Balans

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Omschrijving 2021 2020
Vaste Activa
Immateriële Vaste Activa:
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief 127.336 0
127.336 0
Materiële Vaste Activa:
- maatschappelijk nut 7.285.969 5.941.043
- economisch nut 16.122.040 13.284.453
- economisch nut, dekking door heffing 759.380 811.984
24.167.389 20.037.480
Financiële Vaste Activa (looptijd >1 jaar):
Kapitaalverstrekkingen:
- deelnemingen 71.534 71.534
- overige langlopende geldleningen 350.000 363.269
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 58.100 58.300
één jaar of langer
479.634 493.103
Totaal Vaste Activa 24.774.359 20.530.583
Vlottende activa
Voorraden:
- onderhanden werk 3.732.719 2.861.117
Uitzettingen (looptijd <1 jaar):
- vorderingen op openbare lichamen 3.604.788 3.803.308
- Uitzettingen Rijksschatkist 213.708 509.031
- overige vorderingen 411.897 430.807
4.230.392 4.743.146
Liquide middelen:
- kassaldi 2.095 2.223
- banken: saldi rekening courant 243.048 123.457
245.143 125.680
Overlopende activa:
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen specifieke uitkeringen 101.801 0
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1.032.970 2.122.242
1.134.771 2.122.242
Totaal Vlottende Activa 9.343.025 9.852.185
Totaal Generaal 34.117.384 30.382.768
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting 0 0

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Omschrijving 2021 2020
Vaste Passiva
Eigen vermogen:
- algemene reserve 1.494.064 1.886.958
- bestemmingsreserves 2.412.100 3.201.057
- gerealiseerd resultaat 1.437.592 139.304
5.343.756 5.227.319
Voorzieningen:
- voor verplichtingen, verliezen en risico's 639.829 657.917
- ter egalisatie van kosten 1.126.389 0
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 3.941.158 3.361.345
5.707.376 4.019.262
Vaste schulden (looptijd >1 jaar):
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige
financiële instellingen 16.920.000 14.400.000
- waarborgsommen 48.169 48.007
16.968.169 14.448.007
Totaal Vaste Passiva 28.019.301 23.694.588
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar)
- kasgeldleningen 2.000.000 2.000.000
- overige schulden 1.568.269 1.173.025
3.568.269 3.173.025
Overlopende passiva:
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 1.637.845 1.200.166
volgend begrotingsjaar tot betaling komen
- overige vooruitontvangen bedragen 66.021 19.908
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 825.948 2.295.080
2.529.814 3.515.154
Totaal Vlottende Passiva 6.098.083 6.688.179
Totaal Generaal 34.117.384 30.382.768
Gewaarborgde geldleningen 13.735.094 11.018.273