Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Jaarverslag Blz. 3
I. JAARVERSLAG Blz. 4
Financiële beschouwing Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Financiële samenvatting Blz. 7
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blz. 8
Portefeuillehouders Blz. 9
Omschrijving Blz. 10
Omschrijving taakvelden Blz. 11
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 12
Opgave: Dienstbare organisatie Blz. 13
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 14
Wat hebben we gedaan? Blz. 15
Opgave: openbare orde en veiligheid Blz. 16
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 17
Wat hebben we gedaan? Blz. 18
Maatschappelijk effect Blz. 19
Resultaat Blz. 20
1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. Blz. 21
1.2.1.1. Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op het gebied van bewustwording. Blz. 22
1.2.1.2 Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, etc.) burgemeester. Blz. 23
1.2.1.3 Verbeteren van informatiepositie van gemeente. Blz. 24
1.2.2 aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer organisatiebreed, al dan niet onder regie van OOV Blz. 25
1.2.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid is er goede afstemming, zodat er sprake is van een integrale aanpak. Blz. 26
1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld. Blz. 27
1.3.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen. Blz. 28
1.3.1.2 Monitoring en coördinering van acties op de leefgebieden van de ketenpartners. Blz. 29
1.3.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en familie. Blz. 30
1.3.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten. Blz. 31
Financiële analyse Blz. 32
Verschillenanalyse Blz. 33
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Blz. 34
Portefeuillehouders Blz. 35
Omschrijving Blz. 36
Omschrijving taakvelden Blz. 37
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 38
Opgave: Openbare ruimte en verkeer Blz. 39
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 40
Wat hebben we gedaan? Blz. 41
Maatschappelijk effect Blz. 42
Resultaat Blz. 43
2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt. Blz. 44
2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het voor de uitvoeringsagenda benodigde budget wordt in de volgende bestuursperiode in 2022 aan de raad voorgelegd. Blz. 45
2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Blz. 46
2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Blz. 47
2.2.1.2 De Papekopperdijk wordt middels groot-onderhoud opgeknapt voor de middellange termijn. Het geschikt maken voor de gewenste wegklasse (met aangelegen bedrijven) wordt daarmee enkele jaren uitgesteld. Blz. 48
2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". Blz. 49
2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen. Blz. 50
2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht. Blz. 51
2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd. Blz. 52
2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart. Blz. 53
2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen. Blz. 54
2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven Blz. 55
2.3.3.1 Onderzocht wordt of het wenselijk en rendabel is om de openbare verlichting uit de lease weer zelf in eigendom te nemen. In 2021 wordt hierover een besluit genomen. Blz. 56
2.3.4 Eigendom wegen Blz. 57
2.3.4.1 Wij zijn bezig om de verbinding tussen de A12 en N228 (o.a. Vierbergenweg) over te dragen aan de provincie Utrecht. Blz. 58
Financiële analyse Blz. 59
Verschillenanalyse Blz. 60
Programma 3 Sociaal domein Blz. 61
Portefeuillehouders Blz. 62
Omschrijving Blz. 63
Omschrijving taakvelden Blz. 64
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 65
Financiële analyse Blz. 66
Financiële analyse Blz. 67
Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is Blz. 68
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 69
Wat hebben we gedaan? Blz. 70
Maatschappelijk effect Blz. 71
Resultaat Blz. 72
3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Blz. 73
3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Blz. 74
3.1.1.2 In de driehoek Stadsteam-beleid-back office verschijnen er frequente en duidelijke monitorrapportages, zodat het Stadsteam op basis van data vroegtijdig bij kan sturen. Blz. 75
3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg, op- en afschaling van zorg en de samenwerking in de keten met wettelijke verwijzers en (informele) organisaties. Blz. 76
3.1.1.4 Zoveel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Blz. 77
3.1.1.5 We onderzoeken de mogelijkheden tot verbetering van kwaliteitsmeting en clienttevredenheid. We meten de kwaliteit van zorg aan de hand van een clientervaringsonderzoek. Blz. 78
3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Blz. 79
3.1.2.1 Het Stadsteam is blijvend in gesprek met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag. Blz. 80
3.1.2.2 Het Stadsteam is in het vrijwillig kader van de jeugdbescherming als eerste aan zet. Het Stadsteam stuurt op structurele inbedding van de resultaten van de pilot vereenvoudiging jeugdbescherming. Blz. 81
3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Blz. 82
3.1.3.1 We evalueren de vorm en het gebruik van de Sociale kaart en passen deze aan waar nodig. Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning. Blz. 83
3.1.3.2 Het Stadsteam breidt de samenwerking met informele organisaties uit. Blz. 84
3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren de randvoorwaarden voor een betere verbinding tussen zorg, welzijn en gezondheid. Dit doen we door o.a. de Open Tafels continueren. Blz. 85
Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 86
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 87
Wat hebben we gedaan? Blz. 88
Maatschappelijk effect Blz. 89
Resultaat Blz. 90
3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 91
3.2.1.1 Maken van samenwerkings-afspraken op het gebied van mantelzorgondersteuning tussen het Stadsteam en de Wulverhorst (doel: aanbod is aanvullend op elkaar en versterkt elkaar). Blz. 92
3.2.1.2 Bewustwording creëren bij inwoners over mantelzorgondersteuning Blz. 93
3.2.1.3 Respijtzorgmogelijkheden inzichtelijk maken en deze bekend maken bij professionals. Blz. 94
3.2.1.4 Uitvoeren van preventief huisbezoek bij 80+. Blz. 95
3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 96
3.2.2.1 Inwoners via bestaande gemeentelijke kanalen te informeren over het aanbod van lokale activiteiten én van vrijwilligersorganisaties Blz. 97
3.2.2.2 Faciliteren van organisaties bij hun deelname aan de lokale week tegen de eenzaamheid (Kom Erbij) door ondersteuning te bieden bij de communicatie en door onderlinge verbindingen te realiseren. Blz. 98
3.2.2.3 Onderzoeken van de mogelijkheid om huishoudelijke hulp in te zetten voor het stimuleren bij cliënten van deelname aan welzijnsactiviteiten. Blz. 99
3.2.2.4 Mogelijkheden onderzoeken van inzet van de buurtsportcoach t.b.v. het (samen( bewegen voor ouderen. Blz. 100
3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 101
3.2.3.1 Aanbieden van workshop Rode Kruis 'Goed voorbereid'. Blz. 102
3.2.3.2 Als de actualiteit of signalen over de lokale situatie hierom vragen: voorlichting geven over risicovolle situaties voor m.n. ouderen in IJsselbode en social media (bv hitte). Blz. 103
3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 104
3.2.4.1 Uitvoeren van aanpak doelgroepenvervoer met daarin een belangrijke rol voor vrijwilligersvervoer. Blz. 105
3.2.4.2 Via de gemeentelijke communicatiekanalen wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van vervoer. Blz. 106
3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017). Blz. 107
3.3.1.1 Voorlichting geven over vrijwilligerswerk door: Blz. 108
3.3.1.2 Twee keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties. Het thema Ouderen Langer Thuis vindt (ook) daar zijn plek. We stimuleren de bekendheid met en verwijzing naar elkaars aanbod. Blz. 109
3.3.2 Er is meer samenhang in de ouderenzorg en -ondersteuning die zichtbaar is in concrete projecten of werkafspraken. Blz. 110
3.3.2.1 We maken afstemmings-afspraken met zorgprofessionals die voortkomen uit het onderscheid tussen zorg die geboden en gefinancierd wordt via de Wmo of via de Wlz. Blz. 111
3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen. Blz. 112
3.4.1.1 Het bouwen van levensloopbestendige woningen opnemen in de prestatieafspraken of als onderdeel van het woningbouwprogramma van nieuwe locaties. Blz. 113
3.4.1.2 Stimuleren van afspraken tussen de Woningraat en de Wulverhorst voor de verdeling van woningen voor ouderen met een zorgvraag. Blz. 114
3.4.1.3 Met inwoners en professionals communiceren over 'van groot naar beter'. Blz. 115
3.4.1.4 Het opzetten van het concept 'wooncoaching' om senioren te kunnen ondersteunen/ te begeleiden in hun verhuiswens. Blz. 116
Opgave: Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden Blz. 117
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 118
Wat hebben we gedaan? Blz. 119
Maatschappelijk effect Blz. 120
Resultaat Blz. 121
3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het stadsteam Blz. 122
3.5.1.1 We zetten een methodiek en werkwijze in (pilot Ferm Wijzer), die leidt tot een gezamenlijke en sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, WMO-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Blz. 123
3.5.1.2 We versterken de samenwerking met onze partners en externe partijen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van passende arrangementen en instrumenten. Blz. 124
3.5.1.3 We initiëren en versterken de ontwikkelingen en samenwerkingen gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie (en daarmee sociale activering, basis werknemers- en vakvaardigheden) van deze inwoners. Blz. 125
3.5.1.4 We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject. Blz. 126
3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen. Blz. 127
3.5.2.1 Gemeente en Ferm Werk werken samen richting de Oudewaterse werkgevers, om hen te faciliteren en te informeren om meer werkplekken te bieden voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 128
Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd Blz. 129
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 130
Wat hebben we gedaan? Blz. 131
Maatschappelijk effect Blz. 132
Resultaat Blz. 133
3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren. Blz. 134
3.6.1.1 We richten in samenwerking met de belangrijkste partners het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten. Blz. 135
3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. Blz. 136
3.7.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratie- bureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Blz. 137
3.7.1.2 Voor de jongeren 16 t/m 29 jaar die Mbo op niveau 1-4 volgen is extra begeleiding nodig. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is, worden geïntegreerde trajecten ingekocht bij het ROC. Blz. 138
3.8.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid. Blz. 139
3.8.1.1 We bieden empowerment-trainingen aan die de kloof tussen hun eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint. Naast deze training bieden we samen met de ketenpartners een intensief programma met daarin onderwerpen als budgettering, gezondheid, Blz. 140
Eigen indicatoren Blz. 141
Programma 4 Cultuur, economie en milieu Blz. 142
Portefeuillehouders Blz. 143
Omschrijving Blz. 144
Omschrijving taakvelden Blz. 145
Overige ontwikkelingen en Corona Blz. 146
Opgave: cultuur Blz. 147
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 148
Wat hebben we gedaan? Blz. 149
Maatschappelijk effect Blz. 150
Resultaat Blz. 151
4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Blz. 152
4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper/ Cultuurhuis. Blz. 153
Opgave: energietransitie Blz. 154
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 155
Wat hebben we gedaan? Blz. 156
Maatschappelijk effect Blz. 157
Resultaat Blz. 158
4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Blz. 159
4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven op gemeentelijk, buurt, wijk en dorpsniveau en ook het professionaliseren van regionale samenwerking energie initiatieven. Blz. 160
4.2.1.2 We zetten o.a. subsidie in om energie-initiatieven te ondersteunen. Blz. 161
4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt. Blz. 162
4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld. Blz. 163
4.3.1.1. We verduurzamen de bestaande bouw door een start te maken met het opstellen van een warmtevisie. De warmtevisie is input voor de Omgevingsvisie. Blz. 164
4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad. Blz. 165
4.4.1.1. We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte, waarvoor in 2021 een ‘bod' van de regionale opgave aan het rijk wordt aangeboden. Blz. 166
4.4.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld. Blz. 167
4.4.2.1. Samen met de samenleving is in 2020 gestart met het opstellen van een afwegingskader voor duurzame elektriciteitsopwekking binnen de landelijke kaders van het klimaatakkoord Blz. 168
Opgave: cultureel erfgoed Blz. 169
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 170
Wat hebben we gedaan? Blz. 171
Maatschappelijk effect Blz. 172
Resultaat Blz. 173
4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Blz. 174
4.5.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen. Blz. 175
4.5.1.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO. Blz. 176
4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen. Blz. 177
4.5.2.1 In 2021 meewerken aan thema 'Ode aan het Nederlandse landschap’. Met (boven) lokale erfgoedpartners activiteiten en middelen ontwikkelen om verhaal Oude Hollandse Waterlinie en 1572 te vertellen. Blz. 178
4.5.2.2 Kerkenvisie en paspoort in gezamenlijkheid met kerken opstellen Blz. 179
4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda. Blz. 180
4.5.3.1 Onderzoeken mogelijkheden en consequenties Blz. 181
Opgave: economie Blz. 182
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 183
Wat hebben we gedaan? Blz. 184
Maatschappelijk effect Blz. 185
Resultaat Blz. 186
4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken. Blz. 187
4.6.1.1 Uitvoering van gemeentelijke acties uit het strategisch economische plan. Blz. 188
4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) aan de economische uitdagingen uit het strategisch economisch plan. Blz. 189
4.6.2 Go' or 'no go' voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Blz. 190
4.6.2.1 Samen met de betrokken ondernemersverenigingen de mogelijkheden onderzoeken voor het oprichten van een gemeentebreed ondernemersfonds. Blz. 191
4.6.3 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Blz. 192
4.6.3.1 Het, gegeven het strategisch economisch plan, behartigen van de belangen van de Oudewaterse economie in de regio en de provincie. Blz. 193
Opgave: recreatie en toerisme Blz. 194
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 195
Wat hebben we gedaan? Blz. 196
Maatschappelijk effect Blz. 197
Resultaat Blz. 198
4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Blz. 199
4.7.1.1 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (uitbreiding routenetwerk). Blz. 200
4.7.1.2 In samenwerking met partners initiatieven ontplooien middels werkgroepen en het TCPO. Blz. 201
Financiële analyse Blz. 202
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 203
Eigen indicatoren Blz. 204
Programma 5 Sport en onderwijs Blz. 205
Portefeuillehouders Blz. 206
Omschrijving Blz. 207
Omschrijving taakvelden Blz. 208
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 209
Opgaven Blz. 210
Doelen en inspanningen Blz. 211
Financiële analyse Blz. 212
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 213
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 214
Portefeuillehouders Blz. 215
Omschrijving Blz. 216
Omschrijving taakvelden Blz. 217
Overige ontwikkelingen / Corona Blz. 218
Financiële analyse Blz. 219
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 220
Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 221
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Blz. 222
Wat hebben we gedaan? Blz. 223
Maatschappelijk effect Blz. 224
Resultaat Blz. 225
6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Blz. 226
6.1.1.1 In 2021 worden er 33 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025 waarvan 70 t/m 2022. Blz. 227
6.1.1.2 Afspraken over huisvesting kwetsbare doelgroepen Blz. 228
6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Blz. 229
6.1.2.1 Planontwikkeling huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten op locatie vrachtwagenparkeerplaats Tappersheul. Blz. 230
6.2.1 In 2021 worden circa 20 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Blz. 231
6.2.1.1 Bouw- en woonrijp maken, start bouw, oplevering. Blz. 232
6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. Blz. 233
6.2.2.1 Verlenen omgevingsvergunning; Bouw- en woonrijp maken; Start bouw Blz. 234
6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Blz. 235
6.2.3.1 Afsluiten anterieure overeenkomst. Opstellen en vaststellen bestemmingsplan Blz. 236
6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 65 tot 75 koop- en/of huurwoningen met behoud van de machinefabriek in project Westerwal. Blz. 237
6.2.4.1 Vaststellen bestemmingsplan. Blz. 238
6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Blz. 239
6.2.5.1 Vaststellen bestemmingsplan inclusief herstructureringsplan. Blz. 240
6.2.6 In 2023 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. Blz. 241
6.2.6.1 Opstellen en vaststellen bestemmingsplan (o.v.b. van verplaatsing zwembad). Blz. 242
6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. Blz. 243
6.2.6.7 Lobby bij Provincie om in de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie (POVI) een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour op te nemen. Blz. 244
6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld. Blz. 245
6.3.1.1 Opstellen Omgevingsvisie Oudewater die in afstemming met regionale processen (Lopikerwaard, U16 en Provincie) via participatie tot stand komt. Blz. 246
6.3.2 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden. Blz. 247
6.3.2.1 Opschonen huidige systeem Ruimtelijke Plannen en aansluiten op het nieuwe systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). DSO ‘vullen’ met vigerende verordeningen en bestemmingsplanregels en bruidsschatregels. Blz. 248
6.3.3 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen Blz. 249
6.3.3.1 Software voor het DSO is aangekocht en gevuld met top-activiteiten vergunningen en het omgevingsplan is van rechtswege van kracht en raadpleegbaar. Blz. 250
6.3.4 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Blz. 251
6.3.4.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. De voorbereiding op het omgevingsplan, werkende software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Blz. 252
6.4.1 Uitvoering geven aan optimalisatie van gemeentelijk vastgoed inclusief het eventueel afstoten van het gemeentelijke vastgoed. Blz. 253
6.4.1.1 Actualisatie Meerjaren Onderhouds Plan inclusief onderzoek afstoten vastgoed. Blz. 254
Eigen indicatoren Blz. 255
Programma 7 Algemene inkomsten Blz. 256
Portefeuillehouders Blz. 257
Omschrijving Blz. 258
Maatschappelijke effecten Blz. 259
Financiële analyse Blz. 260
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 261
Resultaat Blz. 262
7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Blz. 263
7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Blz. 264
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Blz. 265
7.1.2.1 Binnen vier weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld. Blz. 266
7.1.3 Weerstandsvermogen op 1 Blz. 267
7.1.3.1 Streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 1 in 2021 Blz. 268
7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Blz. 269
7.2.1.1 Instructies en voorlichting Blz. 270
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving Blz. 271
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Blz. 272
7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Blz. 273
7.2.2.1 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Blz. 274
7.2.3 Actuele financiële kaders Blz. 275
7.2.3.1 Actualiseren van nota Financiële Sturing. Blz. 276
7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad. Blz. 277
7.2.4.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering. Blz. 278
Programma 8 Overhead Blz. 279
Portefeuillehouders Blz. 280
Omschrijving Blz. 281
Financiële analyse Blz. 282
VERSCHILLENANALYSE Blz. 283
Paragrafen Blz. 284
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 285
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 286
Wettelijk kader en gemeentelijk kader Blz. 287
Geraamde opbrengsten Blz. 288
Lokale lastendruk Blz. 289
A. Belastingen Blz. 290
B. Bestemmingsheffingen Blz. 291
C. Rechten Blz. 292
D. Vergelijking met andere gemeenten Blz. 293
Paragraaf 2 Verbonden partijen Blz. 294
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 295
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 296
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 297
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 298
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Blz. 299
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 300
Ferm Werk Blz. 301
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Blz. 302
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 303
Vennootschappen en coöperaties Blz. 304
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 305
Vitens Blz. 306
Stichtingen en verenigingen Blz. 307
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht Blz. 308
Overige verbonden partijen Blz. 309
U10 Blz. 310
Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 311
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 312
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 313
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 314
beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 315
Risico's Blz. 316
Risico's Blz. 317
A. Programma's Blz. 318
B. Bedrijfsvoering Blz. 319
C. Verbonden Partijen Blz. 320
D. Grondexploitaties Blz. 321
Weerstandsvermogen Blz. 322
Weerstandsvermogen Blz. 323
Kengetallen Blz. 324
Financiële positie Blz. 325
Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Blz. 326
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 327
Speerpunten Blz. 328
Paragraaf 5 Financiering Blz. 329
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 330
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 331
Toelichting Blz. 332
Paragraaf 6 Kapitaalgoederen Blz. 333
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 334
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 335
Openbare ruimte Blz. 336
Openbare ruimte - inzicht in exploitatie Blz. 337
Openbare ruimte - inzicht in investeringen Blz. 338
Riolering Blz. 339
Vastgoed Blz. 340
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 341
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 342
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 343
Uitgangspunt voor grondexploitaties Blz. 344
Toelichting per exploitatiegebied Blz. 345
Bijlagen Blz. 346
Budgetoverhevelingen Blz. 347
Verklaring van de categorieën: Blz. 348
Budgetoverhevelingen 2021 -> 2022 Blz. 349
II. JAARREKENING Blz. 350
Balans Blz. 351
Activa Blz. 352
Passiva Blz. 353
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 354
Waarderingsgrondslagen Blz. 355
Toelichting balans Blz. 356
VASTE ACTIVA Blz. 357
Materiële vaste activa Blz. 358
Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar) Blz. 359
VLOTTENDE ACTIVA Blz. 360
Uitzettingen (looptijd <1 jaar) Blz. 361
Liquide middelen Blz. 362
Overlopende activa Blz. 363
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA PER 31 DECEMBER Blz. 364
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN Blz. 365
Vaste schulden (looptijd>1 jaar): Blz. 366
VLOTTENDE PASSIVA Blz. 367
Overzicht van baten en lasten Blz. 368
Staat van baten en lasten Blz. 369
Totaaloverzicht Blz. 370
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 371
Toelichting Blz. 372
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 373
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 374
Analyse Blz. 375
Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten Blz. 376
Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 377
WNT Blz. 378
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Blz. 379
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking Blz. 380
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 381
Incidentele baten en lasten Blz. 382
lasten Blz. 383
Mutaties reserves Blz. 384
Toelichting per post Blz. 385
Overzicht op taakvelden Blz. 386
Overzicht op taakvelden Blz. 387
Gewaarborgde geldleningen Blz. 388
Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en verenigingen Blz. 389
EMU saldo Blz. 390
EMU Blz. 391
Sisa Blz. 392
Sisa Blz. 393
Inspanningen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap