Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving
Taakveld Omschrijving
0.5 - Treasury rente en dividenden
0.61/0.62 - OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 - Belasting overige overige belastingen
0.7 - Algemene Uitkering algemene uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten reserveringen / algemene stelposten

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -250.932 -81.908 -169.024
0.61 OZB woningen 62.234 61.778 456
0.8 Overige baten en lasten 9.913 -13.316 23.229
Totaal Lasten -178.785 -33.446 -145.339
Baten
0.5 Treasury -52.978 -58.709 5.731
0.61 OZB woningen -1.823.882 -1.863.176 39.294
0.62 OZB niet-woningen -841.448 -865.476 24.028
0.64 Belastingen overig -11.308 -24.202 12.894
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -14.567.595 -15.190.919 623.324
3.4 Economische promotie -12.507 -26.075 13.568
Totaal Baten -17.309.718 -18.028.558 718.840
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 113.024 113.024 0
Totaal Stortingen 113.024 113.024 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -201.931 -199.551 -2.380
Totaal Onttrekkingen -201.931 -199.551 -2.380

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden -195.827 nadeel
0.5 Lagere rentelast, minder betaalde rente 26.803 voordeel
0.8 Niet benutte stelpost loonkosten 2021 22.067 voordeel
Overige lasten 1.618 voordeel
Totaal mutaties lasten -145.339 Nadeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
0.5 Er is meer rente ontvangen dan begroot 5.731 voordeel
0.61 Opbrengst OZB woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. 39.294 voordeel
0.62 Opbrengst OZB niet-woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. 24.028 voordeel
0.7 In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt het 4e, 5e en 6e steunpakket Corona. Tevens is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag over 2020 Coronavergoeding van € 67.000. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire. Bij raadsinformatiebrieven Z/21/027194D/21/037337 en Z/21/035156D/21/0407026 bent u geïnformeerd over de september- en decembercirulaire Algemene uitkering gemeentefonds. 623.324 voordeel
3.4 In 2021 is de opbrengst toeristenbelasting over zowel 2020 als 2021 verantwoord. Tot nu toe werd het dienstjaar voorafgaand aan het rekeningsjaar verantwoord, dit was niet conform de voorschriften. 13.569 voordeel
Overige baten 12.894 voordeel
Totaal mutaties baten 718.840 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 573.501 Nadeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed -2.380 Nadeel
Totaal mutaties reserves -2.380 Nadeel
Totaal mutaties reserves 571.121 Nadeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Terug naar navigatie - 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Door negatief jaarrekening resultaat 2020 was ratio onder 1. Dit wordt lager door tekort bij najaarsrapportage.

Inspanning 2021

Gemiddelde WOZ-waarde

Terug naar navigatie - Gemiddelde WOZ-waarde
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 301 duizend euro 248 duizend euro
2020 324 duizend euro 271 duizend euro
2021 344 duizend euro 290 duizend euro