.787 € 2.728

 

Ad 2 Precariobelasting
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. 

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
0.64 Opbrengst € x 1.000 € 12 € 12 € 24

 

Ad 3 Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
3.4 Opbrengst € x 1.000 € 14 € 13 € 26

B. Bestemmingsheffingen

Terug naar navigatie - B. Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de Voorziening afvalstoffenheffing gestort.

De lasten stijgen door met name de hogere extracomptabele doorbelasting van de btw op exploitatie en investeringen, conform de financiële heroriëntatie. De baten stijgen conform de vaste index van 2% en de prijsindex van 6,2%.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
7.3 Afval 1.182 1.077 1.070
2.1 Verkeer en vervoer 6 25 6
6.3 Inkomensregelingen 27 24 27
0.4 Overhead 0 5 0
btw-lasten te verhalen op btw-compensatiefonds 198 188 209
Storting in de Voorziening afvalstoffenheffing 116 61 39
Totale lasten 1.529 1.380 1.351
Baten
7.3 Afvalstoffenheffing inclusief teruggave 1.356 1.251 1.154
7.3 Overige baten 173 129 182
Coronavergoeding uit Algemene Uitkering 15
7.3 Totale baten 1.529 1.380 1.351
Saldo € 0 € 0 € 0
Kostendekkendheidsgraad 100% 100% 100%

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing:
(stand per 1-1-2022 € 75.088)

2022 storting (begroot) € 61.107
2023 storting € 116.064
2024 storting € 107.757
2025 storting € 136.246
2026 storting € 165.734

Dit zijn indicatieve stortingen omdat de hoogten van diverse lasten en baten nog niet exact bekend zijn, zoals de teruggave afvalstoffenheffing (n.a.v. het aantal keren dat er huisvuil is aangeboden) en de bijdrage uit het Afvalfonds. Op deze wijze wordt een voorziening opgebouwd. De hoogte van de voorziening zal de komende jaren nauwlettend gemonitord worden. Bij een te hoge voorziening in verhouding tot de (financiële) onzekerheid zal de voorziening terugvloeien ten gunste van de tarieven en/of ter verbetering van de bedrijfsvoering.

De hoogte van de begrote baten en lasten is tot stand gekomen met de inzichten van medio 2022. We volgen de werkelijkheid nauwlettend en  sturen bij waar nodig. Er is veel onzekerheid in de markt wat betreft de lastenkant (brandstof-/energie-/inhuurlasten en de tarieven van de afvalverwerkers).

De batenkant neemt toe door de groei van het aantal huishoudens en met name de stijging van het tarief, en door de hogere baten voor de inzameling oud papier. 

De begrote kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval vallen in 2023 hoger uit dan in 2022. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de toegenomen kosten van de verwerking van huishoudelijk afval door de Afvalverwerking Utrecht (AVU).

Een positief saldo van baten en lasten blijft behouden voor het product A&R, door dit te storten in de voorziening. De voorziening wordt ingezet om tegenvallers op te vangen en om de tarieven de komende jaren te stabiliseren.

Na 2026 wordt het vervangingsplan  voor containers verwerkt in de financiële cijfers.

Ad 2: Rioolheffing
Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. Onderdeel van hemelwater en grondwater zijn ook maatregelen voor de uitvoering van klimaatadaptatiethema’s wateroverlast en droogte. Meer informatie vindt u in het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024. De rioolheffing stijgt in 2023 met 16,2% inclusief inflatiecorrectie. Dit is nodig om de stijgende kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kosten en baten van de rioolbegroting.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
7.2 Riolering 1.054 1.015 769
2.1 Verkeer en vervoer 6 6
2.4 Economische havens en waterwegen 136 106 72
btw exploitatie en op investeringen 149 148 109
Storting in de voorzienig riolering 603 399 541
Totale lasten 1.948 1.668 1.497
Baten
7.2 Doorberekende kosten huisaansluitingen 5 5 20
7.2 Rioolheffingen woningen 1.943 1.663 1.477
Totale baten 1.948 1.668 1.497
Saldo (=mutatie reserve; min = onttrekking) € 0 € 0 € 0
Kostendekkendheidsgraad 100% 100% 100%

De lasten stijgen door met name de hogere extracomptabele doorbelasting van de btw op exploitatie en investeringen en baggeren cf. de financiële heroriëntatie (kadernota). De baten stijgen conform de vaste index van 10%, de prijsindex van 6,2%.

Dit resulteert in de volgende mutaties van de Voorziening riolering cf. raadsbesluit GWP Oudewater 2020-2024:
(stand per 1-1-2022 € 3.866.068)

2022 storting € 465.332
2023 storting € 603.619
2024 storting € 675.245
2025 storting € 637.517
2026 storting € 651.764

Oudewater heeft gekozen voor een grote stijging van de rioolheffing in 2020-2023, zodat de rioolheffing daarna nagenoeg gelijk kan blijven. Het gevolg hiervan is dat de Voorziening riolering fors toeneemt om latere investeringen te dekken.

C. Rechten

Terug naar navigatie - C. Rechten

In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. Nagestreefd wordt een kostendekkendheidsgraad van 100%. Zichtbaar is dat dit voor een aantal tarieven nog niet is gerealiseerd.

Ad 1 Leges burgerzaken
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn (voorbeelden: uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen).

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
0.2 Burgerzaken 441 466 443
Totale lasten 441 466 443
0.2 Baten 144 169 143
Saldo € x 1.000 -€ 297 -€ 297 -€ 300
Kostendekkendheidsgraad 33% 36% 32%

 

Ad 2 Begrafenisrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
7.5 Begraafplaatsen 10 15 58
7.5 Baten 15 15 12
Saldo € x 1.000 -€ 5 € 0 -€ 46
Kostendekkendheidsgraad 150% 100% 21%

De kosten van planmatig onderhoud fluctueren jaarlijks (zijn in 2023 wat lager begroot dan in 2022) en hebben daardoor invloed op de kostendekkendheid. De kostendekkendheid lijkt > 100% , dat is in de praktijk niet zo aangezien de kosten van de gemaakte uren van de buitendienst verwerkt zitten in de post 'dienstenovereenkomst Woerden'.

Ad 3 Marktgelden
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats. Begrotingstechnisch zijn er geen bijzonderheden t.o.v. 2022.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 39 37
Totale lasten 42 39 37
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 26 25 16
Totale baten 26 25 16
Saldo € x 1.000 -€ 16 -€ 14 -€ 21
Kostendekkendheidsgraad 62% 64% 43%

 

Ad 4 Bruggelden
Voor iedere doorvaart van de Hoenkoopse brug wordt € 2,- per vaartuig gerekend. Met de opbrengst hiervan wordt een deel van de brugbediening door medewerkers van Ferm Werk bekostigd.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 46 43 57
Totale lasten 46 43 57
2.4 Baten 13 12 13
Saldo € x 1.000 -€ 33 -€ 31 -€ 44
Kostendekkendheidsgraad 28% 28% 23%

 

Ad 5 Omgevingsvergunningen
Binnen het taakveld omgevingsvergunning is de kostendekkendheid afhankelijk van de baten. Temporisering van de baten levert een lagere kostendekkenheid. Echter, hogere baten zijn meestal gekoppeld aan een grotere werklast, wat uiteindelijk kan leiden tot meer capaciteitsinzet. Gevolg hiervan is dat de kostendekkendheid dan niet wordt verhoogd maar gelijk blijft.

Taak- Begroting Begroting Rekening
veld 2023 2022 2021
Lasten
8.3 Wonen en bouwen 482 355 714
Totale lasten 482 355 714
Baten
8.3 Wonen en bouwen 366 350 542
Totale baten 366 350 542
Saldo € x 1.000 -€ 116 -€ 5 -€ 172
Kostendekkendheidsgraad 76% 99% 76%

D. Vergelijking met andere gemeenten

Terug naar navigatie - D. Vergelijking met andere gemeenten
Belastingsoort 2022 Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Montfoort De Ronde Venen
OZB woningen 0,1246% 0,1133% 0,1162% 0,1223% 0,0724%
OZB niet-woningen 0,5355% 0,5311% 0,4671% 0,6468% 0,4125%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden € 263 € 240 € 222 € 229 € 270
Meerpersoonshuishouden € 329 € 291 € 275 € 374 € 348
Rioolheffing € 335 € 241 € 375 € 269 € 210