Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Financiën

Omschrijving

Taakveld Omschrijving
0.5 - Treasury rente en dividenden
0.61/0.62 - OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 - Belasting overige overige belastingen
0.7 - Algemene Uitkering algemene uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten reserveringen / algemene stelposten

Maatschappelijke effecten

Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn

1.1 Houdbare gemeentefinanciën.

1.2 Gezond financieel bewustzijn.

Financiële analyse

Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -250.932 -81.908 -169.024
0.61 OZB woningen 62.234 61.778 456
0.8 Overige baten en lasten 9.913 -13.316 23.229
Totaal Lasten -178.785 -33.446 -145.339
Baten
0.5 Treasury -52.978 -58.709 5.731
0.61 OZB woningen -1.823.882 -1.863.176 39.294
0.62 OZB niet-woningen -841.448 -865.476 24.028
0.64 Belastingen overig -11.308 -24.202 12.894
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -14.567.595 -15.190.919 623.324
3.4 Economische promotie -12.507 -26.075 13.568
Totaal Baten -17.309.718 -18.028.558 718.840
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 113.024 113.024 0
Totaal Stortingen 113.024 113.024 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -201.931 -199.551 -2.380
Totaal Onttrekkingen -201.931 -199.551 -2.380

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden -195.827 nadeel
0.5 Lagere rentelast, minder betaalde rente 26.803 voordeel
0.8 Niet benutte stelpost loonkosten 2021 22.067 voordeel
Overige lasten 1.618 voordeel
Totaal mutaties lasten -145.339 Nadeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
0.5 Er is meer rente ontvangen dan begroot 5.731 voordeel
0.61 Opbrengst OZB woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. 39.294 voordeel
0.62 Opbrengst OZB niet-woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. 24.028 voordeel
0.7 In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt het 4e, 5e en 6e steunpakket Corona. Tevens is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag over 2020 Coronavergoeding van € 67.000. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire. Bij raadsinformatiebrieven Z/21/027194D/21/037337 en Z/21/035156D/21/0407026 bent u geïnformeerd over de september- en decembercirulaire Algemene uitkering gemeentefonds. 623.324 voordeel
3.4 In 2021 is de opbrengst toeristenbelasting over zowel 2020 als 2021 verantwoord. Tot nu toe werd het dienstjaar voorafgaand aan het rekeningsjaar verantwoord, dit was niet conform de voorschriften. 13.569 voordeel
Overige baten 12.894 voordeel
Totaal mutaties baten 718.840 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 573.501 Nadeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed -2.380 Nadeel
Totaal mutaties reserves -2.380 Nadeel
Totaal mutaties reserves 571.121 Nadeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

Resultaat

7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Najaarsnota gaf nog een tekort te zien. 

Inspanning 2021

7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Door negatief jaarrekening resultaat 2020 was ratio onder 1. Dit wordt lager door tekort bij najaarsrapportage.

Inspanning 2021

7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

7.2.3 Actuele financiële kaders

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Gemiddelde WOZ-waarde

Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 301 duizend euro 248 duizend euro
2020 324 duizend euro 271 duizend euro
2021 344 duizend euro 290 duizend euro

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Bron: COELO
Periode Oudewater Nederland
2019 724 euro 669 euro
2020 889 euro 700 euro
2021 1007 euro 733 euro

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: COELO
Periode Oudewater Nederland
2019 821 euro 739 euro
2020 943 euro 773 euro
2021 1039 euro 810 euro